T.c.
MANisA vALİLiĞİ
iı ıllııi rgitim Mıiııii.ıligıı
üü
sayl
: 6 ]4l E984/809 .9916153940
0E/12/20l4
Konu: 20l4 TaşınırMal Yıl Sonu İşlemleri
KAYMAKAMLlĞlNA
( ilçe
ilgi
Milli Eğitim Müdürlüğü
)
l8/ol/2007 tarih ve 26407 sayllı Resmi Gazetede Yayım]anan Taşlnır Mal
Yönetmeliği,
b) Milli Eğitim Bakanlüğü strateji Celiştirme Başkanlığınrn 05/l212014
84536802/809.04/6096 152 sayılı yazısı.
:a)
gün
ve
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. l\y'addesinde belirtildiği gibi, Taş,nlr Yönetim Hesabl
aşağıdaki cetvellerden oluşur,
ilişkin Sayım Tutanağı,
b) Taşınır Sayım Ve Döküm cetveli, ( l3 Nolu Ömek)
c) Harcama Birimi TaŞünlr Yönelim Hesabl Celveli( l4 Örnck,); Müze/Küıüphane
Yönetim Hesabı Cetvcli, ( I8 NoIu Örnck )
ç) Yılsonı] itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fışinin stra numamsı gösterir
a) Yılsonu Sayımına
tutanak.
Taşınır Yönetim Hesabl aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır:
a) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince, sayım kurulu tarafindan onaylanan
Taşınlr Saytm ve Döküm Cerveline dayanılarak ilgisinc göre iki nü§ha llarcama Biİimi
Taşlnır Yönetim Hcsabı Cetveli, Müze Yönetim Hesıbü cetveli veyı Kütüphanc
Yöneaim Hesobl Cetrcli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşünlrlar ile
kürüphane materyalleri butunan kamıı idareleri söz konusu cctvellerden ilgili olanınü ayrıca
düzenlerler.
b) (a) bendine göre diizenlenecek cetvellerin ekine Taşrnır Sayım ve Döküm
Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onaylna sunulur, Halcama yetkilisince, Cetvelin
Taşınır Sayım ve Döküm cetveline uygunl,]ğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine
gönderjıir.
c)
Muhasebe yetkilisi. gönderilen cetvellerdeki kayıt]arı muhasebe kayütlarty]a
karşılaştürıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. Bu cetve]lerin
Muhasebe kavüt]arı i]e tutarlııl mutlak surette sağlanacaktlr, Hesap denkliği sağlanmamıs
birimler. Ilesap Denkliğinin sağ|amadan vılsonu işlem|erini vapmavacak|ardır
ç) Taşınır yönetim hesabı] yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya
göndeıilmek üzeİe harcama birilninde, yurt dışl teşkilatlnln taşünı. yönetim hesabr ise me.kez
teşkilatında muhafaza edilir. Ayrlca Muha§ebe birimince onaylanmlş bir §uret ilçc
Nişuclpa§a Mh. Aıalürk B]v. 4j020 Mrk./M^Nis^
ulcktlonikAğ:
n
i9,neb.go! tl
c,po§a: ayniyatdonaıim45@meb,gov.lr
Bu ev.ak güvğnliel€ktonık
Aynnİlll bjIgi jçin: lLlbnhim oDAI]AŞ
üNanj Ş€i
Tel.(0 2]6) 2]700]2 _18l
Eaks] (02]6) 2] t l25l
na,]e]mzaldnm§llh(p//evrel$rsumebgov(.drcs]nıl.n5e0€-5080-3341.9ac3-4c86koduıleıeyıtcdllebiln
konsolide görevlisine gönderilec€ktir.
İıımize laEı, Hırcamı Birimleri Muhasebe biİimleri ile Hesıp DenklikJerini en
geç 26l|2D0l4 tarihİne kadır taıiıamIayacaklardır. Bu eşitliğin sağlarunası slraslnda
taşlnlr işlemlerinden kaynaklı kuruş larkı çıkar ise Kuruş Düzellme Formu düzenlenerek
eŞitlenecektir.
ilçesindekü tüm okul ve kurumlarün yıl sonuna ait
işlemlerin tamamlanmasından sorı]mlud!ür, Bu kapsamda yetki alanlarü içerisindeki okul ve
kurumların yıl sonu cetvellerinden muhasebe biıimince onaylanmüş ha.cama Bilimi Taşlnır
Yönetim Hesabl Cetveli Ve Müze KütüPhane Yönetim Hesabı ile sistemden a]lnacak
Konsolide cetvellefi yetkili mercilerce jstenildiğinde ibraz edilmek üzere birimlerinde
muhafaza edilecektir.
Yllsonu İŞlemleri özet|e şu Şekildc olacakhr.
Saylm ve Yıl Sonu işlemlerini baŞlat menüsünde. 2014 yıll ve her bir ambar için ayrı
ayrı yapılmak kaydıyla;
l-Ambar bazlndasayım tutanağü oluşturulacak,
2-Say,m tutanağlnı otomatik tamamla butonu kullanllaİak tutanak do]durulacak
(say2000i ile TKYS eşitliği sağlandüğü vafsayıla.ak, herhangi bir fazla veya noksanlık
olmayacağlndan)
3-Kaydet butonuylasaytm tutanağıntn içeriği kaydedilecek,
4-Ve "saylm tutanağlnı sonlaldür" butonuy]a ambar için saylm son]andünlacak,
-Yine aynı menünün "saylm tutanaklarl listesi" klsmlndan oluşfurulan sayım
tutanaklarüna ulaşılabilir ve istenildiğinde çlkttsl alınabilecek,
- Tüm ambarlann saylm işlemleri tamamlandlğında menüde "Yll sonu
işlemlerini Bitir" butonu ile 20l4 Yülı kayltlannln kapatllmast sağlanır. Ve bu işlemlerin
sonunda
" işleminiz Başarlyla Tamamlınmlştlr." mesajl alındlğın da 20l4 Yıll
İşlemleri tamamlanmış kabul edilerek 20J 5 Yılı işlemlerine başlanabilecektir.
Ayrüta Taş|nlr İapoİlafl menüsünden halcama birimleri bazında yönetim Hesabl için
jstenilen diğe. faporlar alınabilecektir,
Harcama Birimlerinin KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden Yıl Sonu
İşlemlerini en geç 3l Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar tamamlama]arının sağJanması
İlçe Konsolide Gör€vlilcri
hususundai
Gereğini önemle rica ederim.
Mustafa
ALTINSoY
Vali. a
Milli Eğitim Müdürü
DAĞüTüM :
l7 İlçe Kaymakamllğına
Nişecıpaşa Mh Atatü*B]!. 45020 Mrk./MANlsA
ünlonl Şef
Tcl:(0 2]6) 2]70032.18l
Fnks: (02]6) 2]l l25l
mDisa.,nreb.8ov ı.
ğpo$a: a}niyardonaüım15.4nıeb,gol,ğ
Elck tİon ik Ağ
su
|
.vEİ 8uv.nll .ı.k,o.jt ma
lle imalanm
Aynnıllt bilgi için: H.Ib6nim oDABAŞ
§l
hnD
//.vEksr8u neb gov r otlİcİndo5eoe.5080.J]4
l
,9ac3-4c66 kodu ,l. ıey
.d ilcbiliİ
Download

yazı için tıklayınız - Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü