fs?
T.C.
MANNA VAL1LW!
ii
Mull Egitim Mudurlflgu
05/11/2014
Sap : 27092994/310/5051964
!(onu: Uluslararasi Bilim Temelleri
Bilgi Yarimasi
KAYMAKAMLI1NA
(lice Milli Egitim MudurltigU)
Igi: (a) Avrupa Birligi ye Di§ I1ikiler Gene! Muduriugu'nun 23.10.2014 tarihii ye
43145072/310.01/4792245 sayili yazisi.
(b) 31/10/2014tarih ye 4937538 sayi!i yazi.
Avrupa Bir!igi ye Di liiki1er Gene! Mudurlugu'nun i!gi tarih ye sayi!i, "Uluslararas,
Bilim Temelleri Bilgi Yarimasi" konu!u yazisi ye konuya i!ikin yarima §artnamesi ekte
gonderi!mitir.Konunun ilçenizde bulunan resmi/özel ortaokul, use ye dengi turn okul
n üdUriUklerine duyru!masi hususunda;
Bi!gi!erinize ye geregini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali a.
Milli Egitim MUdürü
EKLER:
- ligi Sayili Yazi ye Ek!eri (5 Sayfa)
DAITIM:
1 17 lIce Kaymakamligina (I!ce MEM)
N isancinasa Mali. Ataturk Blv. No:2 45020 Merkez[Manisa
Aynntiii bilgi için: Halit DURMAZ-MEMUR
T.C.
MANNA VAL!LRi
II Mill Egitim Mudurlugu
*41
S
04/11/2014
Sap :54613747/821.05/5014261
Konu: Uluslararasi Bilim Temeileri
Bilgi Yarimasi
TEMEL EcI!T1M SUBE MUDURLOUNE (2)
ilgi:
(a) Avrupa Birligi ye Di !iiki1er Genel MUduriugu'nun 23.10.2014 tarihli ye
43145072/310.01/4792245 sayili yazisi.
(b) 31/10/2014 tarih ve4937538 sayili yazl.
Ural Federal Bolgesi Ogretmenevi MUduriugu tarafindan Turkiye geneli tUrn resmi
ye özei ortaokuiiarin 5, 6, 7, 8. siniflari lie iiselerin 9, 10 ye 11. sinif ogrencilerinin
katilabilecegi "XI Uluslararasi Biiirn Ternelieri Bilgi Yarimasi" duzeniernek istedikierine
iiikin ilgi yazisi ekte gonderiirni$ir.
TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Egitirn Temel Kanunu He Turk Milli
Egitiminin genel amaçlarina uygun olarak, ilgili yasal duzenierneierde beiirtiien like, esas ye
amaçiara aykiriiik tekii etmeyecek ekiide, denetirnieri ilgili okul, il/ilçe milli egitim
mudurlukieri tarafindan gercekIetiriirnek ye etkinlik raporunun payi4i1masi kaydi lie söz
konusu etkinligin yapilmasi uygun g6rU1rnUtur.
Bliglierinizi ye geregini rica ederirn.
Bülent SIMSEK
5ube MUdUrü
EK: 1- ligi Yazi ye ekieri (4 Sayfa)
Niancipaa Mah.AtatUrk Blv. No:2 Manisa
Elektronik M: htto//manisamem.gov.tr
Ayrintili bilgi için: Bil. 1lm. ye Etm. Tek. Sb.Md.
Tel: (0 236) 2314608
T.C.
MILLI EUTiM BAKANLWI
Yenilik ye Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugfl
31/10/2014
Sap :88013337/821.05/4937538
Konu: U!us!ararasi Bilim Temelleri
Bilgi Yarimasi
VALILIOINE
(II Milli Egitim Mudurlugu)
!lgi:
Avrupa Birligi ye Di§ 11ikiIer Gene! Mudurlugu'nUn 23.10.2014 tarihli ye
43145072/310.01/4792245 sayili yazisi.
Ural Federal Bo!gesi Ogretmenevi Mudur!ugu tarafindan TUrkiye geneli tUrn resmi
ye özel ortaoku!larin 5, 6, 7, 8. siniflari He lise!erin 9, 10 ye 11. sirnf ogrenci!erinin
katilabi!ecegi "XI Uluslararasi Bilirn Teme!leri Bilgi Yarimasi" dUzenlemek istedikierine
ilikin i!gi yazisi ince!enmitir.
TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Egitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Egitirninin genel amaç!arina uygun o!arak, i!gili yasal dtizenlemelerde belirtilen ilke, esas ye
amaç!ara aykirilik tekil etmeyecek ekiIde, denetim!eri i!gili oku!, il/i!çe milli egitim
müdUrlUk!eri tarafindan gercek1etiri1mek ye etkinlik raporunun pay!ai!masi kaydi i!e söz
konusu etkinligin yapilmasi uygun g6ru1mUtur.
Bilgilerinizi ye geregini rica ederirn.
M. Sadik ARSLAN
Bakan a.
Genel MüdUrV.
EK : Ilgi yazi ye ekleri (3 sayfa)
DAITIM:
Geregi:
B Plani
Konya YoluiT.Okullar/ANKARA
Elektronik A: www.meb.gov.tr
Bi!gi:
AB ye Dii1iki!er Gene! Mudur!ugu
Ternel Egitim Gene! MUdur!ugti
Ortaogretim Gene! Mudurlugu
Oze! Ogretim Kurumlari Genel MudUr!ugu
Ayrintili bilgi 1cm: Yaar SAHIN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0 312) 2969440
,
)inn Kuruni Lr1 Itdcta1 Bogoi ()greiaen E i
t3iIun 1.Jkn Bilgi
irifliuiüti Qinrak Iirkvt CunirivikWh Fgitin [3 kirun. bir daha rt rn verment diler.
tc
çr n Ir1ihLk'rr
ir cJrti
iiirz rIi, )1)Iil
t iii
y
flu 7h1,
t 71
(.)ofl & urun
it I-Cdcrc tgi.i Urtn Lvi'
(jneJ rnudirii
\'ikLur S>rtsuv
Jun bnkiiru
'Krkv Un ,rstes (,'k ('uitihurivi
L)r.. P,t'thcrr liugurnIr Vnnki
itu bukun 'uidiiucisi
racik sui1l ATM F9tn1 BAunlo TuNism
an yeinkIi cr,tukhr z erkz' uidtrrü
StuJkr&IKui (i(k
1u) Lt.ku yird rut
fl,tfla\
f3r.ni (iki kwfi ,wm
krIcziKaitkrLw
Gcrwt ruildUrU
Nudjdu Diadik
urfoi
UIuskrorasi
iIIm i'trnIkri Kilgi Yurtn
Otunoin Kurum
Ural Federi1 }3iIlgsi Oretnien Es
IeH*pt loam 0,1I4*IllIlU IU U
A , W .,tM 9U
.RIUIfVpt.
vil
!
III
ItJiU HI K'
?
'lu'
11 H.
Iloi 2909,2014
sa~ tit Bi Kunsulos
Turk3ye Ctimburivoii Mkovi R0yUk1cii
indit rtrkye MIh Fgnim lJokinli 4 i iaraftndan turn Turklye*deki
kUara X. Ullu s lorar&&i i3ihrn Teincileri Bdgt Y a r j4 awst iVin Lti1ti'n tavsi>e dilrnttu, .Anthk 2013 de
..I0. vv I 1.
brinu etaha Ingiitzce. Airnaiie, Majowitik, Cora1yl. tyokji I plain be dahla 5., 6.. 7..
förvtlerinkn wphrni 7890 Turk urnei, tnt ülkeden wph*n 1434() órenct katilminr, 5 nsan 2014
Adana,
tarihinde SnktPeiersburg Mukuva( Rusya). Prat ck (umhtirtytt. Sdamk ( Yunanian
Akaray, Ankara. Antalya, Aydin, Balikesir, Rarim. t3ilec'k. Bura. ç'ankirt. ,'ururn, 1)eniIi, Giresun,
jmir. Istanbul, Irzun.irn, Fskietiir, KarabOk. K stai onu, Kav'eri. Kirikkale. Kirehir, Koadi, Konya,
Ktltahva, Manisa. Mersin. Mul.i, ?eehtr Ntide. Ordu. (Jsmaitive, Rize, Sakarya, Samsun. $anhnrfa,
Siva,. Tokat. Ztuldak tupLun 4371 TOrk ven tjn.k kaiilnusiir.
O 1. 10.2013 tarihli
rnt,ktubtmtva
..
