T.e. MU$ v ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 320261981300/617390
Konu: Uluslararasl <;ocuk Halk Oanslan
Festivali
20/01/2015
............................................ KA YMAKAMLIGINA
iIye Milli Egitim Mudtirlilgu
....................................................MOOORLOGUNE ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MudUrlUgu'ntin
19/0112015 tarih ve 575948 saYlh yazlSl.
Eski~ehir iIi Tepeba~l ilyesinde faaliyet gosteren Ozel <;agfen iIkokululOrtaokulunun,
i~birligi ile Ttirkiye geneli resmilozel tUm ilkokul ve
it ve iIye Milli Egitim MUdtirlUgU
ortaokul ogrencilerine yonelik "10. Uiuslararasl <;ocuk Danslarl Festivali" dtizenlenecegi
ilgi yazl ile bildirilmi~tir.
Soz konusu yazl ve ~artnamesi yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine
gerekli duyunmun yapIlmasml ve kanlmak isteyenlerin ~artnamede belirtilen adrese
dogrudan mliracaat etmeleri hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
YaH a.
Milli Egitim MUdUrU
Ekler: l-Yazl (10 Sayfa) OagItlm: ih;e Kaymakamhklarma ResmiiOzel TUm ilkokul ve Ortaokul Kurum Mud. Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindencef4-be45-36fc-9a73-abb6 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.051575948
KOBu : Uluslararasl <;ocuk Halk Danslan
Festivali
19/0112015
.................VALiLiGiNE
(it Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi : Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii'niin 2211212014 tarihli 93778809/405.991
6755598 saYlh yazlSl.
Eski~ehir iIi Tepeba~l il~esinde faaliyet gosteren Ozel <;agfen ilkokululOrtaokulunun,
il ve il~e Milli Egitim MUdiirlUgU i~birligi ile TUrkiye geneli resmi/ozel tum ilkokul ve
ortaokul ogrencilerine yonelik "10. Uluslararasl <;ocuk Dauslart Festivali" dUzenlemek
istediklerine ili~kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile Tiirk Milli Egitiminin genel ama~lanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve ama~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
illil~e milli egitim miidUrliikleri tarafmdan ger~ekle~tirilmek iizere, goniillUliik esasma gore
yapIlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din~er
ATES Bakan a. Genel MiidUr EK: ilgi yazl ve ekleri (9 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarma YEGiTEK'e ait a~agldaki web sayfasl iizerinden ula~tlabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/duyurular/kategoril2
DAGITIM:
Geregi:
BPlam
Teknikokullar - 06500 YenimahallelANKARA
E1ektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected] Bilgi:
Temel Egitim Genel MiidUrliigU
Din Ogretimi Genel MiidUrlUgU
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdiirliigu
Tepeba~l Ozel <;agfen ilkokul-Ortaokulu
Aynntlh bilgi i~in : C.SUKAY A $ef
Tel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks:(O 312)2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzaJanml~t1r. http://evraksorgumeb,gov,tr adresinden0951-f02d-307f-bcfc-62cd kodu iJe teyit edilebilir.
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlarl Genel MiidiirUigii SaYI : 93778809/405.99/6755598
Konu: Uluslararasl <;ocuk Halk Danslan
Festivali
22/12/2014
YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MirnuRLUGUNE
ilgi : a) Eski~ehir Valiligi it Mill'i Egitim Mudurlugunun 11/1212014 tarihli ve 6370459
sayIll yazlSl,
b) 07/0312012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 (2012/13) saytll Genelge.
ilinizde faaliyette bulunan Ozel <;agfen ilkokuluiOrtaokulunun il Milli Egitim
MudUrlUguyle i~birligi ile "10. Uluslararasl <;ocuk Danslan Festivali" diizenlemek
istediklerine ili~kin ilgi (a) yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu festivalin gergekIe~tirilmesinde, iI valiliklerinin kontroliinde ve
sorumlulugunda diizenleme yapdarak belirtilen ozel okullann festivale katIlmasl Genel
MudurlUgumiizce uygun gorulmekte olup ilgi (b) Genelge yeryevesinde Genel
MudurlUguniizce degerlendirilmek iizere i1gi (a) yazl ve ekleri ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
Omer Faruk YELKENCi
Genel Mudur V.
EK: l-iIgi yazl ve ekleri
MEB Be~vler Kampl.isU E Blok Be~vlerlANKARA
Elektronik Ag: http://ookgm.rneb.gov.tr
Aynntdl bilgi h;in: Ercan OZLO
Tel: (0312) 4133433
Faks: (0312) 2239926
Bu evrak gllvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden6e02-cl96-3cc9-9ac9-cfa9 kodu ile teyit edilebilir.
