V ^ iıii-
İŞ AKIŞ ŞEMASI
y
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADİ:
Her yıl Haziran ayının
sonuna gider bütçelerini
hazırlamak üzere birimlere
çağrı yapılır.
BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
BÜTÇE ÇAĞRISI VE BÜTÇE HAZIRLIK ŞEMASI
—
Yazıntn kontrol edilmesi
Paraflanması
*
1r
Yazı ve eklerinin kontrol
edilmesi
ır
Yazı ve eklerinin kontro)
edilerek Tüm Birimlere Havale
edilmesi
Birim bazında çalışmaların
yapılması ve birim bütçelerinin
hazırlanmasî
I
Daire Başkanının onayı ile Evrakların
Bülçe Şube Müdürlüğüne Havale
edilmesi
A hm et ÖZDEN
Bütçe Şube Müdürü
K
P
I
O
:Kontrol
:Paraf
:lmza
:Onay
ŞM
DB
GSY
GS
:Şube Müdürü
:Daire Başkanı
:Genel Sekreter Yardımcısı
:Genel Sekreter
BB :Belediye Başkanı
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI:
BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
BÜTÇE ÇAĞRISI VE BÜTÇE HAZIRLIK ŞEMASI
i
(a )
i
I :lmza
O :Onay
GSY :Genel Sekreter Yardımcısı
GS
:Genel Sekreter
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI:
bü tç e şube m ü d ü r lü ğ ü
2
BÜTÇE ÖDENEK TAKİBİ
Finansman Sınıflandırma
ır
Ekonomik Sınıflandırma
1t
Harcama Kalemleri Ödenek
----
1L_...
1r
Ödenek
Ödenek
Vardır
Yoktur
ödenek
Aktarımı
Üst Yönelici
Onayı
Ekonomik
2.Düzey
Encümen
Kararı
\
Mal Hizmet bakım
onartm yapım
giderlerinin
gerçekleşmesi
I
[
Fonksiyonel
2,Düzey
Meclis
Kararı
Fonksiyonel
1.Düzey
Bütçe Ödenekleri itibariyle birim
harcama Kaleminde ödenek
Mal Hizmet bakım onarım yapım
giderlerinin gerçekleşmesi İçin birimler
baz.nia ödenekverilmesi
K
P
İ
O
:Kontrol
Paraf
:İmza
:Onay
ŞM
DB
GSY
GS
v
{ X1lU H C t
, /S ' 7 T\tM V 7
B { | t ç e ş u b e M ü t)ü rü
:Şube Müdürü
‘.Daire Başkanı
:Genel Sekreter Yardımcısı
:Genel Sekreter
Mj
lail Hizmetler Dal. Bşk.
BB :Beiediye Başkanı
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI:
BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3
KESİN HESAP İŞ AKIŞ ŞEMASI
Kesin Hesap Nisan ayı
içerisinde
Encümene
yazılır.
Yazının kontrol edilmesi
Paraflanması
K- DB
P- DB
Yazı ve eklerinin kontrol
edilmesi
K-GSY
P- GSY
Encümen Kesin Hesabı Nisan
ayının sonuna kadar inceleyip
meclisin Mayıs ayı toplantısında
görüşülmek üzere üst yöneticiye
sunar
Kesin Hesap meclisçe
görüşülerek kabul edilir
Kesin Hesap Haziran Ayının sonuna kadar
Sayıştay Başkanlığı’na gönderilir.
A hm et ÖZDEN
Bütçe Şube Müdürü
K
P
j
O
:Kontrol
:Paraf
:lmza
:Onay
,v# f © F .Y HAN
{v-Â-eter Y rd.
ŞM
DB
GSY
GS
:Şube Müdürü
:Daire Başkanı
:Gene! Sekreter Yardımcısı
:Genel Sekreter
BB :Belediye Başkanı
Download

iş akış şeması