MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA
BULUNAN CURUF, TUFAL VE DİĞER ATIKLARA AİT
SATIŞ ŞARTNAMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- Bu Şartname aynı zamanda taraflar arasında sözleşme akdidir. Bu şartname, bir tarafta MKE Hurda
İşletmesi Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) diğer tarafta ……………………………… (bundan
sonra İstekli/alıcı firma olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
MADDE 2- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İdarenin
2.1.1. Adı : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü
2.1.2. Adresi : Hipodrum Cad. No: 113 06330 Yenimahalle/ANKARA
2.1.3. Telefon Numarası : 0312 384 03 07
2.1.4. Faks Numarası : 0312 384 02 36 – 37
2.1.5. e.mail : www.mke.gov.tr
2.2. İstekli Firma
2.2.1. Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı :………………………………….
2.2.2. T.C.Kimlik No :………………………………………………….
2.2.3. Vergi Kimlik No:…………………………………………………
2.2.4. Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi :…………………………….
2.2.5. Telefon Numarası : ………………………………………………
2.2.6. Bildirime Esas Faks Numarası :………………………………….
2.2.7. Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi (varsa):…………………
2.3.Her iki taraf 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişikleri usulüne uygun şekilde karşı taraf tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili
tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi
diğer yollarla da yapabilirler.
MADDE 3-TANIMLAR :
Bu şartnamede geçen;
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
Yönetim Kurulu : MKE Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu
Kurum : MKE Genel Müdürlüğünü,
İşletme Müdürlüğü: MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünü,
Alıcı Firma : İhale sonunda en yüksek fiyatla malzemeyi satın almayı hak kazanan firmayı.
Fabrika Müdürlüğü : Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğünü,
İstekli : Malzeme satış ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişiyi,
Teklif : Yapılacak ihalede isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeleri,
İdare : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünü,
Şartname : Bu ihale için gerekli olan idari ve teknik konuları kapsayan yazılı belgeyi,
Liste : Şartname ekinde sunulan ve şartnamenin mütemmim bir cüz’ü olan belgeyi,
Tetkik Mercii :Teşekkül edecek satış komisyonunu,
Karar Mercii : Satış için Kurum Yönetim Kurulunca görevlendirilecek mercii,
Satış Rumuzu : Malzemeye İşletme Müdürlüğünce verilen dosya numarasını,
Curuf : Maden posası, maden eritildikten sonra kalan kısımı,
Tufal : Yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan çelik yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan ince demir oksit
tabakasının, haddeleme esnasında kırılarak küçük pulcuklar şeklinde kütük yüzeyinden ayrılan parçasını,
3.16. Diğer Atıklar : Refrakter tuğla, inşaat molozları, curufla yapışık vaziyette metalik parçalar, kağıt, naylon,
plastik parçaları ve taş, toprağı,
İfade etmektedir.
1
MADDE 4- ŞARTNAMENİN KONUSU
4.1. MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü sahasında mevcut, teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç
fazlası olan 2014FABSAT41 satış rumuzlu 500.000 ton aşağıda belirtilen Curuf, tufal ve diğer atıkların satışıdır.
MADDE 5- ŞARTNAMENİN SÜRESİ
5.1. İş bu şartnamenin süresi imza tarihinden itibaren 2 yıldır. (730 Takvim Günü)
MADDE 6- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH, SAAT VE ŞEKLİ.
6.1 İhale Kapalı teklif usulü yapılacaktır.
6.2. İhale MKE Hurda İşletme Müdürlüğünde (Hipodrom Cad.No.113 Y.Mahalle/ANK.) yapılacaktır.
6.3. İhale listede belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Liste şartnamenin mütemmim cüz’idir.
MADDE 7- İHALE ŞARTNAMESİ VE LİSTELERİNİN ALINACAĞI YERLER
7.1. İşletmemiz Pazarlama ve Satış Müdürlüğü/ANKARA
7.2. Kırıkkale, Aliağa/İzmir, Seymen/İzmit Hurda Müdürlükleri
7.3. MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü
7.4. M.K.E.Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü,
7.5. Kurum İnternet sitesi
Şartname ve listeler ücretsizdir.
MADDE 8- İHALEDE SATILACAK MALZEMENİN CİNSİ, MİKTARI, YERİ VE GÖRÜLMESİ
8.1. Malzeme ekli listede belirtildiği yerde cins ve miktarda satışa arz edilmiştir. Malzemenin miktarı kati olmayıp
takribidir. Noksan veya fazla çıkması halinde alıcı herhangi bir itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
8.2. Malzeme, Şartname eki koordinatları gösterir kroki de beliritilen yerde, Kırıkkale’de yerleşik MKE Ağır Silah
ve Çelik Fabrikası sahasında satışa arz edilmiştir. İstekliler mesai saatleri dahilinde müracaat etmeleri halinde
görebilirler. İstekli teklif vermiş olmakla; malzemeyi mahallinde görmüş, hali hazır durumu ile beğenmiş ve
şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul etmiş olup, ayıp ve kusurlarından dolayı itirazda bulunamaz.
MADDE 9- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar.
a) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,
b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli
kişiler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dâhil) kan ve kayın hısımları,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları
anonim ortaklıkları hariç),
d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
e) Bu Şartnamenin 19. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar.
Yukarıda belirtilen şahıslardan ihaleye katılanların tespiti halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir, gelir
kaydedilen geçici teminat ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edemez.
MADDE 10- ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AÇIKLANMASI:
İlan yapıldıktan sonra Şartname ve eklerinde değişiklik yapılmaması esastır.
Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi
2
veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale
dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı
bir
parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı elden verilir
veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Faksla yapılan gönderimlerin alındığı teyit edilir.
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname
düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif
verme imkanı sağlanır.
İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak
son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun
görülmesi halinde yapılacak açıklama talep eden firmaya ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif
verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit
alınamadığı durumlarda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayımlanabilir.
Satış ile ilgili olarak ortaya çıkan hata veya eksikliklerin zeyilname yoluyla düzeltilmesinin mümkün
olmaması halinde ise, harcama yetkilisinden onay alınarak, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde
ilan olunur.
MADDE 11- İHALE ESNASINDA UYULACAK ESASLAR:
11.1. İsteklilerin ekli listede malzemenin karşısında belirtilen tutar kadar teminat ve 16.8’ inci maddesinde
belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte kapalı zarfla teklif vermesi zorunludur.
11.2. İhaleye iştirak edecek istekli firma veya kişiler teklif mektuplarını ihale tarih ve saatinden önce işletmemize
kapalı zarfla vermeleri zorunludur. Teklif mektubunda malzemenin ismi, satış rumuzu ve teklif edilen bedeli TL
cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır.
11.3. İstekliler iş bu teklif mektuplarının altına açık adreslerini ve « şartnameyi okudum, malzemeyi hali hazır
durumu ile mahallinde gördüm, beğendim ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul ettim » şerhini yazıp
imzalayacaktır, istekli ayrıca malzemenin şartnamesinin her sayfasını paraflayacak ve son sayfasını kaşeleyip
imzalayacaktır.
11.4. Teklif veren Şirketler imza sirkülerini teklif mektubuna ekleyeceklerdir. Teklif mektubu imzalandıktan sonra
geçici teminat makbuzu veya usulüne uygun olarak alınan teminat mektubu ile birlikte kapalı zarf içerisine koyacak,
zarfın üzerine ad soyad ve malzemenin satış rumuzunu ve açık adresini, yazarak teklif mektubu hazırlanacaktır.
Şartname hükümlerine aykırı düzenlenen ve özel şartlar içeren alternatifli teklifler geçersiz sayılır. Şartname teklif
mektuplarına eklenecektir.
11.5. Tekliflerde ödeme şekli açık olarak belirtilecektir. Ödeme şekli belirtilmeyen teklifler, peşin ödeme
sayılır. İstekliler, tekliflerine paraflı ve imzalı şartnameyi eklemediği taktirde de, teklif vermekle şartnameyi
okumuş ve şartnamenin bütün hükümlerini kabul etmiş sayılır.
11.6. Ayrıca istekliler teklif vermekle, satış şartnamesinin tüm maddeleri hakkında MKE tarafından açıkca
bilgi verildiğini taraflarca şartnameye aykırı herhangi bir hüküm tespit edilemediğini kabul ve taahhüt
etmiştir.
11.7. Tekliflerin ilanda ve satış şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar ihalenin yapılacağı Pazarlama ve Satış
Müdürlüğünün arşiv şefliğine kapalı zarfla verilmesi zorunludur. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
11.8. Teklifler, kargo ve posta ile gönderilebilir. Bu takdirde, zarfın dış yüzeyine ihalenin yapılacağı yerin adresi ile
hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ile açık adresi yazılır.
11.9. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda ve satış şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar ihalenin yapılacağı
Pazarlama ve Satış Müdürlüğünün arşiv şefliğine ulaşması şarttır. Kargo ve Postayla gönderilen tekliflerin
gecikmesinden İşletmemiz sorumlu değildir. Kargo ve Postayla gönderilip de İşletmemize geç intikal eden teklifler,
İhale Komisyonunca geliş tarihi ve saati belirtilerek imzalanır, değerlendirmeye alınmaz. Teklif zarfı açılarak
dosyasında muhafaza edilir.
11.10. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler, İhale Satış Komisyonunca değerlendirmeye alınmaz,
iade edilir. Teklif sahipleri, teklifleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Firmalar bunu peşinen kabul ve
taahhüt etmiştir.
11.11. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınmaz/verilemez. Ancak, istekli aynı malzemeye birden fazla
teklif vermesi halinde bu durumda en yüksek teklif geçerli olur. İstekli buna itirazda bulunamaz.
11.12. İhale sonucunda birden fazla eşit yüksek fiyat çıkması halinde,eşit fiyat sahibi istekliler teminatları iade
edilmeyerek bir başka günde açık artırmaya davet edilir.
3
MADDE 12 - TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ :
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli
geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu
süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında
belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat
mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.
MADDE 13 - ARTIRMA :
1. İstekliler ihale gününü takip eden 2 (iki) işgünü içinde mesai bitimine kadar yazılı olarak arttırma talebinde
bulunabilir. İhalede bulunan yüksek fiyatın ödeme şekli değiştirilemez. Ödeme şekli doğrultusunda (peşin veya
kredili), artırma yapılır.
1-İhalede en yüksek fiyat veren firma dışında kalan ve yüksek teklife yakın fiyat veren ilk iki
firma en az..................................................................................... %
10 (Yüzde on),
2-Bunların dışında kalan ve teklif veren firmalar en az....................%
15 (Yüzde onbeş),
3- Teminatlarını geri almış olanlar ile ihaleye katılmamış olanlar da, teminat tevdii etmek kaydıyla en az
......................................................................................% 20 (Yüzde yirmi), oranında olacaktır
2. Artırma günü ve saatinde artırmaya katılmayacak istekliler artırmada vermeyi düşündükleri en yüksek fiyatı,
artırma saatinden önce yazılı olarak elden veya faksla Pazarlama ve Satış Müdürlüğünün arşiv şefliğine
vermeleri halinde, şartname esasları dahilinde verdikleri bu fiyat açık artırmada değerlendirmeye alınır diğer
istekliler buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul etmiş sayılır. Açık artırma en yüksek fiyattan başlatılır.
3.
Açık Artırma sırasında yapılan artırmanın uzayacağı (en az 10 defa her istekliden artırma teklif fiyatı
alındıktan sonra) anlaşılırsa, İhale komisyonu artırmadan çekilmeyen isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak
bildirmelerini isteyebilir. Böylece yüksek fiyat belirlenir.
