T.e. MU~ v ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii SaYI ; 85076291n501l072363
Konu: 2015 YlhBiiyiik Onanm P1anlamasl
30/01/2015
.................... KA YMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Miidiirliigu)
Bakanhglmlz Destek Hizmetleri Genel Miidiirliiguniin 2015 Ylh Biiyiik Onanm
Planlamasl ilgili 24111/2014 tarihli ve 5655412 saytll yazIlan ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
ilgi yazlya gore engelli bireyler iyin bina giri~-ylkl~ diizenlemesi de eklenerek Ek lA,
1B,ve 1C formlanmn titizlikle diizenlenmesi ve en gey 06 ~ubat 2015 mesai bitimine kadar
ilye milli egitim miidiirliiklerimiz ilgili formlan do1durarak Miidiirliigfuniize gonderilmesi ve
aynca biiyiik onanm (engelli diizenlemesi onarlml dahil) taleplerinin okullar tarafmdan
MEBBiS'e girilerek onaylanmasl hususunu rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim Miidiirii EKLER
EK -I Yazl
2 Form (3 sayfa)
DAGITIM
Tfun ilye Kaymakamhklanna
Bu evrak gilvenli elektronik imm ile immlanml~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
ab52-1850-3c2a-8120-1 flc kodu ile teyit edilebilir.
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANUGI Destek Hizmederi Genel Miidiirliigu
24111/2014
SaYI : 79523799/841.02.0115655412
Konu: 20 I 5 Y III Biiyiik Onanm Planlama
.••••••••...•.•.••• V ALiLiGiNE
(Milli Egitim Miidiirliigii)
Ilgi : 05/05/2014 tarihli ve 79523799/841.02.01 saYlh 2014 yth biiyiik onanm Odenekleri
konulu YazImlZ.
2015 mali Yl1mda, biiyiik onanm odeneklerinin etkili ve verimli olarak
kullamlmasml geli~tiffi1ek amaclyla a~agldaki aylklamatar yapltml~ otup, iI Milli Egitim
Miidiirliiklerimizin planlamalartm bu dogrultuda yapmalart gerekmektedir.
Bu kapsamda, okul ve kurumlartrmzm onanm i:; ve i~lemlerinde;
1- 2015 mali Ylhnda yaptlmasl plan1anan onanmlarm 15 Subat 2015 tarihine
kadar illilQe bazmda tespitinin yaplitp. tahmini KDV dahil maHyetleriyle birlikte (KDV iQin
ek odenek gonderilmemesi sebebiyle), (Temel Egitim, OrtaOgretim uimam Hatip Liseleri
dahillt, Mesleki ve Teknik Egitim okullartna ait) biiyUk onanm bilgilerinin ek lA forma
i~lenmesi •
'
2- Planlamalarda, 2014 mali Ylhnda ilgi yazI ile il Milli Egitim Miidiirliiklerine
tahsis edildigi belirtilen 06.7 biiyiik onanm Odeneklerinin en fazla % 10 iizerinde
planlamanm yapIlmasl (ek Odenekler bari9).
..
3- Halk J?g!tim, Mesleki Egitim, BHim Sana!, OzeI Egitim Merkezleri,
Ogretmenevleri ve Il-Ilge Milli Egitim Miidiirliiklerinin bina onanmlanm igeren bilgilerin ise
ek 1B forma i~lenmesi,
4- Ek 1A, I.B ve 1C fonnlannm titizlikle diizenlenmesi ve en ge't ikinci bir uyartya
meydan vermeden Il Milli Egitim Miidiirliikierince il geneli icmalinin yapllarak 15 Subat
2015 taribine kadarGenel Miidiirliigumiize gonderilmesi,
5- Y II i~inde mucbir sebepJer dl~mda planlamaya bagb kahnmasl, bu sebeplerle
ilgili taleplerde, a~lklaYlcl rapor, tutanak v.b. belgelerle birlikte talebin il Milli Egitim
Miidiirliigiince listeyle iletilmesi~ okullkurum bazmda bireysel taleplerde bulunulmamasl,
ozellikle okul/kurum miidiirlerinin planlama dl~1 taleplerinin direkt Genel Miidiirliigiimiize
iletilmesinin onlenmesi,
6- Miicbir durumlarm dl~nnda onanmlarm yaz tatili siiresi sona ermeden bitirilmesi;
Hususlarmda gerekli hassasiyetin gosterilmesini rica ederim.
BahattinGOK
Bakan a.
Genel Miidiir V.
EK : Form (3 sayfa)
Dagltlm: B Plant
Atatiirk Siv. 06648Kmlay/ANKARA
Elektronik Ag: W1I\lW,meb,gov.tr
e-posta: [email protected],tr
Aynntlb bilgi ~in: Salib Emre CAVAC V.H.K.i.
Tel: (0312) 413 14 S4
Faks:(0312)4180470
Bu tH'lIk gilvenli elektronik irnza ile nnzalanm~r hnp:JJevralcsot"iu,meb.gov,tr adresinden
5745-5e6f-3fc9-8459-6188 kodu ile ttyi! edilebihr
E'K i/s
2015 VIU SUVUK ONARIM PLANLAMA TABLOSU (06/7)
IL: .".,,, ..;
MERKEZI
S.NO
ILeE
BA~LI BULUNOu4u
OKUL/ KURUM ADI
GENEL MODORLOK
TAHMINI
ONARIM OZETI
MAUVET
CKDVDAHIU
1
2
3
4
5
6
7
'
,
8
9
10
CHi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOPLAM
Not: Halk Egitim, Bilim Sanat, Meslekl Teknlk Eiitim ve Ozel Egitim Merkezleri
.../ .../2015
.../ .../2015
AdISoyadl
AdlSoyadl
Imza
iI Milli Elitim MiidOrO
Imza
Sorumlu Md. Yard.j Sube Md.
2015 VIti BOVOK ONARIM PLANiAMA TABLOSU (06/7)
EK1/A
iL: ..........
S.NO
MERKEl/
ILeE
BA~lI BULUNOU~U
OKUL/ KURUM ADf
GENEt MOOORlOK
ONARtM OZEYI
TAHMINI MAlivET
{KOVOAHlu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOPLAM
.../.../2015
Adl Soyadl
.../.../2015
AdISoyadl
imza
Irnza
Sorumlu Md. Yard.! Sube Md.
II Milli Ejitim MOdurO
oCYDK ONARIM TABI.OOZETJ
S.NO
EKlIC
OKUIJ KURUKUN BA<':iLI BULUNDUOU
OK.UIl KURUM
TAHMfNl MAUVET
GENEL MODORLOK
SAYT~I
TOPLAMI
1
TEMEL EO/TIM KURUMLARI
2
ORTAOORErtM KURUMLARI (DiN 0(;. OKlJl.l.ARI DAlIlt)
3
MESLEKi VE TEKNJK EClTlM KURUMLARI
4
JlAYAT BOYU OORENME GENEL MODORLOOO
5
OZEL EOITIM VE REHBERLlKHtzMETLERl GENEL MODORLOOO
6
<XiRETMEN YETI$T1RME VE E01TfMI GENEL MOOURLOCO
GENEL TOPLAM
Download

Ayrıntılar için Tıklayınız