- 1T.C.
SALlHLI BELEDIYESi
MECLIS KARARl
2014/139
Evrak Dairesi
YAZI i?LER! MGDURLUGll
Karar No
5393 sayih Belediye Kanununun 67. Maddesi
kapsammda, yillara yaygm hizmet
ihalelerinde, ihaleye ^ikilma ve uygun g6rii§
Karar Tarihi 01/10/2014 Komisii
vermek iizere Belediye Baskanmin
yetkilendirilmesi hususunun goriisulmesi.
666815
Saat
21.00
Evrak No
01/10/2014
Kesinte§tirme Tarih 03/10/2014
Geli§ Tarihi
Tekrar G6rii§iilecek mi?
BELEDIYE BA$KANI
DIVAN KATIBi
MECLJS UYERLERI
KATIBI
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERJM.Zeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zelira TiRYAKi.Sabaliattin TEKDAL.Yahm SENKAYA,Osniaii
VURAUCevdet ZURNACLBeray ERJMNuri KAYA.Segil CAN.Cemal
§AHiN,Hiiseyin Emrc EROL,Basri ERSOY,Yucel KA§IKClGttrol
ERSOY.Hasan DORfiAJsa YlLDIRIM,Mustafa MERMJ,Cem YALVAC.Mesut
CEYLAN,Koray KAPLARZeynel Abidin ALPASLAN,Mehincl CAKIR,Mustafa
BULUT,Mehmet $ANVER.Ciiian SARJ.Volkan GOKMENER,Mevli
PEHL|VAN,AlpasUm BALCI.Fcrayi ASLAN.Abdulkadir AKKAPLAN.Murat
GiRGiN(Katilmadi),Hidayet DENiZ(Katilmadi)
.
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
gundeminde bulunan konulari g6rii§up karara baglamak uzere 01/10/2014 giinu saat 21.00'de
Belediye Meclis Saionunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 uyesinin katilimiyla
toplandi.
GUNDEM MADDESI: 11- 5393 sayih Belediye Kanununun 67. Maddesi kapsammda,
yillara yaygm hizmet ihalelerinde, ihaleye ^ikilma ve uygun goriis vermek iizere Belediye
Baskamnin yetkilendirilmesi hususunun goriisulniesi.
Yazi I§leri Mudurii Talat YILDIRIM; Ba§kanhk Makamma; Belediyemizin ce§itli
birimlerince yapilacak olan hizmetler icin yeterli personel bulunmadigmdan hizmet alimi yolu ile
personel gah^tinlmaktadir.
5393 Belediye Kanununun yillara yaygm hizmet yuklenmeleri ba§hkli 67. Maddesinde
"Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bagh kurulu§larda yetkili orgamn karan ile park,
bahge, sera, refuj, kaldinm ve havuz bakirm ve tamiri; arac kiralama, kontrolliik, temizlik,
guvenlik ve yemek hizmetleri; makine-tC9hizat bakim ve onanrn i§Jeri; bilgisayar sistem ve
santralleri ile elektronik bilgi eri§im hizmetleri; saghkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayir ve
sergi hizmetleri; baraj, antma ve kati atik tesislerine iliskin hizmetler; kanal bakim ve temizleme,
alt yapi ve asfalt yapim ve onanmi, trafik sinyalizasyon ve aydmlatma bakimi, saya? okuma ve
saya? sokme-takma isleri ile ilgili hizmetler; toplu ula§im ve ta§ima hizmetleri; sosyal tesislerin
i§letilmesi ile ilgili isler, siaresi ilk mahalli idareler genel se9imlerini izleyen altmci aym sonunu
gecmemek iizere ihale yoluyla iiciincu sahislara gbrdiirulebilir." Denilmektedir.
