HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk
Müşavirliği merkez teşkilatının görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğinin merkez teşkilatının görev ve
çalışma usul ve esasları ile merkez teşkilatında görev yapan 657 sayılı DMK’na tabi Birinci
Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, 399 sayılı KHK’ ye tabi Kurum avukatları ile büro
personellerinin iş ve işlemleri ile ilgili görevlendirme ve denetimine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi
hakkındaki K.H.K., Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ve ilgili mevzuata
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avukat: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde görevli Avukatları,
b) Birinci Hukuk Müşaviri: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk
Müşavirini,
c) Büro Personeli: Et ve Süt Kurumu Hukuk Müşavirliğinde büro hizmetleri yapan
personeli,
ç) Daire Başkanlığı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarını,
d) Genel Müdür: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,
f) Hukuk Müşaviri: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirini,
g) Hukuk Müşavirliği: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini,
ğ) Kombina: Et ve Süt Kurumuna bağlı faaliyet gösteren işletmeleri,
h) Kurum: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ı) Makam: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Makamını,
i) Merkez Teşkilatı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Birimlerini,
1
j) Yönetmelik: Hukuk Müşavirliği yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev ve Çalışmaların Düzenlenmesi
Teşkilat
MADDE 5- (1) Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği, doğrudan Genel Müdüre bağlı
bir birim olup; Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve Hukuk Müşavirliği
büro personelinden teşekkül eder.
Anlaşmazlıkların çözümlenmesi
MADDE 6- (1) Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya
gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak;
a) Maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında,
b) Açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde, aleyhte neticelenenlerin yüksek
dereceli mercii ve mahkemelerce incelenmesinde fayda umulmayan hallerde bunlardan
vazgeçilmesinde veya sulh yoluyla hallinde,
c) Konusu ortadan kalkan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğün
hak ve menfaati bulunmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi ve kayıtlarının
terkininde;
(2) Genel Müdürün inceleme ve takdiri doğrultusunda ve her yıl 4734 sayılı yasa
gereğince Yönetim Kurulunun belirlediği yetki limiti çerçevesinde bu yönetmeliğin 3 üncü
maddesinde belirlenen mevzuat hükümleri uygulanır.
Görev
MADDE 7- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Kurumun, adli, idari dava ve icra işleri ile vergi uyuşmazlıklarının her safhasında
kurumun işlerini sonuçlandırmak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Kurum ile üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda adli ve
idari merciler ile hakemler ve icra dairelerinde Kurumu Genel Müdür adına temsil etmek.
c) Genel Müdürlük makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki,
mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
ç) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı
olmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen
Mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirmek.
e) Genel Müdürlükle ilgili birimler tarafından düzenlenen yönetmelik, sözleşme ve
protokolleri incelemek ve bunların mevzuata uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek.
2
f) Genel Müdürlük merkezine ve Kombina Müdürlüklerine mahkemelerce tebliğ
edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs
haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları
vermek.
Çalışmaların düzenlenmesi
MADDE 8- (1) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını Birinci Hukuk Müşaviri düzenler
ve yönetir. Birinci Hukuk Müşavirinin çeşitli sebeplerle görevde bulunmaması halinde Hukuk
Müşaviri, onun görevli, izinli veya herhangi bir sebeple bulunmaması halinde Birinci Hukuk
Müşavirinin görevlendireceği bir Avukat, onunda bulunmaması halinde Makamın onayı ile
vekâlet edecek kişi belirlenir.
Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9- (1) Birinci Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için Hukuk Fakültesi
mezunu olmak, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca Avukatlık sıfatını kazanmak, Hukuk
Müşavirliğinin hizmet ve amacını gerçekleştirebilecek seviyede mesleki ve yönetim bilgisine
sahip bulunmak gerekir.
