-1T.C.
SAUHLI BELEDJYESJ
MECLIS KARARI
Karar No
2014/132
Evrak Dairesi
Karar Tarihi
01/10/2014
Evrak No
Geli§ Tarihi
Tekrar Gbru§ulecek mi?
664562
Konusu
2015 Yih biitcesinin gorusulmesi.
Saat
21,00
Kesinlestirme Tarih 03/10/2014
BELEDIYE BA$KAN1
DIVAN KATIBI
MECLIS UYERLEid
GECiCI DIVAN KATIBI
YAZI (§LERi MUDURLUGU
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERIM.Zeynel Abidin ALPASLAN
:Zcki KAYDA.Zchra TiRYAKLSabahattin TEKDAL,Yahm $ENKAYA.Osman
VURAL.Cevdet ZURNACI,Beray ERlM,Nuri KAYA,Segil CAN.Cemal
SAHIN, Huseyin Emrc EROL,Basri ERSOY,Yuccl KA$IKCI,Gurol ERSOY.
Hasan DORGAJsa YILDIRIM,Mustafa MERMI,Ccm YALVAC-Mesut
CEYLAN, Koray KAPLAKZeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet CAKIR,
Mustafa BULUT.Mchmct $ANVER.Cihan SARl.Volkan GOKMENER.Mevli
PEHLIVAN.AIpaslan BALCI. Ferayi ASLAN.Abdiilkadir AKKAPLAN.Murat
GiRGiN(Katiima(fa),HidayclDENiZ(Kati!madi)
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayiii Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
gundeminde bulunan konulan g6rii§up karara baglamak uzere 01/10/2014 giinu saat 21.00 'de
Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 iiyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 4- 2015 Yili but?esinin gorusulmesi.
Yazi tsleri Mudiirii Talat Y1LDIRJM: Belediye Ba§kanligma; Belediyemize ait 2015 mali yih
hazirhk biitgesi belediye enciimeninin 23.09.2014 tarihli oturumunda gbru§ulmu§ ve "... mevzuata
uygun olarak haztrlanan 2015 yih hazirlik biitcesi ve 2015-2017 yillanna ait biitce tahminieri
cetvellerinin, Mahalli Idareler Biitpe ve Muhasebe Yonetmeligin 26. Maddesindeki; "Encumene
havale edilen biitce tasansi incelenip enciimen g6ru§ii ile birlikte en gey Eyliil ayinin son haftasi
iginde ust yoneticiye verilir." Hukmiine gore 2014/659 sayili karar ile meclise havalesine karar
verilmistir.
5393 Sayili Belediye Kanununun 18-b ve 62. maddesi ile Mahalli Idareler Biitce ve Muhasebe
Yonetmeliginin 27, 28, 29. maddeleri hukumlerine gore Salihli Belediyesi 2015 Mali Yili Butce
Tasarisimn belediye meclisince goriisiilerek karara baglanmastm arz ederim. Mali Hizmetler
Mudiiru.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkadaslanm, bunu, Plan Biitce
Komisyonu'na gonderiyoruz. Ancak bunun isigmda sunu da belirtelim toplanti tarihi 20. giinltik bir
siiresi var, biliyorsunuz notlanma alirsak yine giindemin sonunda da belirtirim ama 20. Ekim 2014
tarihine kadar bunun yetisip toplanmamiz gerekiyor. Dolayisi ile 20. Ekim 2014 saat 21. de tekrar
meclisimizi toplayarak bu konunun Biitce Komisyonundan gelerek degerlendirilmesi gerekiyor.
Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi goriisiildii,
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli Belediyesi 2015 Mali Yili Biitce
Tasarisimn Plan ve Biitce Komisyonuna havalesini ve inceleme sonunda komisyon raporu ile
birlikte 20 Ekim 2014 Pazartesi saat 21.00 de gorugiilmesi hususunu oylanmza sunuyorum. Kabul
edenler. 30 oy. Kabul etmeyenfer? Yok. (^ekimserler? Yok. Oybirligiyle kabul edilmistir.
Bcray ER1M
Meclis Uycsi
Divan Katibi
Zeyncl Abidin ALPASLAN
Meclis Uycsi
Divan Katibi
Download

2014/132 2015 yılı bütçesinin görüşülmesi