İL
TARİH
: OSMANİYE
: 22.08.2014
İSLAMDA HASTA ZİYARETİ
İYARETİ
Değerli Müslümanlar!
İslam, insan hayatının her yönüyle ilgilenmiş
ilgilenmi
ve insanın hayatını güzelleştirip,
ştirip, yaşanacak
yaş
hale
getirmek için de sosyal ilişkilere
kilere büyük bir önem
vermiştir. Sosyal ilişkilerde
kilerde önemli bir yere sahip
olan ziyaretleşme; insanların
ların dostluk bağlarının
ba
kuvvetlenmesinde önemli yer tutar.
Ziyaretleşme sağlıkta
lıkta önemlidir; fakat hastalıkta
daha da önemlidir. Zira hasta, içinde
nde bulunduğu
bulundu
sıkıntılı ruh halini belki bir dost tesellisi ile
hafifletebilir. Bundan dolayı Sevgili Peygamberimiz
hasta ziyaretine özel bir önem verir, bu ahlâki
vazifeyi titizlikle yerine getirirdi. Dinimizde,
Dinimizde
Müslümanlar arasındaki dostluğun
ğun iyi günde de kötü
günde de devam etmesi teşvik
vik edilmiştir.
edilmiş
İnsanlara
sadece sağlıkta değil
il hastalıkta da değer
değ verilmesi,
hasta olanların ziyaret edilmesi istenmiş,
istenmi bunun
ibadet değerinde olduğu bildirilmiştir.
Kıymetli Mü’minler!
Hasta ziyaretinin Allah katındaki değerini şu
kudsi hadis ne kadar da güzel anlatıyor:
anlatıyor “Allah
Teâlâ kıyamet gününde “Ey âdemoğlu!
âdemo
Hastalandım, beni ziyaret etmedin” buyurur. O
da, “Yâ Rab! Sen âlemlerin Rabbisin ben seni
nasıl ziyaret edebilirdim?” der. Allah Teâlâ,
“Falan kulum hastalanmıştı
tı ama sen onu ziyarete
gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni(m rızamı)
onun yanında bulurdun.”(1)
Aziz Mü’minler!
Hasta ziyareti öncelikle Allah rızası için
yapılmalıdır.
Sevgili
Peygamberimiz
şöyle
buyurmuştur: “… Kim sevap ümidiyle Müslüman
kardeşini
ini hastayken ziyaret ederse cehennemden
uzak tutacak bir amel yapmış olur.”(2)
(2)
Bir başka
ka hadiste bildirildiğine
bildir
göre “Hasta
ziyaretine giden kimseye, ziyaretini tamamlayıp
dönünceye kadar sevap yazılacağı
yazılaca müjdelenir.(3)
Kıymetli Müslümanlar!
Müslümanlar
Hasta ziyareti, Müslüman’ın Müslüman
üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz
Müslüman’ın Müslüman üzerindeki başlıca haklarını
şöyle sıralamıştır: “Selâmını almak, aksırınca
hayır dua etmek, davetine icabet etmek, hastaysa
ziyaret
yaret etmek, cenazesine iştirak
i
etmek.”(4)
İnsanın başına
şına gelen her şey Yüce
Rabbimizdendir Kur’an--ı Kerim’de: “Şüphesiz ki,
beni yaratan ve doğruyu
ğruyu gösteren, yediren ve
içiren, hasta olunca şifayı veren, canımızı alacak
ve sonra tekrar diriltecek olan, ancak
Allah’tır”(5) buyurulur.
uyurulur.
Modern hayatın hızlı temposu
tempos içinde, günlük
koşuşturmalar sebebiyle
biyle birçok insani görevimizi ne
yazık ki ihmal ediyoruz. Oysa hep söylendiği
söylendi gibi
hastalık da sağlık
ık da bizim içindir. Bugün
komşumuz
umuz hasta olur, yarın biz hasta
hast olabiliriz. O
zaman bir âşinâ
şinâ yüz bekleyebiliriz hasta
yatağımızda…
ımızda… Öyleyse akraba, eş
e dost, uzak komşu,
yakın komşuu ayırt etmeden hastaları ziyaret
etmeliyiz.
Değerli
erli Mü’minler!
Hasta ziyareti ister evde, ister hastanede
olsun kısa tutulmalı, hastaya ve yakınlarına sıkıntı
vermekten kaçınılmalıdır. Ziyaret esnasında hastanın
hal ve hatırı sorulur, gönlü alınır, ona moral verilir
ve imkânlar ölçüsünde ihtiyaçları karşılanmaya
kar
çalışılır.
Hastayı üzecek, moral bozacak ifadeler
kullanmamak gerekir. Hastaya Allah’tan şifa dileyip
dua etmeli, onun da duası istenmelidir.
istenm
Çünkü
Peygamberimiz (s.a.v.): "Bir hastayı ziyaret ettiğin
etti
zaman onun duasını iste. Çünkü onun duası
du
meleklerin duası gibidir"(6)
gibidir" buyurmuştur.
Yüce Rabbimiz bütün hastalarımıza şifalar
nasip eylesin ve bizleri de her türlü hastalık ve
musibetlerden muhafaza eylesin.
_______________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Müslim, “Birr” 40.
Buhârî, “Cenâiz” 2.
Müslim, “Birr” 43
Ebû Dâvûd “Cenâiz” 7
Şuarâ, 26/78-81.
Mâce, “Cenâiz”, 1
Hazırlayan: Murat YILMAZ
Osmaniye Selahaddin Eyyubi Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İİrşat
şat Kurulu
Download

İSLAMDA HASTA ZİYARETİ Değerli Müslümanlar!