Trakya Kalkınma Ajansı
www.trakyaka.org.tr
ŞİRKET KURULMASI
İŞLEM BASAMAKLARI
2014
ŞİRKET KURULMASI
İŞLEM BASAMAKLARI
Anonim Şirket Kurulması
Varsa Şirkete Sermaye Olarak
Konulacak Varlıkların
Değerlemesinin Yapılması ve
“Değerlendirme Raporu”
Hazırlanması
Şirket Ana Sözleşmesinin
Hazırlanması ve Onaylanması
Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarafından Atanacak Bilirkişi
Noter
Taahhüt Edilen Payların İtibari
Değerlerinin En Az % 25’inin
Bankaya Yatırılması
Banka
Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Hitaben “Banka Mektubu”
Düzenlenmesi
Banka
Bilirkişi Tarafından
Değerlemesi Yapılan
Varlıkların Şirket Adına
Kaydettirilmesi
Noter
Şirket Kuruluşu Bakanlık
İzni’ne Tabi İse Kurucular
Tarafından Bakanlığa Başvuru
Yapılarak Kuruluş İzninin
Alınması
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş İşlemlerinin
Denetlenebilmesi İçin
İşlem Denetçisinin
Atanması
Şirket Kurucuları
Işık OCAKLI
Edirne Yatırım Destek Ofisi
19 Haziran 2014
Şirket Kurucuları
İşlem Denetçisi
Raporu’nun Alınması
Şirket Kurucuları
İşlem Denetçisi Raporu ve
Gerekli Belgeler * İle
Birlikte Şirket Tescil ve
İlanının Yapılması
Şirket Merkezinin
Bulunduğu Yerdeki Ticaret
Sicil Müdürlüğü **
Trakya Kalkınma Ajansı
Kurucular Beyanının
Hazırlanması ve
İmzalanması
* Kuruluş Tescilinde Gerekli Belgeler:
1.
2.
3.
4.
Esas sözleşme
Kurucular beyanı
Ayni sermaye konuyor ise mahkemece atanan bilirkişiler tarafından düzenlenen değerleme raporu
Nakdi sermaye konuluyor ise taahhüt edilen sermayenin en az % 25’inin bankaya yatırıldığına dair banka
mektubu
5. Şirketin kuruluşu Bakanlığın iznine tabii ise Bakanlığın izin yazısı
İse kuruluşu Bakanlığın iznine tabi ise Bakanlıktan izin alınmasını izleyen 30 gün içinde, Bakanlığın
** Uygun
: Şirketin
iznine tabi değil ise esas sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmasını izleyen 30 gün içerisinde yapılmalıdır.
Işık OCAKLI
Edirne Yatırım Destek Ofisi
19 Haziran 2014
Limited Şirket Kurulması
Şirket İsim ve Unvanının
Kontrolünün Yapılması
Ticaret Odaları
Şirket Ana Sözleşmesinin
Hazırlanması ve Onaylanması
Noter
Vergi Dairesinden Vergi Hesap
Numarasının Alınması
Vergi Dairesi
Ana Sözleşmede Belirtilmiş
Olan En Az Tutarın
Yatırılması
Sermayenin On Binde
Dördünün Rekabet Kurumu
Hesabına Yatırılması
Şirketin Tescil Ettirilmesi
(Ana Sözleşmenin Noterlikçe
Tasdikini Takiben 30 gün
içinde)
Vergi Dairesine Müracaat ve
Diğer Kayıt İşlemleri
Banka
Banka
Ticaret Sicil Müdürlüğü *
Vergi Dairesi
Kuruluş Tescilinde Gerekli Evraklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Yetkili tarafından imzalı)
Kurucular Beyanı (2 Adet)
Sermayenin 1/4'nün şirket hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte banka tarafından Ticaret
Sicili Müdürlüğüne yazılmış mektup (aslı)
Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında noterden onaylı üçer adet ıslak imzalarını
ihtiva eden imza beyannamesi (2 adet)
Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün incelemesinden geçmiş, kaşeli olan iki nüshası asıl imzalı olmak üzere
noterden tasdikli 2 adet ana sözleşme
Ortaklara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Temin edilmiş)
İşletme merkezini gösterir kira kontratı veya tapunun fotokopisi (2 adet)
TURMOB sözleşmesi (2 adet fotokopisi)
Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi (1 adet)
Işık OCAKLI
Edirne Yatırım Destek Ofisi
19 Haziran 2014
Işık OCAKLI
Edirne Yatırım Destek Ofisi
19 Haziran 2014
Trakya Kalkınma Ajansı
10. Şirket kuruluş bildirim formu ve taahhütname (daktilo ya da bilgisayar ile yazılı, şirket yetkililerince imzalı,
mali müşavirince kaşe ve imzalı 3 adet, (sigortalı işçi bildiriyorsa 4 adet, yabancı ortak ta var ise 5 adet)
11. Bağkur işe giriş bildirge formu. Her ortak için ayrı ayrı 1’er adet doldurulup imzalanacak.
12. Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması (6.madde) örneği
13. Kurulacak şirkete ferdi işletmeyi devralması (6.madde) örneği
Download

şirket kurulması işlem basamakları