büyük buluşmaya- verdiği nimetlerin hesabını vermeye
doğru hızla yaklaşıyoruz.
İLİ
: VAN
TARİH : 13/02/2015
‫الرِحي ِم‬
َّ ‫الر ْْحَ ِن‬
َّ ‫بِ ْس ِم اللَّ ِه‬
ِ ‫ب ارِجع‬
‫) ل ََعلِّي‬99( ‫ون‬
َ َ‫ت ق‬
ُ ‫َح َد ُه ُم ال َْم ْو‬
ُ ْ ِّ ‫ال َر‬
َ ‫َحتَّى إِذَا َجاءَ أ‬
ِ ِ ‫أَ ْعمل‬
‫ت َك ََّّل إِنَّ َها َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها َوِم ْن َوَرائِ ِه ْم‬
ُ ‫يما تَ َرْك‬
َ َُ
َ ‫صال ًحا ف‬
ِ
)100( ‫خ إِلَى يَ ْوم يُ ْب َعثُو َن‬
ٌ ‫بَ ْرَز‬
ِ َ‫ نِ ْعمت‬:‫اهلل صلَّى اهلل َعلَي ِه وسلَّم‬
ِ ‫ول‬
‫ان َمغْبُو ٌن فِي ِه َما‬
ُ ‫ال َر ُس‬
َ َ‫ق‬
َ
َ َ ََ ْ ُ
ِ ‫َكثِ ٌير ِم َن الن‬
ِّ َ‫ ا‬:‫َّاس‬
ُ‫لص َّح ةُ َوالْ َف َراغ‬
ÖMRÜN İSRAFI
Muhterem Cemaat!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Nihayet onlardan birine ölüm gelip
çatınca, ‘Rabbim! Beni geri gönder de, geride
bıraktığım dünyada iyi işler yapayım’ der. Hayır!
Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir.
Önlerinde, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir
berzah vardır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.s)
şöyle buyuruyor: “İki nimet vardır ki insanların
çoğu
(onları
değerlendirme
hususunda)
aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman.”2
Değerli Mü’minler!
İnsana verilen en büyük sermaye ömürdür.
İnsan Ebedi hayatı bu kısa ömürdeki çalışmasıyla ya
kazanacak ya da kaybedecektir. İnsana verilen hiçbir
nimet sınırsız değildir. Her şeyin bir sonu vardır. Baki
olan yalnız Allah (cc)’tır. Onun için en önemli
sermayemiz olan ömrün boşa geçirilmemesi, planlı ve
düzenli olarak, Hakkın razı olacağı işlerle geçirilmesi
gerekir.
Hayatı anlamlandırma adına Her Müslüman
kendine şu soruları sormalıdır. Yerde ve göklerde
bulunan bütün varlıklar O’nu tesbih ederken acaba biz
Rabbimize itaat ve kulluk görevimizi düzenli olarak
yapabildik mi? O’nun emirlerini tutabildik mi?
Yasaklarından
korunabildik
mi?
Rızkımızı,
kazancımızı haramlara bulaşmadan helal yollardan
sağlayabildik mi? Elimizi, dilimizi, belimizi,
gözümüzü, kulağımızı, zihnimizi, gönlümüzü haram ve
günahlardan koruyabildik mi?
Allah Rasülü (sav): ‘İki günü birbirine denk
olan zarardadır’ buyururken, hangi günümüzü
diğerinden bereketli kılabildik? Sevap hanemize hangi
hayırları, hangi iyilikleri kaydedebildik? Acaba
Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul
olarak varabilecek miyiz?
Evet Kardeşlerim!
Takvim yapraklarını birer birer koparırken
aslında ömür sermayemizi tüketiyoruz. Ve Rabbimizle
Zaman su misali sona doğru hızla akarken, tek
sermayemiz olan zamanı çok iyi değerlendirmemiz
gerekir. Çünkü hızla elimizden akıp gitmektedir.
Peşinde koştuğumuz şeyler bizden kaçarken, ecelimiz
koşarak bize doğru gelmektedir. Boş ve faydasız
şeylerle geçirilen ömrün telafisi mümkün olmadığı gibi
aleyhimizde şahitlik yapacağı da unutulmamalıdır.
Rabbimizin bize emrettiği ibadetler aslında hayatımızı
planlıyor, bir düzene koyuyor. Namazın beş vakit
olması gibi.
İnsanın ihtiyaçları sınırsız, bitmek bilmiyor.
Hayat ise çok hızlı, değirmen misali bizi öğütüyor.
Eğer yaratılış gayemizi unutur ve sadece dünyalıklarla
uğraşırsak ömür sermayemizi boşa heba etmiş oluruz.
Yüce Rabbimiz: “Kim ahiret kazancını istiyorsa,
onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kârını
istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat
onun ahirette bir nasibi olmaz.” buyuruyor.3
Değerli Cemaat!
Henüz fırsat varken, can teni terk etmeden,
Rabbimiz emanetini almadan bize verilen ömür
sermayesinin değerini bilelim. Elimizi vicdanımıza
koyalım ve bugüne kadarki ömrümüzde Rabbim için,
dinim için, dünya ve ahiret saadetim için, kardeşlerim
için, insanlık için ne yaptım? sorusunu kendimize
soralım. Ve şu mübarek vakitte kaybettiklerimizi telafi
etmek ve daha yaşanılabilir bir dünya kurmak için
kendimize hedefler koyalım. Kendimiz için bir karar
alalım ve Allah’a dua edelim. Dua edelim ki bize iyi
yolları kolay kılsın, iki günümüz birbirine eşit olmasın.
Dua edelim ki, Rabbimiz ülkemizi ve âlem-i İslâm’ı
her türlü bela ve tuzaklardan korusun. Dua edelim ki,
birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz
kaim ve daim olsun. Dua edelim ki, İslâm
coğrafyasında tutuşturulan fitne ateşi sönsün. Dua
edelim ki gönül coğrafyamızda milletimize umut
bağlayan kardeşlerimizin umutları boşa çıkmasın.
Hutbemi bir hadis-i Şerif mealiyle bitirmek
istiyorum: ‘Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü
nerede tükettiğinden, İlmiyle ne amel yaptığından,
Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,
Vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça ve
cevabını vermedikçe yerinden kıpırdayamaz’.4
Hazırlayan: Ali ALTINDAĞ İlçe Vaizi Özalp / VAN
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
Müminûn, 23/99,100.
Buhârî, Rikâk, 1.
3
Şura, 20
4
Tirmizi, Kıyamet, 1
2
Download

Ömrün İsrafı - Van İl Müftülüğü