KADİR
GECESİ
[email protected]
UZMAN İMAM HATİP
BAŞAKŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ
DOLAPDERE SAN. SİT. CAMİİ
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
‫‪BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM‬‬
‫ِا َّنا اَ ْن َز ْل َناهُ فٖ ى َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر‬
‫َو َما اَدْ ٰري َك َما َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر‬
‫َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َخ ْي ٌر مِنْ اَ ْلفِ َ‬
‫ش ْه ٍر‬
‫ح فٖ ي َها ِبا ِْذ ِن َرب ِه ْْ مِنْ ُكل اَ ْم ٍر‬
‫الرو ُ‬
‫َت َن َّزل ُ ا ْل َم ٰل ِئ َك ُة َو ُّ‬
‫ٰ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫س ََل ٌْ ه َِى َحتى َمطل ِع الف ْج ِر‬
‫َ‬
KADİR SURESİNİN MANASI
1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
 DUHAN SURESİ İL BEŞ AYETİNDE KADİR
GECESİNİN DEĞERİ İLE İLGİLİ ALLAH
ŞÖYLE BUYURUYOR:
ِ ‫حْ َوا ْل ِك َتا‬
 ‫ار َك ٍة ِا َّنا ُك َّنا ُم ْنذ ِٖرينَ فٖ ي َها‬
َ ‫ين ِا َّنا اَ ْن َز ْل َناهُ فٖ ى َل ْي َل ٍة ُم َب‬
ِ ‫ب ا ْل ُم ٖب‬
َ‫يْ اَ ْم ًرا مِنْ ِع ْن ِد َنا ِا َّنا ُك َّنا ُم ْرسِ لٖ ين‬
ٍ ٖ‫ُي ْف َر ُق ُكل ُّ اَ ْم ٍر َحك‬
 «Hâ, Mîm. Apaçık kitaba andolsun.
Gerçekten Biz, onu mübarek bir gecede
indirdik. Gerçekten Biz uyaranlarız.
Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o
gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir
rahmeti olarak peygamberler
göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.»
(Duhan Suresi 1-4)
• KADİR GECESİNDE İNMEYE BAŞLAYAN KURAN
İNSANLIĞI KARANLIKLARLAN AYDINLIĞA
ÇIKARIRIR
ِ ‫اس مِنَ ال ُّظلُ َما‬
• ْْ ‫ور ِبا ِْذ ِن َرب ِه‬
َ ‫اب اَ ْن َز ْل َنا ُه ِالَ ْي َك لِ ُت ْخ ِر َج ال َّن‬
ٌ ‫الَ ٰر ِك َت‬
ِ ‫ِ ِالَى ال ُّن‬
ٰ‫ا‬
ْ
ِ‫اط‬
ِ‫ص‬
• ‫يز ا ْل َحمٖ ي ِد‬
‫ز‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ى‬
‫ِل‬
َ
َ
ِ ٖ
ٰ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ٰ
َ ‫ب‬
ِ ‫السم َوا‬
ٍ ‫ض َو َو ْيل ٌ لِل َكاف ِٖرينَ مِنْ َعذا‬
• ‫شدٖ ي ٍد‬
ِ َ
ِ ‫ِ َو َما فِى اْل ْر‬
َّ ‫للَا الذٖ ى ل ُه َما فِى‬
« Elif Lâm Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle
insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç
sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her
şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman
için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli
azaptan dolayı vay kâfirlerin hâline.» (İbrahim 1-2)
KADİR GECESİ NEDİR VE ZAMANI
"Kadir" güç yetirmek, hüküm, kaza, takdir, şeref, azamet ve tazyik;
Leyle-i kadir takdir, hüküm, şeref, azamet ve tazyik gecesi demektir. Çünkü her hikmetli iş bu gecede
tefrik edilir, bin aydan hayırlıdır, Kur'ân bu gecede indirilmiştir. Yeryüzü, meleklerle dolup sıkışır.
Kadir gecesi mübarek gecelerden biridir.
Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Sıyâm, 207) genel kabul görmüş olmakla birlikte
Ramazanın son yedi gecesinde aranması ile ilgili hadisler de vardır (Müslim, Sıyâm, 219; Buhârî,
Leyletü'l-Kadr, 3; Tirmizî, Savm, 72).
“Allah
Teâlâ şu
beş şeyi,
beş şeyde
gizlemiştir:
• 1- Rızâsını, taatlarda gizlemiştir.
• 2- Gazabını, ma’siyetlerde gizlemiştir.
• 3- Orta namazını, diğer namazlar
arasında gizlemiştir.
• 4- Velî kulunu, halk arasında
gizlemiştir.
• 5- Kadir Gecesi’ni, ramazan ayında
gizlemiştir.”
KADİR GECESİNİN ASLİ DEĞERLERİNİN BAŞI SON PEYGAMBER GELMESİ VE SON KİTABIN GELMEYE
BAŞLAMASIDIR
Hz.Ayşe (RA) şöyle rivayet etmiştir :
Hz. Muhammed (sav) 610 yılının Ramazan ayında Hıra/Nur dağının zirvesindeki bir mağarada Allah’a
ibadet ettiği sırada , vahiy meleği Cebrail (as) gelerek O’na son Peygamber olduğunu bildirdi.
Cebrail (as) : Oku ! dedi. Peygamberimiz (sav) :
”Ben Okuma bilmem.” diye cevap verdi. Bu durum üç kere tekrarlandı.Vahiy meleği Cebrail (as)
Peygamberimize (sav) sonunda “ Oku !”emriyle başlayan Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu.
﴾٥﴿ ْْ َ‫سانَ َما لَ ْْ َي ْعل‬
َ ‫﴾ َعلَّ َْ ْاْلِ ْن‬٤﴿ ِْ َ‫﴾ اَلَّذٖ ى َعلَّ َْ ِبا ْل َقل‬٣﴿ ُْ ‫﴾ ِا ْق َر ْا َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َر‬٢﴿ ‫سانَ مِنْ َعلَ ٍق‬
َ ‫﴾ َخلَ َق ْاْلِ ْن‬١﴿ ‫اس ِْ َرب َك الَّذٖ ى َخلَ َق‬
ْ ‫ِا ْق َر ْا ِب‬
“Yaratan rabbinin adıyla oku ! o, insanı alaktan ( zigottan ) yaratmıştır. Oku ! kalemle ( yazmayı )
öğreten , insana bilmediğini öğreten rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak1-5)(Buhari)
• KADİR GECESİNİ İHYA EDENİN
GÜNAHLARI BAĞIŞLANIR
• ‫ ُغفِر لَ ُه ما تقدَّ ْ مِنْ ذ ْن ِب ِه‬، ً ‫ِسابا‬
َ ‫واحت‬
ْ ً ‫َمنْ قاْ لَ ْيلَ َة ال َقدْ ِر إِيمانا‬
• Ebu Hüreyre’ın (r.a.) rivayetiyle
Rasülüllah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Her
kim imanından dolayı Faziletine
inanarak ve karşılığını Allah'tan
bekleyerek Kadir Gecesi’ni taatle
geçirirse, onun lehine, geçmiş
günahları mağfiret olunur/ geçmiş
günahları bağışlanır.» (Buhari iman 28)
• İMAM-I GAZALİ; KALPLERİN KEŞFİ KİTABINDA
KADİR GECESİ FAZİLETİ
• İbni Abbas buyurur ki: «Peygamber Efendimize
İsrail oğullarından bir adamın bin yıl boyunca Allah
Yolu'nda omuzunda silâh ile savaştığı anlatıldı. Bu
hal Peygamber Efendimizin hoşuna giderek ayni
mazhariyyeti kendi ümmeti için de diledi ve
•
«Yâ Rabbim, ümmetimi, ömrü en kısa ve ameli en
az ümmet olarak yarattın» diye Allah’a yakarınca
Allâh O'na ve Kıyamete kadar gelecek olan bütün
Ümmetine İsrailoğlunun Allâh Yolunda silâh taşıdığı
bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini
bağışladı. Bu gece, bu ümmetin imtiyazlarından
birisidir.»
• Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor
ki:
• «Kadir Gecesi olunca Cebrail, bir
gurup melek arasında yere iner.
Yere inen melekler gerek ayakta ve
gerekse oturarak Allah‘ı zikreden
her kulu selâmlarlar, onun için
istiğfar ederler.»
• Ebû Hureyre RA buyurur ki;
•
«Kadir Gecesi, yeryüzüne çakıl sayısından çok melek iner.
Onların inmeleri için gök kapılarının hepsi açılır. Her yana nûr
saçılır. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece Meleküt âlemi
açılır. Fakat bu husûs da insanlar birbirinden farklıdır.
•
Kimine hem gök yüzünün ve yeryüzünün Melekütu bir arada
açılır. Gök yüzünün perdeleri aradan kalkınca bu kimseler ayakta
dikilen, oturan, secdeye kapanmış, zikreden, şükreden, tesbih
eden ve tehlil eden bütün melekleri asli kimlikleri ile görürler.
•
Kiminin önüne cennet açılır ve orada evleri, köşkleri, hurileri,
nehirleri, ağaçları, meyveleri görür. Göğün tavanı olsa Arş‘ı
müşahede eder.
•
Peygamberlerin, velilerin, şehitlerin. sıddıkların konaklarını
görür. Bu Meleküte dalar, rahmet deryasında gezintiye çıkar.
Cehennemi, onun tabakalarını ve içindeki kâfirlerin barınaklarını
ve diğer fevkalâdeliklerini görür. (İmam-ı Gazali Kalplerin keşfi)
Peygamber'imiz (S.A.V.) buyuruyor
ki:
"Kim Ramazanın yirmi yedinci
gecesini sabaha kadar ibadet ile
geçirirse, bu benim nezdimde bütün
Ramazan geceleri yapılan gece
ibadetinin hepsinden daha
sevimlidir. " (İmam-ı Gazali KK)
Hz. Fatıma RA:
«Babacığıma geceyi ibadet ile geçirecek
gücü olmayan kadın ve erkekler ne
yapsın» diye sordu.
Peygamber'imiz ona su cevabi buyurdu;
Onların yastıklarını dikip üzerine
yaslanarak bu gecenin herhangi bir
saatinde oturup Allah'a dua etmeleri,
benim için bütün ümmetimin bütün
Ramazan Gecelerinin hepsinde yaptıkları
ibadetten daha sevimlidir.» (İmam-ı Gazali
KK)
KADRİ GECESİ ŞEREF VE HİKMET GECESİDİR:
ÇÜNKÜ;
a) Kur’an-i Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten
daha faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah ezeli kaza ve
takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne
inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.
• KADİR GECESİNİ NASIL İHYA
EDELİM?
• 1)KURAN-I KERİM KADİR
GECESİNDE İNDİĞİNDEN ÇOKÇA
KURAN OKUMALIYIZ
ْ‫آن فإ َّن ُه َيأ‬
ْ
ُ
َ
ْْ‫صأ‬
ْ
ْ‫ر‬
• ‫ااِ ِه‬
‫ياا‬
‫ف‬
‫ش‬
‫ة‬
‫القيام‬
‫م‬
‫و‬
‫ي‬
‫تي‬
‫ق‬
‫ال‬
‫ا‬
ُ‫ؤ‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ا‬
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an,
kıyamet gününde kendisini
okuyanlara şefaatçi olarak
gelecektir” (Riyazüssalihin 993)
2) KADİR GECESİNDE BÜTÜN
GÜNAHLARIMIZA TEVBE VE İSTİĞFAR
ETMELİYİZ
 ‫وحا‬
ِ َّ ‫َيا أَ ُّي َها ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ُتو ُبوا إِ َلى‬
ً ‫ص‬
ُ ‫للَا َت ْو َب ًة َّن‬
“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle
tövbe edin!”
 Bu gecede Yüce Rabbimize yapmış
olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız
için tevbe edelim, istiğfarda bulunalım.
 “ ” ‫يا أيها الناس توبوا الى للَا فإني أتوب في اليوْ اليه مائة مرة‬
“ Ey insanlar, Allah’a tevbe edin. Zira ben
günde yüz kere O’na tevbe ediyorum.”
(Müslim, Zikr, 42)
• 3) KADİR GECESİNDE ÇOKÇA
ALLAH’I ANMALI VE ZAKİR(ÇOK
ZİKİR EDEN) OLMAYA GARET
GÖSTERİLMELİYİZ
ٰ
ٰ
• ‫وب‬
ِ ‫للَا اَ َْل ِب ِذ ْك ِر‬
ِ ‫اَ َّلذٖ ينَ ٰا َم ُنوا َو َت ْط َمئِنُّ قُلُو ُب ُه ْْ ِب ِذ ْك ِر‬
ُ ُ‫للَا َت ْط َمئِنُّ ا ْلقُل‬
• “Bunlar, iman edenler ve gönülleri
Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir.
Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı
anmakla huzur bulur.”
(Hicr suresi 6)
4)KADİR GECESİNDE ÖZELLİKLE KAZA
NAMAZLARI KILMAYA ÖZEN
GÖSTERMELİYİZ
َ ‫صَل َة ا ْل َع‬
 ‫صلى‬
ِ ‫ش‬
َ ْ‫ َو َمن‬،‫ف اللَّ ْي ِل‬
َ ‫ِص‬
ْ ‫اع ٍة َفكأ َّن َما َقا َْ ن‬
َ ‫اء في َج َم‬
َ ‫صلى‬
َ ْ‫ََ ن‬
‫اع ٍة َف َكأ َّن َما َقا َْ اللَّ ْيل َ ُكلَّ ُه‬
َ ‫ص ْب َح في َج َم‬
ُّ ‫ال‬
«Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa
sanki gecenin yarısını ihya etmiş
gibidir. Kim de sabahı da cemaatle
kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş
gibidir.» (Müslim Mesacid 260)
• 5)KADİR GECESİNDE HZ. MUHAMMED
SAV EFENDİMİZE ÇOKÇA SELAT VE
SELAM GETİRİLMELİ
• ‫صلُّوا َعلَ ْي ِه‬
َ ‫صلُّونَ َعلَى ال َّن ِبي َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا‬
َ ‫للَا َو َم ََلئِ َك َت ُه ُي‬
َ َّ َّ‫إِن‬
ً ‫سل ُموا َت ْسلِيما‬
َ ‫َو‬
•
“Şüphesiz Allah ve melekleri
Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman
edenler! Siz de ona salât edin, selam
edin.”
• 6) KADİR GECESİNDE ÇOKÇA DUA
ETMELİYİZ; ÇÜNKÜ DUA İBADETİN
İLİĞİDİR.
•
Hz. Aişe (r’anha) anlatıyor: Ya
Rasulullah, kadir gecesi’ne rastlarsam ne
dua edeceğim bana bildir, diye talepte
bulunmuş.
ُ ‫ِ إِن َعلِ ْم‬
َ ‫للَا أَ َرأَ ْي‬
ُ ‫قُ ْل‬
• َ ‫ي َل ْي َل ٍة َل ْي َل ُة ال َقدْ ِر ما أَقُول ُ فيها ؟ َقال‬
ِ َّ َ ‫سول‬
َّ َ‫ِ أ‬
ُ ‫ يا َر‬: ِ
» ‫ف عني‬
ُ ‫فاع‬
ْ ‫ِب الع ْف َو‬
ُّ ‫ ال َّل ُه َّْ إِ َّن َك َعفُ ٌّو ُتح‬: ‫ « قُولي‬:
•
Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin
affetmeyi seversin. Beni affet,” diye dua et
(Tirmizî, “Deavât”, 84.)
