T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TAŞINIR BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
TAŞINIR YÖNETİM HESABI
CETVELİ
YAPILAN FİİLİ SAYIM
TUTANAĞI
TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM
CETVELİ
Bu Tutanak
Taşınırların sayım
işlerinde taşınır 2.
düzey detay kodu
itibariyle düzenlenir.
TKKY tarından 1. düzey
detay kodunda gösterilen
her bir taşınır için
düzenlenir. Ve taşınırlar bu
cetvele 2. düzey detay
kodunda kaydelilir.
HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ
TKKY tarafından üç nüsha olarak hazırlanan bu cetvel harcama
birimi tarafından taşınır sayım döküm cetveli ile uygunluğu
alındıktan sonra muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilisi
gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla
karşılaştırıp onay verdikten sonra tekrar harcama yetkilisine
gönderir
Onay işlemleri tamamlanan bu cetveller ile En son düzenlen Taşınır İşlem Fiş numarasını gösterir tutanak ile beraber birer
nüshası Sayıştayca belirlenen süre içerisinde Sayıştaya birer nüshası Taşınır konsolide görevlisine gönderilir. Birer nüshası da
Harcama Biriminde muhafaza edilir.
NOT
Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya
verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan
devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri,yılı
içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla
devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sonucu
bulunan fazla ve noksanları gösterir.
Download

Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli - Mühendislik Fakültesi