(2) Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hukuk Müşavirliğinin üst yöneticisi olarak bu yönetmeliğin 7’nci maddesinde
sayılan görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını düzenlemek, yönetmek, denetlemek, personelin
verimli şekilde çalışmasını sağlamak.
c) Hukuk Müşavirliği personelinin seçimi ve kadrolarının tespiti hususunda Genel
Müdüre teklifte bulunmak.
ç) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar nezdinde Et ve Süt Kurumunu temsil etmek.
d) İlgili mevzuat ve Genel Müdür Olur’u ile gerekli görülen hallerde komisyon
çalışmalarına ve toplantılara hukuki yardımda bulunmak üzere katılmak.
e) Müşavirlik personelinin sicil raporlarını doldurmak.
f) Yüksek Disiplin Kuruluna katılmak.
g) Genel Müdürlük Makamından veya Merkez ve Taşra teşkilatından sorulan hukuki
konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında uygulamaya ilişkin
görüş bildirmek.
ğ) Anlaşma, sözleşme, şartname, ibraname, protokol ve diğer hukuki belgelerin
hazırlanmasına yardımcı olmak.
h) Davayı kabul, feragat ve temyizden vazgeçme onaylarını hazırlayarak Makamın
onayına sunmak.
ı) Kuruma karşı yargı organları ile idari makamlar tarafından yapılacak veya üçüncü
şahısların noter aracılığıyla yapacakları tebligatı Genel Müdürlük adına kabul etmek ve ilgili
birimlere gereğinin yerine getirilmesini teminen iletmek, bunların avukat eli ile takibi
gerekenleri için avukat görevlendirmek.
3
i) Dava veya icra alacaklarının taksitlendirilmesi, yeniden ödeme planına bağlanması
ve faiz konularındaki teklifleri yetki limitleri çerçevesinde Genel Müdüre veya Yönetime
sunmak.
j) Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bu yönetmelik ile Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin yerine getirilmesinde
Birinci Hukuk Müşavirine yardımcı olmak.
b) Birinci Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirliği iş
ve işlemlerini yürütmek.
c) Kendilerine havale edilen konularda hukuki görüş bildirmek, mütalaayı gerektiren
işlerde Birinci Hukuk Müşavirinin görüşünü almak.
ç) Kurumun faaliyet konularıyla ilgili olarak hazırlanacak her türlü yönetmelik,
şartname, anlaşma, vekâletname, ihbarname, taahhütname, kefaletname ve sözleşme gibi
mevzuat incelemesini yapmak, görüş bildirmek, bu konudaki komisyon çalışmalarına,
toplantılara katılarak hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek, hukuki takip yapmak,
duruşma ve murafaalarda hazır bulunmak.
d) Birinci Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Hukuk Müşaviri bu Yönetmelik ile verilen görevleri zamanında, düzenli ve gereği
gibi yapmak ve yaptırmak ile yetkilerini kullanmaktan Birinci Hukuk Müşavirine ve Kurum
Genel Müdürüne karşı sorumludur.
Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11– (1) Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirince kendilerine havale olunan her türlü
dava ve icra takiplerini mevzuata uygun şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Dava ve icra takiplerinin devamı sırasında gerekli gördüğü tedbirleri almak.
c) Kendilerine havale olunan konularda hukuki görüş bildirmek.
ç) Görevlendirildiği mevzuat çalışmalarına katılmak.
d) Takip ettikleri dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri belge ve
bilgiyi Hukuk Müşavirliği vasıtası ile ilgili birimden istemek.
e) Takip ettikleri dava ve icra takipleri sonuçlandığında ilgili birime Hukuk
Müşavirliği vasıtası ile bilgi vermek.
f) İstenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak
Birinci Hukuk Müşavirine yazılı bilgi vermek.
g)Toplantı ve komisyonlara hukuki konularla ilgili istişare görüş vermek üzere
katılmak.
ğ) Kendisine havale edilen dosya ile ilgili zaman aşımı ve/veya hak düşürücü sürenin
geçmesini önleyecek her türlü tedbiri almak.
