İLİ
:YOZGAT
TARİH….:20.02.2015
KONU
: ÖRNEK MÜSLÜMAN OLABİLMEK
kazanmak için yapar. Nitekim Allah Tealâ bizlere
şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a ve
ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş
olsun diye malını harcayan kimse gibi,
sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak
suretiyle boşa çıkarmayın.” [4]
Muhterem Müslümanlar!
‫صلَّى‬
َ َ‫قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن ت َزَ َّكى * َوذَ َك َر ا ْس َم َر ِّب ِّه ف‬
‫ من رأى همْن ُكم مْنكراً ف ْليغريه ه‬:)‫ول الله(صعم‬
،‫بيده‬
ّ ُ ‫قال َر ُس‬
ُْ ُ
ُْ
َْ
‫ه‬
‫ وذلك‬،‫يستطع فب َق ْلبه هه‬
‫ فإن مل‬،‫فبلسانه‬
‫يستطع‬
‫فإن مل‬
ْ
ْ
‫أضعف اال ه‬
‫ميان‬
ُ َْ
Aziz Müslümanlar!
Okuduğum ayetlerde Allah Zülcelâl hazretleri şöyle
buyuruyor: “Doğrusu kendini arıtıp temizleyen,
Rabbinin ismini anıp da namaz kılan kurtuluşa
erdi.” [1]
Okuduğum Hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz
(sav.) buyurdular ki: “Sizden biriniz çirkin bir iş
görürse, onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü
yetmezse, diliyle uyarsın; buna da gücü yetmezse,
kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf
derecesidir.” [2]
Yaratılan mahlûkatın en şereflisi olan insana Allah
akıl ve irade bahşetmiştir. Bunun yanında insana
sorumluluklar da vermiştir. İnsan önce kendinden,
sonra yakın çevresinden, sonra da içinde yaşadığı
toplumdan sorumludur. Sorumluluk bilinciyle her
davranışını kontrol etmeyi bilen insan, farkında
olmadan toplumun da iyi yönde değişimine neden
olur.
Kıymetli Müslümanlar!
İslâmın öngördüğü örnek bir müslüman Allah’ın bize
verdiği nimetlere şükreder, bir günah işlediğinde
derhal tövbe eder, günah ve hatada ısrar etmez,
insanlara iyiliği tavsiye edip kötülüklerden
alıkoymaya çalışır. O adeta lisan-ı hal ile iyiliğe teşvik
eder etrafındaki insanları. Yaşadığı güzel ahlâk o
insanın en etkili ve güvenilir sözcüsü durumundadır.
“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz
ben müslümanlardan’ım.” diyenden daha güzel
sözlü kimdir?” [3]
İhlâs ve samimiyet çerçevesinde hareket eden insan
gösterişten uzaklaştığı gibi çevresinde de iyi bir örnek
kişilik olur. İhlâs ve samimiyet ise kolay elde
edilemez. Bu, sadakatle çalışıp Allah’tan medet
dilemek ve hidayet rehberimiz Kur’an’a ve sünnete
sarılmakla elde edilir. Samimiyeti özüne yerleştiren
kimse etrafına da gül kokuları saçmaya başlar.
Samimi bir insan söyledikleriyle zaten uyumlu bir
yaşantı içindedir. Onun çok söz söylemesine ihtiyaç
kalmaz, çünkü o, hâl ve tavırlarıyla konuşmaktadır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Peygamber Efendimizin yaşayışı, davet ettiği hak din
ile mutabık olmuş, O’na muhatap olan insanlar henüz
peygamberliğini bilmeden doğruluk ve samimiyetini
görmüşlerdir. Mekkeli Müşrikler Peygamberimiz
(sav)in nübüvvetini kabul etmemelerine rağmen şahsî
yaşayışına ses çıkaramıyor, “el-Emîn” olduğunu kabul
etmek zorunda kalıyorlardı. Zira Peygamberimiz (sav)
insanlara tebliğ ettiği hususları herkesten önce kendisi
tatbik ediyordu. Böylece islâma davet ettiği insanlar
O’nun şahsında İslâmı müşahede ediyorlardı.
Muhterem Müslümanlar!
Bizler de Peygamber Efendimiz (as)’in izinden
giderek O’nun gibi, anlattığı şeyleri önce kendisi
uygulayan bireyler olalım. Ailemize, çocuklarımıza
öğrettiğimiz güzel ahlâkı önce kendimiz yaşayalım ki
onlar da bizden görüp örnek alsınlar. Örnek
Müslüman olabilmek içinse Kur’an ve Sünnete uygun
yaşamaya özen gösterelim. Evde, işte veya dışarda..
Ne yapılmasını, nasıl olmasını istiyorsak önce onu biz
uygulayalım. Ailemize, çevremize, diğer insanlara biz
örnek olalım. Öğrenelim ve bilelim ki dünya ve
ahirette bizleri ancak Kur’an ve Sünnete göre
yaşayışımız kurtaracaktır.
Hutbemi veciz bir söz ile bitirmek istiyorum: “Olgun
insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve
yapabileceğini söyleyen insandır.”
HAZIRLAYAN:
Muhammed GÜNEŞ
Aziz Kardeşlerim!
Yakacık Köyü
İnsanlara örnek olacağım derken gösteriş ve riya
çukuruna da düşebilir insan.. Riya ve gösteriş ibadetin
özünü yakar, sevabından bir şey bırakmaz, ortada kala
kala ibadetin şekli kalır. Haliyle bu da bir işe yaramaz.
Bu nedenle gerçekten samimi bir mü’min her zaman
gösteriş ve riyadan uzak kalmaya çalışır. Yaptığı
bütün iyi ve güzel şeyleri sırf Allah’ın rızasını
Kadışehri/YOZGAT
[1] A’lâ, 87/14-15
[2] Müslim, İman, 20
[3] Fussilet 41/33
[4] Bakara, 2/264
Download

örnek müslüman olabilmek