-1T.C.
SALIHLI BELEDJYESi
MECLiSKARARI
Karar No
Karar Tarihi
2014/153
02/12/2014
Evrak Dairesi
YAZ! i§LERi MUDURLUGU
Konusu
Bo$ Memur kadrolarmda simf, unvan ve
derece degisjkligi ile bo§ memur
kadrolannm iptali ve dolu kadrolarda derece
degisjkligi yapilmasi talebinin g6ru§ulmesi.
Evrak No
679926
Saat
20.00
Geli§Tarihi
17/11/2014
Kesinle^tirme Tarih 06/12/2014
Tekrar Gbru§ulecek mi? H
BELEDIYE BALKAN I
DIVAN KATIBI
MECLiS UYERLERI
:Zeki KAYDA
:Beray ERIM,Zcynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zchra TIRYAKLSabahattin TEKDAUYahm §ENKAYA,Osman
VURAL,Cevdet ZURNACI.Beray ERIM,Nuri KAYA,Sc?il CAN,Huscyin Emre
EROL.Basri ERSOY.Yiiccl KA$IKCKGurol ERSOY.Hasan DORGA.lsa
YlLDIRJM ? Yunus C AND AN, Mustafa MERMJ,Cem YALVAC,Mesut
CEYLAN.Mural GiRGJN.Koray KAPLAN.Zcynel Abidin ALPASLAN.Mchmet
CAKIR.Mustafa BULUT.Mchinet §ANVER,Cihan SARI,Volkan GOKMENER.
Hidayet DENiZ,Mcvli PEHLIVAN.Alpaslan BALCI,Ferayi ASLAN.Abdulkadir
AKKAPLAN
DIVAN KATiBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan gorusiip karara baglamak iizere 02/12/2014 gunii
saat 20.00
T de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32
uyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 6- Bo$ Memur kadrolannda smif, unvan ve derece degi$ik!igi
ile hos memur kadrolannm iptali ve dolu kadrolarda derece degi§ikligi yapilmasi talebinin
gorii$ulmesi.
Yazi isleri Mudiiru Talat YILDIRIM: 22 §ubat 2007 Tarih ve 26442 Sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yuriirliige giren Norm Kadro tike ve Standartlanna Dair Yonetmeligin 11.
Maddesinin 1. fikrasi hukumleri geregi, bos, memur kadrolannda smif, unvan ve derece
degisikligi ile bos memur kadrolannm iptali ve dolu kadrolarda derece degisjkligi meclis karan
ile yapihr denildiginden;
Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bagli Kurulusjan ile Mahalli idare Birlikleri
Kadro Cetvellerinden bos. kadro degis/iklikleri icin (11) sayili cetvel, dolu kadro degi§iklerinde ise
(III) sayili cetvel iptal, ihdas gerekceleriyle birlikte gosterilerek duzenlenmistir.
Ekte bulunan, bo§ ve dolu memur kadro degisjklik cetvellerinin, 5393 sayili Belediye
Kanununun Mecfisin Gorev ve yetkileri ba§hkh 18. maddesinin (L) fikrasi geregi belediye
meclisince goru§iilerek karar ahnmasi hususunu;
Olurlanniza arz ederim. Ins. Kay. Egt. Md. Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkada§lanm bura mutat
yaptigimiz bir i§. Ekinde kadro, unvani degisikligi alan mudiirlerimiz, memurlanmizm ve
§eflerin durumlan soz konusu. Bunlan okumadan kayit alt ma ahnmi§ bir durumlan var, ekleri
sizin oylarimza sunmak istiyorum. Veyahut da sizin gortisjerinize sunayim ilk once
Hareket Partisi?
Gmbu adma soz alan uye
baskamm
j Secil CAN; Uygundur
j i?
-*
J . . M e c l i s Ba§kam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Partisi?..
"uou adinateoz alan iiye Mesut CEYLAN; Basjcamm bizce de uygundur .
ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Ak Parti? Evet,
lkk$|ida ba§ka soz almak isteyen olmadigi gortilerek geregi gbru§uldu;
-2T.C.
SALIHLl BELEDIYESi
MECLIS KARARI
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Belediye ve Bagli Kurulu§lan ile
Mahalli tdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden bo§ kadro degi$iktiklen i$\ iptal, ihdas
gerekgeleriyle birlikte hazirlanan (II) sayili cetveli;
(II) SAYILI CETVEL: BO$ KADRO
(MEMUR)
ILI
MECLIS KARARININ
TARIHI
SAYISI
iLCESi
: MANISA
: SALIHLi
KURUMU
: SALIHLi BELEDIYE BASKANLIGI
BO§ KADRO DEGisjKLIK CETVELI (MEMUR)
KALDIRILMAK JSTENILEN
KADRONUN
UN
\J n
VAN
KODU
DE
SIM
FI
7825
7555
G.i.H
0
11085
Y.H.
