20t4ytL soNU igmnn untNop yApILMAST GEREKENLER vE ALINMASI
GEREKEN EVRAKLAR
yrI, soNU igrnvmni iqix cnrinir,nmsi cBnBxN EVRAKLAR:
Aqagrda belirtilen
Ytl sonu evraklan 2 (iki)'qer ntisha olarak hazrlanacak
imzalanmasr
(Bir) ntishasr kurumda kalacak, I (Bir) nrishasr
da Sayrgtay'a gdnderilmek tizere Mi.idtirlti$.imtize tist yazrh ya da dolrudan tist yazrsrz
gereken yerler eksiksiz olarak imzalanacak, 1
gonderilecektir.
NOT: Okul ve kyrumlonmrz ilk dnce Malmiidiirliidilnden ronor alocaklar,
kendi h
aklar ve
ro vil sonu
v0ptlscnkfir.
I- HARCAMA BiRiMi YONBTIIT HESABI CETYELi
2-SAYIM UOXUTVT CETVELLERI
3-SAYIM TUTANAKLARI
Sayrm tutanafl ve cetvellerin varsa 150 Tiiketim Malzemeleri 253 Makine Cthazlar2i4
Taqrtlar ve 255 Demirbaqlar hesaplan almacak
4-SoN 1ip NUI/IAIL{SINI GOSTERIRTUTANAK (Boq word sayfasrnda manuel elle
hazrlanacak, Son giriq tif no (taqrnrr mal iqlemlerinden onayh tagrrur iqlem figleri, girig tif
segilerek, en tistte bulunan son giriqin sol bagrnda ki 20141 ... ) dur. krsaca, baghk olarak
TUTANAK yaziacak, altrna Okulumuza/Kurumumuza ait en son girilen Tifno 2Ol4l ....dir.
gekl i nde y anhp O ku l/Kurum m tidtini tarafr nd an imzal anacak
5-254 (Taqltlar) hesabr bulunan kurumlar 254 hesaplan bulunan tutanak ve cetvelleri de
alacaklar.
A.HARCAMA BiRiMi YONPThI I{ESABI CETVELi:
Yrl sonu iglemlerine oncelikle tagrnrr raporlarrndan 14 No'lu Harcama birimi yonetim hesabr
cetveli, (KtitiiphanelMnzQ yanh olan cetveller, srrasryla varsa 150-253-254 ve 255 2,ger
ni.isha hesaplar altnacak. Muhasebe Mtidiirltigtine sadece bu cetvel gidecek hesapiar
kargtlagttrtlacak, hesaplarrn tutmasr halinde Muhasebe Mtidtrli.i[unce gerekli y.il.t
imzalattrnldrktan sonra aqa[rda belirtilen saylm tutanaklan ve doktim cetvelleri ile birlikte
Mtidtirltifirimtize g6nderilecek. Harcama yetkilisi yazan bciltimri Temel efiitim kurumlarr
harcama yetkilisi Mtidtirltifitimiiz $ube Mtidtirti Hatice Dilek Y AYUZ imialayacak, Lise,
imam-Hatip Ortaokullart ve difier bafih kurumlann harcama yetkilisi okul ve kurum mtidtirii
oldugu igin mridtirler tarafrndan imzalanacak.
b.SAYIM TUTANAKLARI:
KBS modiilii i.izerinde bulunan, Yrl sonu iqlerimden rincelikle, l-Sayrm tutanalr olugtur,
2- agian sayfadan yrl ve ambar segilecek, 3- sayrm miktarr otomatik tamamlama, 4-sayrm
tutana[r sonlandtr yaprldrktan sonra tekrar mentiden Sayrm Tutana[r listesi segilip saylm
tutana[r yazdriacak. Yazdrrma iglemi bittikten sonra menrinrin altrnda bulunan yrl sonu
iglemini bitir trklanrp yrl sonu bitirilecek.
Sayrm tutana[r olugturma igleminde ekrana gelen hatalar var ise belirtilen hatalar giderildikten
sonra saylm tutana[r olugturma iqlemi yaprlacaktrr.