4. İhalenin devamında yapılan açık artırma sonucunda birden fazla eşit yüksek fiyat çıkması halinde,eşit fiyat sahibi
isteklilerin teminatları iade edilmeyerek bir başka günde açık artırmaya davet edilir.Artırma sonucunda eşitlik
bozulmazsa; teklif veriş kayıt numarasına göre eşit teklif veren ilk sıradaki istekliye satış şartnamesinin 17 ve 20.2.
maddelerine göre satış tebligatı çıkarılır. Süresi içinde istekli, malzeme bedelini ve diğer yasal ödemeleri yapmazsa
geçici teminatı irad kaydedilir, istekli hakkında şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır. Diğer eşit teklif veren
isteklilere de satış şartnamesinin 17 ve 20.2. maddelerine göre satış tebligatı çıkarılır. İstekli buna rağmen malzeme
bedelini ve diğer yasal ödemeleri yapmazsa geçici teminatı irad kaydedilir, İstekli hakkında şartnamenin 20.3.
maddesi uygulanır. Bu durumda ihale iptal edilir, malzeme satıştan çekilerek ileri bir tarihte yeniden satışa sunulur.
MADDE 14- GEÇİCİ TEMİNAT :
14.1.Miktarı: Malzemenin geçici teminatı 350.000,00 TL’dir. Teminatta malzemenin cinsi, satış rumuzu ve dosya
numarası yazılacaktır. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.
a)
b)
c)
Tedavüldeki Türk parası,
Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
- (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek
ihraç edilenler ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
-İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat
mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine
Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların ve katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat
olarak kabul edilir.
4
- Teminat mektubu verilmesi halinde,bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale
Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir.
- Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
- Geçici teminat mektubu 5 (Ay) ay süreli olacaktır.
- Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
14.2. Teminat Yatırılacak Yerler:
a)
İşletme Müdürlüğü veya Kırıkkale, Aliağa,
İBAN NOLU CARİ
HESAPLARIMIZ
Seymen Hurda Müdürlüklerinin vezneleri,
b)
Ziraat Bankası Toptancı Hal Şubesi Ankara
TR07 0001 0006 6805 9701 9550 01
c)
Halk Bankası Toptancı Hal Şubesi Ankara
TR02 0001 2009 3900 0013 0000 01
d)
T.İş Bankası Toptancı Hal Şubesi
Ankara
TR32 0006 4000 0014 2160 1476 73
e)
Yapı ve Kredi Bankası Ulus Şubesi Ankara
TR76 0006 7010 0000 0067 2969 42
f)
Garanti Bankası Gimat Şubesi Ankara
TR74 0006 2000 3250 0006 2991 75
g)
Albaraka Türk Katılım Bankası Ostim Şubesi Ankara
TR87 0020 3000 0034 9757 0000 01
Firma, teminat olarak bankadan teminat mektubu alması halinde, bu banka teminat mektubunu, teminatını
nakit olarak yukarıda yazılı yerlerden birine yatırması halinde ise vezne tahsilat makbuzunu teklif mektubuna
ekleyecektir. Aksi taktirde teklifler geçerli sayılmayacaktır. Tek teklif mektubunda birden fazla malzemeye
teklif verilmişse, tevdii edilecek teminat bu ihaleye konu malzemelerin satış rumuzlarını ayrı ayrı kapsayacaktır. Tek
teklif mektubundaki toplam teminat tutarı, teminat mektubunda belirtilen malzemeler için belirlenen teminat
tutarının toplamından az olursa, teminatta yazılı malzeme satış rumuzlarının yazılış sırasına göre değerlendirme
yapılarak, ilk sıradan başlamak üzere teklifleri değerlendirmeye alınır. Teminat tutarını karşılamayan sonraki
sıralardaki malzeme kalemlerine ait teklifler değerlendirmeye alınmaz. İstekli buna itirazda bulunmamayı kabul ve
taahhüt etmiştir.
14.3.İade edilmesi : İhalenin yapıldığı tarihi takip eden günde (ihale günü hariç) ihaleye iştirak eden istekliler
(yüksek teklif sahibi hariç) ile teminat yatırdığı halde teklifini ihale saatinde veremeyen istekliler talep etmeleri
halinde geçici teminatlarını imza karşılığı geri alabilirler.
MADDE 15- FİYAT: İstekliler teklif mektuplarında malzemenin Kg’ına teklif verecekler, teklif edecekleri
fiyatları hem rakam ile hemde yazı ile belirtmek suretiyle TL cinsinden tereddüde meydan vermeden açık olarak
yazacaklardır. Rakam ve yazılı olarak verilen fiyatta farklılık olması halinde yazılı fiyat geçerli sayılacaktır. Hem
rakam hemde yazılı fiyatta hata olması halinde teklif değerlendirmeye alınmaz. Ancak teminat yatırdıkları için
şartnamenin 13. maddesinde belirtilen şartlarda artırma talebinde bulunabilirler.
MADDE 16- SATIŞ ŞEKİLLERİ.
16.1.Peşin satışlar: Peşin satışta, malzeme bedeli nakden İşletme veznesine yada işletmenin banka hesabına
yatırılacaktır.
16.2. Teminat Karşılığında Bir Ay Kredili Satış : Bu tür satış, tek kalemde toplam malzeme bedelinin en az
50.000.-TL. (ELLİBİNTÜRKLİRASI) üzerinde olması halinde uygulanacaktır.
Malzemeyi 1 ay kredili olarak satın almayı talep eden alıcı firma, malzeme bedeline karşılık olarak bir bankadan
alacağı malzemenin cinsini, miktarını, satış rumuzunu belirten süresiz banka teminat mektubunu İşletmemize tevdi
edilecektir. Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir Malzemenin bedeli ise
malzemenin teslim yazısının veriliş tarihini takip eden en geç 30 takvim günü içinde İşletme Müdürlüğü veznesine
yatırılacaktır.
