İLİ
TARİH
: ANTALYA
:14.11.2014
‫َّح ِيم‬
ِ ‫من الر‬
ِ ْ‫بِس ِْم هللاِ الرَّح‬
‫اعُب ُدوْا المّهَ َوالَ تُ ْش ِرُكوْا بِ ِه َش ْيئاً َوبِاْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َساناً َوبِِذي‬
ْ ‫َو‬
ِ ‫اْلقُربى واْليتَامى واْلمس‬
ِ ‫اك‬
‫ين َواْل َج ِار ِذي اْلقُ ْرَبى َواْل َج ِار‬
َ َ َ َ َ َ َْ
ِ
ِ ِ‫السب‬
ِ ‫الج‬
‫ت‬
َّ ‫نب َو ْاب ِن‬
ْ ‫يل َو َما َممَ َك‬
َ ِ‫اْل ُجُن ِب َوالصَّاح ِب ب‬
ُّ ‫أ َْي َم ُان ُك ْم إِ َّن المّهَ الَ ُي ِح‬
‫ان ُم ْختَاالً فَ ُخو اًر‬
َ ‫ب َمن َك‬
َّ ‫قال رسو ُل‬
‫َّّ هللاُ لَّل ْي ِِ س لسَّّم‬
‫هللا ل‬
ُ ‫ار لح ّٰتّ ظلنل ْن‬
ُُِ‫ت النَُِّ لسي لُو ِّرث‬
۪ ‫ال ِجب ِْري ُل ي‬
‫لما زل ل‬
ِ ‫ُوَ ۪ين بِ ْال لج‬
HZ. PEYGAMBERİN DİLİNDEN KOMŞU
HAKLARI
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah şöyle
buyuruyor: ““Allaha ibadet edin ve ona hiçbir şeyi
ortak koşmayın, ana-babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya,
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin
altındakilere iyilik edin, şüphesiz Allah kibirlenen,
övünen kimseleri sevmez.”1
Okuduğum hadisi Şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor: “Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi
o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu
komşuya mirasçı kılacak zannettim.2
Bir gün Fahr-i Kâinât (s.a.v.) Efendimiz :
“Vallâhi imân etmiş olmaz. Vallâhi imân etmiş
olmaz. Vallâhi imân etmiş olmaz.” buyurmuştu.
Sahabîler: Kim imân etmiş olmaz, yâ Resûlallah,
diye sordular.
“Yapacağı fenalıklardan komşusu emniyette
olmayan kimse!”3 buyurdu.
Değerli Müminler!
Atalarımızın “Komşu, komşunun külüne
muhtaçtır.” , „‟ Ev alma komşu al‟‟ sözü de
komşuluk ilişkilerinin toplumumuz açısından ne
kadar önemli olduğuna bir işarettir.
1
2
3
Nisa: 4/36
Buhari, Edeb, 28
Buhari, Edeb, 29.
İçinde bulunduğumuz asırda milli ve manevi
değerlerimizden o kadar uzaklaştık ki, komşuluk
haklarımızı önemsemez hale geldik. Sadece
kişisel çıkarlar düşünülüyor,
komşularla
ilgilenilmiyor, hal ve hatırları sorulmuyor. Aynı
dairede yaşayan komşularımızdan haberimiz
olmadığı gibi bazen acı olaylara da şahit
oluyoruz.. Hızlı kentleşmenin ve değişen iş
hayatının bir sonucu olarak, komşuluk
ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiğini artık
herkes görmekte ve yaşamaktadır. Bu hususun
dinimiz açısından hiç de doğru bir şey
olmadığını bilmek gerekir. Zira dinimiz her türlü
şart ve durumda komşuluk ilişkilerinin en üst
düzeyde olmasına özen gösterilmesini ister.
Hiçbir bahanenin bu ilişkiye zarar vermesini
uygun görmez.
Kıymetli Müslümanlar!
Öyleyse
Müslüman
olarak
bizler,
komşularımızla tanış olmalı, hastalandığında şifa
dilemeli, darda kaldığında yardımına koşmalı,
bayramlarda tebrik etmeli, başına bir musibet
geldiğinde teselli ederek dertlerini paylaşmalı,
cenazesine iştirak ederek son yolculuğunda ona
dua etmeliyiz.
O halde, komşu ve akrabalarımızın haklarını
gözetelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Muhtaç
iseler ellerinden tutalım. Onları incitmekten
sakınalım. Anne ve babamızın emrinden çıkmayalım,
Diğer akraba ve komşularımızı da unutmayalım.
Onların sevinç ve kederlerine ortak olalım ki Yüce
Allah‟ın müjde ve ikramlarına nail olabilelim. Yüce
Allah bizleri akraba ve komşu haklarını gözeten,
onları incitmeyen ve onlarla iyi geçinen kullarından
eylesin.
Hazırlayan: Hüseyin USLU
Kayaaltı Camii İmam-Hatibi
Demre/ANTALYA
Download

Dosya İndir