İLİ
TARİH
: KÜTAHYA
: 06.06.2014
‫ّللا الرَّحْ َم ِن ال َّر ِح ِيم‬
ِ ‫بِس ِْم ه‬
‫ين {} إِنَّا أَن َز ْلنَاهُ فِي‬
ِ ‫حم {} َوا ْل ِكتَا‬
ِ ِ‫ب ا ْل ُمب‬
‫ق ُك ُّل أَ ْمز‬
ُ ‫لَ ْيلَة ُّمبَا َر َكة إِنَّا ُكنَّا ُمن ِذ ِرينَ {} فِي َها يُ ْف َز‬
‫َح ِكيم‬
ِ ُ ‫ال رس‬
:‫صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول اللَّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
ْ ‫إ َذا َكا َن‬
‫ان َفقُومُوا لَ ْيلَ َها َوصُومُوا‬
َ ‫ت لَ ْيلَ ُة ال ِّنصْ فِ مِنْ َشعْ َب‬
‫س إِلَى َس َما ِء‬
ِ ‫ّللا َي ْن ِز ُل فِي َها لِ ُغرُ و‬
َ َّ َّ‫ َفإِن‬. ‫َي ْو َم َها‬
ِ ْ‫ب ال َّشم‬
‫ال ُّد ْن َيا َف َيقُو ُل أَلَ مِنْ مُسْ َت ْغفِر َفأ َ ْغف َِر لَ ُه أَلَ مُسْ َترْ ِزق‬
ُ‫َفأَرْ ُز َق ُه أَلَ ُم ْب َتلًى َفأ ُ َعا ِف َي ُه أَلَ َك َذا أَلَ َك َذا َح َّتى َي ْطلُ َع ْال َفجْ ر‬
BERAT KANDİLİ
Kardeşlerim!
Önümüzdeki 12 Haziran Perşembe’yi Cuma’ya
Bağlayan Gece mübarek Ramazan ayının müjdecisi
olan Berat Kandili'dir.
Beraat, sözlükte “bir borçtan, ceza veya
sorumluluktan kurtulma; temize çıkmak; uzak
olmak; ilişkiyi kesmek” gibi anlamlara gelmektedir.1
Yüce
Allah,
okuduğum
Ayet-i
Kerimede; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz
Kur’an’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz,
gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her
hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt
edilir..."2 buyurmuştur. Ayette
geçen,
“mübarek
gece”den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.
Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve
düşünce
hayatımız
bakımından
kendimizi
yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz,
geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz
için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle,
içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek
günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve
insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.
Yüce
Rabbimiz,
bu
gecede
kendisine
samimiyetle yönelen kullarına rahmetini bol bol
indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar
açarak, bizleri sınırsız ikramlarına davet etmektedir.
Bu konuda Peygamber Efendimiz okuduğum Hadis-i
Şerifte şöyle buyurmuşlardır: "Şaban ayının 15.
gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç
tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına
rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden,
tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık
vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok
mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim"3
Bu itibarla, Berat Gecesi'ni idrak eden herkes, Yüce
Allah'ın;
"…Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden
kullarım!
Allah'ın
rahmetinden
ümidinizi
kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder.
Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet
edendir"4 müjdesinin farkına varmalıdır.
Bunun gereği olarak kendi özüne dönmeli,
ümitlerini canlandırmalı, günah ve kusurlarından
dolayı tövbe etmeli, bundan sonraki hayatını daha da
güzelleştirme kararını vermelidir. Rahmeti gazabını
geçen Yüce Rabbimizin hayır ve bereketini, af ve
mağfiretini yağmur gibi üzerimize yağdırdığı bu
mübarek geceyi fırsat bilip tövbe, dua ve niyaz ile
geçirmeli; bu ilâhî ziyafetten faydalanmak için
elimizden
gelen
gayreti
göstermeliyiz.
Peygamberimiz (s.a.s.); Allah’a ortak koşmak, kin
ve düşmanlık beslemek, kibir ve gurur içinde
olmak, içki ve uyuşturucu kullanmak, akraba ve
komşularla ilişkiyi kesmek, ana-baba haklarına
riayet etmemek gibi günahların, bu gece vesile
edilerek terk edilmesini tavsiye etmiş; günahlarına
ısrar edenlerin, af ve mağfiretten mahrum
kalacaklarını
ve
bu
gecenin
feyzinden
5
yararlanamayacaklarını bildirmiştir.
Aziz Kardeşlerim!
Geçtiğimiz yıl, Berat gecesine erişip de ölümü
akıllarından bile geçirmeyen birçok insan, dünyadan
göçüp gitmiştir. Ölüm, herkes için mukadderdir.
Hiçbirimizin, bir sene daha yaşayacağına garantisi
yoktur.
O halde, yüce Allah’ın bizlere bahşettiği Berat
gecesi gibi mübarek vakitleri güzelce değerlendirelim.
Bu vakitlerin, bir ganimet olduğunu bilelim. Yüce
Rabbimizin, her zaman açık olan tevbe kapısına
yönelelim. Bu geceyi, gafletle geçirmeyelim.
Yakınlarımızı, komşularımızı, yoksulları görüp
gözetmeyi unutmayalım. Birbirimize, sevgi ve saygı
gösterelim. Hep iyiliğe yönelelim.
Hutbemi Hz.Peygamber (S.A.V)’in bu gece
yapmış olduğu Hz. Aişe validemiz tarafından bildirilen
duası ile bitirmek istiyorum:
“Allah’ım azabından affına, gadabından rızana
sığınıyor, senden yine sana ilticâ ediyorum. Şânın
yücedir. Sana yaptığım senâyı, senin kendine
yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana gereği
gibi hamdetmekten âcizim”6
Berat Kandilinizi tebrik eder, milletimize
memleketimize ve cümle İslam âlemine hayırlara
vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.
Hazırlayan: AZİZ ÖZ
Gaipler Köyü Camii İ-H.
Şaphane/KÜTAHYA
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1- Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, “Beraet” md.
2-Duhan, 44/1-4
3- İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.
4- Zümer, 39/53.
5-Münzirî, Tergîb ve’t- Terhîb, II, 241.
6-Buhârî,et-Tergib,II,119-120.
Download

Değerli Müminler