KURBAN
BAYRAMI
Emin YAVUZYİĞİT
UZMAN İMAM HATİP
Facebook Grup: VAAZ DOSYALARI
•
•
•
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
ّٰ
َ
َ
ْ
َ
َ
‫س َماء‬
َّ ‫سى ا ْبنُ َم ْر َي َم الل ُه َّم َر َّبنا انزلْ َعل ْينا َماًََِ منَ ال‬
َ ‫َقال َ ٖعي‬
‫ار ُز ْق َنا َواَ ْن َت َخ ْي ُر‬
ْ ‫َت ُكونُ َل َنا ٖعيَا ِلَ َّول َنا َو ّٰاخر َنا َو ّٰا َية م ْن َك َو‬
َ‫الرازقٖ ين‬
َّ
«Meryem oğlu İsa, "Ey Allahım! Ey
Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir
ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki
dindaşlarımıza) ve sonradan
geleceklerimize bir bayram ve senden
(gelen) bir mucize olsun. Bizi
rızıklandır. Sen rızıklandıranların en
hayırlısısın" dedi.» (Maide suresi 114)
َ ‫ َما‬:َ ‫سول ُ ّللا َو َل ُه ْم َي ْو َمان َي ْل َع ُبونَ فيه َما َف َقال‬
:‫هذان ا ْل َي ْومان؟ َقالُوا‬
ُ ‫َقَ َم َر‬
‫اِلضحى‬
‫ َيو َم‬:‫ َقَْ أ ْبََ َل ُك ُم ّللاُ َخ ْيرا م ْن ُه َما‬:َ ‫ ف َقال‬.‫ب فيه َما في ا ْل َجاهل َّية‬
ْ
ُ ‫ُك َّنا َن ْل َع‬
.‫َو َي ْو َم ا ْلف ْطر‬
Enes (r.a.): Peygamberimiz Medine'ye
hicret buyurduklarında Medinelilerin
eğlendikleri iki günleri vardı.
Peygamberimiz: "Bu günler ne oluyor?"
diye sorduğunda, onlar "Biz cahiliyette bu
günlerde oynayıp eğlenirdik.'' dediler.
Bunun üzerine peygamberimiz : "Bunların
yerine Allah Teâla size daha hayırlı iki gün
verdi: Ramazan bayramı, kurban bayramı"
buyurdu. (Ebû Davud, Salât 245)
• Allah’ın lütfettiği iki kutsal bayramdan birisi olan
Kurban bayramına ulaşmış bulunmaktayız. Bizleri
Bayram günlerine ulaştıran Rabbimize sonsuz
Hamd-ü senalar olsun. Bayramlar cehennemden
kurtuluş günleridir. Bayram günleri Allah katında
mükafatlanmak zamanlarıdır. Bayramlar sevinç ve
neşe günleridir. Bayramlar anne-babaların,
çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin sevinç günleridir,
umut günleridir. Bayram sabahı tüm
müslümanların içi kıpır kıpır heyecan dolu,
mutluluk dolu. Çünkü yaşanan bayram Rab
katından gelen ulvi bir bayramdır. Bayramlar,
coşku, eğlenme ve mutlu olma zamanıdır.
• BAYRAM NEDİR
• Sözlükte, Bayram'ın arapça
karşılığı olan "ıyd" kelimesini
"a'vd (avd)" kökünden
türetirler ve (belirli aralıklarla)
"geri dönen" şeklinde izah
ederler. Bu, İslâm bilim
adamları tarafından böyle
kabul edilir. Çünkü "iyd",
"dönüp gelen" manasınadır.
• BAYRAM GÜNLERİ MEŞRU BİR ŞEKİLDE
EĞLENME GÜNLERİDİR
• Hz. Âişe (RA) şöyle anlatmıştır: «Bir
defasında, Kurban Bayramı'nın ilk
günlerinde Hz. Peygamber yanıma girdi.
Yanımda, "Buâs" ezgilerini (def çalarak)
okuyan iki kız vardı. Yatağına uzanıp,
yüzünü çevirdi. Derken babam Ebû Bekr
(RA) içeri girdi. "Bu ne! Resulullah'ın
(SAV) yanında şeytan çalgıları mı?"
diyerek beni azarladı. Bunun üzerine Hz.
Peygamber (SAV) ona dönerek, "Onlara
dokunma" buyurdu. Ben de babam bir
şeyle meşgul olunca kızlara işaret ettim,
onlar da çıktılar. (Müslim, Salatu'l- îdeyn,16).
• HZ MUHAMMED SAV EFENDİMİZ
BAYRAMLARIN BÜYÜK BİR COŞKU
İÇİNDE KUTLANMASINI ARZU
EDERDİ:
• Dinî ve sosyal olmak üzere iki yönü
bulunan ramazan ve kurban bayramı
kutlamaları Asrı Saadette “musalla”
adı verilen geniş bir alanda, erkek ve
kadın cemaatin katıldıkları bayram
namazı ile başlardı. Böylece Hz.
Peygamber’in, bayramların
kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde
kutlanmasını arzu ettiği
anlaşılmaktadır.
• ALVARLI EFE HAZRETLERİ BAYRAMIN
NASIL BİR BAYRAM OLMASI
GEREKTİĞİNİ MISRALARINDA ŞÖYLE
İFEDE EDER;
Can bula cananını
Bayram O Bayram Ola
Kul bula sultanını
Bayram O Bayram Ola
Hüznü keder def ola
Dilde hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram O Bayram Ola
Lutfi Ya Lutfi Kerim
Erişe Rahmu Rahim
Ber murad ede fehim
Bayram O Bayram Ola
• BAYRAMLARDA SEVİNÇLİ VE NEŞELİ
OLMAK İSLAMIN PİRENSİPLERİNDENDİR
• Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekr (r.a.)'e
"Ebu Bekr! her ümmetin bir bayramı
vardır, bu da bizim bayramımızdır"
buyurmakla, bu günlerde yapılacak
meşru eğlence ve sevinç izhar etme
keyfiyetine cevaz vermişlerdir.
Düğünlerde olduğu gibi, bayramlarda da
sevinçli olduğunu açıkça göstermek için,
İslâm'a aykırı olmayacak şekilde
eğlenmeler tertiplemek caizdir. Hatta
bayramlarda sevinçli olduğunu açıkça
ortaya koymak İslâm'ın
prensiplerindendir. (Tecrîdi Sarîh Tercümesi, III,
157).
• ALLAH KATINDA GÜNLERİN EN
BÜYÜĞÜ KURBAN BAYRAM
GÜNÜDÜR
• ‫أع َظ َم اِل َّيام ع ْنََ ّللا َي ْو ُم ال َّن ْحر ُث َّم َي ْو ُم ال َّن ْفر‬
ْ َّ‫إن‬
Abdullah İbn Kurt anlatıyor:
"Resulüllah (SAV) buyurdular ki:
«Allah indinde günlerin en büyüğü
Kurban bayramı günüdür, bunu,
fazilette Nefr günü (teşrik
günlerinin ikinci günü) takip eder.»