T.e. EsKi~EHiR VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii 11112/2014
SaYI : 850897081310.04/6370459 KOBu: Uluslararasl C;ocuk Halk
Danslan Festivali
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA (Ozel Ogretim Kurumlan Gene1 Mtidiirliigti) ilgi
:Tepeba~l iIrye Mi11i Egitim Mtidtirltigti'ntin 05112/2014 tarih ve 6104393 sayIll yaZlsl,
2015 Ylh, Ulusal Egemenlik ve C;ocuk Bayraml Kutlamalannda tilkemiz ryocuklan ile
diger tilke ryocuklarmm diinya ban~ma katkl saglamak ve ktilttirleri bulu~turmak amaclyla,
20-24 Nisan 2015 tarihleri arasmda il Milli Egitim Mtidtirltigtimtiz ve Ozel C;agfen
iIkokul-Ortaokulu Miidtirltigti'ntin i~birligi ile "10. Uluslararasl C;ocuk Halk Danslan
FestivaH" dtizenlenmesi istegi ilgi yazl ile bildirilmi~ olup, ilgili festivale ~aglda isimleri
belirtilen tilkeler davet edilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
NecmiOZEN Vali a. it Milli Egitim Miidtirii EKLER:
1: Yazl (2 sayfa)
2: Festival Programl (Ttirkrye-ingilizce)
3: Festival Davetiyesi (Ttirkr;e-ingilizce)
Atarurk Bulvan No:247 Odunpaz8nl ESKi~EHiR
Elektronik Ag:http://eskisehir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtdl bilgi i~in: VHK1:H.A~KAR
Tel: (0 222) 2397200- 412
Faks: (0 222) 2393922
Bu evrak guvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov,tr adresindena3el-56ea-38b9-ge79-cb Id kodu de teyit edilebilir.
T.e. TEPEBA~I KAYMAKAMLIC;} il~e Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 60633997/310.04/6104393
Konu : Uluslararasl <;ocuk Halk Danslan
Festivali
05/12/2014
ESKiSEHiR VALiLiGiNE
(il Milli Egitim MiidurlOgu)
ilgi
:Ozel <;agfen ilkokul-Ortaokulu MiidurliigOnOn 04/12/2014 tarih 162 saYlh yazlSI.
ilyemiz <;agfen ilkokul-Ortaokulu MudOrlUg1inun 2015 Ylh 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve <;ocuk Bayraml' m diger Ulke yocuklan ile kutlamalan He ilgili ilgi yansl
festival programl ve ekleri yazlmlz ekinde sunulmu~tur.
Bilgilerinizi ve geregini an ederim.
Mustafa UNALDI
Kaymakam
EKLER: I-Festival Programl (TOrkye- ingilizce) 2-Festival Davetiyesi (TOrkye-ingilizce) 3-Yazl (l sayfa) Uluonder Mab.Erzurum Kongresi Cad.No:3/2
Elektronik Ag:www.tepebasl.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi iyin: Mustafa TEPE Sef
Tel: (0222) 3303634-109-123
Beige Geyer: (0 222) 334 2446
Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresindenb 1e2-d24d-3 733-baaa-db82 kodu He teyit edilebilir.
1'.'
."
T.e.
TEPEBASI KAYMAKAMLIGI Ozelf;.gf'en bkokul- Ortaokul Miidiirliili SaYl : 99911572-99952257-310.04/162
Konu : Uluslararasl ~ocuk Halk
Daoslan Festivali
04/12/2014
2015 ylll 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ~ocuk Bayraml'nt diger ulkelerin ~yla
k.utlamak, DUnya ban§lna katb saAlamak ve ldiltiirleri bulu~ atnaClyla i1 ve 1l~ Milli Egitim
MUdiirlUjii ile i~birligi yaparak "to. Uluslararasl ~ocuk Halk Danslan Festivali" dUzenlemek
istiyoruz.
Festival 20 - 24 Nisan 2015 tarihleri arasmda yapuacak olup, festivale davet editen Ulke
isimleri qa81da gosterilmi§tir.
Festival progrann ve davetiyesi m,ikte sunulmu§tur.
Geregini arz ederim.
~ ,/ ~ sc:;", ---., AhOlet ALTINTASI 0Im1 Miidiirii Ekleri: EK - 1 : Festival Progrann (Tur~ - ingilizce) EK - 2 : Festival Davetiyesi (Turk~ - ingiJizce) Davet EdiJep IDkeler
K.K.T.C Moldovya Azerbeycan Giircistan Ukrayna 6ZEL c&CnN :iLKOKULU - OIlTAOKULU
BATJD!NT MABALLJ'.St AYDINLARSOKAK NO:'" J'.SId$EBiR
0222 340 66 11- n -»- 44 - 55 hlleilelngjegfep.CO!D !!!!J[.cagfea.com
.
·•..
