Postbus 50, 6920 AB Duiven
Bezoekadres
Aan de bewoner(s) van dit pand
Utrechtseweg 68
Arnhem
Postadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
www.liander.nl
Datum
18 januari 2015
Betreft
Gasstoring in uw wijk
Geachte heer, mevrouw,
Op zaterdag 17 januari heeft u van ons een brief ontvangen met informatie over de gasstoring in uw wijk.
Voor de klanten die geen Nederlands spreken, hebben wij die brief laten vertalen naar het Engels, Pools,
Turks en Arabisch. Zie bijlage.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Gemeente Velsen
drs. Jan van Oorschot
directeur Klant en Markt
Franc M. Weerwind
burgemeester
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Dear Sir/Madam,
We are writing to inform you of the latest developments. We have been able to reconnect the first
dwellings to the gas mains. At the moment we cannot yet say when everyone will have their gas
back on.
Be careful when using electrical appliances
We are doing our utmost to prevent your area losing its electricity supply as well. For this we very
much need your help. Please would you be careful with the use of electrical appliances or
appliances that consume a lot of electricity. If you do not absolutely need an appliance, please do
not use it. Do not use more than one electric heater per home and as far as possible leave
appliances that consume a lot of power off (for example hot plates and driers). Do not use any
camping gas and extension leads
To prevent a power outage in the area, we are provisionally not supplying any electric heaters.
The local authority is still ensuring that people who need care or assistance in any case receive a
heater.
Your home will be reconnected as soon as the gas pipes have been cleaned
Unfortunately we cannot yet tell you exactly when your gas will be back on. Each time we have
cleaned a section of gas pipe, we will reconnect clients. At that point we will come and turn your
gas valve back on for you. Our fitter can and will always identify himself. He will be wearing his
identification badge in a clearly visible place on his uniform.
If you are not at home
If you are not at home when our fitters call by to disconnect or connect the gas that is not a
problem. They will leave you a letter giving further instructions. Read these instructions carefully.
Do not turn your gas valve on yourself. This must be done by a Liander fitter. The Mayor of
Velsen has issued an emergency ordinance with which Liander employees can gain access to
those dwellings that they need to enter to disconnect or connect the gas. This will be done with
the careful assistance of the local authority, police and a locksmith to fit a new lock. This will only
be done if it is absolutely necessary; we will of course first try every means of contacting the
occupiers or their key-holders.
If you have any other queries, come along to our information point or call 0800 9009
For information about compensation, shower facilities and other practical matters, please read our
previous letters. If you have any other queries about the loss of gas or this letter, please come
along to our information point near numbers 59 to 73 Stratingplantsoen. It is open every day
between 09.00 am and 09.00 pm. You’ll also find details of our progress at www.liander.nl.
You can also find details on the local authority website at www.velsen.nl and via the local
authority information number: 0255-567200 (available day and night).
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Szanowny Panie, szanowna Pani,
Za pomocą tego listu pragniemy poinformować Państwa o aktualnej sytuacji. Pierwsze domy
zostały już przez nas ponownie podłączone do sieci dystrybucji gazu. W tej chwili niestety nie
jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy pozostali mieszkańcy będą mogli znowu korzystać z gazu.
Prosimy o umiarkowane korzystanie z urządzeń elektrycznych
Staramy się bardzo zapobiec sytuacji, aby w Państwa dzielnicy nastąpiła awaria elektryczności,
ale do tego bardzo potrzebujemy Państwa pomocy. Prosimy o umiarkowane korzystanie z
urządzeń elektrycznych szczególnie z urządzeń zużywających dużo elektryczności.
Jeżeli możliwe jest zrezygnowanie z korzystania z konkretnego urządzenia, to prosimy z niego
teraz nie korzystać. Prosimy, aby nie używać więcej niż jednego piecyka elektrycznego w każdym
domu, a urządzenia zużywające dużo prądu (jak na przykład kuchenki czy suszarki do ubrań) jeśli
to możliwe wyłączyć. Prosimy nie używać gazu campingowego oraz przedłużaczy elektrycznych.
