İLİ
:AĞRI
TARİH :25 TEMMUZ
َ‫يَا أَيُّهَا النَّاسُ ا ْعبُدُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُك ْم َوالَّ ِذينَ ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُون‬
َّ ‫َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَا َل أَ َحبُّ ْاْلَ ْع َما ِل إِلَى‬
َّ ‫صلَّى‬
‫َّللاِ َع َّز َو َج َّل أَ ْد َو ُمهَا‬
َ ‫ع َْن النَّبِ ِّي‬
‫َوإِ ْن قَ َّل‬
İBADETLERDE DEVAMLILIK
Muhterem Müminler!
Okuduğum ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor:
“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan
Rabbinize kulluk ediniz ki, O'na karşı gelmekten
korunmuş olabilesiniz.”1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Peygamber
Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Allah katında en
sevimli ibadet az da olsa devamlı olanıdır.2
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimizin bütün yaratıklar içerisinde seçkin
kıldığı, akıl, fikir ve üstün yeteneklerle donattığı
insanoğlu bu dünya hayatında amaçsız ve gayesiz
değildir. Elbette bir gaye için yaratılmıştır. O gaye ise
Rabbini tanıyıp, Onu bir bilip ve ona kulluk şuuruyla
ibadet etmesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu gayeyi
Kur’an-ı.Kerim’de şöyle beyan etmektedir: “Ben cinleri
ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım.”3
Aziz Kardeşlerim!
İbadet: Kulun Rabbine saygı ile boyun eğmesi ve
Rabbinin bütün emir ve yasaklarına riayet
etmesidir.Bizler Yüce Rabbimize ibadet etmek suretiyle
Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu sayısız nimetlerin
şükrünü ifa ederken aynı zamanda yaptığımız İbadetler
ruhumuzu yüceltir, gönlümüzü kötü duygu ve
düşüncelerden arındırır. Davranışlarımızı düzelterek bizi
ahlâken olgunlaştırır. Nitekim başlıca ibadetlerimiz olan
Namaz, Oruç, Zekat ve Hac gibi ibadetlerin her biri
bizlere farklı bir güzellik kazandırdığını görüyoruz.
Örneğin Namaz,her türlü kötülükten alıkoyar, Oruç
peygamber efendimiz(s.a.v)in ifadesiyle bir kalkandır ve
aynı zamanda nefsi terbiye eder, Zekat mala olan aşırı
düşkünlükten ve cimrilik hastalığından korur, Hac ise
bir mahşer provasını yaşatarak muhasebe bilincini verir.
kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin)
en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”4
Aziz Kardeşlerim!
İbadette aslolan devamlılıktır. Zira Allah’a karşı kulluk
sorumluluğumuz sadece belli bir zamana mahsus
değildir. Dinimizin emir ve yasakları mevsimlere göre
değişen, mevsimi geçince çıkarılıp bir kenara bırakılan
bir kisve gibi değildir. Onun içindir kiYüce Rabbimiz
Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Diye
buyurur.
Aziz Kardeşlerim!
Bizim Devamlı yapmamız gereken ibadetlerden birisi ve
en önemlisi namazdır. Çünkü namaz bütün ibadetlerin
manasını ruhunda taşır ve hepsinden kendinde bir iz
bulundurur. Onun için dinimiz namaza önem verir ve
Cenab-ı Allah da Kur’an-ı Kerimde Mü’minler’den
bahsederken şöyle buyurur: “Gerçekten mü’minler
kurtuluşa ermiştir. Onlar, namazlarında huşu
içindedirler ve Yine onlar, namazlarına devam
ederler.”5Başka bir ayet-i Kerime’de de :” Namazlara
ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık
içinde namaz kılın.”6
Aziz Kardeşlerim!
Mübarek Ramazan ayında bir çok güzel hasletleri
kazandık, yardımlaşama ve dayanışma örneklerini
sergiledik, Camilerde cemaatlerle kılınan namazlara
okunan mukabele ve teravihlere iştirak ettik, Ramazan
vesilesiyle nefislerimizi terbiye etmeye çalıştık ve daha
bir çok güzel alışkınlıklar edindik.
O halde Kardeşlerim! Başta beş vakit Namazlarımızı
vaktinde kılmaya ihtimam gösterelim, edindiğimiz bu
güzel alışkınlıkları Ramazan sonrası ve ömrümüzün
sonuna kadar devam ettirme gayreti içerisinde olalım;
terk ettiğimiz kötü alışkanlıklara, günahlara da bir daha
dönmemek için gayret edelim.
Hutbemi Kur’an-ı Kerim’den bir dua ayetiyle bitirmek
istiyorum. Rabbimiz!Bizi doğru yola ilettikten sonra
kalplerimizi eğriltme.Bize tarafından rahmet
bağışla.Şüphe yok ki lütfü en bol olan sensin.
Hazırlayan :Murat SARI
İl Vaizi
Redaksiyon :İl İrşat Kurulu
Cenab-ı Allah bu hususa dikkat çekerek şöyle
buyuruyor:“(Ey Muhammed) sana vahy edilen kitabı
oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve
1
4
2
5
Bakara 2/21
Riyazus Salihin, C.1, S.174
3
Zâriyât Suresi, 51/56
Ankebût, 45.
Mü’minun 23/1,2,9.
6
Bakara 2/238.
Download

ibadetlerdedevamlilik