Tarih:31/10/2014
boyutlara ulaştığını değişen iklimleri , yoksullaşan
insanları hepimiz çok iyi bilmekteyiz.
ََ‫ان يَق ُت ُروا وَلَمَ ُيس ِر ُفوا لَمَ أَن َف ُقوا إِ َذا وَالَّ ِذين‬
ََ ‫َو َك‬
ََ‫ك بَين‬
ََ ِ‫َقوَا ًما َذل‬
ِ ‫سو ُل ه‬
‫سله ْم‬
‫صلهي ه‬
ُ ‫قَا َل َر‬
َ ُ‫اَّلل‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ‫اَّلل‬
َ ‫سوا في‬
ََ‫غي ِْر إس َْرافٍ َو‬
ُ َ‫صدهقُوا َو ْالب‬
َ َ ‫ُكلُوا َوا ْش َربُواْ َوت‬
ٍٍَ ‫َم ِخيلَة‬
İSRAF VE CİMRİLİK
Muhterem Müminler
Yüce Allah Kur’anı Kerim’in yirmi beşinci suresi olan
Furkan suresinde şöyle buyuruyor,Onlar ki (Rahmanın
has kulları) harcadıklarında ne israf ederler nede
cimrilik ikisi arasında orta bir yol tutarlar. (1)
Peygamber efendimiz sav de kibirsiz ve israf etmeden
yiyiniz içiniz ve sadaka veriniz sözüyle dikkatleri israfa
çekmiştir.(2)
İsraf herhangi bir konuda aşırı gitmek doğru ve gerçek
olandan sapmak, meşru sınırların ötesine geçme,
imkanları ve sahip olunan değerleri, gerekli görülen
yerler dışında veya gereğinden fazla harcama
anlamına gelmektedir. Cimrilik ise imkanı olduğu
halde gerekli harcamayı yapmamak demektir.
Değerli Kardeşlerim.
Bu gerçeği , yüce Allah Kur’an-ı Keriminde şöyle
ifade ediyor. Göğü Allah yükseltti ve nizamı ( dengeyi
) o koydu sakın dengeyi bozmayın buyurdu(3)
Peygamber efendimiz sav de israfı sahabe nezdinde
ne güzel dile getirmiştir efendimiz sav bir gün sa’d (ra)
uğradı sa’d abdest alıyordu Rasulullah sav sa’d ın
abdest suyunu aşırı kullandığını görünce bu israf nedir
diye sordu sa’d (ra) abdest suyundan damı israf olur
ya Rasulullah dedi efendimiz sav ise akmakta olan bir
nehirden abdest alsan bile buyurdu. (4)
Muhterem Kardeşlerim
Bu kadar hassas olan yüce dinimiz Kur’anla sünnnetle
ölçüyü koymuştur. Yememizden tutunda giydiğimiz
elbiseye varıncaya kadar dikkat etmemiz gerektiğini
bir kez daha düşünmemiz gerekmektedir. İsraf
ettiğimiz bir ekmeğe önemsemediğimiz bir elbiseye
nice muhtaç insanlar görürsünüz. Şayet sorumluluk
bilinciyle hareket etmezsek Allah ve Rasulüne gerçek
manada nekadar uzak olduğumuzu göstermiş oluruz .
Hutbemi Tekasür suresinin sekizinci ayeti kerimesinin
mealiyle bitiriyorum.” o gün elbette bu nimetlerden
hesaba çekileceksiniz buyuruyor”.(5)
Aziz Müminler
Yeryüzüne şöyle bir göz attığımızda bir tarafta lüks
içinde yaşayan milletler bir yanda sefalet içerisinde
ömrünü idame ettirmeye çalışan toplumlar bu
toplumlar içerisinde bir lokma ekmek bulamayıp
açlıktan ölen çocuklar görmekteyiz. Bu duruma
kayıtsız kalan İnsanlığın sahip olduğu değerleri
gereğinden fazla kullanması Yüce Allahın koyduğu
ölçülere riayet etmeyip haddi aşması, müsriflik
yapması, yalnız kendini düşünmesi insana verilen
değerin nekadar yersiz olduğunu göstermektedir.
Oysa Yüce Allah insanla birlikte yeryüzü ve çevresinde
canlılara yetebilecek ölçüde rızık ve nimet yaratmıştır.
Üzerinde tasarruf etme iradesinde insana vermiştir.
Bencilleşen insan, kendi çıkarından başkasını
düşünmeyen insan, doğal kaynakları ve nimetleri
sorumsuzca kullanarak yer yüzündeki dengelerin
bozulmasına sebep olmuştur. Ülkemizde ve dünyada
doğal kaynak ve nimet israfının göz ardı edilmeyecek
1- Furkan Suresi 67 ayet
2- Nesai zekat 66, V,79
3- Rahman Suresi 7-8
4- İbni mace, taharet 48, 1,148; Ahmet Bin
Hanbel II,221
5- Tekasur Suresi 8
Kılıçlar Camii İmam Hatibi
Ahmet DAL
05/06/2014
Çandır YOZGAT
Download

israftan kaçınmak