Na razie nie rozdajemy piecyków elektrycznych, aby przeciwdziałać sytuacji, że w całej dzielnicy
nastąpi awaria elektryczności. Gmina w dalszym ciągu zapewnia piecyki dla osób potrzebujących
opieki czy pomocy.
Państwa lokal zostanie podłączony do sieci dystrybucji gazowej jak tylko przewody
gazowe będą czyste
Niestety nie możemy jeszcze podać dokładnej daty kiedy będziecie Państwo znów mieli
dostarczany gaz. Za każdym razem jak tylko oczyszczony zostanie odcinek sieci dystrybucji
gazowej natychmiast podłączamy do niej kolejne gospodarstwa domowe. Wtedy przychodzą
monterzy aby odkręcić główny zawór gazu w domu/mieszkaniu. Monter z firmy Liander może i
musi się zawsze uprzednio wylegitymować. Legitymację pracownik nosi zawsze w widocznym
miejscu na zewnątrz ubrania roboczego.
Gdy nikogo nie ma w domu
Jeżeli w momencie przyjścia naszego montera nikogo nie będzie w domu, to monter zostawi
wtedy list zawierający dalsze instrukcje. Prosimy dokładnie zapoznać się z tymi instrukcjami. Nie
wolno samodzielnie odkręcać zaworu gazu. Tego musi dokonać monter firmy Liander. Burmistrz
gminy Velsen wydał specjalne rozporządzenie awaryjne, na mocy którego pracownicy firmy
Liander mogą w razie potrzeby wejść do lokali aby zamknąć lub otworzyć dopływ gazu. Odbywa
się to zawsze we współpracy z gminą, policją oraz ślusarzem (aby od razu założyć nowy zamek),
tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to absolutnie konieczne. Będziemy naturalnie najpierw
zawsze próbować skontaktować się z mieszkańcami albo osobami, którym mieszkańcy dali
klucze od swego mieszkania.
W razie dodatkowych pytań prosimy zgłosić się do naszego punktu informacyjnego albo
zadzwonić pod numer: 0800 9009
Informacje dotyczące odszkodowań, możliwości skorzystania z prysznica i innych praktycznych
zagadnień zawarte są w naszych wcześniejszych listach.
Jeżeli macie Państwo inne pytania na temat tej awarii lub na temat tego listu to zapraszamy do
naszego punktu informacyjnego przy Stratingplantsoen na wysokości numeru domu 59 – 73.
Godziny otwarcia: codziennie między godziną 09.00 a 21.00. Aktualne informacje znajdziecie
Państwo także na: www.liander.nl.
Ponadto informacje można uzyskać na gminnej stronie internetowej: www.velsen.nl oraz pod
gminnym numerem telefonu informacyjnego: 0255-567200 (dostępny dzień i noc).
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Sayın Bay/Bayan,
Bu mektup aracılığıyla sizi son gelişmelerden haberdar ediyoruz. İlk konutları tekrar doğalgaz
şebekesine bağlayabildik. Herkesin ne zaman tekrar doğalgazı olacağını hâlihazırda maalesef
söyleyemiyoruz.
Elektrikli cihazları fazla kullanmamaya devam ediniz
Semtinizde elektriklerin de kesilmesini önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için sizin
yardımınıza ihtiyacımız var. Elektrikli cihazlar veya fazla elektrik harcayan cihazların kullanımı
konusunda aynı duyarlılığı göstermeye devam etmenizi rica ederiz. Mutlak surette ihtiyaç
duymadığınız cihazları kullanmayınız.
Ev başına birden fazla elektrikli soba kullanmayınız ve (elektrikli ocak ve kurutucu gibi) fazla
elektrik harcayan cihazları mümkün mertebe açmayınız. Kamping gazı ve uzatma kablosu
kullanmayınız.
Semtteki elektriğin kesilmesini önlemek üzere şimdilik elektrikli soba dağıtımı yapmayacağız.