(Ebû Davud, Menâsik 19)
• KURBAN BAYRAM GÜNÜ YAPILACAK
İLKLER
• Hz. Peygamber SAV Efendimiz şöyle
buyuruyor:
• ‫ من فعله‬،‫ ثم نرجع فننحر‬،‫إن أول ما نبَأ به في يومنا هذا أن نصلي‬
‫ ليس من‬،‫ ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قََّ مه ألهله‬،‫فقَ أصاب س َّنتنا‬
‫سك في شيء‬
ُ ‫ال ُّن‬
«Bu günümüzde yapacağımız ilk şey
bayram namazını kılmak, sonra
(evlerimize) dönüp kurban kesmek
olacaktır. Her kim böyle yaparsa
sünnetimize uygun iş yapmış olur. Kim
(namazdan) önce kurban keserse, o ancak
ailesine bir et sunmuş olur. Bu kestiği
kurban olmaz» (Buhari, Edahî,1. VI,234)
• KURBAN BAYRAM GÜNÜ
YAPILMASI MENDUP AMELLER
• Kurban Bayramı'nda kurban kesecek
kimsenin onun etinden yemesi için
namazdan önce bir şey yememesi güzel
bir davranıştır. Sonra namaza erken
davranıp sabah namazını mahalle
mescidinde kılarak bayram namazı için,
varsa namazgâha ve büyük camiye
gitmek; namaza giderken Ramazan
Bayramı'nda içinden ve Kurban
Bayramı'nda açıktan tekbir getirmek;
dönüşte mümkün ise başka yoldan
gelmek; müminlere rast geldikçe güler
yüzlü olmak ve tatlı söz söylemek; gücü
yettiğince çok sadaka vermek
menduptur. (Meraku'f-Felah, İstanbul 1327, 158).
• MUTEBER KURBAN BAYRAM
GÜNÜ KESİLEN KURBANDIR
• ‫ض َحى َي ْو َم‬
ْ َ‫ َواِل‬، َ‫صو ُمونَ َوالف ْط ُر َي ْو َم ُت ْفطرون‬
ُ ‫الصو ُم َيو َم ُت‬
َّ
. َ‫ض ُّحون‬
َ ‫ُت‬
Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
"Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
«(Muteber) oruç, (hep beraber)
tuttuğunuz gündekidir. (Muteber)
iftar, (hep beraber) ettiğiniz
gündekidir. (Muteber) kurban (hep
beraber) kurban kestiğiniz
gündekidir.» (Tirmizî, Savm 11)
• BAYRAM GÜNLERİ ZİKİR DİĞER
GÜNLERDEN DAHA EFDALDİR
• HZ Peygamberimiz (S.A.S.)
buyuruyor ki:
« Kim bayram günü üç yüz kere
«sübhanellahi ve bihamdihi» der ve
sevabını ölmüş müslümanlara
bağışlarsa, her müslüman ölünün
kabrine bin nur iner ölünce Allah
kendi mezarına da bin nur
gönderir.» (İmam-ı Gazali)
• BAYRAMDA KİŞLERİN KIYAFETLERİ İSLAMA UYGUN
OLMALIDIR
- Hz. Aişe anlatır . “Hz. Ebubekir’in kızı Esma, ince
elbise ile peygamberin yanına gelmişti. Resûlullah ondan
yüz çevirdi ve ona: “Ey Esma! Kadın, ergenlik çağına
yaklaşınca, onun vücudunu başkalarının görmesi uygun
değildir. El ve yüz hariç örtünmelisin” dedi. Onun açık
halinden yüz çevirdi. “Peygamberin sizin çocuğunuzdan
da yüz çevirmesini ister misiniz?”
- Nur Sûresinde : “Mü’min kadınlara söyle gözlerini
haramdan sakındırsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini
ve ziynet yerlerini açıp göstermesinler. Ancak zaruri olan
el ve yüz müstesnadır. Baş örtülerini de yakalarının
üstüne omuzlarına sarkıtsınlar.” (Nur suresi 31)
buyrulmuştur.
İNCELİK VE ZERAFET
ÖRNEĞİ HZ ÖMER RA
Hz. Ömer RA oğullarından birini bayram günü sadece yırtık
bir gömlek içinde görünce ağlamaya başlar.
Oğlu ona «Niye ağlıyorsun» diye sorar.
Hz. Ömer RA oğluna «Yavrum, bayram günü seni
çocuklar bu yırtık gömlekle görünce hayal kırıklığına
düşeceğinden çekiniyorum» diye cevap verir.
Oğlu da ona «Ancak Allah‘ın Rızâsı'ndan mahrum kalan
veya ana - babasına âsi olanlar hayal kırıklığına düşerler.
Ben ise senin hoşnutluğun sayesinde Allah‘ın Rızası'nı
kazanacağımı umuyorum» diye cevap verir.
Bunun üzerine Hz. Ömer RA gözyaşları içinde oğlunu
bağrına basar ve ona duâ eder.
Su beyitlerin şairi, ne güzel söyler:
«Dediler ki; «yarın bayram, ne giyeceksin?»
Dedim ki, «Kuluna susayınca su sunan Allah‘ın bağışladığı
Elbiseyi» (İmam-ı Gazali)
• TEŞRİK TEKBİRLERİNE RİAYET
EDELİM
• « Bayramlarınızı tekbirler ile
şenlendiriniz.» (Hadis-i Şerif)
• TEŞRİK TEKBİRLERİNİ FARZ
NAMAZLARDAN SONRA SÖYLEMEK
VACİPTİR.
• AREFE GÜNÜ SABAH NAMAZINDA
BAŞLAR BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ
GÜNÜ İKİNDİ NAMAZINDA SON
BULUR (23 VAKİT)
• TEŞRİK TEKBİRİ;
َ‫ ّللا أكبر وهلل الحم‬.‫ وّللا أكبر‬.‫ ِل إله إِل ّللا‬.‫ ّللا أكبر‬.‫ّللا أكبر‬
• BAYRAM GÜNLERİNDE ŞEYTAN
ÖFKELENİR
• Vehb İbn Münebbih buyuruyor ki;
«Şeytan her bayram günü
öfkesinden inler. Etrafına toplanan
yardakçıları «Seni öfkelendiren
nedir, efendimiz» diye sorarlar.
şeytan da onlara su cevabi verir.
«Bu gün Allah Muhammed (S.A.S)
ümmetinin günahlarını af etti
Onları mutlaka nefsi arzulara ve
hazlara daldırarak
oyalamalısınız.»
ّٰ
• َ‫ای َو َم َماتٖ ى هلل َر ِّب ا ْل َعا َلمٖ ين‬
َ ‫سكٖ ى َو َم ْح َي‬
ُ ‫ص ََلتٖ ى َو ُن‬
َ َّ‫قُلْ ان‬
«Ey Muhammed! De ki: "Şüphesiz benim
namazım da, diğer ibadetlerim de,
yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi Allah içindir.» (Enam suresi 162)
َ ‫َِل‬
ُ ‫ش ٖري َك َل ُه َوب ّٰذل َك اُم ْر‬
• َ‫ت َواَ َنا اَ َّول ُ ا ْل ُم ْسلمٖ ين‬
«O'nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben
bununla emr olundum. Ben
müslümanların ilkiyim.» (Enam suresi
163)
ُ ‫ا ٖنى َو َّج ْه‬
• ‫س ّٰم َوات‬
َّ ‫ت َو ْجه َى ل َّل ٖذى َف َط َر ال‬
ْ ‫ض َح ٖنيفا َو َما اَ َنا منَ ا ْل ُم‬
َ‫شر ٖكين‬
َ ‫َو ْاِلَ ْر‬
«Ben, hakka yönelen
birisi olarak yüzümü,
gökleri ve yeri yaratana
döndürdüm. Ben,
Allah'a ortak
koşanlardan değilim.»
