T.e.
MU~ v ALiLiGi il MUli Egitim Miidiirliigii Sayt : 32026198174612198116
Konu: ilkogretim Kurumlanna Devam
Oranlannm Artmlmasl Projesi
27/02/2015
............................................ KAYMAKAMLIGINA
ilge Milli Egitim Miidiirliigu.
....................................................MlrDDRLUdlTNE
i1gi :Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliigu.'niin 25/02/2015 tarih ve
2105423 saylh yazlSl.
Bakanhglmlzca uygulamaya konulan, A vrupa Birligi tarafmdan finanse edilen ve IBF
International Consulting liderligindeki konsorsiyumun teknik destek sagladlgl "ilkogretim
Kurum1anna Devam Oranlanmn Artmlmasl Projesi" kapsammda; 02-04 Mart 2015 tarihleri
arasmda Van Elite World Hotel'de pilot okullarda gorev yapan ekli listede adl gegen ki~ilerle
9ah~tay gefgek1e~tirilecegi ilgi yazlda be1irtilmektedir.
Proje kapsammda i1imiz pilot kurum ve okullannda gorev yapan ve ek1i 1istede adl
gegen ki~ilerin adl gegen 9ah~taya katIlmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Va1i a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: 1-Yazl (2 Sayfa) 2-Cah~taya katIlacaklann listesi (1 Ad.) Daglt1m: iIge Kaymakamhk1anna i1gili Okul Miidiirliiklerine Bu evrak gOvenli elektronik irnza ile irnzalannll~rr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
d50b-eb 12-32e3-9b46-15 8d kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
•
A
..,.
•
...
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigu
..
....
ACELE VE GUNLUDUR
SaYI : 66621367174612105423
25/02/2015
Konu: ilkogretim Kurumlanna Devam
Oranlannm Artmlmasl Projesi
DAGITIMLI
ilgi : 25/02/2015 tarihli ve 66621367120/2095590 sayIll Makam Olum.
Bakanhglmlzca uygulamaya konulan, Avrupa Birligi tarafmdan finanse edilen ve IBF
International Consulting liderligindeki konsorsiyumun teknik destek sagladIgl
"TR2010/0136.05·01l001 ilkogretim Kurumlanna Devam Oranlarmm Artmlmasl Projesi"
Genel Miidiirliigumiiz sorumlulugunda yiiriitiilmektedir.
Soz konusu proje kapsammda 02-04 Mart 2015 tarihleri arasmda Van Elite World
Hotel (BahC;lvan Mah. Kazlm Karabekir Bulvan no:67)'de c;ah:;tay gerc;ekle:;tirilmesinin
uygun goriildiigiine dair ilgi Makam Olum ekte gonderilmi:;tir. Ek-2 listede adl gec;enlerin
bahse konu c;ah:;taya katlhmlanmn saglanmasl, yol ve konaklama giderleri proje biitc;esinden
kar~I1anacagmdan yol hariC; amlan tarihlerde gorevli izinli sayllmalan ve yol giindeliklerinin
illerden katdanlar iC;in valiliklerince, Bakanhk birimlerinden katIlanlar iC;i ise gorev yaptIklan
birimlerce kar.:;Ilanmasl hususunda geregini arzlrica ederim.
Zeynep O«;GUDER Bakan a. Daire Bat'kam EKLER
l-Ilgi Makam OluTU
2-KatdlffiCl listesi
~
DAGITIM:
Geregi
Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgma
Rehberlik ve Denetim Bat'kanhgma
12 it Valiligine (Agn, Batman, Bingol, Bitlis, DiyarbakIr,
Hakkari, Mardin, Mu~, Siirt, ~anhurfa, ~lfnak, Van)
Atatiirk Blv. 06648KlZllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntdl bilgi iyin: Nugnye DEMiRTAS Sef
Tel: (0312) 413 16 14
Fales: (0312)4177108
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile irnzalanml~. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
9313-2b36-3140-95e7-edcc kodu i!e teyit edilebilir.
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii Say. : 66621367120/2095590
Konu: i1kogretim Kurwn1anna Devam
Oranlarmm Artmlmasl Projesi.