Ancak Belediye, bakım ve yardıma muhtaç insanlara her hâlükârda soba verilmesini sağlamaya
devam etmektedir.
Doğalgaz boru hatları temizlenince konutunuz tekrar şebekeye bağlanacaktır
Size tekrar ne zaman doğalgaz verebileceğimizi şu anda maalesef tam olarak söyleyemiyoruz. Ne
zaman boru hattının bir kısmının temizliği biterse tekrar müşteri bağlama imkânımız oluyor. O
zaman gelip doğalgaz ana vananızı tekrar sizin için açacağız. Liander’dan gelecek olan yetkili
servis elemanları yanlarında her zaman birer kimlik kartı bulundurur ve kendilerini bu kimlik
kartıyla tanıtacaklardır. Yetkili servis elemanlarımız bu kimlik kartlarını açıkça görülebilecek
şekilde çalışma kıyafetlerinin üzerinde taşırlar.
Evde değilseniz
Yetkili servis elemanlarımız doğalgazı kapatıp açmaya geldiklerinde evde olmamanız sorun
değildir. Kendileri bu durumda ayrıntılı talimatlar içeren bir mektup bırakacaklardır. Bu talimatları
dikkatlice okuyunuz. Doğalgaz ana vanasını kendiniz açmayınız. Bunun Liander’dan gelecek olan
yetkili servis elemanları tarafından yapılması gerekmektedir. Velsen Belediye Başkanının çıkardığı
bir acil yönetmeliğe dayanarak Liander çalışanları doğalgazın kapatılıp açılması için girilmesi
gereken konutlara girebilmektedirler. Bu husus belediye yetkilileri, polis ve -yeni bir kilidin
takılması açısından- bir çilingirin refakatinde büyük bir özenle gerçekleşmektedir. Konutlara ancak
kesinlikle kaçınılmaz olması hâlinde girilmektedir. Doğal olarak önce sakinlerle veyahut bunların
anahtar bıraktıkları kişilerle irtibata geçmek için elimizden geleni yapacağız.
Başkaca sorularınız var mı? Bilgilendirme noktamıza geliniz veyahut 0800 9009’a telefon
ediniz
Telafiler, duş alma imkânları ve diğer pratik işlerle ilgili bilgi edinmek için daha önceki
mektuplarımızı okuyunuz. Kesinti hakkında veya bu mektupla ilgili başkaca sorularınız var mı? O
hâlde Stratingplantsoen’da No: 59 – 73 hizasında bulunan bilgilendirme noktamıza geliniz. Her
gün saat 09.00 ile 21.00 arasında buraya gelebilirsiniz. Son durumla ilgili bilgiler için ayrıca
www.liander.nl adresine de bakabilirsiniz.
Aynı zamanda Belediyenin www.velsen.nl adresindeki web sayfası ve Belediyeye ait 0255567200 nolu bilgilendirme hattı (gece gündüz açık) aracılığıyla da bilgi elde edebilirsiniz.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
‫سيدي العزيز‪ ،‬سيدتي العزيزة‪،‬‬
‫في هذه الرسالة نحيطك علما ُ بآخر تطورات األوضاع‪ .‬لقد تمكنا من إعادة توصيل المنازل األولى بشبكة الغاز‪ .‬ال يمكن إخباركم في‬
‫هذه اللحظة متى سيكون كل منزل موصالً بالغاز‪.‬‬
‫ابق متحفظا ً في استخدام األجهزة الكهربائية‬
‫إننا نبذل المجهودات القصوى على أن يصبح الحي حيث تسكن بدون كهرباء كذلك ونحن في أمس الحاجة إلى أن تساعد في ذلك‪.‬‬
‫نطلب منك أن تبقى متحفظا ً في استخدام األجهزة الكهربائية أو أجهزة أخرى تتطلب الكثير من الكهرباء‪ .‬إذا لم تكن محتاجا ً إلى جهاز‬
‫من األجهزة فال تستخدمه من فضلك‪ .‬ال تستخدم أكثر من مدفأة واحدة للمسكن وال تش ّغل على قدر اإلمكان أجهزة تتطلب الكثير من‬
‫الكهرباء (مثال مطبخ كهربائي‪ ،‬آلة تجفيف الخ)‪ .‬ال تستعمل غاز التخييم وال وصالت (أسالك مطولة)‪.‬‬
‫من أجل تجنب انقطاع الكهرباء في الحي ال نصدر مدافئ اآلن‪ .‬مع ذلك فما تزال تتكلف البلدية بأن يحصل المحتاجون إلى الرعاية أو‬
‫المساعدة على مدفأة على كل حال‪.‬‬
‫يتم توصيل الغاز لمسكنك من جديد بمجرد أن تكون أنابيب الغاز نظيفة‬
‫مع األسف ال نستطيع أن نخبركم بالتحديد متى سوف تحصلون على الغاز من جديد‪ .‬سوف نعيد اإلمداد بالغاز إلى العمالء كلما قمنا‬
‫بتنظيف قطعة من أنابيب الغاز‪ .‬في هذه اللحظة نأتي إليك لفتح صمام الغاز الرئيسي في المسكن‪ .‬يستطيع التقني العامل لدى ‪Liander‬‬
‫إثبات هويته دائما ً وسيقوم به دائما ً‪ .‬إنه يحمل بطاقة التعريف الخاصة به على بدلة العمل بشكل واضح للعيان‪.‬‬
‫عندما ال تتواجد في المنزل‬
‫في حالة غيابك عندما يأتي التقنيون العاملون لدى ‪ Liander‬لتوصيل الغاز أو إغالقه‪ ،‬ال يشكل ذلك مشكلة فسوف يتركون لك رسالة‬
‫فيها تعليمات‪ .‬يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية‪ .‬ال تفتح صمام الغاز بنفسك فيتعين أن يقوم به تقني عامل لدى ‪.Liander‬‬
‫أصدر رئيس بلدية فالسن أمراً مؤقتا ً يسمح بموجبه لموظفي ‪ Liander‬أن يدخلوا تلك المنازل التي ال يُستغنى عن دخولها من أجل‬
‫توصيل الغاز أو إغالقه‪ .‬يقام بذلك تحت إشراف دقيق من البلدية والشرطة وصانع األقفال لوضع قفل جديد‪ .‬وال يحدث ذلك إال في‬
‫حالة ضرورة ُملحة وبطبيعة الحال نحاول أوال وقبل كل شيء أن نتصل عبر كل الوسائل الممكنة بالسكان أو بمن تركوا عنده المفتاح‬
‫وديعةً‪.‬‬
‫هل ما زالت لديك أسئلة؟ قم بزيارة نقطة االستعالم أو اتصل برقم ‪0800 9009‬‬
‫للمزيد من المعلومات حول التعويض وإمكانية االستحمام وأمور عملية أخرى يرجى قراءة رسائلنا السابقة‪ .‬هل لديك تساؤالت حول‬
‫العطل أو هذه الرسالة؟ ال تتردد في زيارة نقطة االستعالم في ساحة ‪ Stratingplantsoen‬قريب من رقم الدار ‪ .37-95‬يمكنك‬
‫التوجه إليها يوميا ً من الساعة ‪ 05.00‬إلى ‪ .00.00‬للحصول على معلومات بخصوص الوضع الحالي يمكنك أيضا زيارة الموقع على‬
‫األنترنت‪. www.liander.nl :‬‬
‫كما يمكنك الحصول على معلومات في موقع البلدية على األنترنت‪ www.velsen.nl :‬ويمكنك أيضا االتصال بخط االستعالم البلدي‬
‫عبر رقم الهاتف ‪( 0255-567200‬يمكن االتصال به ليال ونهارا)‪.‬‬
‫‪Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.‬‬
‫‪NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.‬‬
Download

Aan de bewoner(s) van dit pand Utrechtseweg 68 Arnhem