TOPRAK MAHSULLER1 OFISi KIRIKKALE SUBE MUDURLUUNDE 2015 YILI
YIJKLEME BO5ALTMA VE AIK YIIN ISLERININ YAPTIRILMASINI TEMINEN
AIK EKS1LTME IHALESI YAPILACAKTIR
1- Aagida adlari yazili iyer1erinde (Mevcut ye baglanacak ekipler dahil)Mevcut bundan sonra
alinacak yahut bu iyerine gelecek veya buradan baka yerlere yollanacak hububat, haha kapsulu,
ha ~ ha§ tohumu, bakliyat, un, pirinç, tapyoka, sorgun, kanola, küsbe, yagh tohumlar ye bunlarin
benzeri ürünler ile her türlU eya ye maizemenin tait araçlarina yuklenmesi, tait araçlarindan
boa1ti1masi iyeri içinde tainmasi aktarilmasi istif edilmesi ye benzeri hizmetlerle bunlarin geregi
ye tamamlayicisi niteligindeki cuvallama, çuval agiziari dikme, dökme, tartma vs gibi ye aciga
alinacak hububatin, bakliyatin ofisce tespit edilecek esaslara gore polietilen, muamba, saman
toprak ile OrtUlmesi iIerini kapsamakta olup,yapilacak hizmetlere iIikin i§ pozisyonlari bu
artnameye ekli söz1eme tasarisinda ayri ayri gosterilerek 2015 kampanya dönemi için ye bir yil
sure He açik eksiltmeyle 18.12.2014 ye 19.12.2014 tarihinde TMO !hale Yonetmeliginin 22/2
maddesi geregince ihaleye çiki1mitir. thalenin gerçeklememesi halinde 25.12.2014 ye 26.12.2014
tarihierinde ayni saatlerde 2. kez ihale edilecektir.
Aagida ilanda adi gecmeyen ancak halen stoku bulunan gecici iyer1erinin yukleme boa1tma i1eri
bagli oldugu iyer1erini alan tahmil-tahliye rnüteahhidi tarafindan yurutulecektir. Yine ileride gecici
iyer1erinin açilrnasi halinde açilan iyerinin tahmil-tahliye i1eri bagli oldugu iyerinin tahmiltahliye mUteahhidi tarafindan s6z1emenin ayni flyat ye §artlari dahilinde yurutulecektir.
2-Eksiltrneler KIRIKKALE $UBE MUDURL0II1NDE aagida belirtilen tarih ye saatlerde
teekkü1 edecek kornisyon rnarifeti He yapilacaktir.
3- Eksiltme açik eksiltme eklinde yapilacaktir. Bu eksiltme sonucunda üzerine gecici ihale
yapilacak istekli ile ihalenin kesinlemesi halinde akdedilecek yukleme ye boa1tma sOziemesine
ait tasari Tahmil Tahliye sOzleme tasarisi adi He bu artnameye eklenmi§ olup s6z1eme geregince
yaptirilacak i1ere i1ikin §artlar sözleme tasarisinda yer almi§ bulunrnaktadir. Bu artname
hükümleri ile eki sözleme tasarisi hükUmleri bir birini tamamlayan bir bUtün teki1 ederler.
tstekliler eksiltrneye katilmakia bu artname He eki s6z1eme tasarisrnda rnevcut turn §artlari ye
hükümleri Onceden kabul etmi sayihrlar.
I -Idarenin:
a) AdresKadi oglu Mah.Sehit Er Osman Oden Cad.l0/20 Yahihan Kirikale
b) Telefon-Faks Nurnarasi :0 318 357 26 61-2755 Faks 0 318 357 27 54
Elekronik Posta Adresi kirikka1e.ubetmo.gov.tr
2-Ihale Konusu Hizmetin:
a)Niteligi,Turu:Tahmil —Tahliye,Yuklerne Boaitrna I1eri
b)tin Suresi :01.01.2015-31,12,2015
3- Ihalenin:
a)Yapilacagi Yer: Kirikkale 5ube Mudurlugu hizmet binasi
4-EKSILTMEYE GIRME KO5ULLARI
Isteklilerin ihaleye katilabilmeleri için aagida sayilan belgeleri 5. madde kapsaminda sunmalari
gerekir.
a) T.C. vatandai oldukiarina dair kimlik fotokopileri
b) Tebligat için adres beyani ye ayrica irtibat için telefon varsa fax nurnarasi ile elektronik
posta adresi
c) Mevzuati geregi kayith oldugu ticaret ve/veya sanayi odasi ye meslek odasi belgesi
1 -Gercek kii olrnasi durumunda ihaleye ilikin ilk ilanin yapildigi yil içinde almmi§ ticaret ve/veya
sanayi odasi ye rneslek odasina kayitli oldugunu gosterir beige.