16.3. Bir aylık kredili satışlarda vade farkı alınmaz.
5
16.4.Kredili Satış : Malzeme bedeli tek kalemde 50.000,-TL’nin (ELLİBİNTÜRKLİRASI) üzerinde olan
satışlar için geçerlidir. Kredili satışlarda 120 takvim gününe kadar vade uygulanır. 120 günden fazla vadeli
teklifler kabul edilmez. Malzemeyi kredili olarak satın almayı talep eden alıcı firma, Malzeme bedeline karşılık
olarak bir bankadan alacağı malzemenin cinsini, miktarını, satış rumuzunu belirten süresiz banka teminat mektubunu
İşletmemize tevdi edecektir.
Bu satışlarda birinci aydan itibaren aylık %2 (Yüzdeiki) üzerinden hesaplanan vade farkı tutarı faturada ayrıca
belirtileceklerdir. Vade farkı, Karar Pulu ve Damga Vergisi, peşin olarak tahsil edilecektir. Malzeme bedeli vade
sonunda İşletme Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.
16.5. Alıcı firma, malzeme bedelini gününde ödeyemeyeceğini yazılı olarak belirterek süre uzatımını talep etmesi
halinde, azami 30 (Otuz) gün ek süre verilir. İşletme ek süre verip vermemekte serbesttir. Ek süre verilmesi halinde
verilen süre kadar günlük %0,5(binde beş) ceza peşin tahsil edilir.
16.6. Peşin tekliflerle, kredili tekliflerin mukayesesinde (Yüksek fiyatın belirlenmesinde) % 3 (Yüzde üç) oranında
artış farkı esas alınacaktır.
16.7. İşletme Müdürlüğü satış ihalesinde 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi değildir. Bu itibarla satışı yapıp
yapmamakta ve dilediğine dilediği şartlarla kısmen veya tamamen satmakta serbesttir. İhalenin yapılmaması veya
yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teminat ve mal bedeli serbest bırakılır, bundan dolayı teklif sahipleri
yapmış olduğu masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun herhangi bir hak, tazminat ve
fer’i alacak talep edemez.
16.8. İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için kanuni ikamet sahibi olması, ihalelere katılmaktan yasaklanmamış
olması ve istenilen teminat ve belgelerin tam olması gereklidir.
MADDE 17- İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI VE TEBLİGAT:
Tebligat esas olarak, onaylanan ihale satış kararının, istekliye ya da vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğidir. Satış
kararının tebliğ tarihinden itibaren istekli, alıcı sıfatını kazanmaktadır.
İstekli, tebligatın adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle; alıcı sıfatıyla da ihale
sonrası ayıplık, eksiklik ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz v.b. haklarından peşinen feragat etmiş
olduğunu kabul eder.
MADDE 18- KATİ TEMİNAT:
18.1. Miktarı: İhalesi yapılan malzemenin takribi miktarı ile kesinleşen satış fiyatının çarpımından teşekkül edecek
bedel tutarının en az % 15 (On beş)’i dir. Nakit, Süresiz Banka Teminat Mektubu (Teminat mektubunda,
malzemenin cinsi, miktarı ve satış rumuzu belirtilecektir) Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili olabilir. Tahvil ve
bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerinin %
50’si İşletmemizce esas alınır. Katılım bankaları tarafından verilen süresiz teminat mektupları Kamu Kurumlarının
yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 10.
(Onuncu ) maddesinin uygulanmasında teminat olarak kabul edilir. Ancak bu teminat mektuplarının Maliye
Bakanlığınca belirlenen kapsam ve şekle uygun olması zorunludur. Buna göre teminat olarak alınacak tahvil ve
bonoların teminat karşılığının hesaplanmasında satış değeri esas alınacaktır.
18.2.Yatırılacak Yer: Teminat nakit olarak yatırılmak istenirse İşletme Müdürlüğü, Kırıkkale,Seymen,Aliağa
Hurda Müdürlükleri veznelerine ve şartnamenin 14.2. Maddesinde belirtilen banka cari hesap numaralarından
herhangi birine yatırılacaktır. Alınan vezne makbuzu süresinde Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilecektir.
18.3.İade Edilmesi: Satışın şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini ve sonuçlandırılmasını
müteakip kati teminat iade edilecektir.Vadeli satışlarda, kati teminat malzeme bedelinin süresinde ödenmesine
müteakip iade edilecektir.
6
18.4.İrad Kaydedilmesi: İş bu şartname hükümlerinin herhangi birine aykırı hareket veya muhalefet edilmesi
halinde protesto keşidesine, ihtara veya herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın İşletme zararı olmasa dahi
kati teminatı irad kaydedilir. Alıcı buna itirazda bulunamaz.
18.5.İş Münasebetleri: İşletme Müdürlüğü personeli ve Fabrika Müdürlüğü personeli ile olan iş münasebetlerinde
genel ahlaka ve adaba aykırı sözlü ve/veya fiziki v.b.gibi davranışlarda bulunması, hile, vaat, tehdit,nüfuz kullanma,
çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya
buna teşebbüs etmek, isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, yıl içinde birçok kez teminat
yakarak bunu alışkanlık haline getirmek, sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek, ayrıca Kurum zararının oluştuğu bütün hallerde istekli/alıcı firma hakkında şartnamenin 20.3.
maddesi uygulanır. İstekli/Alıcı firmanın yatırmış olduğu geçici veya kati teminatı irad kaydedilir. İstekli/Alıcı
firma bunu peşinen kabul ve taahhüt etmiş olup, itirazda bulunamaz.
MADDE 19- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
19.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
19.2. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
19.3. Şartnamenin konusu malzemenin haricinde herhangi bir malzeme aldığını, malzemesine karıştırdığı,
değiştirdiği, ayıkaladığı şartnamede belirtildiği şekilde yüklemediği, satın aldığı malzemenin dışında malzeme
yüklediğinin vb. tespit edilmesi halinde
19.4. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
19.5. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak
19.6. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek.
19.7. Şartnamenin 25’ ncı madde hükmüne aykırı davranılması.