__. - . _ . _ - - - - - - - - - - - - ­
•
ESKi$EHIR
OZEL CAGFEN iLKOGRETIM OKULU
23NIsAN
10. ULUSLARARASI
COCUK HALK DANSLARI FESTIvAL
PROGRAMI
(20-24 NiSAN)
20 NisAN 2015 PAZARTESi
Mlsafir Olkelerin $ehrimize Geli9i
21 NlsAN 2015 SALI
·15.00
-16.00
Rellllll Zl,p",t1er
Eskigehlr VallllQi
BOyOqehir Belediye BatkanhQI
·15.00
·16.00
Tepeba,. KaymakamhQI
Tepeba,1 Belediye Ba,kanhOI
..15.00
·16.00
II Milil EOltim MOdOrlOOO
Tepebq.ll~ Milli Egltim MOduriOgO
-15.00
-16.00
Odunpazan Beledlye Ba,kenhOI
II Emnlyet MQdOriagO
-17.30118.30
Eski,ehirde Kortej (yediler Parkl girlti, Hamamyolu Cad.
K6prObql, Adalar)
22 NilAN 2015 CARSAMBA
-16.00/18.00
G6sterl
23 NiSAN 2015 PERSEMBE
10.00111.00
15.00 117.00
II Kutiamasl
Espark Avm GCsteri
24 NisAN 2015 CUMA
Misaflr Olkelerln Ugurlanmasl
11
•
•
ESKI~EHIR
CAGFEN COLLEGE 23rd APRIL 10th INTERNATIONAL CHILDREN FOLK DANCE FESTIVAL PROGRAMME (20-24 APRIL) 20th APRIL 2015 MONDAY
• The arrival of guest groups to our school
21st APRIL 2015 TUESDAY
Official Vlsitings
·14:00/14:30
·14:30/15:00
Governor Mayor (BOyOkphir) ·14:00/14:30
.. 15:00/15:30
Mayor (Tepeba§l) Mayor (Odunpazan) -14:00/14:30
-15:00/15:30
The Principal of Education The Principal of Police ·16:00/17:00 Marching in Eskltehir (Adalar,K6prOba,I,Hamamyolu Street.Vllayet) 22nd APRIL 2015 WEDNESDAY
·16:00/17:00
Performance
23rd APRIL 2015 THURSDAY
..10.00 111:00
·16:30118:30
OffIcial Celebration
Performance of the groups at Espark Shopping Centre
24th APRIL 2015 FRIDAY
..To see guest countries off In the day
ESIdSEBiR f;AGFEN COLLEGE INTERNATIONAL
CHILDREN'S FOLK DANCE
(FESTIVAL)
20-24 APRiL 2015
The great leader Mustafa Kemal ATAT"ORK who is founder of The
Turkish Republic,opened The Turkish Grand National Assembly on 23
April 1920 and gave as a gift to children.
Therefore 23 of April has been celebrated as the "CHILDREN'S DAY" in
Turkey every year.
This year,we are organizing International Children Folk Dance festival
from 20 to 24 April 2011 as the 4 th time.Our aim is to provide the meeting
of the cultures to support World peace.
This Folk Dance festival have been organized by "EsIdSEHiR f;AGFEN
COLLEGE".
We will be glad to see you and your dance in our country.
SERDAR TACt ZENGIN
THE GENERAL MANAGER
OF f;A(;FEN COLLEGE
FESTIVAL DtREcrOR
Phone number: 00 90 222 340 66 II GSDl
: 00 90 542 210 13 83 Fax number : 00 90 222 340 66 00 10. Uluslar ar851 tocuk Halk Danslan Festlvall Davetlyesl TOr~
ESKtSEHIR tAGFEN KOWI
UWSlAR MASI ~K HAlK DANSLARI FESTivAU
(20-24 Msan 2015)
Ttirklye CUmhurlyetlnl kuran bQyQk lider Mustafa Kamal AtatOrk, 23 Ntsan 192CYde TOrkiye
BQyOk Mllet MedlsI'nl a~ ve bu &UnO p»culdara armatan ettl. au nedenle, TUrklye'de her 'III 23
Nlsan aOnU 'tocuk Bayranll' oIarak kudanlr.
au 'III, 20-24 2015 tarlhlerl arallnda onuncu uluslar ar851 p»cuk halk danslan festIvaIlnl
dOzenllyoruL Amaamlz, diinya banpnl desteldemek IQn tUm kOltOrlerin bululm8Slm
salfamaldlr.au festival 'EsId$8hlr (;aIfen KoIejl , taraflndan dOzenlenmektedlr.
Olkemlzde sill va halk danSlntll g6rmekten memnun oIac:altz.
SERDAR TAd ZENGIN
~FEN KOwl GENEl vONETlcIsl
FESTivAL OIREKTORO
Telefon : 00 90 222 340 6611
Gsm : 00 90 542 210 13 83
Fax: 00 90 222 340 66 00
Download

Duyuru İçin Tıklayınız