4
1) Mevzuata uygun bir onay olmadıkça dava ve icra takiplerinin açılması, tamamen
veya kısmen aleyhte sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli mercii veya
mahkemelerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanuni yollara gidilmesi mecburidir.
2) Bu mecburiyeti her ne sebeple olursa olsun yerine getirmemek suretiyle hukuki
veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bu şekilde kurum
aleyhine bir zarar doğmasına sebebiyet veren ilgililer sorumludur.
(2) Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdii olunan iş ve
işlemleri gerekirse yerinde yürütmekle de görevlidirler.
(3) Hukuk Müşavirliği Avukatları, bu yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin
zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri, Birinci Hukuk Müşaviri ve
Kurum Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.
Büro personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Hukuk Müşavirliği bürosunda çalışan personelin görevleri ve bu
görevlerin ifasında göz önünde bulunacak esaslar aşağıda gösterilmiştir.
Büro personeli;
a) Yürürlükteki mevzuat, müşavirlikçe verilecek emir ve tespit edilecek iş bölümü
esasları çerçevesinde Müşavirliğin haberleşme, dosya ve kayıt işlerini zamanında ve düzgün
olarak yürütmek.
b) İşlemleri tamamlanan idari ve icra dosyaları ile idari davalara ilişkin dosya ve
belgeleri düzenli ve emniyetli bir şekilde saklamak.
c) Müşavirlerden ve Avukatlardan gelen her türlü evrak ve yazışmaların kaydını
yapmak ve cevaplarını göndermek.
ç) Demirbaş eşya, malzeme, kitap ve kırtasiyenin kayıt, takip, koruma ve ekonomik
kullanımı hususuna özen göstermek.
d) Dava ve icra takiplerinin açılması, masrafların ödenmesi, Adliye ve ilgili diğer
resmi mercilerde gerekli iş ve işlemlerin takibi ve yapılması, her türlü dilekçenin ilgili
mercilere intikali ve benzeri işlemleri yapmak.
e) Görevin gerektirdiği nezaket kurallarına uymak, Müşavirler ve Avukatlarla
ilişkilerde işin gereklerini aşan davranışlardan kaçınmak.
f) Birinci Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen diğer
görevleri yapmak.
(2) Aşağıda belirtilen defterler büro personeli tarafından düzenli olarak tutulur
a) Tarafları, mahkemesi, dosya numarası, tarih ve Müşavirlik numarası ile dava
safahatı, neticesi yazılacak olan dava esas defteri,
b) Duruşma günü kayıt defteri,
c) Gelen-giden evrak kayıt defteri,
ç) Avukata imza karşılığı verilecek evrakın kaydedildiği zimmet defteri.
5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Birimlerin Hukuk Müşavirliğinden Görüş İstemeleri
Hukuk Müşavirliğinden hukuksal konularda görüş istenirken uyulacak esaslar
MADDE 13- (1) Hukuk Müşavirliğinden herhangi bir konuda hukuki görüş doğrudan
Genel Müdür tarafından veya ilgili birimin talebi ve Genel Müdürün uygun görüşü ile talep
olunabilir.
a) Görüş istenilen yazıda talebin nelerden ibaret olduğu ve ilgili birimin görüşü
açıklanır. Ayrıca taleple ilgili belgeler yazıya eklenir.
b) Hukuk Müşavirliğince verilen hukuki görüşler Genel Müdürün havalesiyle ait
olduğu birime gönderilir. Aynı konuda daha önce verilmiş görüş varsa Hukuk
Müşavirliğinden tekrar görüş istenemez. Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüşler
istişari niteliktedir.