MADDE 20- MAL BEDELİ ÖDENMESİ:
20.1.Ödenecek Miktar: İhalesi yapılan malzemenin takribi miktarı ile kesinleşen satış fiyatının çarpımından
teşekkül edecek bedel tutarıdır. Satış kararına ait tebligatın alıcı tarafından tebellüğ edilmesini müteakip alıcı
firma en geç 5 (Beş) işgünü içerisinde satılan malzeme için kati teminat, mal bedeli, KDV (Katma Değer
Vergisinden muaf olanlardan KDV alınmayacaktır.) damga vergisi, karar pulu v.b.ödemelerini 14.2. Maddesinde
belirtilen banka cari hesap numaralarından birine yatırılacaktır.
20.2. Ödeme Müddeti: Alıcı firma, malzemeyi peşin almak istediği taktirde; Satış kararına ait tebligatın alıcı
firma tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde kati teminatını, malzeme
bedelini, damga vergisi ve karar pulunu Şartnamenin 14.2. maddesinde belirtilen vezne ve banka cari hesap
numaralarına yatıracaktır. Bu süre sonuna kadar belirtilen ödemelerin belirtilen hesaplara yatırılmaması halinde
geçen her takvimgünü için takribi tonajdaki malzemenin satış tutarına günlük (takvimgünü) % 0,5 (Binde beş)
gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Cezalı sürenin tespiti hususunda İşletme Müdürlüğü yetkili olup,
cezalı süre 10 takvim gününü geçemez. Belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde geçici teminat irad kaydedilir,
alıcı firma hakkında şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır. İstekli buna itiraz edemez.
Vadeli satışlarda, Satış kararına ait tebligatın alıcı firma tarafından tebellüğ edildiği tarihi takip eden 5 (Beş)
işgünü içerisinde kati teminatını, Karar pulu ve Damga vergisini, malzeme bedeline ait süresiz banka teminat
mektubunu İşletmemize vermiş olacaktır. Ayrıca 1 aydan fazla vadeli satışlarda vade farkı ve vade farkına ait KDV
peşin ödenecektir. Aksi taktirde bu tarihten sonra geçecek her takvimgünü için alıcı takribi tonajdaki malzemenin
satış tutarının günlük % 0.5 (Binde beş) oranında gecikme cezası ödeyecektir. Cezalı sürenin tespiti hususunda
İşletme Müdürlüğü yetkili olup, cezalı süre 10 takvim gününü geçemez . Belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde
geçici teminat irad kaydedilir, alıcı firma hakkında şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır. alıcı buna itiraz
edemez.
7
Vadeli satışlarda, malzeme bedeli, teslim emrinin veriliş tarihini takip eden günden itibaren hesaplanan takvim günü
içinde (vade sonunda) nakden ödenecektir. (Ödeme gününün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili takip eden
gün içerisinde ödenecektir.) Alıcı firma, malzeme bedelini gününde ödeyemeyeceğini yazılı olarak İşletme
Müdürlüğümüze bildirmesi halinde, azami 30 (Otuz) gün cezalı ek süre verip vermemekte ve Satışı iptal edip
etmemekte İşletme Müdürlüğü serbesttir. Ek süre verilmesi halinde verilen süre kadar alıcı firmadan takribi
tonajdaki malzemenin satış tutarından günlük (takvimgünü) % 0.5 (Binde beş) oran üzerinden hesaplanan ceza peşin
tahsil edilir. Bu süre içinde de malzeme bedelinin ödenmemesi halinde; her hangi bir ihtara gerek kalmadan,
malzeme bedeline ait teminat nakte çevrilerek , teslim alınan malzeme var ise bu miktar kadar malzeme bedeli
tahsil edilerek faturası kesilir ve bakiye tutar irad kaydedilir. Geriye kalan malzeme teslim edilmez. Bu durumda
kalan malzemenin kullanım hakkı Kuruma aittir. Kati teminat ise irad kaydedilir, alıcı Firma hakkında
şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır. Alıcı buna itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
20.3. İhaleden Men Etme : Geçici veya Kati Teminat İrad Kaydedilen Firmalar;
•
•
•
•
1.000,00 TL’ya kadar olanlar ……………………………………… 30 (otuz)…….. Gün
1.001,00 TL’den 10.000,00 TL’ye kadar olanlar ………...………. 60 (Altmış)……Gün
10.001,00 TL’den 100.000,00 TL’ye kadar olanlar …………………90 (Doksan)….Gün
100.001,00 TL’den yukarı olanlar ……………………………..…...120(Yüzyirmi).. Gün
(Takvim Günü) süreyle ihalelerimizden men edilecektir. İstekli/Alıcı buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul
etmiştir.
MADDE 21- TESLİM VE TESÜLLÜM ŞARTLARI:
21.1.Teslim ve Tesellüm Yeri: Malzeme, bulunduğu yerde Fabrika Müdürlüğü yetkili elemanlarınca ve alıcı
firma yetkililerince de imzalananan bir teslim tesellüm tutanağıyla teslim edilir. Teslimat esnasında çıkabilecek
sorunlar İşletme Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak çözümlencektir. Bir ay içinde Teslim ve tesellüm edilen
malzemenin her ay sonunda faturası tanzim edilecektir. Bu nedenle günlük hazırlanan tutanaklar her ayın sonunda
(Fatura tanzimine esas süresinde) aylık icmal oluşturularak İşletme Müdürlüğüne Fabrika Müdürlüğünce
gönderilecektir. Alıcı firmanın çalışma saatleri iş günleri içerisinde 08:30-16:00 saatleri arasıdır. Firmanın talep
etmesi ve Fabrika Müdürlüğünün uygun görmesi halinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de çalışma
yapılabilir. Bu çalışmayla ilgili tüm tedbirler alıcı firma tarfından alınacak ve bununla ilgili tüm sorumluluk alıcı
firmaya ait olacaktır.
