EĞİTİME SAĞLANAN
DESTEKLER
Edirne Yatırım Destek Ofisi
2014
15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012
tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 19.06.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren
2012/3305 sayılı Karar’dan derlenmiştir.
Mustafa Murat KOYUNCU
Şubat 2014
www.trakyaka.org.tr
İÇİNDEKİLER
BÖLGESEL DESTEK UYGULAMASI, 2
BÖLGESEL DESTEK UYGULAMASI 2
Gümrük Vergisi Muafiyeti, 3
Gümrük Vergisi Muafiyeti 3
KDV İstisnası, 4
KDV İstisnası 3
Vergi İndirimi, 4
Vergi
İndirimi
4 İşveren Hissesi Desteği, 4
Sigorta
Primi
Faiz Desteği,
5
Sigorta
Primi İşveren
Hissesi Desteği 4
Gelir Vergisi Stopajı Desteği, 5
Faiz Desteği 5
Sigorta Primi Desteği (Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği), 5
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 5
Yatırım Yeri Tahsisi, 5
Sigorta Primi Desteği (Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği) 6
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER, 6
Yatırım
YeriEDİLMEYEN
Tahsisi 6 YATIRIM KONULARI, 6
TEŞVİK
YATIRIM SÜRESİ
VE TAMAMLAMA
MÜRACAATTA
İSTENEN
BELGELER 6 VİZESİ, 6
MİLLETLERARASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI, 6
TEŞVİK EDİLMEYEN YATIRIM KONULARI 7
YATIRIM SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ 7
MİLLETLERARASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 7
2012/3305 SAYILI KARAR KAPSAMINDA
vakıf üniversitelerinin de kamu tüzel kişiliğine sahip oldukları ve kamu kurumlarına sağlanan mali
haklardan yararlanacakları öngörüldüğünden ve
dolayısıyla kurumlar vergisi muafiyeti bulunduğundan, üniversiteler için düzenlenecek belgelerde Vergi İndirimi desteğine yer verilmez.
EĞİTİME SAĞLANAN
DESTEKLER
15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
19.06.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
2012/3305 sayılı Karar kapsamında yatırımlar,
genel, bölgesel destek uygulaması, büyük ölçekli
yatırımlar ve stratejik yatırımlar olmak üzere dört
farklı teşvik mekanizması ile desteklenebilmekte
olup, eğitim sektörü bölgesel destekler kapsamında teşvik edilebilmektedir.
Asgari 100 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yatırımları, tüm iller için bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak 5. Bölge destekleri uygulanamaz.
Bölgesel destek unsurları aşağıdaki gibidir:
»
Gümrük vergisi muafiyeti,
»
KDV istisnası,
»
Vergi indirimi,
»
Sigorta primi işveren hissesi desteği (SPİH)
BÖLGESEL DESTEK UYGULAMASI
»
Yatırım yeri tahsisi
Karar’ın 17. maddesinde “özel sektör tarafından
gerçekleştirilecek olan okul öncesi eğitim(anaokulu), ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları”
Öncelikli Yatırım Konuları arasında sayılmış olup;
buna göre mezkur eğitim yatırımları hangi ilde
olursa olsun 5. Bölge Desteklerinden yararlanabilmektedir. Yatırım yeri 6. Bölgede ise, bu bölge
desteklerinden yararlanılacağı tabiidir.
»
Faiz desteği, (1.ve 2. bölge hariç)
»
Gelir Vergisi Stopajı Desteği, (yalnızca 6. bölge)
»
Sigorta Primi (işçi payı) Desteği, (yalnızca 6.
bölge)
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yatırım tutarının, 1.ve 2. Bölgelerde en az 1.000.000 TL, 3.
4. 5. ve 6. Bölgelerde ise en az 500.000 TL olması
gerekir.