c) Kombina Müdürlüklerinin görüş isteklerine ilişkin müracaatları doğrudan Hukuk
Müşavirliği yerine ilgili Daire Başkanlığına; İlgili Daire Başkanlığınca da yukarıda belirtilen
usule uygun olarak konu Genel Müdürlük Makamının onayı ile Hukuk Müşavirliğine intikal
ettirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Davaların Açılması Ve Sorumluluk
Dava açılması ve takibinde uyulacak esaslar
MADDE 14- (1) Genel Müdürlük adına herhangi bir konuda kamu kurum veya
kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler aleyhine dava açılması ve icra takibi yapılması
isteğinde bulunulması halinde, dava ve icra takibi ile ilgili her türlü bilgi ve belge eksiksiz ve
tasdikli olarak davanın konusu ve miktarı açıkça belirtilmek suretiyle Hukuk Müşavirliğine
intikal ettirilir. Gerek Genel Müdürlük tarafından gerçek ve tüzel kişilere karşı açılan gerekse
Genel Müdürlük aleyhine açılan her türlü davalar ile icra takiplerinde, Hukuk Müşavirliğince
bilgi ve belge istenmesi halinde istenen bilgi ve belgeler ilgili birimlerce en kısa zamanda
temin edilerek tasdikli olarak Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu yönetmelik hükümleri
uyarınca Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğince Kurumun taraf olduğu dava ve icra
takiplerinde kullanılacak bilgi ve belgelerin talep edilmesine rağmen zamanında
gönderilmemesi ile dava ve icra takiplerinin harç ve diğer giderlerinin talep edilip de
karşılanmaması nedeniyle uğranılacak idare zararından bunlara sebebiyet veren ilgililer
sorumludur.
(2) Davalar devam ederken dava konusunda meydana gelen değişiklikler zaman
geçirmeksizin Hukuk Müşavirliğine bildirilir.
(3) Genel Müdürlük Makamından olur alınmadıkça dava ve icra takibi açılamaz.
(4) Vekâlet akdi ile çalışan sözleşmeli Avukatlara her yıl Bütçe Kanunları ile
belirlenen dördüncü derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah ödenir.
6
Vergi ihbarnameleri, üçüncü şahıs haciz ihbar-nameleri, icra ve ödeme emirleri,
tebligatlar
MADDE 15- (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan Daire Başkanlıkları ve
bünyesinde Avukat bulunmayan Kombina Müdürlükleri kendilerine tebliğ edilen vergi ve
üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerini ve hukuki ihtilaf doğuracak her
türlü tebligatı konu ile ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte kanuni süreleri içerisinde gerekli
işlemlerin yapılması amacıyla mevcut olan en hızlı vasıtayla derhal Hukuk Müşavirliğine
gönderirler.
(2) Kombina Müdürlükleri bünyesinde vekâlet akdi sözleşmesiyle görev yapan
sözleşmeli Avukatlar vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirleri
hakkında gerekli hukuki tedbirleri almak ve takip edip sonuçlandırmakla yükümlüdürler.
Konu hakkında ayrıca Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine en kısa sürede bilgi verilir.
(3) Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen veya diğer birimlere tebliğ edilip Hukuk
Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, icra ve ödeme
emirleri ile temlikler hakkında gerekli hukuki tedbirlerin ilgili Avukat tarafından alınması
mecburidir.
Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumluluk
MADDE 16- (1) Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Hukuk Müşaviri ve Avukatlar ile
vekâlet akdiyle çalışan sözleşmeli Avukatlar, tüm dava ve icra takipleri ile her türlü yasal
işlemlerden dolayı Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kanun Yollarına Müracaat
Dava ve icra takiplerinde kanun yollarına müracaattan vazgeçilmesi
MADDE 17- (1) Genel Müdürlüğün taraf olduğu ve aleyhe sonuçlanan dava ve
takiplerde temyiz veya itiraz yoluna başvurulması esastır. Ancak:
a) Dava veya takip ile amaçlanan sonucun elde edilmesinin mümkün görülmediği,
dava veya takibin devamında Kurumun menfaatinin olmadığı esasa ilişkin durumlar ile görev,
yetki, af ve zamanaşımı gibi usule ilişkin durumlar hakkında Hukuk Müşavirliğinin teklifi
Genel Müdürün Oluruyla,
b) Tüm idari davalar ile (a) fıkrasında belirtilenler dışındaki adli davalara ilişkin tüm
kararlar, Genel Müdür Oluruyla itiraz veya temyiz edilmeyebilir.
c) Dava veya takipten vazgeçme, feragat, kabul ve sulha ilişkin konularda Genel
Müdür veya Yönetim Kurulu yetkilidir.