 KADİR GECESİNDE VE MÜBAREK GÜN VE
GECELERDE YAPILMASI GEREKLİ OLAN
İBADET VE TAATLAR
 ÖZETLE
 1)Kendimiz hesaba çekmeliyiz. Hayatımızın
ahirete tealluk eden hesabını iyi yapmalıyız.
 2)Kulluk bilincimizi oluşturmalıyız.
 3)Kendimize mümin bilinci oluşturmalıyız.
 4)Çokça zikir etmeliyiz. Zikir insana kalp
sağlamlığı ve mutlu bir bakışa vesile olur.
 5)Her daim Kuran okumalı veya Kuran
dinlemeliyiz ve bu aylarda daha da artırarak
devam etmeliyiz yakin ölüm bize gelinceye
kadar.
 6)Kaza namazlarımızı kılmaya gayret
göstermeli, teheccüt ve nafile ibadetlere azami
gayret sarf etmeliyiz.
 7)Zikir ehli olmamız gerekir ve daima zikir
üzere hayat sürmenin gayretinde olmalıyız.
 8)Anaya babaya ve yakınlarımıza iyilikle
muamele etmeli ve Allah’ın emri olan sıla-i
rahimi gözetmeliyiz.
 9)Fakirlere, yoksullara, yetimlere ve ihtiyaç
sahiplerine yardım etmeli ve bunların derdi ile
her zaman dertlenmeliyiz.
 10)Kabirlerimizi ziyaret etmeli ve bir gün bizde
öleceğimizin farkında olmalı ve kabir
ziyaretlerinden ibret almalıyız.
 11)Bu ayda tutulan oruç vesile ile nefsimizi
terbiye etmeliyiz.
 12)Çocuklara hediyeler vermeli ve
çocuklarımıza mübarek gün ve gecelerin
ehemmiyetini öğretmeliyiz. Çocuklarımızı bu
aylarda namaza ve camiye alıştırmalıyız.
 13)Küslerin barışmasına vesile olmaya gayret
göstermeli ve üç günden fazla kardeşler
arasında küslüğün helal olmadığının farkında
olmasını sağlamak
 14)Hasta ziyaretlerinde bulunulmalı, hastayı
ziyaret etmek cennette bulunmak gibidir.
15)İlim ve sohbet meclislerinde
bulunmaya gayret göstermeliyiz.
16)Hz Muhammed SAV Efendimize
çokça Selatü selam getirmeliyiz.
17)Ağlayarak ve sızlanarak için için
tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız.
Efendimiz SAV günde 100 defa
istiğfarda bulunurdu ya sen günde kaç
kez tövbe ve istiğfardasın?
18)Cennete hazır hale gelmek için her
türlü gayreti sarf etmeliyiz.
DUAMIZ
 ALLAHIM KURANI İNDİRDİĞİN GECEYE KAVUŞTUK
BİZLER BAĞIŞLA ALLAHIM
 ALLAHIM BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR
GECESİNİ İDRAK EDİYORUZ KURANLA HEMHAL
OLMAYI İHSAN EYLE ALLAHIM
 KADİR GECESİ HÜRMETİNE VE O GECEDE İNMEYE
BAŞLAYAN KURAN HURMETİNE BİZE DÜNYADA
GÜZELLİKLER İYİLİKLER İHSAN EYLE
AHİRETTEDE GÜZELLİKLER İYİLİKLER İHSAN
EYLE VE BİZLERİ CEHENNEM AZABINDAN KORU
ALLAHIM
 KADİR GECESİNE HAS EFENDİMİZİN DUASI İLE
DUAMIZI BİTİRİYORUZ; “Allah’ım, şüphesiz sen
affedicisin affetmeyi seversin. Beni(BİZİ) affet,”
(Not: Bu vaaz Diyanet KM ve DKS faydalanarak hazırlanmıştır.)
Download

PowerPoint Sunusu