C.SAYIM OOI(UNT CETVELLERi:
Sol meni.ide bulunan Tagrnrr raporlanndan rapor agrlacak, 13 No'lu saylm ddkUm cetveli,
yrl ve hesaplar srrasryla varsa 1 50- 253-254 ve 255 hesaplarr ayn ayn 2'ger ni.isha ahnacak
Ytl sonunun yaklagmast nedeni ile yrl sonu iglemlerinin biran dnce yaprlmasr ve evraklarm
Mridiirliigiimi.ize getirilmesi, sorunlarla ilgili miidi.irltigtimtiztin bilgilendirilmesi rica olunur.
2014 YILI TASINIR KAYIT igLEMLERi YOL SONU iSLEMLERiNi BiTiRMEYEN OKUTTAR
AKTiF
(63105/13.1.0.4.240) Kurum Adr: Halk Egitim Merkezi- Durumu: AKT|F
(68105/13.1.0.4.831) Kurum Adr: Lise-Eskil 75. Yrl Durumu: AKT|F
(68105/13.1.0.62.285) Kurum Adr: ilge Milli Egitim MUdiirlUEii- Durumu: AKT|F
(65!05113.r3L.62.285) Kurum Adr: Eskil -ilge Milli Efitim M0diirli..i!ii-okul oncesi ve ilkaiEretim
Okullan Durumu: AKT|F
(68105/13.1.31.62.302) Kurum
(68105/13.1.31.62.303) Kurum
(63105/13.1.31.62.304) Kurum
(68105/13.1.31.62.305) Kurum
(68105/13.1.31.62.306) Kurum
Adr: ilkokulu-BA$ARAN Durumu: AKT|F
Adr: ilkokulu-CU M H UR|YET Durumu: AKT|F
Adr: ilkokulu-QUKU
RYU
RT Durumu: AKT|F
Adr: ilkokulu-QULFA 5. HAcl SAHiN Durumu: AKT|F
Adr: ilkokulu-ESKiL Durumu: AKT|F
(68105/13.1.31.62.307) Kurum Adr: ilkokulu-E5M EKAYA Durumu: AKT|F
16s1o51L3.1,.3L.62.308) Kurum Adr: ilkokulu-GU NESL| Durumu: AKT|F
(68L05 / B
1 3r.62.309)
Kurum Ad r: i lkokulu-KATRANCI Durumu: AKT|
F
(68105/13.1.31.62.310) Kurum Adr: ilkokulu-ORTAKUYU Durumu: AKT|F
(68105/13.1.31.62.311) Kurum Adr: ilkokulu-$EHiT iBRAHiM ER Durumu: AKT|F
(68LO5/13.L.37.62.312) Kurum Adr: ilkokulu-sEHiT MUHAMMET ERKES|KBAS Durumu: AKT|F
(6s105/13.1.31.62.313) Kurum Adr: ilkokulu-$EHiR
RECEP
BozDAG Durumu: AKT|F
$8f05/13.L.37.62.314) Kurum Adr: ilkokulu-TASKAPI Durumu: AKT|F
(6s1o5h3.L3r.62.315) Kurum Adr: ilkokulu-TOSUN Durumu: AKT|F
(68105/13.1.31.62.315) Kurum Adr: ilkokulu-vU xSECiK Durumu: AKT|F
(68105/13.1.31.62.451) Kurum Adr: Ana Okulu- Durumu: AKT|F
(68105/13.1.31.62.491) Kurum Adr: Yatrlr Bdlge Ortaokulu-Ataturk Durumu: AKT|F
(68L05/B.f 32.62.830) Kurum Adr: Lise-E5mekaya Durumu:
AKT|F
(68Lo5/73.L.32.62.831) Kurum Adr: Lise-Eskil 75. Yrl Durumu:AKT|F
(68105/13.1.33.62.851) Kurum Adr: eok Programh Anadolu Lisesi-ESmekaya Durumu:AKT|F
(68105/8.L.37.62.500) Kurum Adr: imam Hatip Ortaokulu-Eskil Durumu: AKTiF
(68705/13.1.37 .62.580) Kurum Adr: Anadolu imam Hatip L- Durumu: AKT|F
(68105/13.1.38.62.240) Kurum Adr: Halk Egitim Merkezi- Durumu: AKT|F
Not: Tatrnrr Kayrt i5lemleri 20L4 Yrh Yrl Sonu i5lemlerinin Eok acele bitirilmesi gerekmektedir.
Onemle
d
uyurulur.
Download

ro vil sonu