ç) Karşı tarafa yemin teklifi kabul veya reddi Genel Müdürün onayına bağlıdır.
Karar düzeltme
MADDE 18- (1) Bir üst yargı organınca verilmiş bulunan kararlara karşı karar
düzeltme yoluna başvurudan vazgeçme işlemi, davayı yürüten Avukatın önerisi ve Hukuk
Müşavirliğinin teklifi neticesinde alınacak Makam onayı ile gerçekleştirilir.
7
ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetimde Usul
MADDE 19- (1) Hukuk Müşavirliğinin faaliyetleri 1136 sayılı Avukatlık Kanunu,
233 sayılı KHK, ESK Ana Statüsü ve Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği hükümlerine göre
Birinci Hukuk Müşaviri tarafından denetlenir. Somut olarak denetlemeyi gerektiren bir
durumun ortaya çıkması halinde de gerekli denetlemeyi Birinci Hukuk Müşaviri bizzat
yapabileceği gibi Hukuk Müşaviri veya Avukat görevlendirebilir.
Denetimin Kapsamı
MADDE 20- (1) Denetim; dava, icra ve işlem dosyalarında yapılması gerekli işlerin
mevzuat hükümleri ile talimatlara uygun şekilde ve zamanında yapılıp yapılmadığının tetkiki
suretiyle yapılır.
(2)Yapılan denetim sonucu gerek görülmesi halinde denetim raporu tanzim edilir. Bu
rapor Genel Müdürlük Makamına sunulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Vekâlet Akdi Sözleşmesi İle Avukat Çalıştırılması
Sözleşme yapma yetkisi
MADDE 21- (1) Kurum, idari, adli, cezai, icrai konularda gerekli görmesi halinde
vekâlet akdi ile Kurum dışından Avukat çalıştırabilir.
(2) Bu kapsamda çalıştırılacak Avukatların çalışma usulleri vekâlet sözleşmesi ve bu
yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Vekâlet Ücreti Ve Vekâlet Ücretinin Dağıtımı
Dağıtım
MADDE 22- (1) Kurum Avukatları tarafından yürütülen dava ve icra takipleri
sonucunda Mahkeme ve İcra Dairelerince Kurum lehine hükmolunup tahsil edilen vekâlet
ücretleri ile iş bu yönetmeliğin 21 inci maddesine göre vekâlet akdi ile çalışan sözleşmeli
avukatların takibini yaptıkları dava ve icra takibi sonucunda mahkeme ve icra dairelerince
Kurum lehine hükmedilerek sözleşmelerine göre fona aktarılan vekâlet ücretleri, Birinci
Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Kurum Avukatları ve Avukatlık ruhsatına sahip olup
Baroya kayıtlı olan ve Makam tarafından Kurumda Avukat olarak görevlendirilenler arasında
eşit olarak paylaştırılır.
8
Dağıtım Zamanı
MADDE 23- (1) Tahsil edilen vekâlet ücretleri Mali İşler ve Muhasebe Dairesi
Başkanlığında ayrı bir hesapta toplanarak Birinci Hukuk Müşavirinin uygun gördüğü tarihte
dağıtılır.
Limit Dışı Vekâlet Ücretleri
MADDE 24- (1) Her yıl 26/09/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 14 üncü maddesinde öngörülen limit fazlası fonda biriken vekalet ücretleri,
anılan madde hükmü gereğince bir sonraki yıl dağıtılmak üzere fonda bekletilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 25- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Et ve Balık Kurumu Genel
Müdürlüğünün 02/01/2008 tarih ve 413 sayılı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten
kalkar.
Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim
Kurulunun 30/05/2014 tarih 33 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onay tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
9
Download

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği