İLİ
: YOZGAT
TARİH :16/01/2015
KONU : KUL HAKKI
ِ َّ
‫ين آا امنُوا اَل اَتْ ُكلُوا أ ْام اوالا ُك ْم باْي نا ُك ْم‬
‫اَي أايُّ اها الذ ا‬
ِ ‫ِِبلْب‬
ٍ ‫اط ِل إََِّل أا ْن تا ُكو ان ِِتا اارًة اع ْن تا ار‬
‫اض ِمْن ُك ْم اواَل تا ْقتُلُوا‬
‫ا‬
ِ ِ
‫يما‬
َّ ‫أانْ ُف اس ُك ْم إِ َّن‬
ً ‫اَّللا اكا ان ب ُك ْم ارح‬
ِ
ِ ُ ‫ال رس‬
ِ ‫اَّلل صلهي ه‬
‫اخو‬
َ ‫ول ه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
ُ ‫ الْ ُم ْسل ُم أ‬:‫اَّللُ َعلَْيه َو َسله َم‬
ِ ‫ َلا اَيونُه وَلا يك‬,‫الْمسلِِم‬
‫ ُك ُّل الْ ُم ْسلِِم‬,ُ‫ْذبُهُ اوَلا اَيْ ُذلُه‬
‫ُ ُا ا‬
ُْ
ِ
ِ
ُ ‫اعلاى الْ ُم ْسل ِم احار ٌام ع ْر‬
ُ‫ اواد ُمه‬, ُ‫ اوامالُه‬,ُ‫ضه‬
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler!
Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin.
Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa
başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz
Allah, size karşı çok merhametlidir. ”1
Okuduğum Hadis-i Şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz(s.a.s)
şöyle
buyurmaktadır:
“Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona
ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu
utandırmaz.
Her
Müslümanın
diğer
Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. ”2
Kardeşlerim!
İnsan yaratılışı gereği, toplu halde yaşamak
durumundadır. Yeryüzünde huzur içerisinde bir
hayat sürdürmek, neslin devamını sağlamak ve
ihtiyaçları karşılamak ancak toplu halde yaşamakla
mümkündür. Cemiyet halinde yaşamak ise,
karşılıklı hak ve sorumlulukları beraberinde
getirmektedir.
Bu
karşılıklı
hak
ve
sorumluluklardan biri de kul ve kamu haklarına
riayet etmektir.
Kul hakları açısından ilke mahiyetinde olan
bir Hadis-i Şerifte Allah Rasulü(s.a.s.) şöyle
buyurmaktadır: “Kimin üzerinde din kardeşinin
ırzı veya diğer bir hususla ilgili haksızlık varsa
altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü
gelmezden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa
yaptığı zulüm oranında onun iyi amellerinin
sevabından alınıp hak sahibine verilir. Şayet
iyiliği sevabı yoksa zulmettiği kardeşinin
1
2
Nisâ, 4/29
Tirmizi, “Birr”, 18
günahından alınarak haksızlık eden kimse
üzerine yüklenir.” 3
Değerli Kardeşlerim!
Müslüman, kul ve kamu haklarına son derece
saygı göstermelidir. Bilerek ya da bilmeyerek
başkalarının haklarını ihlal eden kimse, o hakkı
ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini
kurtarmaya çalışmalıdır.
Üzerinde kul hakkı bulunan kimseler için,
kıyamet günü gelmeden önce bir çıkış yolu vardır.
O da hak sahipleriyle önce helalleşmek sonra da
tövbe kapısını çalmaktır. Söz konusu hak; iftira,
gıybet, yalan isnadı gibi manevi boyutu olan tutum
ve davranışlar ise hak sahibinin gönlü alınmalı ve
bu husustaki pişmanlık ifade edilmelidir. Şayet;
borç-alacak,
alış-veriş
gibi
münasebetler
neticesinde meydana gelen ve maddi boyutu
bulunan haklar söz konusu ise bir an önce ödeme
cihetine gidilmelidir.
Değerli Cemaat!
Yüce Allahın huzuruna kul hakkıyla gelen bir
kimseyi, müflis olarak tanımladığı bir Hadis-i
Şeriflerinde Rasulullah(s.a.s) ashaba hitaben:
“Müflis kimdir biliyor musunuz?”, diye sordu.
Ashab: Bizce müflis parası ve malı olmayan
kimsedir, dediler. Bunun üzerine Rasulullah
(s.a.s): “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi;
kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla
gelip fakat şuna sövmüş, buna zina isnad ve
iftirası yapmış, şunun malını yemiş, bunun
kanını dökmüş ve şunu dövmüş olarak Allah’ın
huzuruna gelir. Bundan dolayı onun
sevaplarından falanca ve filanca kimselere
alınıp verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden
önce sevapları tükenirse haksızlık ettiği o
kimselerin günahlarından da alınarak o
kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme
atılır. İşte gerçekten iflas eden bu kimsedir.” 4
İşte; haklı ile haksızın kesin bir şekilde ortaya
çıkarılacağı o hesap gününde mahcup olmamak
için, herkesin hak ve hukukuna saygılı olalım.
İhlal edilen her kamu hakkında bir yetimin,bir
yoksulun, genç-yaşlı bütün kardeşlerimizin hakkı
olduğunun bilincinde olalım. Kul hakkıyla Yüce
Allah’ın huzuruna çıkmaktan sakınalım. Kul
hakkını, hak sahibi bağışlamadıkça Yüce Allah’ın
da bağışlamayacağını unutmayalım.
Cumanız mübarek olsun.
Hazırlayan: Muhammed AKTAŞ (Vaiz)
İlçe Müftülüğü/AYDINCIK
3
4
Buhari, “Mezalim”, 10; “Rikak“, 48
Müslim, “Birr”, 59
Download

kul hakkı - Yozgat İl Müftülüğü