Bu malzeme çelikhane atölyesi elektrik ark ocağında hurda ergitme ve izabe sonunda oluşan curuf ile dövme atölyesi
sürekli dövme tesisinde blok dövme sonunda oluşan tufal, atık sahasına atılmış ve toprakla karışmış vaziyette curuf,
tufal ve diğer atıklardan (her türlü refrakter tuğla, inşaat molozları, curufla yapışık vaziyette metal parçaları, kağıt,
naylon, plastik ve taş, toprak, ) malzemelerden oluşmaktadır. bunun dışında çıkacak hiçbir malzeme teslim
edilmeyecek, alıcı firma bu tür malzemeleri fabrika müdürlüğü yetkililerin fabrika sahası içinde göstereceği yere
taşıyarak teslim edecektir. firma buna itiraz edemez.
Curuf, tufal ve diğer atıklar tartıdan geçirilmemiş olup, miktarı takribidir.
21.2.Tesellüm Süresi: Alıcı Firma malzemeyi Ekli listede hizasında belirtilen süre içinde tesellüm edecektir.
Teslimat, malzeme bedelinin yatırıldığı tarihi takip eden ilk işgünü başlar. Alıcı firmanın malzemenin tesellümü
için mazeret belirterek yazılı olarak cezasız ek süre talep etmesi halinde, cezasız ek süre verilip verilmemesi, ek
süre verilecekse Fabrika Müdürlüğünce de uygun görülmesi halinde kalan malzemenin durumuna göre 3 aya
(90 takvim günü) kadar ek süre verilmesinde İşletme Müdürlüğü yetkilidir.
21.3.Fazla Teslim Edilecek Malzemenin verilip verilmemesi, verilirse bedelinin Tahsili:
Malzeme 500.000.000 Kg’dan fazla teslim edilmeyecektir.
21.4. Noksan Malzeme Bedelinin İadesi: Satışı yapılan malzemenin noksan çıkması halinde noksan çıkan
malzemenin tonajı ile satış fiyatının çarpımından teşekkül edecek eksik malzeme bedeli alıcı firmaya iade edilir.
İade edilen noksan malzeme bedeliyle ilgili olarak, alıcı firma tarafından herhangi bir fer’i alacak talep edilemez.
(faiz ve bunlar gibi)
8
21.5. Faturaya Esas Bedel tutarı: Malzemenin alıcı firma tarafından tesellüm edilen fiili miktarı ile kesinleşmiş
satış fiyatının çarpımından teşekkül edecek tutardır. Malzemenin faturası İşletme Müdürlüğünce tanzim edilir.
21.6. Tesellümde Gecikme Cezası : Malzeme, ekli listede hizasında belirtilen süre içinde ve 21.2. maddeye göre
cezasız ek süre verilmiş ise bu ek süre içerisinde alıcı firma tarafından tesellüm edilmediği taktirde, alıcı firma
bundan sonra geçecek her işgünü için malzemenin gecikmeye giren tonajının satış tutarının % 0,5 (Binde beş)’i
oranında gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Cezalı sürenin tespiti hususunda İşletme Müdürlüğü
yetkili olup, cezalı süre azami 3 ayı (90 takvim günü) geçemez. Alıca Firma gecikme cezası ile ilgili herhangi bir
itrazda ve zarar ziyan talebinde bulunamaz. Alıcı buna itiraz edemez. Cezalı sürenin bitiminde halen alıcı
vecibelerini yerine getirmediği takdirde başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme
feshedilir. Teslim alınan malzeme var ise bu miktar kadar malzeme bedeli tahsil edilerek faturası kesilir ve
bakiye tutar irad kaydedilir. Geriye kalan malzeme teslim edilmez. Bu durumda kalan malzemenin kullanım
hakkı Kuruma ait olup alıcı firmanın kati teminatı irad kaydedilir. Alıcı Firma hakkında şartnamenin 20.3.
maddesi uygulanır. Firma buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
21.7.Tesellümün Bırakılması : Alıcı firma herhangi bir sebeple malzemeyi almaktan veya bir kısmını aldıktan
sonra bakiyesinin alımından vazgeçtiği yada cezalı süre öngörülmüşse bu sürede de almaktan vazgeçtiği taktirde
Kurum zararı olmasa dahi kati teminatı irad kaydedilir. Firma hakkında şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır.
Teslim alınan malzeme var ise bu miktar kadar malzeme bedeli tahsil edilerek faturası kesilir ve bakiye tutar irad
kaydedilir. Bu durumda malzemenin kullanım hakkı Kuruma aittir. Alıcı firma buna itirazda bulunmamayı
peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
21.8.Tesellümün Durdurulması : Alıcı firmanın,satın almış olduğu malzemenin haricinde herhangi bir malzeme
aldığını, malzemesine karıştırdığı, değiştirdiği, ayıkladığı şartnamede belirtildiği şekilde yüklemediği, satın aldığı
malzemenin dışında malzeme yüklediğinin vb. tespit edilmesi halinde tesellüm durdurulur ve kötü niyet olarak kabul
edilen bu davranıştan dolayı satış akdi iptal edilerek, kati teminatı irad kaydedilir. Firma hakkında şartnamenin
20.3. maddesi uygulanır. Teslim alınan malzeme var ise bu miktar kadar malzeme bedeli tahsil edilerek faturası
kesilir, bakiye malzeme bedeli irad kaydedilir. Geriye kalan malzeme iade edilmez. Bu durumda kalan
malzemenin kullanım hakkı Kuruma aittir. Firma buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt
etmiştir.
