İLİ
: VAN
TARİH: 06.03.2015
ِ ‫ت ِم ْن ُك َّن لِلَّ ِه ورسولِ ِه وتَ عمل‬
‫َج َرَها‬
ْ ُ‫َوَم ْن يَ ْقن‬
ْ ‫صال ًحا نُ ْؤتِ َها أ‬
َ ْ َ ْ َ ُ ََ
‫يما‬
ً ‫َم َّرتَ ْي ِن َوأَ ْعتَ ْدنَا لَ َها ِرْزقًا َك ِر‬
ِ
َّ ِ َّ َّ َ ‫ول اللَّ ِه‬
‫س ِاء َها َم ْريَ ُم‬
ُ ‫ال َر ُس‬
َ َ‫ق‬
َ ‫ َخ ْي ُر ن‬:‫صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم‬
ِ ِ‫و َخي ر ن‬
ِ
.ُ‫يجة‬
َ ‫ساء َها َخد‬
َ ُْ َ
İSLAM’DA ÖRNEK KADIN: HZ. HATİCE
Muhterem Müminler!
Önümüzdeki 8 Mart ‘Kadınlar Günü’
münasebetiyle, örnek İslâm kadını Hz. Hatice
annemizi, hutbemizin konusu olarak tesbit etmiş
bulunmaktayız.
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Sizden kim de Allah'a ve Resûlü'ne
gönülden itaat eder ve salih bir amelde bulunursa,
ona da ecrini iki kat veririz. Ve biz ona üstün bir rızık
da hazırlamışızdır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (sas)
şöyle buyuruyor: “(Kendi döneminin)en hayırlı kadını
Meryem’dir. Hatice de (kendi döneminin) en hayırlı
kadınıdır.”2
Değerli Cemaat!
Kur’an-ı Kerim’de, tarihte gelip geçen kavim
ve milletlerden, sağlam iman ve güzel ahlâkın
zirvesine yükselen iki hanımdan bahsediliyor: Biri
küfür ve tuğyan ortamının en acımasız döneminde
küfür kokan bir sarayda ve maddî imkânların göz
kamaştırdığı ihtişama arkasını dönüp, yüzünü ebedî
mutluluğu vadeden, yüce Rabbine çevirmiş bulunan
Hz. Asiye.
Diğeri korkunç bir iftiraya kurban edilmek
istenen, “Keşke bundan evvel ölseydim de unutulup
gitseydim.” demek zorunda kalan, her yönüyle iffet ve
namusun timsali İmran kızı Hz. Meryem.
Bunlar, bir oyun ve eğlenceden ibaret olan
dünya hayatının cazibesine kapılmadan zühd ve takva
üzere yaşamış, zamanın en azgın zalimleri karşısında
yılmamış, iffet, hayâ ve fedakârlık timsali olmuşlardır.
Kadınların adeta ahlaksızlıkta yarıştığı cahiliye
döneminde imanın, iffetin, izzetin, cesaretin ve üstün
ahlakın sembolü olan kadınlardan biri de, model
şahsiyet Hz. Hatice validemizdir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Hz. Hatice, hayatı üzerinden kadına ve
insanlığa önemli mesajlar veren bir şahsiyettir. O,
devrinin çetin şartlarına ve tahammülü güç zulümlere
karşı güçlü imanı ve eşsiz fedakarlığıyla meydan
okumuş, üstün iffeti sebebiyle İslam’dan önce
“Tâhire” lakabıyla tanınmış üstün bir kişiliktir.
Kadınların insan olarak sayılmadığı bir devirde aklı,
başarısı, becerisi ve şefkatiyle nam salmış, zengin bir iş
kadınıdır Hz. Hatice.
Kıymetli Müslümanlar!
Hz. Hatice validemiz aynı zamanda iman
edenlerin ilkidir. Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde
korku ile evine koşmuş, başından geçenleri eşine
anlatmıştı. Hz. Hatice validemiz de Hz. Peygamber
(sas)’e hitaben, kendisinin akrabayı gözeten, ihtiyaç
sahiplerine yardım eden ve misafirlere ikramda
bulunan biri olduğunu söyleyerek O’nu teselli etmiştir.
Hz. Hatice, o andan itibaren müşriklerin zulmü
karşısında Resûlullah’ı (sas) hiçbir zaman yalnız
bırakmadı. Mekkeli müşrikler Şi'b-i Ebi Talip’de
Müslümanları muhasara altına aldığında kendisi de Hz.
Peygamberle birlikte iki üç yıl boyunca boykota göğüs
germiş, bu süreçte sahip olduğu bütün servetini O’nun
davası uğrunda harcamıştır.
İlk vahyin o sıkıntılı günlerinden vefat edinceye
kadar Hatice annemiz, Allah Resûlü’nün en büyük
destekçisi olmuştur. Müminlerin ilk annesi Hz. Hatice
yaklaşık yirmi beş yıl süren bir evlilik hayatından
sonra hicretten üç yıl önce 10 Ramazan'da vefat etti ve
Mekke’deki
Mualla
Kabristanı'na
defnedildi.
Efendimiz (sas) kısa süre içinde kendisini destekleyen
amcası Ebu Talib’i de kaybetti. Hz. Peygamber (sas)
bu iki kayıp sebebiyle çok üzüntülü olduğu için, bu yıl
Müslümanlar tarafından “hüzün yılı” olarak
isimlendirilmiştir.
Aziz Kardeşlerim!
Hz. Peygamber Hz. Hatice'nin vefatından sonra
çeşitli vesilelerle farklı hanımlarla evlendiği halde, ilk
hayat arkadaşını hiçbir zaman unutmamış, onun
fedakârlığını, kendisine desteğini her fırsatta anmış, bir
hayvan kestiği zaman Hatice'nin eski dostlarına ondan
birer parça göndermeyi ihmal etmemiştir.
Ömrü boyunca en büyük desteği gördüğü Hz.
Hatice’den şöyle bahsetmiştir: “Yüce Allah bana
Hatice’den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün
insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes
beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar (yardımlarını)
benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu.
Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar
ihsan etti.”3 Buyurarak Hz. Hatice'yi hayatı boyunca
minnet ve sevgiyle anmıştır.
Eşlerimiz ve kızlarımızın da Hz Hatice
validemizin o eşsiz ahlakına sahip olmasını Cenab-ı
Mevla’dan niyaz ederiz.
1
Ahzâb, 33/31.
Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr,20.
3
AhmedibnHanbel,Müsned, VI,118.
2
Hazırlayan:Necip ERGENÇ
Hatibi/VAN
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Kuba
Mescidi
İmam-
Download

Hz. Hatice - Van İl Müftülüğü