İLİ
TARİH
: AKSARAY
: 17/10/2014
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
ِ ِ
ِ
‫السبُ َل فَـتَـ َفر َق‬
ُّ ‫يما فَاتبِعُوهُ َولَ تَـتبِعُوا‬
ً ‫َوأَن َهـ َذا ص َراطي ُم ْستَق‬
‫بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َوصا ُك ْم بِ ِه لَ َعل ُك ْم تَـتـ ُقو َن‬
KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ
Muhterem Müslümanlar!
Bir insan kalabalığını, millet ve toplum
yapan temel değerler vardır. Bu değerler,
toplumları ayakta tutar, birlik, beraberlik ve
bütünlük içinde yaşamlarını sürdürmelerini
sağlar. Değerler, uyulması gereken prensipleri
ortaya koyarak, fert ve toplum hayatında
bütünleşme, sosyal istikrar ve sistemin
sürekliliğini sağladığı gibi ahlaklı ve erdemli bir
toplumun meydana gelmesinde de en etkin
faktördür.
Değerli Kardeşlerim!
Değerlerine sahip çıkan, yaşayan, yaşatan ve
gelecek nesillerine aktaran milletler tarih
sahnesinde uzun süre kalmış, insanlığa hizmet
etmiştir. Bunun en net örneği ecdâdımız
Osmanlıdır. Osmanlı üç kıtada, yüzlerce ırk ve
din mensubunu altı yüzyıldan fazla adalet ve
hoşgörü ile yöneterek ayakta kalmıştır. Osmanlı
İmparatorluğunu uzun soluklu bir devlet kılan,
şüphesiz, manevi değerlerini yaşatmasıdır.
Toplarla,
tüfeklerle
Osmanlıyı
yıkmayı
başaramayanlar, milli ve manevi değerlerini
ellerinden almak ve içinin boşaltılması ile
Osmanlıyı yıkmayı başarmıştır. İngiliz lordu
eline Kur'an-ı Kerim'i almış ve biz ancak
Osmanlı'yı bu Kur'an-ı ellerinden almakla
yeneriz, demiştir.
Kardeşlerim!
Değerlerimizin harcı konumunda iki temel
kaynak vardır. Hz. Peygamber Efendimiz Veda
Hutbesinde bunu en veciz bir şekilde açıklayarak
"Ben size iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri
Kur'an diğeri de benim sünnetimdir. Bunlara
sarılanlar yoldan çıkmazlar, (bu değerlere sahip
çıkan toplumlar dünya ve ahirette huzurlu
olurlar")1 buyurmuş ve Yüce Rabbimiz de
Kur'an'da:
"İşte ey insanlar, Benim sizlere emir ve
tavsiye ettiğim dosdoğru yolum budur! Öyleyse
bu
yolu
izleyin,
insanlığı
felâketlere
sürükleyecek bâtıl yollara yönelmeyin; aksi
hâlde bunlar, sizi paramparça edip Allah’ın
yolundan ayırırlar. Bakın, kötülüğün her
çeşidinden korunabilesiniz ve gerçek mutluluğa
ulaşabilesiniz diye, Allah size bunları emrediyor”2
buyurarak başka değerleri ve kültürleri benimseyen
toplumların paramparça olacaklarını ifade etmiştir.
Eğer bugün toplum huzursuz ise değerlerine sahip
çıkmadığından, yaşamadığından ve çocuklarına bu
değerleri güzel ve uygun aktaramadığındandır.
Aziz Müminler!
Yıllarca, çocuklar, kadınlar, gençler, ve toplum;
televizyon, bilgisayar, oyun, sinema, telefon, gazete,
dergi, vs. ile kültürel bombardımana tutulmuş, manevi
değerlerin içi boşaltılmak istenmiş ve başka kültür,
örf ve gelenekler dayatılmaya çalışılmıştır. Toplum
olarak gelinen son nokta ise büyüklerine, annebabasına, insanlara, saygısız, ferdi ve toplumsal
sorumluluklarından
kaçınan,
değerlerini
önemsemeyen, zararlı alışkanlıkların pençesinden
kurtulamayan ve sonuçta ruhsal bozukluklar yaşayan
topluma zararlı tipler ortaya çıkmıştır.
Muhterem Müslümanlar!
Müslüman olan bir millet, dünya da ihlas ile
yapılan her faydalı işin sevap olduğu ve karşılığını,
Cenab-ı Mevlânın ahirette vereceği inancını
taşımaktadır.
Değersizleştirilen
değerlerimizin
başında toplumsal ilişkilerin dünyevi çıkar ve menfaat
doğrultusunda temellendirilerek hesabı, mahşeri,
cennet-cehennemi
kısaca
ahiret
boyutunun
unutturulmak istenilmesidir. Bu, İslam toplumunda
olması gereken anne-baba, evlat, kardeşlik, aile,
hısım-akrabalık,
komşuluk,
misafirperverlik
ilişkilerini bozduğu gibi, borç verme, güven, dini ve
milli bayramlar, zekat, namaz, hayır, yardımlaşma ve
Allah rızası inancının da hafiflemesine sebebiyet
vermiştir.
O halde Kardeşlerim!
Temel harcı kitap ve sünnet olan manevi
değerlerimize toplum olarak sıkı sıkıya sarılalım.
Başka kültürleri taklit ve takipten kaçınalım. Milli
benlik, kimlik ve duruşumuzu her zaman ve her yerde
ve hiçbir şeyden etkilenmeden ortaya koyalım ve
çocuklarımıza da bunları öğretelim. Gelecek nesillere
sosyal ilişkileri kuvvetli, milli birlik ve bütünlüğü
sağlam ve değerlerine saygılı bir toplum bırakalım.
Hazırlayan: Sabit DOĞRU, Güzelyurt
Müftüsü/AKSARAY
1
Müslim, es-Sahih'u-l müslim, c. 4, s. 41-42;
2
En'am 6/153
Download

Kaybolan Değerlerimiz