21.9. Yükleme ve Nakliyesi : Malzemenin yükleme ve nakliyesi işi ile buna ait tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
Malzemenin teslim alınması esnasında; Malzemenin bulunduğu yerdeki Kurum malının (MKE veya diğer Resmi
Kurumlar) hasara uğratılması halinde, Kurum elemanlarınca düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen zararın,
alıcı firma tarafından karşılanması zorunludur. Bu rapor alıcı firma açısından bağlayıcıdır.Tespit edilen zarar 5
işgünü içerisinde ödenmeden teslimat yapılmayacak ve kati teminatta iade edilmeyecektir. Zararın yerine
getirilmemesi (ödenmemesi) halinde satış akdi iptal edilerek, kati teminatı irad kaydedilir.Teslim alınan malzeme var
ise bu miktar kadar faturası kesilir. Geriye kalan malzeme ve alınan malzeme bedeli iade edilmez. Firma hakkında
şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır. Bu durumda kalan malzemenin kullanım hakkı Kuruma aittir. Alıcı Firma
buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.Yine teslim esnasında kurum elemanlarına veya
3.kişilere verilecek zararlardan alıcı firma sorumlu olup, bu nedenle Kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılması
halinde alıcı firma bu tutarı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, alıcı firma çalıştıracağı elemanların (işçilerin)
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile her türlü teknik emniyet tedbirlerini almak, sağlamak zorundadır. SSK ve iş kanunu
hükümleri çerçevesinde her türlü yasal sorumluluk alıcı firmaya aittir. Alıcı firmaca mevcut trafik mevzuatına
aykırı fazla malzeme taşınmasından dolayı tarfik cezası kesilmesi durumunda tüm cezai sorumluluk alıcı firmaya
aittir. Alıcı bunu peşinen kabul ve taahhüt etmiş olup, hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
21.10. Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri: Teslim ve tesellüm işlemlerinin şartname hükümlerine uygun
olarak yaptırılması, denetimi, muayene ve kabul işlemleri Fabrika Müdürlüğünce kurulacak komisyon
marifetiyle takip edilir. Teslimat esnasında çıkabilecek sorunlar İşletme Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak
çözümlencektir. Teslimat sonunda yapılan işin şartname hükümlerine uygun tamamlanması halinde kurulan
komisyon bir rapor hazırlar. Bu raporun Fabrika Müdürlüğünce MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğüne
göndermesine müteakip Alıcı firmanın kati teminatı ve varsa alacakları iade edilir. İşin usulüne uygun olarak
tamamlatılmasından ilgili komisyon sorumludur.
9
MADDE 22- ALICI FİRMANIN SORUMLULUKLARI:
22.1. Alınan atık malzemelerin yüklenmesi, nakliyesi, kesim-sökümü, bertaraf edilmesi bunlardan çıkabilecek
atıklar, molozlar, çöpler v.b.malzemeler atık sahalarına, belediyelerin belirledikleri alanlara ilgili yönetmeliklere ve
mevzuatlara uygun olarak taşınıp dökülecek veya bertaraf ettirecektir. bu hususta doğacak cezai müeyidelerden
alıcı firma sorumludur. firma bu işe ait tüm yönetmeliklere ve mevzuata uyacak olup, bu hususta doğacak her türlü
cezai ve hukuki sorumluluk alıcı firmaya ait olacaktır. ilgili mercilerden veya üçüncü kişiler veya çalıştırdığı
işçilerden herhangi bir parasal veya cezai bir sorumluluk gelmesi halinde idare bunu alıcı firmaya rucü eder.
22.2. Curuf, tufal ve diğer atıklar ile her türlü refrakter tuğla, inşaat molozları, curufla yapışık metal parçalar, kağıt,
naylon, plastik ve taş, toprak Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü kantarında tartılacaktır ve bu tartı esas
alınacaktır. tartı bedeli alınmayacaktır. teslim ve tesellüm işlemleri Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğünce
yapılacaktır.
22.3. Çalışma saatleri iş günleri içerisinde 08:30-16:00 saatleri arasıdır.
22.4. Alıcı firmaya bu işle ilgili olarak fabrika müdürlüğü sahası içerisinde şantiye yeri için izin verilmeyecektir.
22.5. Curuf ve tufal ve diğer atıkların teslim ve tesellüm işlemleri yapıldıktan sonra alıcı firma tarafından fabrika
sahasının dışına çıkartılan atıkların mevzuatlara uygun değerlendirilmesi bertaraf edilmesi ile ilgili sorumluluklar
ve masrafların tamamı alıcı firmaya aittir. Belediyeden izin alınması gerekirse bu izini alıcı firma alacak ve bununla
ilgili tüm masraflar alıcı firmaya ait olacaktır.
22.6. Alıcı firma sözkonusu atıkları fabrika müdürlüğü yetkili elemanlarının göstereceği yerden ayıklama yapmadan
kepçe ile yükleyerek yer temizliği yaparak teslim alacaktır.
22.7. İhaleye yalnizca T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanliğinin 10 02 02 (işlenmemiş curuf) atik kodlu lisans veya
geçici faaliyet belgesine sahip olup, bu belgelerin geçerlilik süresi işin tamamalanmasina kadar devam eden firmalar
katilacaktir. Teslimati yapilan tüm atiklar alici firma tarafindan çevre kanun ve ilgili mevzuatlari ile atik yönetimi
genel esaslarina ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilecek bertaraf ettirilecektir. bunlarla ilgili
tüm işlemlerin takibinin yapilmasi ile masraflar alici firmaya ait olacaktir. idare bu konuda sorumlu değildir.
22.8. Alıcı firma, çalıştıracağı işçilerin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri almak zorundadır. Kanun,
Yönetmelik ve mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Bununla ilgili herhangi bir cezai müeyyide söz konusu olduğunda
sorumluluk alıcı firmaya aittir.
22.9. Atık sahası içerisinde bulunan 2 adet güvenlik kulubesi alıcı firma tarafından yıkılacak, şartname eki proje ve
keşif özetine göre fabrika müdürlüğü yetkililerinin göstereceği yere yenisini yapacaktır. Ayrıca pis su atık borusu
uygun kota indirilerek, pis su atık borusuna bağlanacaktır. Belirtilen bu işler ihale süreci içinde tamamlanacak olup
bunlarla ilgili tüm masraflar alıcı firmaya ait olacaktır.
