İL
: İSTANBUL
TARİH: 26.12.2014
‫الر ٖح ِيم‬
‫بِس‬
َّ ‫الرحْ مٰ ِن‬
َّ ِ‫ْــــــــــــــــم هللا‬
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ ٍ ِ ‫مااَصاب َِمن‬
َُ‫اهلل‬
َ ‫َو‬
ُ ْ َ َ َ
َ َُُ‫َوَم ْنَيُ ْؤم ْنََباهللَيَ َََِْْْْب‬
َ ‫َمصيبَةَاالََّبا ْذنَاهلل‬
ٍ
َ‫َعِْيم‬
َ ‫بِ ُك ِّلَ َش ْيء‬
ِ ‫بَاِل‬
َ‫َىَاهلل َِم َنَال ُْم ْؤِم َِن‬
ََ ‫َخ ْي ر‬
َ َ‫َوق‬
ُّ ‫َح‬
ُّ ‫اَل ُْم ْؤِم ُنَالْ َق ِو‬:‫السالَ ُم‬
َّ ‫َِّب َعلَْي ىه‬
َ ‫ى‬
ُّ ‫ال النى‬
َ ‫َوأ‬
ِ ‫الض‬
ِ ِ ِ ‫كَو‬
َ‫َو َال‬
َِ ‫َّع‬
َ ‫َوفِىَ ُك ٍّل‬،
َ ‫ص‬
ْ َ َ ‫ىَماَيَ ْن َف َُع‬
ْ ‫َاَ ْح ِر‬،‫َخ ْي ر‬
َ َْ‫َع‬
َ ‫اََْع ْنَباهلل‬
َ ‫يف‬
ِ ‫ت ع ِجز‬
َ‫اَولكِ َْن‬
َ َ‫صاب‬
ُ ْ‫كَ َش ْىءَفَالََتَ ُق ْلَل َْوَاَنِّىَفَ ََع‬
َ َ‫َوا ْنَا‬
َ ََ ‫َُْ َكا َنَ َك ََ َاوَك‬
َ ْ َْ
ِ
...‫َوَماَ َشاءََفَ َع َل‬،
َ ‫َََ َِ ُراهلل‬:‫َُ َْل‬
HAYAT, TEDBİR VE TAKDİR
Muhterem Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Allah’ın izni olmaksızın hiçbir
musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa
Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi
hakkıyla bilendir.”1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Güçlü
Mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha
hayırlı ve sevimlidir. Hadd-i zatında Mü’minlerin
hepsinde hayır vardır. Senin için faydalı olana
talip ol. Allah’tan yardım dile ve acizlik gösterme!
Buna rağmen başına bir sıkıntı gelirse ‘Eğer
şöyle yapsaydım şöyle olurdu’ deme! Fakat
‘Allah’ın takdiridir ve O ne dilerse o olur’ de”2
Kardeşlerim!
Bu hadisten tedbirin gereksiz ve faydasız
olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Peygamberlerin
hayatlarından bize intikal eden önemli hususlardan
biri de tedbir almaktır. Yakup (a.s) çocuklarını
Mısır’a gönderirken muhtemel tehlikelere karşı
“Oğullarım şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin,
ayrı ayrı kapılardan girin” 3 tavsiyesinde
bulunuyordu. Peygamberimizin Hicret esnasında
Mekke’den çıkarken yatağına Hz Ali’yi yatırması,
yolculuk için hazırlık yapılması, Mekke’den
geceleyin ayrılıp Medine istikametinin aksi bir
yönüne gitmesi birer tedbir idi. Bütün bu tedbirleri
aldıktan sonra arkadaşının hala endişe etmesi
üzerine ise: “Mahzun olma Allah bizimle
beraberdir”4 buyurması, iman ve tevekkülün en
güzel örneğidir.
Değerli Müminler!
Sebep ve sonuç ilişkisi umumi bir kaide
yani sünnetullahtır. Yüce Allah kullarına “Ey
İman edenler! Tedbirinizi alın.” 5 “Kendi
ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” 6
buyurmaktadır. Bugün trafik kazalarının, orman ve
ev yangınlarının, sel ve su baskınlarının,
depremlerin verdiği can ve mal kaybının en önemli
sebebi tedbirsizlik değil midir? Usulüne uygun iş
ve özel hayatımızda da gerekli tedbirleri almalıyız.
Kaza ve iş kazası denilen olayda insan unsurunun
etkin
olduğu,
tedbirsizliğin
hatta
yasal
zorunlulukların
yerine
getirilmeyişinin
acı
sonuçları yüreğimizi yakıyor. Tedbirler alınarak
yapılan işlerde sorunların ortadan kalkacağı veya
en aza ineceği kuşkusuzdur. Başımıza gelen bu tür
bela ve musibetlerin temelinde sorumsuz
davranışlarımız ve yanlış kader anlayışımız
bulunmaktadır. Bu hakikat bir ayeti kerimede şöyle
ifade edilir “Başınıza her ne musibet gelirse,
kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de
çoğunu affeder.”7
Aziz Kardeşlerim!
Tedbirde de ölçülü olmalıyız. Bu husustaki
aşırılık Yüce Allah’a güveni sarsan bir davranış
haline dönüşür. Hayırlı bir netice sadece maddi
sebeplere sarılmakla mümkün olmaz. Bununla
birlikte Allah’tan yardım dilemek, O’na güvenmek
ve O’nun takdirine razı olmakda kulluğumuzun bir
şiarıdır. Bu hususta bir ayeti kerimede şöyle
buyrulur: “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından
başkası bize asla erişmez. O bizim
Mevla’mızdır. Onun için müminler yalnız
Allah’a güvenip dayansınlar.” 8 Kul olarak
üzerimize düşen görevi yapmış olmamıza rağmen
her zaman arzu ettiğimiz neticeye ulaşamayabiliriz.
Artık “Rabbim neylerse güzel eyler” deyip onun
hikmetine ve hükmüne rıza göstermeliyiz.
Unutmayalım ki bir imtihan dünyasında yaşıyoruz
öyleyse tedbir bizden takdir Allah’tandır.
Teğabun, 64/11
Müslim, ‘Kader’ 8
3
Yusuf 12/67
4
Tevbe 9/40
5
Nisa 4/71
6
Bakara 2/195
7
Şura 42/30
8
Tevbe 9/51
1
2
Hazırlayan: Alaattin DEMİRYÜREK
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Hayat, Tedbir ve Takdir