11/09/2014 tarih ve 29116 miikerrer sayili Resmi Gazetede yayimlanan 6552 sayih Kanunun
10. Maddesi ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayili Kamu fhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci
fikrasmm (e) bendi asagidaki §ekilde degistirilmi^tir.
tce) tdarelerin bu Kanunda tammlanan hizmetlerden personel cah§tinlmasma dayah hizmet
alimlannda asagida belirtilen hususlara uymasi zorunludur.
1) Idarelerce kanun, tiizuk ve yonetmeliklere gore istihdam edilen personelin yeterli nitelik
veya sayida olmatnasi halinde personel cah§tinlmasma dayah yardimci islere iliskin hizmetler
icin ihaleye gikilabilir. Bu kapsamda ihaleye fikilabilecek yardimci islere iliskin hizmet tiirlerini;
idarelerin teskilat, gorev ve yetkilerine iliskin mevzuati, yerlesik yargi ictihatlan ile 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayih t§ Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fikrasi dikkate ahnmak suretiyle
-2T.C.
SAUHLT BELEDIYESi
MECLISKARARI
idareler itibanyla ayn ayri veya birlikte belirlemeye isgi, isveren ve kamu gorevlileri
konfederasyonlan, Qahsrna ve Sosyal Giivenlik Bakanhgi, Hazine Mustesarhgi ve Devlet
Personel Baskanligmm goriisii ve Maliye Bakanligmm teklifi uzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayih Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diger kanunlarm hizmet
alimina iliskin oze] hukumleri saklidtr
" $eklindedir.
Vine 11/09/2014 tarih ve 29116 mukerrer sayih Resmi Gazetede yayimlanan 6552 sayili
Kanunun 14. Maddesi ile ...."Genel yonetim kapsammdaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayili Kamu ihale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fikrasmin (e) bendi kapsammda
olan islerden siirekli nitelikte olanlara iliskin hizmet alimlannda, yuklenme siiresi iic yil olup, isjn
niteliginden veya suresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu sure gerekcesi gosterilmek sartiyla
ust yoneticinin onayiyla kisaltilabilir." Hiikmii bulunmaktadir.
Yukanda da belirtildigi iizere siirekli nitelikteki hizmet ahmi ihalelerinde yuklenme siiresi ug
yil oldugundan, 5393 sayili Belediye Kanununun 67. Maddesi kapsammda, yillara yaygm hizmet
ihalelerinde, ilk mahalli idareler genel segimlerini izleyen altinci aym sonunu gecmemek iizere
ihaleye cikma ve uygun goriis vermek tizere Belediye Baskanmm yetkilendirilmesi icin Belediye
Meclisinden kararalmmasi hususunu;
Olurlarmiza arz ederim. insan Kay. Egi. Md. Vk.
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Evet, simdi degerli arkadaslanm bu yillardan
beri Salihli belediyesinin yaptigi bir gahsma sekli. Ancak gecmis yillardaki ahnan kararlara
baktigimda 5393 sayih Belediyeler Kanununun 67. maddede sayilan bu islemlerin yapdabilmesi
icin hem torba kanunda, yeni yaymlanan torba kanunda uygun goriis ahnmasi gerekir ifadesi var.
Biz bunu meclise getirelim dedik. Daha onceki donemlerde miidurler vasitasiyla yapihyormus.
Buradan yetki aiahm zaten yasada 5393 tin 67. maddesi bunu cok acik §ekilde net ifade etmis, bir
de Kamu Ihale Kanunu, 4734 sayih Kamu thale Kanunun 62. maddesinde de bu goriis bildirilmis.
Burada da diyor ki uygun goriis ahmr. 67' ye de baktigimizda 5393' e bununda meclis marifetiyle
ahnmasi gerektigi ifade edilmis. Ancak bu zamana kadar yapilanlarda boyle uygun goriis
gormedim. Fakat beiki de torba kammunu bizim ve calisan bizim miidiir arkadaslanmizin bu
konu da dikkatini cekti. Bunun icin meclise getirdik. Degisik islerde yine onceki yapilan hizmet
kollannda ta§eronlar vasitasiyla diyelim 3. sahislara is yaptirabilmek icin burada sizden yetki
istiyoruz. Evet konu bu. Bu konuda gortis, belirtmek isteyen arkada§imz var mi? Cumhuriyet Halk
Partisi.
Grubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN: Yetki versek de vermesek de baskamm yapilan
bir uygulama...
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Yani yapilan bir uygulama bu zamana kadar
yapilmis ama usulen de buraya gelmesi gereken bir konu. Dolayisiyla torba kanun da buna dikkat
cekmis aslma beiki de biz ondan fark ettik bu i$i. Dolayisiyla 5393' iin 67 sinde bu cok net ifade
edilmis, 4734 sayih Kamu thale Kanunun 62. maddesinde de bu atifta bulunmus burasi, torba
kanunda buna atifta bulunmus. Dolayisiyla bu konuda uygun gorus istiyoruz Ak Partisi gaibu
Grubu adma soz alan iiye Ferayi ASLAN; Sayin Baskamm yetkiyi verelim de ihale
sartnamesinde ucu acik olmasin cahstinlacak kisi sayisiyla ilgili gunkii arz ettiniz personel
sayimiz fazla. Ihtiya9 fazlasi diye de havuza gonderildi. Burada onunda belirlenmesi veya
smirlanmasmda yarar oldugu diisiincesindeyiz.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Kesinlikle, biz bu konudaki hassasiyetimiz biitge
olacak. Dolayisiyla bu biitceyi asmamak adma sadece ihtiyacirniz olan dallarda gahsmalara
daireler basladi. Bu alanda da sozlesmelerin bitim tarihinden itibaren de bunlar ihaleye cikacak.
Grubu adma soz alan iiye Ferayi ASLAN; Baskamm biitce ile ilgisi yok. Bu hizmet
alimlannda biitcenin %30 unu a§ip asmamasiyla ilgili bir konu degil. tsjediginiz kadar
acabilirsiniz.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Paraniz var ise acacaksmiz, para olmaymca ne
•
.
I
s.
-3T.C
SAUHLI BELEDfYESI
MECLJS KARARI
yapacagiz? Para yok. Onu soyliiyoruz. Evet oylanniza sunuyorum. Te§ekkiir ediyorum
arkadasjar. Kabul edenler?
Grubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Ben de sunu belirtmek istiyorum.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Buyurun.
Grubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; (hale yapilacak.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Yapilacak tabii.
Grubu adma soz alan uye Mesut CEYLAN; Qahs.anlarmda tabi Ocak da ya da Arahk
sonunda sozlesmeleri sona erecek. Bir cogunda isj biraktinlacagiz gibi tedirginlik icerisinde.
Fakat yok yani sizin oyle dusunmeyeceginizi biliyorum da yine de bunu belirtmis olayim.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Biz bu konuda ?ok net ifadeler kullandlk. Bu
ifadelerimizin arkasmdayiz. Konu hakkmda baska soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi
goru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; 4734 sayili Kamu Ihale Kanununun
62. maddesinin birinci fikrasmin (e) bendi huktimlerine uygun olarak 5393 sayili Belediye
Kanununun 67. maddesi kapsammda, yillara yaygm hizmet ihaleierinde, ilk mahalli idareler genel
secimJerini izleyen altinci aym sonunu ge^memek iizere ihaleye ^ikma ve uygun goriis vermek
iizere Belediye Baskanmm yetkilendirilmesi hususunu oylanniza sunuyorum. . Kabul edenler? 30
oy. Kabul etmeyenler? Yok. £ekimserler? Yok. Te§ekkiir ediyorum. Oybirligiyle kabul
edilmi§tir.
Beray ERIM
Meclis Oycsi
Divan Katibi
- IO
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Dyesi
Divan Katibi
Download

2014/139 5393 sayılı belediye kanununun 67