İHALE İLANI
YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ
784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ
1. İdarenin
a) Adresi
: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:14 66100 MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 354 2129396 – 0 354 212 93 96
c) E-mail adresi
: [email protected]
2. İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı :
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
İLÇESİ
AKDAĞMADENİ
KÖYÜ
Sarıgüney-Boğazköy
Gündüzler
Davulbaz
Tekkegüney
Dokuz-Üçkaraağaç
Kayakışla-Taşpınar
Karacaören-Sekikaşı
Arslanlı-Sarıgüney
Kırlar-ÇampınarAkçakoyunlu
Abdurrahmanlı
Karadikmen-Konacı
Gökdere-Belekcihan
Kılıçlı-Boğazköy
Sazlıdere-Uluocak
Sağıroğlu-Gündüzler
Okçulu
Dokuz-Üçkaraağaç
Körük
Oluközü-KonacıKaradikmen
Müşalimkalesi-Tarhana
Şahnaderesi
Ortaköy-Aşağıçulhalı
Sarıköy-Boğazlı-Kılıçlı
Sazlıdere-Uluocak
Sağıroğlu
Çampınar
Çevirme
Dayılı- Hasbek Arası
YAPILACAK İŞ
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
BİRİM/
MİKTARI
18 Dekar
9 Dekar
18 Dekar
3 Dekar
18 Dekar
18 Dekar
12 Dekar
9 Dekar
26 Dekar
12 Dekar
18 Dekar
18 Dekar
9 Dekar
18 Dekar
12 Dekar
12 Dekar
6 Dekar
12 Dekar
24 Dekar
24 Dekar
12 Dekar
24 Dekar
18 Dekar
18 Dekar
18 Dekar
12 Dekar
18 Dekar
18 Dekar
444 Dekar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ÇEKEREK
Bayındırhüyük-Kuzgun
Çayırözü
Karahacılı
Çeltek-Ortaoba
Çekerek-Bayındırhüyük
Arası
Kuzgun
Fakıdağ
Kırkdilim-Doğanoğlu Arası
Bazlambaç-Çandır Arası
Kayalar
TOPLAM
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
42 Dekar
12,6 Dekar
9 Dekar
10,2 Dekar
24 Dekar
18 Dekar
24 Dekar
18 Dekar
6 Dekar
18 Dekar
181,8 Dekar
S.NO
1
2
3
4
5
İLÇESİ
KADIŞEHRİ
KÖYÜ
Kadışehri-Hanözü
Kabalı Bağlantı Yolu
Yangı- Bağlantı yolu
Örencik
Elmalı
YAPILACAK İŞ
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
TOPLAM
1
2
SARAYKENT
İzibüyük Köyü Grup Yolu
Karapınar
TOPLAM
GENEL TOPLAM
BİRİM/
MİKTARI
48 Dekar
21 Dekar
15 Dekar
12 Dekar
3 Dekar
99 DEKAR
II. Kat Asfalt Kaplama
II. Kat Asfalt Kaplama
54 Dekar
6 Dekar
60 DEKAR
784,8 DEKAR
b) Yapılacağı yer
: Yozgat Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri ve Saraykaent İlçelerine bağlı
muhtelif köy yolları.
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin yapılıp yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer teslimi ile işe başalanılacak ve 01/09/2014 tarihinde tamamlanmış olacaktır.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat Valiliği Kat:2 Valilik Toplantı
Salonu 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
: 08/05/2014 Perşembe Günü Saat: 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
Olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.2. Mesleki, Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler,
4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair
Tebliğde belirtilen; A/V:KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı + Üstyapı) Gurubu işleri benzer iş olarak
değerlendirilecektir.
4.2.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; Fakültelerin İnşaat Mühendisliği
bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
4.3.1. İsteklinin Organizasyon Yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler;
4.3.1.1. Teknik Personel Listesi;
Pozisyonu
Mesleki Unvanı
Mesleki Özellikleri
Adet
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi
En Az 3 Yıl Deneyimli
1
Şantiye Görevlisi
İnşaat Teknikeri veya Asfalt
konusunda kurs görmüş personel
En Az 3 Yıl Deneyimli
1
İstekliler yukarıda belirtilen Listedeki personeli çalıştıracaklarına ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesini teklif
ekinde vereceklerdir.
Yüklenici Teknik Personelin İdarece belirlenen niteliklere uygun olduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeleri yer teslimi
ile birlikte İdareye ibraz edeceklerdir.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
4.3.1.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İhale konusu işin yapılabilmesi için;
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Makine ve Teçhizatın Adı
Lastik Tekerlekli Silindir
Lastik Tekerlekli Yükleyici
Roleytank
Distribütör (Bilgisayar Kont)
Mıcır Serici Damperli Kamyon
Binek Aracı
Süpürücü
Eleme Tesisi (Seyyar)
Adeti
1
1
1
1
3
1
1
1
Kapasitesi
Min 11.500 Kg Ağırlık 1995 Model ve üzeri
Min 2,5 m³ Kepçe Kap. 1995 Model ve üzeri
13 Ton ve Üzeri 2005 Model ve Üzeri
10 Ton ve Üzeri 2005 Model ve Üzeri
Minimun 8 Ton 2005 Model ve Üzeri
2005 Model ve Üzeri
Min. 80 Ton/Saat
İstekliler makine ve diğer ekipmana ilişkin olarak Yapı Araçları Taahhütnamesini (standart form 041.0/Y) ve Yapı
Araçları Bildirisini(standart form 042.0/Y) tekliflerine ekleyeceklerdir.
İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali
müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise,
noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre
edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki
kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına
bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Fakültelerin İnşaat
Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi Birlik Bürosu No:14 66100/
YOZGAT adresinde görülebilir ve 500,00-TL bedel mukabilinde CD ortamında aynı adresinden temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, 08/05/2014 Perşembe Günü Saat: 14:00’a kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat
Valiliği Kat:2 Valilik Toplantı Salonu 66100/YOZGAT adresine kendi, vekili veya yetkilisi tarafından teslim
edilecektir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş
kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir (Kısmi teklif verilemez).
9. İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Birlikler 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
Diğer Hususlar:
13. Bitümlü malzemeler: İdare tarafından verilecek bitümlü malzemeler MC-30 astar malzemesi ile AC-160-220
veya AC-100/150 asfalt çimentosu olacaktır.
14. Agrega (Mıcır) : Sathi kaplama için gerekli asfalt mıcırı İdare tarafından yol boyu üzerindeki depolara figüre
halinde teslim edilecektir. M2 ye kullanılacak mıcır miktarı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Adnan DALDAL
Vali Yardımcısı
Vali a.
Birlik Başkanı
28/04/2014 Bir. Say. : H.UYGUR
28/04/2014 Bir. Müd.:A. ÇALIK
Download

ihale ilanı toplam