G.i.H
11050
1 1040
G.i.H
GJ.H
11150
G.I.H
3970
11152
G.I.H
G.I.H
G.LH
UTS VAN I
RE
CE
si
V.H.Kl
Memur
Odaci
insan Ky vc
Egt Miid.
Fen is. Miid.
Emlak ve 1st.
Mud.
Sosyal Yar.
S§. Mud.
isletmc Miid
Spor is. Miid
ALINMAK ISTENILEN KADRONUN
A
DE
DI
UN
VAN
KODt
S1NIFI
2
G.I.H
G.i.H
Y.H.
G.I.H
UNVANI
si
5
2
10
1
1
7825
7825
9400
11085
I
1
1
I
11050
1 1040
G.l.H
G.i.H
1
1
11150
G.i.H
1
1
1
1
3970
11152
G.i.H
G.I.H
9
5
DE
RE
CE
V.H.Kl
V.H.K.I.
Hizmetli
insan Ky ve
Egt. Miid.
Fen is.. Miid.
Einlak vc
1st. Mud.
Sosyal Yar.
1^. Miid.
isletme Miid
Spor is. Mud
5
3
5
3
3
A
DE
DI
2
10
1
1
3
1
1
3
1
3
4
1
1
GEREK
CESI
Belcdive ve
Bagli '
Kuruluslan ile
Mahalli idare
BirlikJeri
Norm Kadro
ilke ve
Standartlanna
Dair
Yonetmeligin
U.mad.geregi
Der. ve Unvan
deg.
Ve dolu kadro degi§ikleri i(;in iptal, ihdas gerek^eleriyie birlikte hazirlanan (III) sayili
cetveli;
(III) SAYILI CETVEL: DOLU KADRO
(MEMUR)
hi
KURUMU
: MAN ISA
MECLIS KARARININ
: SALIHLI
TARIHI
SAYISI
: SALIHLi BELEDIYE BASKANLI&I
DOLU KADRO DEGISIKLIK CETVELI (MEMUR)
J \J
-3T.C
SALJHLI BELEDIYESi
MECLISKARARI
KALDIRILMAK
iSTENILEN KADRONUN
ALINMAK ISTENILEN KADRONIJN
CEREKCESI
z*
<»
> ft
z0
— ^
s
Z
en
M
Z
"Sn
bl
3
z
Us
OS
—
D
V)
z_
'S > ^
o
— zO
^ s^
Z
£
Z
35
2
i
11123 G.I.H
8
i
9950 G.I.H
G.I.H
Mali Hiz.
Mudurii
Zabita
Mem.
Tahsildar
6
i
7555
G.I.H
Mcmur
6
8750
T.H.
Tckniker
8750
T.H.
Tckniker
11123
G.I.H
9950
G.I.H
7785
5
z
3
O
S
w
"fi
a
a
"*
l
i
5
l
7785 G.I.H
Mali Hi/.
Mudurii
Zabita
Mem.
Tab si Ida r
5
i
i
7555 G.I.H
Mcmur
5
i
8
i
8750
T.H.
Teknikcr
5
l
8
i
8750
T.H.
Tekniker
5
i
a) Personelin iruiktescbi
b) Personelin ogrenim diizey i
c) Personelin hi/met surest
d) Dolu kadro degi$iklik
gcrckccsi
a) 1/2 b) 2 Yil. Yk.Ok. c) 28 yil
d) Der. Dcg.
a) 8/3 b) Lise c) 12 yil
d) Der. Dcg.
a) 3/1 b)Lise c) 23 yil
d) Der. Dcg.
a) 7/2 b) Lise c) 10 yil
d) Der. Dcg.
a) 7/1 b) 2 Yil. Yk.Ok c) 5 yil
d) Der. Deg.
a) 7/3 b) 2 Yil. Yk.Ok c) 7 yil
d) Der. Deg.
iptal, ihdas gerek(?elenyle birlikte okundugu §ekli ile oylanniza sunuyorum. Kabul edenler9
32. Oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul edilmistir.
Beray ERIM
Mcclis IJyesi
Divan Katibi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis IJyesi
Divan Katihi
Download

2014/153 boş memur kadrolarında sınıf, ünvan