D- VERGİNİN ÖDENMESİ
ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir.
Ancak, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü
tarafından satılan taşıtlara ait ÖTV, beyannamenin verildiği günü takip eden 15 inci günün
akşamına kadar ödenebilir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların ithalatta
vergilendirildiği durumlarda ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına
göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe,
kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkabilecek
ihtilaflar için gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, gümrük
vergisi ile aynı zamanda ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan mallara ait ÖTV ise gümrük
mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihindeki esaslara
göre, bu tarihteki oran üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
Download

D- VERGİNİN ÖDENMESİ ÖTV, beyanname verme süresi içinde