• KURBAN NEDİR
Sözlükte kurban, "yaklaşmak,
Allah'a yakınlaşmaya vesile
olan şey" anlamlarına gelir.
Kurban dinî bir terim olarak,
ibâdet maksadıyla, belirli
şartları taşıyan hayvanı usulüne
uygun olarak kesmeyi ve bu
amaçla kesilen hayvanı ifade
eder.
• KURBAN KESMENİN DİNEN HÜKMÜ
NEDİR?
• ‫صل ِّ ل َر ِّب َك َوا ْن َح ْر‬
َ ‫َف‬
«O hâlde, Rabbin için namaz kıl ve kurban
kes.» Kevser suresi ikinci ayetin delil
kabul eden İmam-ı Azama göre vaciptir.
Hz Muhammed SAV Efendimizde kurbanla
ilgili şöyle buyuruyor:
‫ص َنا‬
َ ‫ف َي ْق َر َبنَّ ُم‬
َ ‫ض ِّح‬
َ ‫س َعة َف َل ْم ُي‬
َ ََ‫َمنْ َو َج‬
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘İmkanı olup da kurban kesmeyen kimse,
bizim namazgahımıza yaklaşmasın!’
buyurdu.” (İbni Mace Edahi 2)
‫‪KURBAN ALLAH’A ULAŞMAZ ANCAK ALLAH’A ULAŞAN‬‬
‫‪TAKVADIR‬‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ٰ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َّ‬
‫لَ ْن يَنَا َل ّللاَ لحُو ُمهَا َو ََل ِد َما ُؤهَا َول ِك ْن يَنَالهُ التق هوى‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ٰ‬
‫ُ‬
‫ه‬
‫ِّ‬
‫ك َس َّخ َرهَا لَ ُك ْم لِتُ َكبِّرُوا ّللاَ َعلى َما هَديك ْم َوبَش ِر‬
‫ِم ْن ُك ْم َك هذلِ َ‬
‫ين‬
‫ْال ُم ْح ِس ٖن َ‬
HABİL KURBANIN EN İYİSİNİ
EN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE
ALLAH’A SUNMUŞTU.
BİZLERDE HABİL GİBİ, TÜM
İBADETLERİMİZİ VE
KURBANLARIMIZI ALLAH’A
SUNARKEN EN İYİSİNİ EN
SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ALLAH’A
SUNMALIYIZ Kİ; ALLAH
KATINDA KABUL GÖRSÜN.
HZ İBRAHİM AS SAMİMİYYETİNDE
NİYETLERİMİZİ KURBAN İBADETİNDE
ORTAYA KOYMAMIZ GEREKMEKTEDİR
Kurban, gerek Hz. İbrahim'in
evladı Hz. İsmail'i kurban
etme teşebbüsü ve gerekse
bizlerin koyun kurban etme
gayretlerimiz, madde üstü
olup manevi sahaya giren
sevgiyi de kademelere ve
merhalelere ayırmaktadır.
• Allah Teâlâ, Hz.
İbrahim'in kıssasıyla
kendi sevgisinin
insanlara saadet ve
selamet getireceğini ve
ancak kendi sevgisinin
insanlığı, düştüğü girdap
ve felaketlerden
kurtaracağını anlatmak
istemektedir.
Kurban senenin muayyen
günlerinde kesilmesi, diğer
ibadetlerde olduğu gibi, bu
kurban ibadetinde de
Müslümanlar arası birlik ve
beraberlik içinde olmanın
lüzumunu göstermektedir.
İslamiyet, bütün canlılara
karşı bizlere daima şefkat ve
merhamet emreder.

• Kurbana gelince, bizlerin şefkat
ve merhamet üzerine dikkatimizi
daha fazla çeker ve bu hususta
bizlere daha fazla tavsiyelerde
bulunur.
• Bu da bizlere açıkça
göstermektedir ki, canlı varlıklar
ve hatta cansız varlıklar gayeleri
kadar değerlidirler. Nitekim gerek
eti için ve gerekse kurban için
olsun, her iki halde de koyun
kesilmektedir.
• Yalnız bunları birbirinden
ayıran ve birini
diğerinden daha üstün
kılan şey, kesilişlerindeki
gayedir. Kaldı ki, bu gaye
de koyunun bizatihi
kendinden
gelmemektedir.
• Bilakis insanların niyetleri bu
kendi malları olan koyunlar
üzerinde bu kadar farklılık
doğurursa, bu niyetleri taşıyan
insanların bizzat kendilerinde ne
derece farklılık doğuracağını bu
küçücük misalden hesap edip
çıkarmak herhalde mümkündür ve
yine de, bu misalden hareket
ederek kendi niyetlerimiz üzerine
eğilerek, onlara en mükemmel
şeklini vermeye çalışmamız da
her halde şarttır. (A.M.Dalyal)
• KURBAN;
HZ. İSMAİL AS
TESLİMİYYETİNDE
İNSANIN
KENDİSİNİ
ALLAH’A (CC)
ADAMASIDIR.
• KURBAN KESMEK ALLAH’A
TESLİM OLMAKTIR
ّٰ
ّٰ
• ‫اس َم ّللا َعلى َما َر َز َق ُه ْم‬
ْ ‫سكا ل َي ْذ ُك ُروا‬
َ ‫َول ُكل ِّ ا ُ َّم ٍة َج َع ْل َنا َم ْن‬
ِّ ‫منْ َب ٖهي َمة ْاِلَ ْن َعام َفا ّٰل ُه ُك ْم ا ّٰل ٌه َواح ٌَ َف َل ُه اَ ْسل ُموا َو َب‬
• ‫شر‬
َ‫ا ْل ُم ْخبتٖ ين‬
«Her ümmet için, Allah'ın
kendilerine rızık olarak verdiği
hayvanlar üzerine ismini ansınlar
diye kurban kesmeyi meşru kıldık.
İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu
hâlde yalnız O'na teslim olun.
Alçak gönüllüleri müjdele!» (Hac suresi
34)
KURBAN KESMENİN FAYDALARI
1) Her şeyden önce Allah’ın emrine
itaat etmektir.
2) Allah için fedakarlık yapma
alışkanlığı kazanılmaktadır.
3) Toplumda yardımlaşma ve
dayanışma yoluyla kardeşlik ve
dostluk bağlarını güçlendirmektedir.
4) Sosyal adaletin sağlanmasına vesile
olur. Bir yıl boyu et yeme imkanı
bulamayanlar bu vesileyle et yemiş
oluyorlar.
5) Zengine malını feda ederek
şükretme, fakire de çok az
bulduğu bir yiyeceği bayram
vesilesi ile bulduğu için
şükretme imkanı vermektedir.
Zenginde varsa cimrilik
duygusu zaafa uğramaktadır.
6) Hayvan piyasasında ticari
bir canlanmaya yol
açmaktadır.
