T.C.
DİYARBAKIR v ALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 99316390/330/3019748
Konu:Antrenörlük Uygulanması I-II
17/07/2014
VALİLİK MAKAMINA
Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü
4.sınıf öğrencilerine yönelik olarak, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar
dönemlerinde Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I-II ders çalışmaları ile ilgili Dicle
Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 30.06.2014 tarih ve 27226
sayılı yazıda ekli listede belirtilen okullarda yapılması planlanmaktadır.
Ekli listede belirtilen okullarda ve ilgili dönemlerde yapılması planlanan Uzmanlık
Dalı Antrenörlük Uygulaması ile ilgili Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu 4. Sınıf öğrencilerinin anılan okullarda ders uygulamalarını yapması Müdürlüğümüzce
uygun mütalaa edilmektedir.
Makamlarınızca'da uygungörülmesi
halinde tensiplerinize
arz ederim.
Adnan HURA TA
Milli Eğitim Müdür V.
OLUR
17/07/2014
Mehmet DEMİR
Vali a.
Vali Yardımcısı
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden iace-2c6a-33aa-b8b i-c305 kodu ile yapılabilir.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-posta :ortaogretim2 [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Nur TURAN Memur
Tel: (O 4 i2) 226 58 50
Faks: (04 i2) 226 58 28
Dahili :188
".1'1·-;
•..•
T.C.
DİcLE ÜNivERSİTESi REKTÔRLÜGÜ
Beden E~ltimi ve Spor Yüksekokulu
Sayı
Konu
22425417-773.03Antrenörlük Uygulaması
EFQM.
i ve LI
DİY ARBAKIR İL MjLLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜNE
ilgi:
27/06/2014 tarihli, 27226 sayılı ve "Uzmanlık
konulu yazı
Yüksekokulumuz
Antrenörlük
Uygulaması dersi ilc ilgili 30/06/2014
Gereğini arz ederim.
Dalı Antrenörlük
Uygulaması
I.1I"
Eğitimi Bölüm Başkanlığının Uzmanlık Dalı Antrenörlük
tarih, 27226 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.
Prof Dr. Hüseyin
BÜYÜKBAYRAM
Yüksekokul Müdürü
EK:
Yazı (1 adet)
r:t
L
L/ /C'C{
I:vralu Dotrul.mak için : http:':(chclgc.diclc.C'du.Lr/cn\'i~iHn:()ogrula,.oL.9l.\4I1-:
Ayrıntılı
Didt: Üni\'tnIlL~iRı...i:ı'\rlU~Q. 21ı~O-OiYinb.:lkl(
Tdcfon:'90
412 248 80 .10 F.k.-.-xı ~ i! !4K ~J
ın
e-Posta dil"1c(a.Jıcl~ edu.tr EldeironiK Ag:http f/wv..-w.odich: edu.tr
bt; !if.ıqı~ :),),iıl ">d~'iil !_)t::~.tt~·~"i~.H!::ı~:· t\:~i·.ut;,d~I:'!:'
~)·i.ICH!t:srqC":~
....
bil~i ıçin irtibut: Ebru Ahunukur
Evrak Pin Kodu: 56452
II1IIII1I1II11
•• ii
tl 7. 7 .1 .••
1
~
T.C.
DİcLE ÜNivERSiTESi REKTÖRLÜCÜ
Beden E~itimi ve Spor Yüksekokulu
EFQM·
':',
Sayı
Konu
r , ,. •
~'.~
,\-:
~:
'-',',_
t-",
85650793-300Uzmanlık
Dalı Antrenörlük
Uygulaması
1,11
BEDEN EGİTiMt VE SPOR YÜKSEKOKULUNA
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar döneminde Yüksekokulumuz
Antrenörlük Eğitimi Bölümü J. ve ll. Öğretim 4. sınıf öğrencilerinin, Uzmanlık Dalı
Antrenörlük Uygulaması T-Il derslerinin uygulamalarını ekteki tabloda adı geçen okullarda
yapabilmeleri
için gerekli onayın verilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
Bölüm Başkanı Yasemin TUYGUR
Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı
E,,'rakı bolrolam.k için : hup:,/cbcl~c.dlı.:lc.ct1u.trlcnV'si(}n/Dn~rula,.;bl·L.13H.
Oıd( Üni\'Ctsittsi Rı:::ktOrh.'ı!ü.212XO-nıyarhakır
Tel.f"n:-~412 24~~O.10 F.h+~ 412148 8320
c-Posta
F
dK:!c(ıi.dlı,:lc.(.-t!u.n
Fklerrofllk
AA:h"rı:J·~·didc.cdı.ur
Aynnlılı
hil~riiçin irtibat: Derya Özkan Koç
Evr.J< Pin Kodu ~~652
.,
a
uZMANLıK DALı ANTRENÖRLÜK
İ:l..K~ETİM
OKlJl.LAIU
i -Şehit Nomık Tümer İlkôar.Ok.