22.10. Alıcı firma, Şartname eki proje ve keşif özetine göre yapacağı 2 (iki) adet güvenlik kulübesinde istihdam
edeceği çalışanlarla ilgili yemek ve ulaşım giderlerini karşılamakla, emniyet ile ilgili bütün hususlarda “İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği” ve “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” Tüzüklerine, İş Kanunu ve Sosyal
Sigortalar Kanunu ile bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan tüm mevzuatlara uymak ve yerine getirmekle
yükümlü olup, bu nedenle gelebilecek her türlü sorumluluk ve ceza alıcı firmaya aittir. 2 (iki) adet güvenlik
kulübesi alt yükleniciye yaptırılması düşünülüyorsa yukarıda beliritilen tüm yükümlülüklerin yanında alt
yüklenicinin yaptıkları işlerle ilgili tüm sorumluluk alıcı firmaya aittir.
22.11. Alıcı firma çalıştıracağı işçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı doğrultusunda tüm tedbirleri almak, Kanun,
Yönetmeliklere uymak zorunda olup, bu nedenle gelebilecek her türlü sorumluluk ve ceza alıcı firmaya aittir.
22.12. ALICI FİRMA YUKARDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE ZORUNLU OLUP, GETİRMEDİĞİ
TAKDİRDE SATIŞIN İPTAL EDİLEREK, TEMİNATININ İRAD KAYDEDİLECEĞİNİ, YATIRDIĞI MALZEME BEDELİNDEN
KESİLMEK ÜZERE ALDIĞI MALZEME MİKTARI KADAR FATURA KESİLEREK TESLİMATA SON VERİLECEĞİNİ, KALAN
MALZEMENİN KURUMA AİT OLACAĞINI, KALAN MALZEME BEDELİNİN İRAD KAYDEDİLİCEĞİNİ VE BUNA İTİRAZDA
BULUNMAMAYI PEŞİNEN KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR.
10
MADDE 23- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER
İhalenin yapılmasından, sözleşmenin akdinden ve uygulanması sırasında doğacak, ilgili mevzuat gereği ödenecek
her türlü vergi , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri, sözleşmenin
yapılmasına ait varsa noter masrafları ve sair masraflar istekliye/alıcıya aittir.
MADDE 24- MÜCBİR SEBEP VE SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR
Mücbir Sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
24.1. Mücbir Sebepler : Harp, seferberlik, tabii afetler, yangın, sabotaj, hükümet tedbirleri ve grev, lokavt, genel
salgın hastalık, ölüm (Alıcı firmanın kendisi, anne, baba, eş ve çocukları )
24.2. Yukarda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve alıcı firmaya süre uzatımı verilebilmesi
için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Alıcının kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhütün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Alıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 (yedi) takvim günü içerisinde alıcının idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
Bu hallerde mucbir sebebin özelliğine göre alıcıya ek süre verilip verilmemesi, verilecek ise süresi, İşletme
Müdürlüğü ile Fabrika Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanarak çözümlenir.
MADDE 25- ŞARTNAMENİN DEVRİ
25.1. Şartname, hiçbir şekilde başkasına devredilemez.
MADDE 26- ŞARTNAMENİN FESİH HALLERİ
26.1. Şartname hükümlerinin herhangi birine aykırı hareket veya muhalefet edilmesi halinde şartname fesh
edilir. Şartnamenin 20.3. maddesi uygulanır. Geçici/kati teminatı irad kaydedilir. Teslim alınan malzeme var ise
bu miktar kadar malzeme bedeli tahsil edilerek faturası kesilir ve bakiye tutar irad kaydedilir. Bu durumda
malzemenin kullanım hakkı Kuruma aittir. Alıcı firma buna itirazda bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt
etmiştir.
MADDE 27- DİĞER HUSUSLAR:
27.1. Alıcı firma, Yıkım ve yapım işlerinde kesim-söküm, tahmil-tahliye ve nakliye işlerinde istihdam ettiği
çalışanlarla ilgili yemek ve ulaşım giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca 4857 sayılı iş kanunu ile 6331
sayılı iş sağlığı ve güvenliği ilgili hükümlerine ve taşıma depolama ve bertaraf işlemlerinde ise 2872 sayılı çevre
kanunu hükümlerine göre taahhüdünü yerine getirmekle mükelleftir. Yapı işlerinde ise işçi sağlığı ve iş
güvenliği tüzüklerine uyulacaktır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde doğacak her türlü zarar ziyan ve
sorumluluk alıcı firmaya aittir.
27.2. Kurum ve İstekli/Alıcı istek ve taleplerini yazılı yapacak, söz üzerine yapılacak iş ve işlemler durumunda
istekli/alıcı hiçbir hak talep etmeyecektir.
27.3. Alıcı firma teslim ve tesellüme başlamadan önce firma yetkili isimlerinin Fabrika Müdürlüğüne vermek
zorundadır. Teslimat buna göre yapılacaktır.
27.4. Teslimatta görevli alıcı firma elemanları Fabrika Müdürlüğünün mevzuatlarına uygun hareket etmek
zorundadır. Firma buna itiraz edemez.
27.5. Fabrika Müdürlüğünce teslim tesellüm tarihlerinin değiştirilmesi halinde, alıcı kâr kaybı ve sair nedenleri
ileri sürerek itiraz edemez. Yatırılan malzeme bedeli ile ilgili olarak herhangi bir fer’i alacak talep edemez. (faiz
ve bunlar gibi)
11
MADDE 28. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu sözleşme hükümlerinin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların hallinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
MADDE 29. YÜRÜRLÜK
İşbu şartname, taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.
MADDE 30. İşbu şartname 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Alıcı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan
sonra ............................... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
EKLER:
1- Liste (1 sayfa)
2- Malzemenin Bulunduğu Yerin Koordinatları Gösterir Kroki (1 sayfa)
3- 2 adet Güvenlik Kulübesine Ait Proje ve Keşif Özeti.( 12 sayfa)
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bülent TANYERİ
İşletme Müdür Yrd.
Hami YAZAN
İşletme Müdürü
(YÜKLENİCİ)
İmza ve Kaşe
12
Download

12 Kasım 2014 MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası