AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN VE SİCİL AMİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ASKİ Genel Müdürlüğünde görevli memurların disiplin
Kurullarını ve disiplin amirlerini belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Yönetmelik, ASKİ Genel Müdürlüğünde görevli memurlar hakkında uygulanır.
DAYANAK
Madde 3- Bu Yönetmelik, 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134’üncü
Maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.
DİSİPLİN AMİRLERİ
Madde 4- Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgede (EK-1) gösterilmiştir.
DİSİPLİN KURULLARI
Madde 5- (1) Disiplin Kurulları; Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu olmak üzere iki kuruldan
oluşur.
Disiplin Kurullarında yer alacak Başkan ve Üyelerin unvanları bu Yönetmeliğin ekli çizelgede (EK-2)
gösterilmiştir.
MEMURLARIN DİSİPLİN İŞLERİ
Madde 6- Memurların disiplin is ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 7- (1) Bu Yönetmelik, ASKİ Genel Kurulu kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
YÜRÜTME
Madde 9- (1) Bu Yönetmeliği ASKİ Genel Müdürü yürütür.
EK-1
DİSİPLİN AMİRLERİ
UNVAN
1-Genel Müdür
2-Genel Müdür Yardımcısı
3-Özel Kalem Müdürü
4-Teftiş Kurulu Başkanı
5-1.Hukuk Müşaviri
6-Hukuk Müşaviri
7-Daire Başkanı
8-Müfettiş
9-Müfettiş Yardımcısı
10-Avukat
11-İlçe Şube Müdürü
12-Daire Başkanlığına
DİSİPLİN AMİRİ
Büyükşehir Belediye Başkanı
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
1.Hukuk Müşaviri
İlgili Genel Müdürü Yar.
Teftiş Kurulu Başkanı
Teftiş Kurulu Başkanı
1.Hukuk Müşaviri
İlgili Genel Müdür Yar.
İlgili Daire Başkanı
BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ
İçişleri Bakanı
Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyükşehir Belediye Başkanı
Büyükşehir Belediye Başkanı
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
İlgili Genel Müdür Yardımcısı
Bağlı Şube Müdürü
13-Uzman
14-Sivil Savunma Uzmanı
15-Mali Hizmetler Uzmanı
16-Şef
17-Tabip
18-Hemşire, Laborant, Sağlık
Memuru ve SH Personeli
19-Hukuk Müşavirliğine bağlı
Personel
20-Teftiş Kurulu Personeli
21-Diğer Personel
İlgili Daire Başkanı
İlgili Daire Başkanı
İlgili Daire Başkanı
İlgili Şube Müdürü
İlgili Daire Başkanı
Tabip
İlgili Genel Müdür Yardımcısı
İlgili Genel Müdür Yardımcısı
İlgili Genel Müdür Yardımcısı
İlgili Daire Başkanı
İlgili Genel Müdür Yardımcısı
İlgili Daire Başkanı
1.Hukuk Müşaviri
Teftiş Kurulu Başkanı
İlgili Şube Müdürü
İlgili Daire Başkanı
EK-2
DİSİPLİN KURULLARI
A-ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULU
1-BAŞKAN
2-ÜYE
3-ÜYE
4-ÜYE
5-ÜYE
Genel Müdür Yardımcısı
Müfettiş
Avukat
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Memur Sendikası Temsilcisi
B-ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
1-BAŞKAN Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı
2-ÜYE
Teftiş Kurulu Başkanı
3-ÜYE
1.Hukuk Müşaviri
4-ÜYE
İlgili Daire Başkanı
5-ÜYE
Memur Sendikası Temsilcisi
Download

Madde 9- (1) Bu Yönetmeliği ASKİ Genel Müdürü yürütür. EK