• KURBAN KESİLİRKEN
HAZIR BULUNULMALIDIR
• Efendimiz SAV kızı
HZ.Fatıma RA’a;
«Kurban kesilirsen orada
hazır bulun. Zira işlemiş
olduğun her günah, kurban
kanının ilk damlası yere
düştüğünde, bağışlanır.»
buyurmuştur. (Mecmuuz Zevaid VI 17)
• KURBAN BAYRAM GÜNÜ ALLAH
İNDİNDE EN DEĞERLİ İBADET KURBAN
KESMEKTİR
• ،‫اء‬
َ ‫ب إلى ّللا َتعالى منْ إهْ َراقه الَِّ َم‬
َّ ‫أح‬
َ ‫َما َعمل َ آََ م ٌّى َع َمَل َي ْو َم ال َّن ْحر‬
ْ ‫ش َعار َها‬
ْ ‫إ َّن َها َل َتأتى َي ْو َم ا ْلق َيا َمة بقُ ُرون َها َوأ‬
َ‫ َوإنَّ الََّ َم َل َي َق ُع من‬،‫وأظاَف َها‬
.‫اِلرض َفطي ُبوا ب َها َن ْفسا‬
ْ ‫ان َق ْبل َ أنْ َي َق َع في‬
ٍ ‫ّللا َتعالى ب َم َك‬
Hz. Aişe (RA) anlatıyor: "Rasulullah (SAV)
buyurdular ki:
«Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde
kan akıtmaktan daha sevimli bir iş
yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kıyamet
günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla
gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden
önce Allah indinde yüce bir mevkıye ulaşır.
Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin.»
(Tirmizî, Edâhî 1)
• HZ MUHAMMED SAV EFENDİMİZ
ÜMMETİNDEN KURBAN KESMEYENLERİ
DÜŞÜNEREK KURBAN KESMİŞTİR
َّ ‫ص َّلى‬
َّ ُ ‫سول‬
َ ‫س َّل َم ب َك ْب‬
• ‫ أَ َح َُ ُه َما‬،‫ش ْين أَ ْق َر َن ْين أَ ْم َل َح ْين‬
َ ‫ّللاُ َع َل ْيه َو‬
َ ‫ّللا‬
ُ ‫ض َّحى َر‬
َ
َ ‫ َو‬،‫َع ْن ُه َو َعنْ أَهْ ل َب ْيته‬
‫حي منْ أ ُ َّمته‬
ِّ ‫ض‬
َ ‫اآلخ ُر َع ْن ُه َو َعنْ َمنْ َل ْم ُي‬
Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor :
«Peygamberimiz (sav) (kurban bayramı
günü mü’minlere bayram namazını
kıldırdıktan ve hutbesini okuduktan sonra
- Bismillahi Allahu Ekber – diyerek) kendi
eliyle biri kendisi için diğeri de
ümmetinden kurban kesemeyenler için
boynuzlu ve semiz iki tane koç kesti.»
(Taberani)
• KURBANLAR AHİRETTE
BİNİT OLACAKTIR
• ‫ا ْس َت ْنجَُوا هَََ ا َيا ُك ْم َفإ َّن َها َم َطا َيا ُك ْم‬
• ‫َي ْو َم ا ْلق َيا َمة‬
«Kurbanlarınıza iyi
bakın. Zira onlar kıyamet
günü sizin
binitlerinizdir.»
(Gazali, İhya, 1/237)
• KURBAN ATEŞE
KALKANDIR
• ‫ضح َّيته‬
ْ ُ ‫س ُه ُم ْح َتسبا ِل‬
َ ‫ض َحى َط ِّي َبة َن ْف‬
َ ْ‫َمن‬
‫َكا َن ْت َل ُه ح َجابا منَ ال َّنار‬
«Gönül hoşnutluğu
içerisinde ve sevabını
Allah’tan umarak kesilen
kurban, ateşe karşı bir
perde olur.»
(Et Terğib ve’t Terhib, 2/155)
• İSLAM GELMEDEN ÖNCEDE
TARİHTE KURBAN İBADETİ
• HZ Adem (as)’ın iki oğlunun
kurbanları
• HZ İbrahim (as)’ın oğlu
İsmail’i kurban etmesi ilahi
vahyin tecellisi
• Yahudilik ve Hristiyanlıkta
kurban ibadeti vardı.
• BAYRAM GÜNLERİNİ
ALLAH’IN RIZASINA
UYGUN BİR ŞEKİLDE
NASIL
DEĞERLENDİRMELİYİZ
•MADDELER
HALİNDE ŞÖYLE
SIRALAYABİLİRİZ:
• 1) BAYRAM GÜNLERİ SEVİNÇ VE
NEŞE İÇİNDE GEÇİRİLMELİDİR.
Hz.Peygamber (s.a.v)’in bayram
günleri ve bu günlerin mahiyeti
hakkında söyle bir hadisleri vardır:
«Arafe, Kurban ve Teşrik günleri biz
Müslümanların bayramıdır. Bu
günler yeme, içme günleridir.»
(Müslim, Sıyam, 23)
Bu hadisten anlaşılan bayram
günleri neşe günleri yeme içme
günleridir.
• Hz.Aişe (r.a) validemizden söyle rivayet
edilmiştir:
“Kurban bayramının ilk üç günlerinden birinde
idi. Rasulullah yanıma geldi, karsımda Buâs
Harbi üzerine (düzülmüş türküler) ezgilerini def
çalarak okuyan iki kız vardı. Hz. Peygamber
yatağına uzanmış ve mübarek yüzünü
çevirmişti. O esnada içeriye Hz. Ebu Bekir girdi.
Türkü okuyan kızları görünce: ‘Bu ne hal? Allah
Rasulünün huzurunda şeytan sazı öyle mi?’
diyerek bana kızdı ve kızları azarladı.
-Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) ona dönerek:
«Ey Ebu Bekir, bırak onları söylesinler, her
milletin bir bayramı vardır. Bu da bizim
bayramımızdır’ buyurdu.» (Buhari, İdeyn, 3; Müslim,
İdeyn, 16.)
• 2) BAYRAM GÜNLERİ MERHAMETİN ZİRVE
YAPTIĞI GÜNLERDİR
ّٰ
َّ
ْ
َ
َّ
َّ
ّٰ
َ
َ
ُ
َ
ُ
• َ‫س َّجَا َي ْب َت ُغون‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ك‬
‫ر‬
‫م‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ت‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ء‬
‫ا‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ار‬
‫ف‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ء‬
‫ا‬
‫ش‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ع‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫و‬
‫ّللا‬
ُ
ُ ُْ
ُ َْ ُ َ َ ُ
َ ُ ََّ
َ َ َ‫سول ُ ّٰ َ ذٖ ين‬
ُ ‫ُم َح َّم ٌَ َر‬
ْ
‫س ُجوَ ّٰذل َك َم َثلُ ُه ْم فى ال َّت ْو ّٰرية‬
ُّ ‫ض َوانا ٖسي َما ُه ْم فٖ ى ُو ُجوهه ْم منْ اَ َثر ال‬
ْ ‫ضَل منَ ّللا َور‬
ْ ‫َف‬
َ ‫َو َم َثلُ ُه ْم فى ْاِل ْن ٖجيل َك َز ْر ٍع اَ ْخ َ ّٰر َج‬
‫ب‬
ُ ‫سوقهٖ ُي ْعج‬
ُ ‫اس َت ّٰوى َع ّٰلى‬
ْ ‫اس َت ْغلَ َظ َف‬
ْ ‫ش ْط َپ ُه َف ّٰا َز َرهُ َف‬
َ ٖ‫اع ل َيغ‬
ُّ
‫الصال َحات م ْن ُه ْم َم ْغف َرً َواَ ْجرا‬
َّ ‫ار َو َعََ ّللاُ ا َّلذٖ ينَ ّٰا َم ُنوا َو َعملُوا‬
َ ‫يظ به ُم ا ْل ُك َّف‬
َ ‫الز َّر‬
‫َع ٖظيما‬
«Muhammed, Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber
olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da
merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde,
Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün.
Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir.
İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan
durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu
kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine
dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin
gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları
öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli
kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel
işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat
vaad etmiştir.» (Fetih suresi 29)
• 3) BAYRAM GÜNLERİ
BAĞIŞLANMA VE AF GÜNLERİDİR
ّٰ
ّٰ
َ ‫ش َر َك بهٖ َو َي ْغف ُر َما َُونَ ذل َك ل َمنْ َي‬
ْ ‫ّللا َِل َي ْغف ُر اَنْ ُي‬
‫شا ُء‬
َ َّ‫ان‬
ّٰ
ْ ‫َو َمنْ ُي‬
‫شر ْك باهلل َف َقَ ا ْف َت ّٰرى ا ْثما َع ٖظيما‬
«Şüphesiz Allah, kendisine ortak
koşulmasını asla bağışlamaz.
Bunun dışında kalan (günah) ları
ise dilediği kimseler için bağışlar.
Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz
büyük bir günah işleyerek iftira
etmiş olur.» (Nisa suresi 48)
HZ MUHAMMED SAV
EFENDİMİZ
BUYURUYOR Kİ:
«Kim, dünyada
müslüman kardeşinin
ayıbını örterse, Allah
da onun ayıbını
âhirette gizleyip
kapatır." (Müslim, Birr, 58, 72
«Din kardeşini, bir
suçundan dolayı
ayıplayan kimse, o
suçu kendisi de
işlemedikçe
ölmez.» (Tirmizî, Kıyamet, 53)
‫الس ِّي َِ ُة اَْ َف ْع با َّل ٖتى ه َى‬
َّ ‫س َن ُة َو َِل‬
َ ‫َو َِل َت ْس َتوى ا ْل َح‬
‫سنُ َفا َذا ا َّل ٖذى َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعََ َاوًٌ َكا َ َّن ُه َول ٌّى َح ٖمي ٌم‬
َ ‫اَ ْح‬
«İyilikle kötülük bir olmaz.
Kötülüğü en güzel bir şekilde
sav. Bir de bakarsın ki,
seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse sanki sıcak
bir dost oluvermiştir.» (Fussilet
suresi 34)
İbn-i Abbâs (RA) şu
tavsiyede bulunur:
«Arkadaşının ayıplarını
söylemek istediğinde,
hemen kendi ayıplarını
hatırla!» (Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, no:
328)
Rasûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
• «İşlediği günahları açığa vuranlar
dışında, ümmetimin tamamı
affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü
bir iş yapıp, Allah onu örttüğü hâlde,
sabahleyin kalkıp; «–Ey falan! Ben
dün gece şöyle şöyle yaptım.»
demesi, açık günahlardandır. Oysa,
Rabbi geceleyin onun kötülüğünü
örtmüştü. Fakat o, sabaha çıktığında
Allâh’ın örttüğünü açığa vuruyor.»
(Buhârî, Edeb, 60; Müslim, Zühd, 52)
4) BAYRAM GÜNLERİ ZİYARETLEŞME
SILA-İ RAHİM GÜNLERİDİR
‫س َواحََ ًٍ َو َخلَ َق م ْن َها َز ْو َج َها‬
ُ ‫َيا اَ ُّي َها ال َّن‬
ٍ ‫اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم الَّذٖ ى َخلَ َق ُك ْم منْ ّٰ َن ْف‬
َّ ‫َو َب‬
َّ‫اءل ُ ّٰونَ بهٖ َو ْاِلَ ْر َحا َم ان‬
َ ‫س‬
َ ‫ّللا الَّذٖ ى َت‬
َ ‫ث م ْن ُه َما ر َجاِل َكثٖ يرا َون‬
َ ‫ساء َوا َّتقُوا‬
‫ّللا َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقٖ يبا‬
َ
«Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan
ve ondan da eşini yaratan; ikisinden
birçok erkek ve kadın (meydana getirip)
yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.
Kendisi adına birbirinizden dilekte
bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve
akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.
Şüphesiz Allah, üzerinizde bir
gözetleyicidir.» (Nisa suresi 1)
4) BAYRAM GÜNLERİ ZİYARETLEŞME
SILA-İ RAHİM GÜNLERİDİR
‫س َواحََ ًٍ َو َخلَ َق م ْن َها َز ْو َج َها‬
ُ ‫َيا اَ ُّي َها ال َّن‬
ٍ ‫اس ا َّتقُوا َر َّب ُك ُم الَّذٖ ى َخلَ َق ُك ْم منْ ّٰ َن ْف‬
َّ ‫َو َب‬
َّ‫اءل ُ ّٰونَ بهٖ َو ْاِلَ ْر َحا َم ان‬
َ ‫س‬
َ ‫ّللا الَّذٖ ى َت‬
َ ‫ث م ْن ُه َما ر َجاِل َكثٖ يرا َون‬
َ ‫ساء َوا َّتقُوا‬
‫ّللا َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقٖ يبا‬
َ
«Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan
ve ondan da eşini yaratan; ikisinden
birçok erkek ve kadın (meydana getirip)
yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.
Kendisi adına birbirinizden dilekte
bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve
akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.
Şüphesiz Allah, üzerinizde bir
gözetleyicidir.» (Nisa suresi 1)
َ ‫ِل َت َق‬
• ‫ وِل‬، ‫ضوا‬
ُ ‫ وِل تباغ‬، ‫ وِل َتَابروا‬، ‫اط ُعوا‬
َّ ََ‫ و ُكو ُنوا عبا‬، ‫تحاسَُوا‬
ْ ‫ّللا‬
‫إخوانا‬
• Birbirinizle ilginizi
kesmeyiniz, sırt
dönmeyiniz, kin tutmayınız
ve haset etmeyiniz. Ey
Allah'ın kulları! kardeş
olunuz. (Buhari, Edeb 57)
• ُ ‫ َم َثل‬، ‫م َثل ُ ا ْل ُم ْؤمنينَ في َت َواَِّه ْم و َت َرا ُحمه ْم و َتعا ُطفه ْم‬
ْ ‫سَ إ َذا ا‬
‫َاعى ل ُه ساِ ُر ا ْلجسَ بالس َهر‬
َ ‫ض ٌو َت‬
ْ ‫ش َت َكى م ْن ُه ُع‬
َ ‫ا ْل َج‬
‫وا ْل ُح َّمى‬
«Mü’minler birbirlerini sevmekte,
birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücuda
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta
olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu
sebeple uykusuzluğa ve ateşli
hastalığa tutulurlar.» (Buhari, Edeb 27)
• İMANLI SİNELERDE HİSSEDİLEN VE
BUĞUZDAN ÖTEYE GEÇEMEYEN YAŞAM
HALİMİZ…!
• BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ TÜM
DÜNYA MÜSLÜMANLARI HASTA, BÖLÜNMÜŞ
VE PARÇALANMIŞ.
• SURİYEDE MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ
ÖLDÜRÜYORLAR. ÖLENDE, ÖLDÜRENDE
ALLAH DİYOR.
• IRAKTA, PATANİDE, KARABAĞDA VE
URİMÇİDE MÜSLÜMANLAR DERTLİ, KEDERLİ
VE SIKINTILI.
• ÖZELLİKLE TÜM DÜNYA MÜSLÜMANLARININ
VE İNSANLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE
RAMAZANDA FİLİSTİNİN BOMBALANMASI VE
MÜSLÜMAN DÜNYANIN HİÇ BİR ŞEY
YAPAMAMASI MÜSÜLÜMANLARIN KAYBIDIR
VE AYIDIR.