\ç
2- Tüzel kii olmasi halinde tüzel kii1igin siciline kayith bulundugu ticaret ve/veya odasindan veya
idare merkezinin bulundugu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamda ihaieye ilikin ilk ilanin
yapildigi yii icinde düzenlenmi tüzel kii1igin siciline kayitli olduguna dair beige.
d) Tekiifvermeye yetkili oldugunu gosteren irnza beyannamesi veya imza sirküleri
1 -Gerçek kii olmasi halinde, Noter tasdikii imza beyannamesi
2- TUzel kii olmasi haiinde §irket ortakiarinin hisse dururniarini ye §irketteki gorevierini
belirten son durumu gosterir ticaret sicil gazetesi ash veya noter tasdikli ornegi ile tüzel kii1igin
noter tasdikli imza sirküleri.
e) Kesinlemi sosyal guveniik pirim borcu olmadigina dair taahhütname.(Ancak ihale
üzerinde kaldigi taktirde, ihale tarihi itibariyle kesiniemi sosyal guvenlik prim borcu
olmadigina dair beige, sözieme imzalanmadan once veriiecektir.).
1) Kesinle § mi§ vergi borcu oimadigina dair taahhütname(Ancak ihaie üzerinde kaidigi taktirde,
ihaie tarihi itibariyie kesin1emi vergi borcu oimadigina dair beige, sOzleme imzalanmadan
once verilecektir.
g) Bu §artnamede belirtilen gecici teminat.
h) Vekaleten ihaleye katilma halinde istekli adina katilan kiinin ihaleye katilmaya i1ikin noter
tasdikii vekaietnamesi He noter tasdikli imza beyannamesi.
i) thale dokümaninin satin ahndigina dair beige. Istekliler yukaridaki belgeierin ash veya
noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadir. Ancak iyerince ash gorUlen belgenin
fotokopisine ash gibidir §erhini düerek belgenin ash istekliye jade edilebilir.
5- YOkienici bu hizmetin ifasinda ca1itiracagi personeie ait isim iistesini yazili olarak Ofise vermek
ye caiitirdigi personeiin sigortasini yaptirmak zorundadir. Yüklenici, degiebi1ecek personehi
ayrica yaziii olarak biidirmekie mükeliefdir, ancak bu degiikiigin Ofisçe kabui edilmesi esastir.
6- Gerçek veya tUzel birden fazia kiinin ortaklik iierj sUrerek veya benzeri nedenler gostererek dahi
olsa mütereken eksiitmeye katiimalari, pey sürmeleri veya yapacakiari indirim teklifleri kabul
edilemez. ye dolayisiyia birden fazia kii üzerine ayni zamanda ihaie yapilamaz üzerine ihale
yapilan gercek veya tüzei kiinin üçüncü kii1er1e olan ortakhk iiiki ye aniama1ari ofisi bagiamaz.
7- Yasakii oimadigina dair taahhütname
8-Kamu veya Ozel Kurum /kuruiulardan alinacak son 5 yil içerisinde (2010-2011-2012-201320 14) ihale konusu (yukieme-boaitma )ii i1ikin minimum 100.000 TL tutarinda (ii iiikin beige
veya belgeier topiaminin tamami minimum 100.000 Ti) i deneyimini gosterir beige (Ozei
Kurum!Kurulu1ar tarafindan dUzenienecek i deneyim belgesi yeminli maii müavir tarafindan
onaylanmi oiacaktir.)
9-Geçici teminat için banka teminat mektubu verilmesi haiinde artnamedeki ornegi uygun olacak
ye mektubun süresi ihaie tarihinden itibaren en az otuz (30) gun fazia olmasi gerekir istekliier
tarafindan verilen gecici teminat mektupiarinda ihalesi yapilan iyeri adi ye iin adi belirtilerek
her iyeri iVin ayri ayri alinarak ihale yapan iyerinde zarf içinde sunulur. Nakit olarak
yatirilacak ise, iyerinin banka hesabina yatirilarak (hangi ihaleye alt Mugu dekontta
belirtilecektir) dekontu, ihale katilim belgeleri lie birlikte ihaleyi yapan iyerine zarfin içinde
sunulur.
10- Teminat mektupiari ye nakit diindaki teminat olarak kabul edihen kiymetli evrakiarin ihaleyi
yapan iyerinin muhasebe birimine tesiim edihmesi ye aiinacak aiindi beigeierinin (vezne makbuzu)
katiiim beigeheriyie bjriikte zarfin içinde sunuimasi gerekir.
7- iHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR.
a) $artnamenin 10.Maddesinin(c ye d) hariç ohmak Uzere diger bentierinde yer alan ihaie dii
birakilma "sebepierinden her hangi birini taiyaniar ile artnamenin 11 .nci maddesini taiyaniar
kesinhikhe bu ihaieye katilamaziar.
8-Kendisinden önceki teklif sahibjne ait flyatlar üstUnde veya duzeyinde flyat teklifinde buiunan
istekhi 9 iimi sayiiir. $ayet teklifler birden fazia pozisyoniar için yapiimakta ise bir Onceki tekhife
nazaran pozisyonlardan en az birinde indirim yapilip diger pozisyonlarda bir oncekine edit fiyatlar
verilmesi mumkundur. Ancak, i fiilleri eksiltme acili fiyatlarinin her birinden en cok % 25
oraninda indirim yapilabilir.% 25 den fazla indirim teklifleri kabul edilmez. Ileri surulen her fiyatin
kar ~ isi o fiyati veren istekliye imza ettirilecegi gibi ihaleden cekilen isteklilerde cekildiklerini
imzalari ile belgeler. Eksiltme sirasinda cekilen istekli eksiltmeye devam hakkini kaybeder.
Komisyon Ba§kani eksiltmenin sona erdigini bildirdikten sonra; Eksiltmeye katilan isteklilerden en
uygun teklifi verenin uzerine i§in gecici ihalesi yapilir.
Birden fazla istekli i§ pozisyonlarina ait fiyatlari % 25 oraninda indirecek olursa $ubesince
belirlenecek bir zamanda kesin teminat artirma yoluna gidilir. Kesin teminat artirma yontemi kapali
zarf usulu ile yapilacak olup, istekliler gecici teminatin iki katindan az olmamak uzere en fazla 8
katina kadar teklif verebileceklerdir. Bu artirma sonunda en fazla kesin teminat teklif eden istekliye
i gecici olarak ihale edilir daha sonra yapilacak kesin teminat artirma teklifleri kabul edilemez.
Birden fazla isteklinin kesin teminati edit teklif etmeleri veya 8 katini teklif etmeleri durumunda
istekliler arasinda kura cekilecektir. Bu kura sonucunda belirlenen ki§iye i§in gecici ihalesi yapilir.
Kurayi kazanan belirlendikten sonra, 2. kazanan (yedek) da kura He belirlenir.
$u kadar ki; Ofis, ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. Ihale, ihale Onay Makaminca onaylandigi
taktirde kesinle ~ ir. Onay Makaminca ihale onaylanmadigi taktirde; Ihale sahibi bundan oturu
zarar, ziyan ve kardan mahrumiyet gibi hangi ad altinda olursa olsun Ofisten hicbir istekte
bulunamaz.
Kesin teminat arttirma a§amasindaki ihaleye katilmayan isteklilerin gecici teminatlari irad
kaydedilerek yasakli ytikleniciler listesine alinacak 1 (Bir) yil sureyle Ofis ihalelerine kabul
edilmeyecektir.
9- Ihalede kendisi veya ba§kalari adina dogrudan veya dolayli olarak, asaleten yada vekaleten
birden fazla teklif vermek yasaktir.
10- Yukleme bo§altma i ~ lerinde kullanilacak hububat ve toprak kuregi ile kazma ve cali supurgesi
gibi araclar muteahhit tarafindan temin edilecektir.
11- Bu ire ait §artname ve sozle ~ me tasarisi 150.00.TL (KDV Dahil) kar§iliginda Kirikkale Sube
Mudurlugunden temin edilir.
12- Ofis 2886 sayili yasaya tabii olmadigindan ve 4734-4735 sayili kanunlardaki istisna
kapsaminda bulundugundan ihaleyi kismen veya tamamen yapip yapmamakta serbesttir.
IHALE EDILECEK ISYERI ADI IHALE TARIH VE SAATI GECiCI TEMINAT
12.000.00 TL
18.12.2014
10:00
KIRIKKALE —KARAKEcILI
18.12.2014
14:00
15.000.00 TL
KESKIN
19.12.2014
09:30
18.000.00 TL
BALISEYH — cERIKLI
BANKA ADI VE HESAP NUMARALARI
ZIRAAT BANKASI KIRIKKALE $UBE
TR 69 0001 0003 1637 7119 0663 33
OPRAK MAHSULL t OFIS
K RIKKALE $UBE MU UR UG "
em LEN
ube Muduru
Download

TOPRAK MAHSULLER1 OFISi KIRIKKALE SUBE