Z-Yahya KemalBeyatlı tlköğr.Ok.
3-Nuriye Çelebi Eser İlköğr.Ok.
4- KazımKarabekir tlköğr.Ok.
5-AIi Kuşçu İlköğr.Ok.
6-Fevzi Çakmakİlköğr.Ok.
7-Mesut YILMAZ İlköğr.Ok.
8-Yedi YüzüncüVıI İlköğr.Ok.
9- KoşuyoluİlköQr.Ok.
ıO-Çelebi Eser İlkÖQr.Ok.
ıı -Özel Bahçeşehir İlköqr.Ok
12- Tevfik Pehlivanİlkôqr.Ok.
13-Vehbi KOÇİlköqrOk
14- Evliya ÇELEBİ İlköğr.Ok.
15-Kayapınar İlköğrOk
16-Özel Nil İlköqr.Ok.
17-Ali Emri İlköğr.Ok
18-Mehmetçik İlköQr.Ok.
19-Şair Sırrı Hanımİlköilr.Ok.
ZO-Toplu Konut İlköqr.Ok.
21 -Şht.Polis Mehmet Elçin tlköqr.Ok.
22-5 Nisan İlköqr.Ok.
23-Mustafa Kemaltlköğr.Ok.
24- Yenişehir İlköğr.Ok.
25-M.Sabri Güzel İlköQr.Ok.
Z6-İnönü İlköQr.Ok.
27-Me"met İçkale İlköQOk.
28-Şht.S.Komiser Yılmaz Allahverdi
İlköQr.ok.
29-Gazi İlkö(jr.Ok.
30-Hamravat İlköqr.Ok.
31- Şht.B.Kom.Fatih Özdil İlköğr.Ok.
32-İM.K.B.75.Yıl YİBO
UYGULAMASIl VE II UYGULAMA YAPILACAK KULÜP VE
OKULLAR
LİSELER
1- Fatih Lisesi
2-Özel Amid Lisesi
3-Güler Şevki Özbek Lisesi
4-Özel Ortadoğu Koleji
S-Özel Dicle Koleji
6-Özel içten Koleji
7 - Diyarbakır Anadolu Lisesi
8-N.Ayaz A/Uldolu Lisesi
9-l(lz Meslek Lisesi
lO-Süleyman Demirel Lisesi
11-Gaffar Okan Anadolu Lisesi
12- Toplu Konut Lisesi
13-Selohattin Eyyubi Anadolu Lisesi
14-İbn-i Sina Özel
Eğt.Uyg.Mrk.rr.Kademe
KULÜPLER
1-Diyarbakır Spor Kuliibü
2-Büyükşehir Bld. Spor Kulübü
3-Karapınar Spor Kulübü
4-Yeni Diyarbakır Spor Kulübü
5-Boqlar Bld.Spor Kulübü
6-1903 Kartal Spor Kulübü
7-Alipor Gençlik Spor Kulübü
8-Amed Spor Kulübü
9-Bağlar Gençlik Spor Kulübü
10-Fiskaya Gençlik Spor Kulübü
11- Barış Spor Kulübü
ıZ-Diyarbokır Futbol Kulübü
13-Diyarbakırl968 Spor Kulübü
14-Dicle Üniv.S.K.Spor Kulübü
lS-Diyar21 Spor Kulübü
16-Ali PaşaSpor Kulübü
ı 7 -Emniyet spor Kulübü
18- Vitray Spor Kulübü
19-12 Dev Adam BasketbolOkulu
ZO-fenerbahçe Spor Okulu
Zl -Galatasaray Spor Okulu
ZZ-Beşiktaş Spor Okulu
23-Gaziler Spor Kulübü
24-Gençlerbirliqi Spor Kulübü
25-Hançe~k Spor Kulübü
Z6-ÇomlıcaGençlik Spr.KIJlübü
27-İskanevleri Spor Kulübü
28-Koracadağ Kulübü
129-DSİ.Spor Kulübü
~O-Öı Diyor Gençlik Spor Kulübü
13ı-Seyrontepe Gençlik Spor Kulübü
132-Sur Belediye Spor Kulübü
~3-Veni Köy Spor Kulübü
!34-Yenişehir Bld.Spor Kulübü
~5-Z:iroat Spor Kulübü
36-İI Özel İdaresi Ay Spr KUlÜbü
37-Yol Spor Kulübü
38-Yenişehir Harbi Spor Kulübü
Download

onay ve liste - bağlar ilçe millî eğitim müdürlüğü