• EY MÜSLÜMAN KARDEŞ UYANMAK
ZAMANIDIR
• ALLAH’A VERDİĞİMİZ SÖZDE DURMA
ZAMANIDIR FİLİSTİNDE ÇOCUKLAR, ANALAR
VE MASUM İNSANLAR AĞLIYORSA SENDE
ONUNLA AĞLAYACAKSIN.
• DOĞU TÜRKİSTANDA MÜSLÜMAN KADINLARI
ZORLA ÇİNLİLER TARAFINDAN ALINIP PEKİN
PAZARLARINDA SATILIRKEN SEN ONUN
IZDIRABINI DUYAMIYORSAN KENDİNİ
SORGULA.
• ALLAHIN MUBAREK KILDIĞI MESCİDİ AKSA
VE ETRAFI TERUMAR EDİLİYORKEN SEN
HELAL HARAM DEMEDEN VER ALLAHIM VER
DEYİP, SONRA BAŞKALARININ HAKLARINI
YİYİP HACCA GİDİP GÜNAH ÇIKARARAK
TEMİZLENDİĞİNİMİ SANIYORSUN EY
MÜSLÜMAN KARDEŞ
• MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN DERDİNİ
DERT EDİNMELİDİR…!
RESULULLAH SAV EFENDİMİZİN UHUTTA
DİŞİ ŞEHİT EDİLİNCE BUNU HİSSEDEN VE
ÖTELERDEN GÖREN VEYSEL KARAN-İ
HAZRETLERİ GİBİ 32 DİŞİNİ SÖKÜP
ÇIKARAN VE EFENDİMİZİN DERDİ İLE
DERTLENEN PEYGAMBER AŞK-I EDASI
İLE MÜSLÜMANLARIN DERTLERİ İLE
DERTLENMELİ.
VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ GİBİ 32
DİŞİNİ PEYGAMBER AŞKI İLE SÖKEN BİR
EDEA İLE BİZ MÜSLÜMANLARDA DÜNYA
MÜSLÜMANLARI İÇİN 32 DİŞİNİ SÖKEN
MUHAMMED ÜMMETİ AŞIKLARI
OLMAMAIZ LAZIMDIR.
ْ ‫ ِل‬، ‫ال ُم ْسل ُم أَ ُخو ال ُم ْسلم‬
• ‫اجة‬
َ ‫ منْ َكانَ في َح‬، ‫ وِل ُي ْسلم ُه‬، ‫يظل ُمه‬
َّ ‫ و َمنْ َف َّرج عنْ ُم ْسلم ُك ْربة َف َّر َج‬، ‫ّللاُ في حاجته‬
َّ َ‫أَخيه َكان‬
‫ّللاُ ع ْن ُه‬
ٍ
َّ ُ‫س َتره‬
‫ّللاُ َي ْوم‬
َ ‫ و َمنْ ستر ُم ْسلما‬، ‫ب َها ُك ْر َبة منْ ُك َرب ْيو َم ا ْلقيا َمة‬
‫ا ْلق َيا َمة‬
«Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona
zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim
etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren
kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir
müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o
kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini
giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu
örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu
örter.» ( Buhari, Mezalim 3)
َ
َ
َّ
ُ
• ‫ما‬
َ ‫ب ألخيه‬
َّ ‫لا ُي ْؤمنُ أح َُك ْم حتى ُيح‬
‫ب ل َن ْفسه‬
ُّ ‫ُيح‬
«Kendisi için
istediğini mümin
kardeşi için
istemeyen iman
etmiş olmaz.» (Buhari İman 7)
• 6) BAYRAM GÜNLERİ HASTALARI
ZİYARET ETME VE BİR NEBZEDE
OLSA ONLARINDA BAYRAM
SEVİNÇLERİNE KATKIDA
BULUNMA GÜNLERİDİR
• ‫« إنَّ المسلم إذا عاَ أخاه المسلم لم يزل في ُخ ْر َفة الجنة‬
‫»حتى يرجع‬
«Bir Müslüman, hasta bir Müslüman
kardeşini ziyarete gittiğinde,
dönünceye kadar cennet hurfesi
(meyvesi) içindedir.» (Müslim Birr 40,42)
• 7) BAYRAM GÜNLERİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRME
GÜNLERİDİR
Bir bayram günü Peygamberimiz, oynayan çocukların
yanından geçiyordu. Onlardan birinin oyuna iştirak
etmediğini, bir kenarda oturup ağladığını gördü.
Yırtık elbiseli bu çocuğun yanına yaklaşıp:
- “Niçin ağlıyorsun? Sen arkadaşlarınla beraber niçin
oynamıyorsun?” dedi.
Çocuk hıçkırarak cevap verdi:
- “Babam savaşta şehit oldu. Annem başka biriyle
evlendi. Yiyecek, içecek, sığınacak bir yerim, bir
şeyim yok.” Peygamberimiz, çok duygulandı ve ona :
- “Benim baban, Aişe’nin annen, Hasan ve Hüseyin’in
de kardeşlerin olmasını ister misin? deyince çocuk:
- “Nasıl istemem, Ey Allah’ın Resûlü” dedi.
Peygamberimiz çocuğu alıp evine götürdü. Yedirdi,
içirdi, giydirdi. Bir müddet sonra çocuk sevinerek
oynayan arkadaşlarının arasına katıldı.
• 8) BAYRAM GÜNLERİ, YETİMLERİN,
YOKSULLARIN VE FAKİRLERİN
SEVİNDİRİLECEĞİ GÜNLERDİR
َ َ‫«أَ َنا وكافل ُ ا ْليتيم في الج َّنة َه َك َذا » وأ‬
، ‫الس َّبا َبة َوا ْل ُو ْس َطى‬
َّ ‫شار ب‬
‫و َف َّر َج َب ْي َن ُه َما‬
«Ben ve yetimi himâye eden kimse
cennette şöylece beraber bulunacağız»
buyurdu ve işaret parmağıyla orta
parmağını, aralarını biraz aralayarak,
gösterdi.
( Riyazussalihin 264)
ّٰ
َّ َ‫َو ُي ْطع ُمون‬
‫الط َعا َم َعلى ُح ِّبه م ْس ٖكينا‬
‫َو َي ٖتيما َواَ ٖسيرا‬
«Onlar, seve seve
yiyeceği yoksula,
yetime ve esire
yedirirler.» (İnsan suresi 8)
ّٰ
ْ
َّ
‫َفذل َك ال ٖذى َيَ ُُّع ال َي ٖتي َم‬
ّٰ
َ
ْ
‫ض َعلى ط َعام الم ْس ٖكين‬
ُّ ‫َو َِل َي ُح‬
«İşte o, yetimi itip
kakan, yoksula
yedirmeyi
özendirmeyen
kimsedir.» (Maun suresi 2-3)
• 9) BAYRAM GÜNLERİ ANNE VE BABA
İLE İLİŞKİLERİ DAHA DA
SAĞLAMLAŞTIRMA GÜNLERİDİR.