Yüksekokul, üniversite ve yükseköğretim yatırımları tüm bölgelerde bölgesel desteklerden yararlanır.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca kamu tüzel kişiliğine sahip olan üniversiteler için faiz desteği öngörülmez. YÖK Kanununda,
2
www.trakyaka.org.tr
1- Gümrük Vergisi Muafiyeti :
Teşvik belgesi kapsamındaki makine-teçhizat ithali gümrük vergisinden istisnadır.
2012/3305 Sayılı Kararın 9. maddesine (gümrük
vergisi muafiyeti) göre; mobilyalar, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ancak KDV istisnasına tabi olarak ithal listede yer alabilecektir.
Makine-teçhizatın yüzde beşi kadar yedek parça,
gümrük vergisi ve KDV istisnası sağlanmaksızın
ithal listede yer alabilecektir.
2- KDV İstisnası :
3065 Sayılı KDV Kanunun 13/d maddesi uyarınca,
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimleri (ithal ve/veya yerli) KDV’den istisna edilmektedir.
2012/1 Sayılı Tebliğ’in 8. maddesi ve 69 Seri No’lu
KDV Genel Tebliği’ne göre;
»
Hammadde, ara malı ve işletme malzemesi,
»
Porselenden, seramikten mamul sofra ve
mutfak eşyaları,
»
İnşaat malzemeleri,
»
Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,
»
İdari ve pazarlama gibi hizmet üretimi dışı
alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler,
KDV istisnasından yararlanmaz ve makine-teçhizat listelerinde yer verilmez.
3
3- Vergi İndirimi
Bölgeler için öngörülen yatırıma katkı oranına
ulaşıncaya kadar, gelir veya kurumlar vergisi indirimli oranlar üzerinden ödenir. Yatırıma 31.
12. 2013 tarihinden önce (bu tarih dahil) başlanılması halinde, aşağıdaki tabloda koyu renkle
belirtilen yatırıma katkı ve vergi indirim oranları
geçerlidir. Yatırıma 31.12.2013 tarihinden sonra
başlanılması halinde, aşağıdaki tabloda parantez
içinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır.
1. Bölgede gerçekleşen yatırımlar hariç olmak
üzere, vergi indiriminin, yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançtan da düşülmesi
mümkün olup; bölgeler itibariyle yatırıma katkı
oranı (YKO), vergi indirim oranı(VİO) ile yatırıma
katkı tutarının yatırım ve işletme döneminde uygulanabilecek oranları aşağıdaki gibidir:
Bölge
YKO (%)
VİO(%)
Yatırım Dönemi(%) İşletme Dönemi(%)
1
15 (10)
50 ( 30)
0
100
2
20 (15)
55 ( 40)
10
90
3
25 (20)
60 ( 50)
20
80
4
30 (25)
70 ( 60)
30
70
5
40 (30)
80 ( 70)
50
50
6
50 (35)
90 ( 90)
80
20
(Yatırıma başlanmış sayılması için, 31.12.2013 tarihine kadar yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit
yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında yatırım harcaması yapılması gerekmektedir.)
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği(SPİH)
Tamamlama vizesi yapılmış yatırımlar için, Teşvik
belgesinde kayıtlı istidamı aşmamak kaydıyla,
teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken SPİH’in asgari
ücrete tekabül eden kısmı, belirtilen sürelerde
bütçeden karşılanır. Yatırıma başlama tarihine
göre uygulanma süreleri aşağıdaki gibidir:
4
www.trakyaka.org.tr
Bölgeler
1
2
3
4
5
6
31.12.2013 tarihinden önce
başlayan yatırımlar
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
01.01.2014 tarihinden sonra
başlayan yatırımlar
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
Yararlanılan SPİH desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının 1.Bölgede yüzde 10’unu, 2. Bölgede yüzde 15’ini, 3. Bölgede yüzde 20’sini, 4. Bölgede yüzde 25’ini, 5. Bölgede % 35’ini geçemez. 6.
Bölgede ise destek tavanı yoktur.