,
YaKi,s ma
renebltrne yetenekterini
JCSLi lviutin ulushir &asI
11 S 111 1 f
hedeli 5- 6.7- .S -9- 10,
nars lanni stIainak: utike .k:initrneiLirwin oreuei ye igitmenler arasrnda ktdtur e
ye
.
cliurnck
Itijinsel iIi.kt1erint arnnaktadtt.
bit, prujtdtr. .X 1J1uIrarui Eiltm
s l at
lu%lalarasi BiHrn Tinetkrt 1tlgi Yaurtmasi ciddi0eyuttn
Ternelleñ Uhigi Yarintisi iin Rusya. lltrki t. Kavki'.i.in. KitUI Z I S UW. Tacikistan. Ukrayni, çk
utia tan e Be.a Rusy.t dlkekruide hazirliktan yapilrnttir.
tin thuriveli, Alrnanya. Bul garitan.
n-Ogretnu ytlutd.a yapila.eak olan XI Uluslar arasi I3iliin Ternelteri l3ilgi Yarlm41slnln
142015 e
.ri1ikrni ye detaytarin aaidaki glhldll
U iun nap:
0.I I 014 20,11.2014,
-
h nat TOrk tye ):
2$.oliON
ye fl.un detaylun 'rurkçe dilinde
IIIV:urtodu.tr'lrtr/rtivfl)pbhV weh ylinii.da açlk1nnL1Ur.
rurkive ('urnhuitjveiiii'de xi. UIUSLU asam iu 'remeucri 13i11n \arInlasl ile ilgIli kwunwinuzun yetkilt
eta
,dtç'dur 1 (SM 0090 55 525 (.6 60/ E tail:
tmjtiLi
k:isi Iik Sveti.mna
XI Utustararasi Ritint i'ernelkri thIi iai' nastwn gcncl kurallart
Ui k rum
..'
iu'ak Furk (Turnhuriyeti& tick .kuliana 1ul'atast prujelerine katilim tahilik sisternini
gsteriyuruI ye kbuI iIyurLz
onOne alarak tlg
T.C.
MtLLf EiT1M BAKANLIOI
Avrupa Bir1ii ye Di I1iki1er Gene! MUdÜrIUU
Sap 43145072/310.01/4792245
Konu: 11. Ulusal Bilim Temelleri
Bilgi Yarimasi
23/10/2014
Ilgi : Dii1eri Bakanligi Yurtdii Tarntim ye KUltürel 1liki1er Gene! M6dür1uunün
14/10/2014 tarih ye 22794424-424.52-2014/7037921 - NEW sayih yazisi.
T.C. Moskova BuyUke1çi1iimizin yazisina atifla Diileri Bakanhmdan alman i!gide
kayitli yazida, Ural Federal Bo!gesi Ogretmenevi MüdUr1ü4 tarafindan her yil yapilmakta
olan ye ülkemizden ogrencilerin de davet edi1dii 1V inci Uluslararasi Bilim Temelleri Bilgi
Yanmasinm birinci etabmm 10 - 20 Kasim 2014 tarih!erinde çevrimiçi (online) olarak,
finallerinin ise 28 Mart 2015 tarihinde TUrkiye'de gercek1etirilecei; yar1maya Rusya,
TUrkiye, Kazakistan, Tacikistan, Ukrayna, çek Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaristan,
Yunanistan, Kirgizistan ye Be1arustan 6renci1erin katilacakiari ifade edilmektedir.
Ayrica, soz konusu yarimaya i1ikin genel kurallarm ye ayrintih bilginin Turkce olarak
http://urfodu.ruJtr/tr/olympiad uzantih internet sayfasinda yaymlandigi ye kurum yetkilisinin
Svetlana 1ik Sadiç (+90 535 525 66 60-e-mai1:svetasagmai1.ru) oIduu bildirilrnektedir.
Yazida devamla, yarirnanrn önceki yillarda ülkemizde ddzenlemni$ oldugu, bu yil da
ülkemizde dftzen!enmesi ye 6renci1erimizin katilimanin yararli o1acai belirtilmektedir.
Bilgilerini ye gereini saygilarimla arz ederim.
Y.Ziya YEDIYILDIZ
Gene! Müdür
EK : ligi yam ye eki (3 Sayfa)
DAOITIM:
Geregi:
- Yenilik ye Egitim Teknolojileri
Gene! MUdUr1U
MEB Beev1er Kampüsü Clilok BEEVLER /ANKARA
Elektronik Ai: www.meb.gov.tr
c-pasta: [email protected]
Bilgi:
- Temel Egitim Gene! MudUrlugu
- Ortaogretim Gene! MüdUr1üü
- Mesleki ye Teknik Eitim Gene! Müdür1üU
- Ozel Oretim Kurumlan Gene! M5dUr1üU
- Din Oretimi Gene! MUdUr1üu
Ayrmtili bilgi 1cm: ArIfOIUZ VHKI
Tel: (0312)4188288 - 103
Faks: (0 3 12) 212 93 04
Download

eğitimöğretim - yunusemre ilçe milli eğitim müdürlüğü