ّٰ ‫َو َق‬
• ‫سانا ا َّما َي ْبلُ َغنَّ ع ْنََ َك‬
َ ‫ضى َر ُّب َك اَ َِّل َت ْع ُبَُوا ا َِّل ا َّياهُ َوبا ْل َوالََ ْين ا ْح‬
‫ف َو َِل َت ْن َه ْر ُه َما َوقُلْ َل ُه َما‬
ٍّ ُ ‫ا ْلك َب َر اَ َح َُ ُه َما اَ ْو ك ََل ُه َما َف ََل َتقُلْ َل ُه َما ا‬
‫َق ْوِل َك ٖريما‬
«Rabbin, kendisinden başkasına asla
ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi
davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer
onlardan biri, ya da her ikisi senin
yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın
onlara "öf!" bile deme; onları azarlama;
onlara tatlı ve güzel söz söyle.» ( İsra
suresi 23)
• 10) BAYRAM GÜNLERİ BARIŞMA VE
DARGINLARI BARIŞTIRMA
GÜNLERİDİR
َ ‫ِل َت‬
ََ‫ َو ُكو ُنوا عبا‬، ‫ وِل َت َقاط ُعوا‬، ‫ وِلَ َتَا َب ُروا‬،‫ وِل تحاسَُوا‬، ‫ضوا‬
ُ ‫باغ‬
َّ
َ ‫ وِل َيحل ُّ ل ُم ْسل ٍم أنْ ي ْه ُج َر‬، ‫ّللا إخوانا‬
َ ‫أخاه َف‬
ٍ ‫وق ثَل‬
‫ث‬
«Birbirinize kin tutmayınız, haset
etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi
kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş
olunuz. Bir Müslüman’ın, din kardeşini
üç günden fazla terk etmesi helâl
değildir.»
( Riyazussalihin 1571)
• 11) BAYRAM GÜNLERİ KABİR
ZİYARETLERİ YAPILIP
ÖLMÜŞLERİMİZİ YAD ETME VE
İBRET ALMA GÜNLERİDİR
PEYGAMBER EFENİMİZ SAV ŞÖYLE
BUYURUYOR:
ً‫فمن أراَ أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا باآلخر‬
«Kabirleri ziyaret etmek isteyen
ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti
bize âhireti hatırlatır.» (Tirmizi Cenaiz 60)
• 12) BAYRAM GÜNLERİ
HEDİYELEŞME GÜNLERİDİR
• Ebu Hureyre (RA)’dan
rivayetle, Resulullah (SAV)
buyurdular ki:
«Hediyeleşin, zira hediye,
kalpteki kuşkuları giderir.
Komşu kadın, komşusu
kadından gelen (hediyeyi) hakir
görmesin, bir koyun paçası
parçası olsa bile.» (Tirmizi, Vela ve'l-Hibe
6)
• 13) BAYRAM GÜNLERİ MUTLULUĞUN ZİRVEYE
ÇIKTIĞI VE NEŞEYLE İNSANIN DOLUP TAŞDIĞI
VE ÇOCUKLARIN EĞLENDİĞİ GÜNLERDİR.
• Hz.Aişe validemizden gelen rivayet şöyledir:
“Yine bir bayram günü, kulağımıza gürültü ve
çocukların bağrışmaları gelmişti. Rasulullah
kalkıp kapıdan dışarı baktı. Meğer bu gelenler
çalıp oynayan Habeşli bir gruptu, kılıç
kalkanlarıyla oynuyorlardı. Çocuklarda
etraflarında halka olmuş, onları seyrediyorlardı.
Rasulullah bana: “Ey Aişe, sen de gel, seyret”
dedi. Rasulullah kapıda durup beni arkasına aldı.
(Basımı ensesine koymuş) halde duruyor ve
oynayanları seyrediyordum. Bıkıncaya kadar
böyle devam ettim. Bir ara ‘yeter mi?’ dedi. ‘evet’
dedim. ‘öyle ise çekil’ dedi.”, Bir başka rivayette
de Hz. Peygamber (SAV)’in Hz. Aişe’ nin kendi
arzusuyla seyre son verinceye kadar bakmasına
müsaade ettiğini belirtir.
(Buharî, Salat, 69)
• 14) BAYRAM GÜNLERİ KENDİNİ
HESABA ÇEKME GÜNLERİDİR
Peygamberimiz SAV: ‫تحاسبوا‬
‫حاسبوا قبل أن‬
َ
«Hesaba çekilmeden önce kendinizi
hesaba çekiniz»
Peygamber efendimiz de buyurdu ki:
«Akıllı kimse, günü dörde ayırır,
birincisinde, yaptıklarını ve
yapacaklarını hesap eder. İkincisinde,
Allahü teâlâya münacat eder, yalvarır.
Üçüncüsünde, bir işte çalışıp, helal para
kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder
ve mubahlarla kendini eğlendirir,
haramlardan kaçar.» [İ. Gazali]
• 15) BAYRAM GÜNLERİ DUA
GÜNLERİDİR
ُ ‫قُلْ َما َي ْع َب ُٶا ب ُك ْم َر ٖبى َل ْو َِل َُ َع‬
• ‫ف‬
َ ‫س ْو‬
َ ‫اؤ ُك ْم َف َقَْ َك َّذ ْب ُت ْم َف‬
‫َي ُكونُ ل َزاما‬
«(Ey Muhammed!) De ki:
"Duanız olmasa, Rabbim size ne
diye değer versin! Siz
yalanladınız. Öyle ise azap
yakanızı bırakmayacak.» (Furkan
suresi 77)
َ
‫ه‬
ُ
ُ
‫َوه َُو َم َع ُك ْم أ ْي َن َما كنت ْم َوَّللاُ ِب َما‬
ُ
‫صير‬
‫ب‬
‫ون‬
ِ َ َ ‫َت ْع َمل‬
«…Nerede olsanız, O
sizinle beraberdir.
Allah, bütün
yaptıklarınızı
hakkıyla görendir.»
(Hadid, suresi 4)
• ALLAH KULLARINA HER YERDE
VE ZAMANDA ŞAH DAMARINDAN
DAHA YAKINDIR
• ‫يب ََ ْع َو ًَ الََّ اع ا َذا‬
ُ ‫يب ا ُ ٖج‬
ٌ ‫سا َ َل َك ع َباَٖ ى َع ٖنى َفا ٖنى َق ٖر‬
َ ‫َوا َذا‬
ُ ‫ََ َعان َف ْل َي ْس َت ٖجي ُبوا لٖ ى َو ْل ُي ْؤم ُنوا ٖبى َل َع َّل ُه ْم َي ْر‬
َ‫شَُون‬
«Kullarım, beni senden sorarlarsa,
(bilsinler ki), gerçekten ben
(onlara çok) yakınım. Bana dua
edince, dua edenin duasına cevap
veririm. O hâlde, doğru yolu
bulmaları için benim davetime
uysunlar, bana iman etsinler.»
(Bakara suresi 186)
• BAYRAMLARLA İLGİLİ
ANLATTIKLARIMIZI MADDELER HALİNDE
ÖZETLERSE:
1)BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK
GÜNLERİDİR.
2)BAYRAMLAR ANNE VE BABALARIN
MEMNUN EDİLDİĞİ VE AKRABALARLA
SILAH-İ RAHİMİN GÜÇLENDİRİLDİĞİ
GÜNLERDİR.
3)BAYRAMLAR; ÇOCUKLARIN
NEŞELENDİĞİ VE HEDİYELERLE ÇOŞTUĞU
GÜNLERDİR
4)BAYRAMALAR; FAKİRLERİN,
YOKSULLARIN VE ÖZELLİKLE DE
YETİMLERİN SEVİNDİRİLDİKLERİ
GÜNLERDİR.
5)BAYRAMLAR; HASTALARIN
ZİYERET EDİLİP GARİP VE
ÇARESİZ OLMADIKLARINI
HİSSETTİRME GÜNLERİDİR
6)BAYRAMLAR; KABİR
ZİYARETLERİ YAPILARAK
ÖLMÜŞLERİMİZİ UNUTMAMAK VE
ÖLÜM BİZEDE GELECEĞİNİN
FARKINDA OLARAK KABİR
ZİYARETİNDE BULUNUP İBRET
ALMA GÜNLERİDİR.
• BAYRAM NAMAZI TARİFİ VE
BİR KAÇ HUSUS
• 1) BAYARAM NAMAZLARI KAÇ
REKAATTIR?
• Bayram namazı, biri Ramazan
bayramında, diğeri Kurban
bayramında olmak üzere yılda
iki defa kılınan iki rek’atlik bir
namazdır.
• 3) BAYRAM NAMAZININ
VAKTİ NE ZAMANDIR?
• Bayram namazının vakti,
güneşin doğup, ufukta bir
veya iki mızrak boyu
yükselmesinden itibaren
başlar ve zevâl vakti
denilen güneşin tam tepeye
dikilme zamanına kadar
devam eder.
• 6) BAYRAM
NAMAZLARINDAN ÖNCE VE
SONRA NAFİLE NAMAZ
KILINIR MI?
• Bayram namazından evvel
gerek evde ve gerek
camide; bayram
namazından sonra da
camide nafile namazı
kılmak mekruhtur. Eve
gelirse kılınabilir.
• 7) BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI
Bayram namazları ikişer rekattır.
Cemaat şartı vardır. İmam okuduğu
sureleri dışından =cehren okur. Ezan ve
kamet getirilmeksizin, imam iki rekat
Ramazan veya Kurban Bayramı
namazına diye; cemaat de aynen imam
gibi, hangi bayram namazını kılıyorsa o
bayram namazına niyet eder ve imama
uyduğunu söyler.
• 8) BAYRAM NAMAZI NİYETİ:
Niyet ettim Allah rızası için iki rekat
Ramazan Bayramı namazını kılmaya,
uydum imama der.
• İmam ve arkasından cemaat "Allâhü ekber"
diyerek iftitah tekbiri’ni alır. Arkasından hep
birlikte eller bağlanır ve gizlice "Sübhaneke"
okunur. Sonra imam açıktan, cemaat
sessizce arka arkaya üç tekbir alır. Her
tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır
ve arkasından aşağıya indirilir. her iki tekbir
arasında da üç defa "sübhanallah" diyecek
kadar durulur. Üçüncü tekbirin ardından eller
bağlanır ve imam gizlice "eûzü besmele"
çeker. Arkasından açıktan Fatiha ile bir sure
okur veya en az Kur'an'dan üç ayet veya üç
ayet miktarı bir ayet okur. Bunları okuduktan
sonra hep beraber "Allahü ekber" diyerek
rukûa gidilir. Normal namazdaki gibi rukû ve
secdeler yapıldıktan sonra ayağa kalkılır ve
eller bağlanır.
• Yine imam içinden gizlice besmele
çeker. Açıktan Fatiha ve bir zammı sûre
okuduktan sonra, tekrar "Allahü ekber"
diyerek üç defa tekbir alınır. Her
tekbirde, birinci rekatta olduğu gibi eller
kaldırılır ve tekbir aralarında yine üç
defa 'sübhanallah' diyecek kadar
durulur. Tekbir aralarında eller
bağlanmayıp aşağıya salıverilir.
Dördüncü tekbiri de imam açıktan;
cemaat gizli alarak, rukûa giderler.
Normal bir namazdaki gibi, rukû' ve
secdelerden sonra oturulur.
"Ettehıyyatü.." "Allahümme salli ve
Bârik" duaları ile "Rabbenâ âtina.."
duaları okunduktan sonra iki tarafa
selâm verilir.
• 9) BAYRAM NAMAZ KILMA
TAMAMLANDIKTAN SONRA
• Namaz bu şekilde
tamamlandıktan sonra,
hatip hutbeye çıkar ve
oturmadan, hutbesine
başlar. Bayram hutbelerine
tekbir ile başlanır.
Ramazan Bayramı'nda ise
biraz tehir etmek sünnettir.
DUAMIZ
- ALLAHIM BU GÜN KURBAN BAYRAMI
TÜM KESİLECEK KURBANLARIMIZI
SENİN RIZANA UYGUN KESMEYİ
BİZLERE İHSAN EYLE
- ALLAHIM HABİL GİBİ KURBANLARIMIZI
SANA EN İYİSİNİ, İÇTEN VE
SAMİMİYYETLE SUNMAYI İHSAN EYLE
- ALLAHIM HZ İSMAİL AS GİBİ SANA
TESLİM OLMAYI BİZLERE İHSAN EYLE
- ALLAHIM SANA KURBAN OLMAYI VE
SENİN YOLUNDAN AYRILMAMAYI VE
CEMALİNLE MÜŞERREF OLMAYI İHSAN
EYLE
 - ALLAHIM İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA YARDIM
EYLE.
 - ALLAHIM TÜM MÜSLÜMANLARI GAFLETTEN VE
DELALETTEN UYANDIR
 - ALLAHIM SURİYEDE, IRAKTA VE PATANİDEKİ
MÜSLÜMANLARA YARDIM EYLE
 - ALLAHIM ORTA AFRİKADA Kİ, DOĞU
TÜRKİSTANDA Kİ, KARABAĞDA Kİ VE
ARAKANDAKİ TÜM MÜSLÜMANLARA YARDIM
EYLE
 - ALLAHIM ÜLKEMİZDEKİ MÜSLÜMANLARA
YARDIM EYLE VE AYAĞA KALDIR, KIYAMA
KALDIR VE CİHADA KALDIR YA RABBELALEMİN
 - ALLAHIM ZALİMLER FİLİSTİNLİ
KARDEŞLERİMZİ ÖLDÜRÜYOR MÜSLÜMANLAR
OLARAK BİR ŞEY YAPAMIYORUZ BİZLERİ
AFEYLE VE FİLİSTİNLİ MÜSLÜMANLARA ZATIN
HÜRMETİNE YARDIM EYLE ALLAHIM
 - ALLAHIM TÜM DÜNYADAKİ ZALİMLERİ KAHR-U
PERİŞAN EYLE
• SOHBETİMİZİ SONLANDIRIREN
• KURBAN BAYRAMI BİZLERE, AİLELERİMİZE
VE TÜM İSLAM ALEMİNE HAYIRLI OLMASINI
VE BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE VESİLE
OLMASINI YÜCE RABBİMİZDEN NİYAZ
EDİYORUM.
• SEVDİKLERİMİZLE BERABER HUZURLU,
MUTLU VE HER DAİM SEVİNÇLİ BAYRAM VE
BAYRAMLAR GEÇİRMEMİZİ RABBİM
HEPİMİZE NASİP EYLESİN
• GÜNÜMÜZ AYDINLIK OLSUN. GÖNLÜMÜZ
İSLAM NURUYLA DOLSUN
• KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN.
• ALLAH HER DAİM SİZİNLE BERABER OLSUN
• SİZİ ALLAH’A EMANET EDİYORUM.
• ESSELAMÜALEYKÜM VERAHMETÜLLAHİ
VEBERAKATÜH.
Download

PowerPoint Sunusu