5- Faiz desteği
Büyük ölçekli ve bölgesel destek kapsamındaki yatırımlarda faiz desteği tutarı proje bazında
azami 3.Bölgede 500.000, 4.Bölgede 600.000,
5.Bölgede 700.000 ve 6.Bölgede 900.000 Türk Lirası’dır.
Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar
için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli
kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım
tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek
faizin veya kar payının;
»
3’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk
Lirası cinsi kredilerde 3 puanı, döviz kredileri
ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,
»
4’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk
Lirası cinsi kredilerde 4 puanı, döviz kredileri
ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,
»
5’inci bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve
dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
»
6’ncı bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puanı, döviz kredileri ve
dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
Teşvik belgesi kapsamında yatırım kredisi konusunda bir destek programı olmamakla birlikte,
teşvik belgesi finansman tablosunda gösterilen
kredi tutarında, ilgili bankalardan kredi temin
edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
6- Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği, sadece 6. Bölgede
yapılan yatırımlar için geçerli olup belgede kayıtlı
istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının yatırımın
kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten
itibaren 10 yıllık süre boyunca terkin edilmesine
imkân sağlamaktadır.
Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk
5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
5
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER
7- Sigorta Primi Desteği(Sigorta Primi İşçi
Hissesi Desteği)
Yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için, aşağıdaki
belgelerle Ekonomi Bakanlığı-Teşvik Uygulama
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekir:
Sigorta Primi Desteği, sadece 6. Bölgede yapılan
yatırımlar için geçerli olup tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını
aşmamak kaydıyla, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari
ücrete tekabül eden kısmının tamamlama vizesinin yapılmasına müteakip 10 yıllık süre boyunca
terkin edilmesine imkân sağlamaktadır.
1. Dilekçe,
2. Şirket temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri,
3. Şirketin son durumunu gösteren T.Ticaret Sicil gazetesi,
8- Yatırım Yeri Tahsisi
4. Yatırım Bilgi Formu ile Beyan ve Taahhüt
Büyük ölçekli ve bölgesel destek kapsamındaki
yatırımlar için 5838 Sayılı Kanunun 23. maddesine istinaden, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsisi yapılabilir. Yatırım yeri tahsisinin ön koşulları; yatırım
teşvik belgesinin olması, ön tahsis için ihaleye çıkılan arsanın rayiç değerinin tarımda bir, turizmde iki ve diğer sektörlerde üç katı yatırım yapılması ve yatırımın yüzde 20’sinin öz kaynaklardan
karşılanmasıdır.
5. Yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek
makine-teçhizat listeleri,
6. Vakıfbank veya Halkbank nezdindeki Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan teminat makbuzu (400 TL)
7. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim (lise) yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınan Ön İzin Belgesi; üniversite yatırımlarında kuruluş kanununun yayınlandığı
Resmi Gazete örneği,
8. Eğitim Kampüsleri yatırımlar için ÇED Gerekli
Değildir Kararı,
9. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, sosyal
güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin
yazı.
6
www.trakyaka.org.tr
TEŞVİK EDİLMEYEN
YATIRIM KONULARI
MİLLETLERARASI
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
Milletlerarası özel öğretim kurumları, yalnızca yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim görebilecekleri
eğitim kurumları olup; 5580 Sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanun’unun 5. maddesine göre bu
kurumlar; yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık
yoluyla 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu izniyle açılabilecektir.
İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında
kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar
için teşvik belgesi düzenlenmez.
YATIRIM SÜRESİ VE
TAMAMLAMA VİZESİ
Yatırımların, teşvik belgesinde öngörülen sürede
gerçekleştirilmesi esastır. Ancak belgede kayıtlı
sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Süre bitimini izleyen 6 ay içinde, yatırım tamamlama vizesinin yapılması amacıyla Bakanlığa müracaat
edilir.
7
Trakya Kalkınma Ajansı
Edirne Yatırım Destek Ofisi
0284 225 10 03
0284 225 10 03
Download

Eğitim Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar