Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi
No:48 B Blok Kat 9 Akaretler
Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
www.pwc.com/tr
Telephone +90 (212) 326 6060
Facsimile +90 (212) 326 6050
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği
AR-GE BÜLTENİ
Tarih : 13.03.2014
Sayı
: 2014/3
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır.
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ilişkin Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Yönetmelikte yer alan düzenlemelerin özetine bu bültenimizde yer
verilmektedir.
Söz konusu yönetmelikte, bölgenin kuruluşuna, işletilmesine, bölgede
yürütülecek/yer alacak faaliyetlere ilişkin usul ve esaslara yönelik detaylı
açıklamalar ve revizyonlar yer almaktadır. Ayrıca yönetmelikte, kuluçka firması,
kuluçka programı, teknoloji transfer ofisi ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili
yeni bilgi ve düzenlemelere yer verilmiştir.
Yönetmelik kapsamında, teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge ve yazılım
faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimciler ve teknoloji geliştirme
bölgelerinde hali hazırda Ar-Ge ve yazılım faaliyetinde bulunan girişimciler ile
teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin dikkate alması gereken hususlara
kısaca aşağıda yer verilmektedir:
www.vergiportali.com
RB
VERGİ BÜLTENLERİ PRICEWATERHOUSECOOPERS'IN BİR HİZMETİDİR. İZİNSİZ, ANCAK OLDUĞU GİBİ
ÇOĞALTILABİLİR. KAYNAK GÖSTERİLMEK KAYDIYLA İKTİBAS EDİLEBİLİR. BÜLTENLERDE YER ALAN GÖRÜŞLER
ÜZERİNE İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen Ar-Ge
projelerine ilişkin dikkate alınması gereken hususlar
ve
yazılım

Teknoloji geliştirme bölgesinde başlatılacak Ar-Ge projelerinin, teknoloji
geliştirme bölgesi yönetici şirketinin belirleyeceği, konusunda uzman en az
iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı
olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme
Komisyonu’na sunularak inceleme yaptırılması ve bu kapsamda söz konusu
projeler için onay alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen Ar-Ge projelerinin sürelerinin
uzatılması, başka bir teknoloji geliştirme bölgesinden devam eden projelerin
diğer bir teknoloji geliştirme bölgesine nakledilmesi durumlarında söz
konusu projelerin de Proje Değerlendirme Komisyonu’na sunularak söz
konusu projeye ilişkin inceleme yaptırılması ve onay alınması zorunluluğu
getirilmiştir.

Başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından onaylanan Ar-Ge projelerinin
Proje Değerlendirme Komisyon’u tarafından yeniden incelenmesine ve
onaylanmasına Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama
öngörülmedikçe gerek bulunmamaktadır

Teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen Ar-Ge projelerinin sonuçlanması
durumunda bölgede yer alan girişimcilerin 3 ay içerisinde yeni bir Ar-Ge
projesi sunmamış olması halinde teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi
tarafından teknoloji geliştirme bölgesinden ihraç edilmesi için gerekli
işlemlerin yapılması gerektiğine, bununla birlikte tüm projeleri sonuçlanmış
girişimcilerin en son Ar-Ge projesinin sonuçlanma tarihinden itibaren 30
gün içersinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönetici
şirket tarafından bildiriminin yapılmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor,
bildirim ve ilgili dökümantasyon

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin, Ar-Ge
projeleri ve bölgede istihdam edilen tüm Ar-Ge ve destek personeli listelerini,
kayıt altına alınan detayları ile birlikte aylık olarak arşivlemeleri
gerekmektedir.

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri ile teknoloji geliştirme
bölgesinde yer alan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin olarak üçer aylık
dönemler itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca istenilen formata
uygun olarak hazırlanmış ve kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya
yeminli mali müşavirince onaylı bilgileri üçer aylık dönemi takip eden altmış
gün içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri ve aynı
www.vergiportali.com
RB
2
VERGİ BÜLTENLERİ PRICEWATERHOUSECOOPERS'IN BİR HİZMETİDİR. İZİNSİZ, ANCAK OLDUĞU GİBİ
ÇOĞALTILABİLİR. KAYNAK GÖSTERİLMEK KAYDIYLA İKTİBAS EDİLEBİLİR. BÜLTENLERDE YER ALAN GÖRÜŞLER
ÜZERİNE İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
bilgilerin elektronik ortamda Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne
iletilmesi gerekmektedir.

Yönetici şirketlerin her türlü hesap ve işlemlerinin 3568 sayılı Kanuna göre
yetkilendirilmiş yeminli mali müşavire inceletilmesi amacıyla yeminli mali
müşavirle her yılın Ocak ayı sonuna kadar o yıla ilişkin sözleşmenin
yapılması zorunluluğu getirilmiş olup, yeminli mali müşavirin, Bakanlıkça
belirlenecek Yeminli Mali Müşavir Rapor Formatına uygun olarak yönetmelik
kapsamında düzenlediği mali denetim raporunun birer örneğinin her yılın
Haziran ayı sonuna kadar aynı süre içinde yönetici şirketin kendisine ve
Bakanlığa gönderilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, teknoloji
geliştirme bölgesinde çalışan ve bu yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge
ve destek personelini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve
çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatma,
inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklama zorunluluğu
getirilmiştir.
Muafiyet ve istisnalara ilişkin dikkate alınması gereken hususlar

Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan girişimcilerle ilgili olarak,
girişimcilerin bölgede yürüttüğü faaliyetlere yönelik her türlü istatistiksel
veriyi içeren belgelerin, girişimcilerin çalıştırdığı ücreti gelir vergisi
istisnasından yararlanan kişilere ilişkin bilgilerin, girişimcilerin çalıştırdığı ve
istisna kapsamında olan destek personeli sayısı ile Ar-Ge personeli sayısının
birbirlerine olan oranına ilişkin bilgilerin, girişimcilerin teknoloji geliştirme
bölgesinde yürüttüğü Ar-Ge projesine ilişkin olarak dışarıda geçirilen
zamanlara ilişkin bilgilerin, girişimcilerden talep edilerek yönetici şirketler
tarafından denetim yapılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırk beş saatin
üzerindeki ve ek çalışma sürelerinin istisnaya konu edilecek ücretin tespit
edilmesinde ve bu kapsamda hesaplamada dikkate alınmayacağı
belirtilmiştir.

Ar-Ge ve destek personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin
süreleri ile resmi tatil günlerinin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında yer
alacağı belirtilmiştir.

Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin yapılacak hesaplamalarda küsüratlı
sayılar bir üst tamsayıya tamamlanacaktır.

İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı hesaplanmasında Ar-Ge
personeli sayısının yüzde onunu aşamayacak olup, destek personeli sayısı
hesaplamasında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanacaktır.
www.vergiportali.com
RB
3
VERGİ BÜLTENLERİ PRICEWATERHOUSECOOPERS'IN BİR HİZMETİDİR. İZİNSİZ, ANCAK OLDUĞU GİBİ
ÇOĞALTILABİLİR. KAYNAK GÖSTERİLMEK KAYDIYLA İKTİBAS EDİLEBİLİR. BÜLTENLERDE YER ALAN GÖRÜŞLER
ÜZERİNE İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.

Destek personelinin toplam Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşması
hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere
istisna kapsamında dikkate alınacak destek personeli belirlenecektir.

Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, destek personeli girişimci firma
tarafından belirlenecektir.

Ar-Ge ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler
(ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir.

Teknoloji geliştirme bölgesi içinde faaliyette bulunan girişimcilerin, 4691
sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabileceği
belirtilmiştir. 5520 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan
destek ve teşviklerden ayrıca yararlanılamayacaktır. 5520 sayılı Kanun ve
5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanmak
isteyenlerin, bu duruma ilişkin Maliye Bakanlığına ve yönetici şirkete eş
zamanlı olarak ayrıca bildirim yapması gerekmektedir.

Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan girişimcilerin yürüttükleri yazılım
ve/veya Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, teknoloji
geliştirme bölgesinde yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin
onayıyla, teknoloji geliştirme bölgesi dışında geçirdiği sürelere ait bu
çalışmaları kapsamında elde ettikleri ücretlerinin; üniversite bünyesinde
kadrolu olan öğretim elemanları için % 50’si, diğer Ar-Ge personeli için %
25’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu istisnanın uygulanabilmesi için;





Girişimci şirketin yürüttüğü Ar-Ge projesinin bir kısmının teknoloji
geliştirme
bölgesi
dışında
yürütmesinin
zorunlu
olması
gerekmektedir.
Bu zorunluluk ile ilgili gerekçeli teklif ile çalışanların projeler itibariyle
sayıları ve nitelikleri, projelerde görev aldığı süreler ve ücretlerine
ilişkin bilgiler yönetici şirkete sunulmalıdır.
Gerekçeli teklif yönetici şirket tarafından incelenerek, ilgili projenin
bölge dışarısında yürütülüp yürütülemeyeceğinin tespit edilmesi
şartıyla yönetici şirket tarafında gerekçeli teklif onaylanmalıdır.
Dışarıda geçirilen süreye isabet eden ücrete ilişkin destek ve
teşviklerden faydalanabilmek için yazılım ve/veya Ar-Ge çalışması
yapılan kurum ve kuruluştan alınan belge yönetici şirkete
sunulmalıdır.
Yönetmelikte, katma değer vergisi istisnasına ilişkin ek bir açıklama
getirilmiş olup. 01.04.2014 tarihinden sonra, Şirketlerin KDV Kanunu geçici
20. maddesi çerçevesinde sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları,
sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı
şeklindeki teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnasından yararlanabilmeleri
için, yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda
bulunulması zorunlu hale getirilmiştir.
www.vergiportali.com
RB
4
VERGİ BÜLTENLERİ PRICEWATERHOUSECOOPERS'IN BİR HİZMETİDİR. İZİNSİZ, ANCAK OLDUĞU GİBİ
ÇOĞALTILABİLİR. KAYNAK GÖSTERİLMEK KAYDIYLA İKTİBAS EDİLEBİLİR. BÜLTENLERDE YER ALAN GÖRÜŞLER
ÜZERİNE İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 01.04.2014 tarihi itibariyle
yürürlüğe girecektir.
İlgili Yönetmelik metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Saygılarımızla.
Kadir Baş
Vergi Bölümü Ortağı
www.vergiportali.com
RB
5
VERGİ BÜLTENLERİ PRICEWATERHOUSECOOPERS'IN BİR HİZMETİDİR. İZİNSİZ, ANCAK OLDUĞU GİBİ
ÇOĞALTILABİLİR. KAYNAK GÖSTERİLMEK KAYDIYLA İKTİBAS EDİLEBİLİR. BÜLTENLERDE YER ALAN GÖRÜŞLER
ÜZERİNE İŞLEM TESİSİNDEN ÖNCE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR.
Download

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği