ĠLĠ
: AFYONKARAHĠSAR
TARĠHĠ : 14.11.2014
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫َوالَّ ِذيهَ يَقُولُونَ َربَّنَا ه َْب لَنَا ِمهْ أَ ْس َوا ِجنَا‬
‫اج َع ْلنَا لِ ْل ُمتَّقِيهَ إِ َما ًما‬
ْ ‫َو ُذ ِّريَّاتِنَا قُ َّزةَ أَ ْعيُ ٍه َو‬
‫قَا َل َرسُو َل ه‬
‫هللاِ صلى هللا عليه وسلم‬
‫ا‬
‫َل ْم َل َل ِل ْم ُم َل َل َّبا ْم ِل ِل ْم ُم ِّن َل ِل‬
AĠLENĠN VE DEĞERĠNĠN KORUNMASI
Aziz Cemaat...
Bir milleti yaşatan, bir toplumu ayakta
tutan ve devletin küçültülmüş
modeli
sayılabilecek aile, karşılıklı anlayış, sevgi ve
olgunlukla yürütülecek insani bir kurumdur.
Yüce Rabbimiz’ in “Kaynaşmanız için size
kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda
sevgi ve merhamet peyda etmesi de O’nun
(varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda,
iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (1)
emrince kaynaşmanın, sevgi ve merhametin
kaynağı olan karşıt cinslerin yaratılmasının ve bu
birlikteliğin resmi hale getirilmesinin adına nikâh
diyoruz.Nikahla kurulan ailenin sürekliliği,
temeli güven, hedefi devamlılık, gayesi
bütünleşme, meyvesi çoğalma, harcı sevgi ve
saygı merkezli beraberce sorun çözmek üzere
kurulmasından geçer.
Yüce Allah, insanlar, huzurlu bir hayat
sürsünler diye evlenmeyi meşrû kılmış, aile
hayatının devamı için eşlerin birbirleriyle iyi
geçinmelerini, sabırlı ve hoşgörülü olmalarını
tavsiye etmiş, yakın akrabalarına da arabuluculuk
görevi vermiştir. Yüce Rabbimiz, “Onlar, sizin
örtülerinizdir, sizler de onların örtülerisiniz.”
(2) buyurarak eşlerin birbirlerinin tamamlayıcısı
olmaları ve eksiklerini gidermeleri gerektiğine
vurgu yapmıştır. Rasulüllah (s.a.v.) "Birbirini
sevenler için nikâh kadar sevgiyi artırıcı bir
şey görmedik " (3) buyurmuştur.
Muhterem Müslümanlar…
Evliliğin temelinde ahlakı korumak ve
olgunlaştırmak vardır. Evlilik ahlâkiliktir. Güzele
ve mükemmele yürümek, engelleri kaldırmaktır.
İnsanlara, özellikle de eşe ve çocuklara karşı
güzel ahlâklı olmak, insanın kişiliğinde derin bir
etki bırakır; toplumu ve aile ortamını samimiyetle
doldurur. Güzel ahlâkın olmayışı da, hayatı
karartır, korku ve kaygıya sebep olur.
Evlenecek her erkek ve kadında
bulunması gereken ilk şart her ikisininde dindar
ve güzel ahlaklı olmalarıdır. Peygamber
Efendimiz (as), “Dindar olanlarla evleniniz;
dindar olan köle dindar olmayan hür kişiden
daha efdaldir.” (Nesai) buyurmuştur.
Güzel ahlak ve dindarlıktan sonra,
sırasıyla, yaş, sağlık, eğitim, çevre, kültür, dil,
soy-sop, namus-şeref, örf-adet, meslek, zenginlik,
gibi kriterlerde de her iki tarafın az-çok dengeli
olmasına gayret edilmelidir. Evlilikte gaye
çoğalmak olduğuna göre bilhassa sıhhi şartlarda
uygunluk olmalı, mümkün mertebe bekarların
bekarlarla evlendirilmesine dikkat edilmelidir
Aziz Cemaat...
Evlilik, insanın sağlıklı ve düzenli bir
hayata sahip olmasını sağlar. Zina ve gayr-ı
meşru ilişkilerin yaygınlaşmasını engeller. Gayr-ı
meşru ilişkilerin yaygın olduğu toplumlarda,
genç nüfusun giderek azalması ve AIDS gibi
hastalıkların yaygınlaşması, evliliğin önemini
ortaya koymaktadır. Sevgili
Peygamberimiz
(s.a.v.) de bu hususa şöyle dikkat çekmiştir: “Size
dînî ve ahlâkî yaşantısı hoşunuza giden
kimseler geldiğinde, onları evlendirin, aksi
takdirde yeryüzünde kargaşa ve büyük bir
ahlâkî çöküntü olur.”(4)
Bir ailenin kurulmasında temel; çiftlerin
mutluluğunu sağlamak olduğu gibi vatan ve millet
sevgisiyle dolu insanlığın devamını sağlayacak
bireyler yetiştirmektir. Bunu sağlamanın yolu ise
karşılıklı güven, devamlılık, bütünleşme, çoğalma ve
beraberce sorun çözmek üzere aile birliğinin
kurulmasından geçer.
Aziz Kardeşlerim…
Evlilik sorumluluk sınavıdır. Evlenecek
bireylerin bedenen gelişimlerini sağlamaları kadar,
sorumluluklarının neler olacağını, olaylar karşısında
nasıl tavır alacaklarını bilmeleri gerekir. Bu
sorumlulukların öğrenilmesi, yaşanacak olaylar
karşısında bilinçli hareket etmeyi sağlayacaktır.
Hutbemi nebevi bir dua ile bitirmek
istiyorum. “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve
çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak
insanlar ihsan et ve bizi, Allah'a karşı
gelmekten sakınanlara önder yap.” (5)
Hazırlayan: Mustafa ÖZTÜRK /İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
KAYNAKLAR
1- Rum Suresi: 21
2- Bakara, 2/187
3- Buhârî, Nikâh 10
4- Tirmizi, Nikâh, Bâb 3, III/394, H.No:1084
5-Furkan, 25/74
Download

AİLENİN VE DEĞERİNİN KORUNMASI