İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI:
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1
SABOTAJ PLANI
Kayseri Valiliği İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından
istenen ve tarafımızca
birimlerle ortak hazırlanan
plandır.
Kayseri Valiliği İl Emniyet
Müdürlüğü tarından Planın
istenmesi
Birimizce alınan yazı Planın
hazırlanması için iç birimlere
gönderilir
Birimlerce gönderilen planlar
toparlanıp ,tek plan haline
getirilir
K-P
K-P-
K-İ-O- GSY
Hazırlanan Sabotaj Planı Genel
Sekreter Yardımcısı tarafından
kontrol edilerek onaylaması
Hazırlanan Sabotaj Planının Kayseri Valiliği
İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi
K :Kontrol
P :Paraf
İ :İmza
O :Onay
ŞM
DB
GSY
GS
:Şube Müdürü
:Daire Başkanı
:Genel Sekreter Yardımcısı
:Genel Sekreter
K-GSY
BB :Belediye Başkanı
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI:
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1
SABOTAJ PLANI
A
Müdürlüğümüze gelen Performans
Programlarının konsolide edilerek
Performans Programlarının taslağın
oluşturulması
Performans Programı taslağının Meclise
görüş bildirmek üzere Encümene Havale
edilmesi
Encümence uygun görüş bildirilen Taslak
Performans programının Belediye
Meclisine görüşülmek üzere yazıyla
Belediye Başkanı onayı ile gönderilmesi
P- ŞM
İ- DB
İ-GSY
K-İ-O- GS
P- ŞM
K-İ- DB
K-İ-GSY
K-İ-O- GS
İ-O-BB
Meclis tarafından Performans Programı
plan ve bütçe komisyonuna havale edilerek
tetkik edilir.
Performans Programı Mecliste Plan ve
Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda
incelenerek kabul edilir.
1.Hukuk Müşavirliğinden Performans
Programı kabul edildiğine dair bilgi gelmesi
Ocak Ayında Kurum Web
sayfasında yayımlanması
için Bilgi İşlem D.Bşk. yazı
ile gönderilmesi
K :Kontrol
P :Paraf
İ :İmza
O :Onay
Ocak Ayında Performans
Programı kitapçık ve CD
olarak Kalkınma
Bakanlığına gönderilmesi
ŞM
DB
GSY
GS
Ocak Ayında Performans
Programı kitapçık ve CD
olarak İçişleri Bakanlığına
gönderilmesi
:Şube Müdürü
:Daire Başkanı
:Genel Sekreter Yardımcısı
:Genel Sekreter
Ocak Ayında Performans
Programı kitapçık ve CD
olarak Maliye Bakanlığına
gönderilmesi
BB :Belediye Başkanı
Download

sabotaj planı iş akış formu