25/0212015
BAKANLIK MAKAMINA
BakanhgllnlZCa uygulamaya konulan, A vrnpa Birligi tarafmdan finanse edilen ve IBF
International Consulting liderligindeki konsorsiyumun teknik destek sagladlgl
"TR20 10/0 136.05-0 1100 I ilkogretim Kummlanna Devam Oran1armm Artmlmasl Projesi"
Gene1 MiidiirliigiimUz somm1u1ugunda yiiriitiilmektedir.
ilkoku1 ve ortaokulda devam oran1annm artmlmaslDl ama~layan proje kapsammda
e-okul ilzerinden ~ah~acak "Okula Devaml izleme ve Destek Sistemi" adl altmda bir izleme
sistemi olu~tumldugu ve bu sistem yardlml ile belirlenen risk altmdaki ogrenciler i~in riskleri
ortadan kaldlracaklen aza indirecek mildahaleler geli~tirildigi mahlmlarmlzdlr.
Soz konusu sisteme son halinin verilmesi i~in proje fi~inde belirtilen ii~ ~ah~taym
birle~tirilerek tek ~ah~tay ~eklinde projenin 12 pilot ilinden biri olan Van ilinde yapdmasl
planlanmaktadu. 02-04 Mart 2015 tarihleri arasmda yapllmasl planlanan ~ah~taya projenin
pilot illerinde gorevli temel egitimden sommlu ~ube miidiirlerinin, merkez rehberlik ara~tlrma
merkezi miidiirlerinin ve pilot okul mildiirlerinin katIhml onem arz etmektedir.
Makamlarmlzca da uygun gorulmesi halinde 02-04 Mart 2015 tarihleri arasmda ekli
listede ad1 g~enlerin kattlunl ile bahse konu ~ah~taym Van'da ger~ekle~tirilmesi, yol ve
konaklama giderleri proje biit~esinden kar~llanacagl i~in adl ge~enlerin yol hari9 amlan
tarihlerde gorevli izin1i saytlmalan ve yol giindeliklerinin pilot illerden kattlanlar i9in
valiliklerce, Bakanhk birimlerinden katIlanlar i9i ise gorev yapttklan kummlarca
kar~11anmasl hususlarml olurlarmlza arz ederim.
Funda KOCABIYIK
Genel Mildiir
OLUR
25/0212015
Muhterem KURT
Bakan a.
Miiste~ar Yardlmsl
EKLER:
KatIhmcl Listesi
Atatiirk 81v, 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected],gov.tr
Aynnnh bilgi i9in: Nugriye DEMiRTAS Sef
Tel:(0312)4131614
Faks: (0312) 4177108
Bu evrak gtlvenli elelctronik irnza de imzalarnm~tlr. http://evraksorgu,meb,gov.tr adresindenb994-3ece-3a09-8673-7f6e kodu He teyit edilebilir,
iL
iL(:E
isiM
KURUM
GOREV
MUS
MUS
MERKEZ
MERKEZ
Hasankoy
Malazgirt
Merkez
Merkez
Varto ih;esi
Varto
Korkut
Bulamk
Merkez
Haskoy
Mahmut Baskm
Sadullah SaYllgan
Serkan Ta~kaya
Erhan Asian
Muhtesim Ta~
Abdurrahman Sim~ek
Ercan Ye~ilbingol
RemziTepe
Erman GOlsoy
Hlilya Dogan
Ferit Savluk
ERCAN SEviNDiK
II Milli Egitim MOdOrlOgO
Rehberlik ve Ara~tlrma Merkezi
Elmabulak ilkokulu
Dani~ment Gazi ilkokulu
~ogurlu ilkokulu
Toprakkale ilkokulu
~ay~atl ilkokulu
Atatark Ortaokulu
Karakale Ortaokulu
Bulamk KIZ Ybo
Eko in~aat Ortaokulu
AZlkh Ortaokulu
Temel Egitim Sube MOdOrO
RAM MOdOrO
Okul MOdOrO
Okul MOdOrO
Okul MOdOrO
Okul MOdOrO
Okul MadOrO
Okul MOdOra
Okul MadOra
Okul MadOrO
Okul MadOra
Okul MadOra
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
Mu~
I
I
Download

Yazı İçin Tıklayınız