TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
15 Ocak 2016
RABBİMİZ! BİZİ DOSDOĞRU YOLA İLET!
Aziz Kardeşlerim!
Bir
gün
değil; şefkat, merhamet ve adalet vardır. Bâtıl ve
Peygamberimiz
çizerek “İşte
bu,
(s.a.s),
düz
Allah’ın
bir
çizgi
dosdoğru
beyhude davaların peşinde savrulmak değil, hak ve
hakikate tâbi olmak vardır.
yoludur.” buyurdu. Ardından bu çizginin sağından ve
Kardeşlerim!
solundan
da,
Çağımızda bütün bu anlamları ifade eden sırât-ı
dosdoğru yolun haricindeki yollardır. Bu yolların
müstakimden uzaklaşıldığı için, dünyada ve gönül
her birinin başında ona çağıran bir şeytan
coğrafyamızda korku, acı, gözyaşı, huzursuzluk kol
vardır.” şeklinde açıklamada bulundu. Sonra da şu
geziyor. Sırât-ı müstakimden uzaklaşıldığı için bugün
âyeti
semamız
başka
kerimeyi
çizgiler
çizdi
ve “Bunlar
okudu1: “Şüphesiz
bu
benim
nice
merhametsizliklere,
arzımız
nice
dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara
vicdansızlıklara şahitlik ediyor. Sırât-ı müstakimden
sapmayın. Onlar sizi Allah’ın yolundan uzaklaştırır.
uzaklaşıldığı içindir ki; dünyada milyonlarca insan
İşte günahtan korunmanız için Allah size böyle öğüt
evinden, barkından, yurdundan kaçıyor, açlık ve
verdi.”2
sefaletten hayatını kaybediyor. Sırât-ı müstakimden
Kardeşlerim!
uzaklaşıldığı içindir ki; bugün ayrılık-gayrılık ve
Rabbimizin dosdoğru yolu olan ve dualarımızdan hiç
tefrikaya düşülüyor; kardeşlik, muhabbet, adalet, hak
eksik etmediğimiz sırât-ı müstakimi, Efendiler Efendisi
ve hakikat çağrıları cılız ve karşılıksız kalıyor. Öyle ki,
bizlere böyle takdim ediyordu. Bu yolun yolcusu
mezheplere, meşreplere, dillere, ırklara, coğrafyalara
olmanın, şeksiz şüphesiz mümin olmayı, Allah ve
mensubiyet,
kimilerince
Peygamberinin mesajlarını her daim sadakat ve
mensubiyetin
önüne
teslimiyetle dikkate almayı gerektirdiğini bildiriyordu.
lütfettiği
Efendimiz, hiçbir eğrilik ve sapkınlığın bulunmadığı
dünyanın pek çok yerinde gün be gün çiğneniyor.
bu yola koyulan yolcunun, dünya ve ahirette huzur ve
Kardeşlerim!
mutluluğa ulaşacağını vurguluyordu. Farklı yolların ise
Unutmayalım
ki;
insanı sadece sırât-ı müstakimden değil, aynı zamanda
mutluluğumuz
Rabbimizin
Rabbinin rızasından, Resûlullah’ın izinden, yaratılış
Peygamberi
amacından,
müstakiminde, dosdoğru yolda sapmadan, yılmadan
dahası
tüm
insani
erdemlerden
saygınlık,
İslâm’a
geçiriliyor.
haysiyet
ve
Allah’ın
ve
bizlere
öğretmiş
insana
dokunulmazlık,
kurtuluşumuz,
aracılığıyla
ümmete
huzur
ve
Kitabı
ve
olduğu
sırât-ı
uzaklaştıracağını haber veriyordu.
yürümekle mümkündür. Efendimiz (s.a.s)’in eşsiz
Kardeşlerim!
örnekliğinden ayrılmamak ve onun bize öğrettiği yüce
Sırât-ı müstakimde sadece bir olan Allah’a kulluk
değerlere sımsıkı sarılmakla mümkündür.
vardır. Hayatı O’nun emir ve yasaklarına göre tanzim
Hutbemi
etmek vardır. Allah Resulünü sevmek ve ona gönülden
Rabbimize teslimiyet ve niyazımızı dile getirdiğimiz
tabi olmak vardır. Onun gibi dosdoğru, emin ve yüce
Fâtiha suresindeki şu âyet mealleriyle bitirmek
bir ahlak üzere oluş vardır.
istiyorum: “Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve
Sırât-ı müstakimde, hayır ve güzelliklere anahtar, şerre
yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola
kilit
ilet. Nimet
oluş
vardır.
Sırât-ı
müstakimde
insanı
itibarsızlaştırmak değil, yüceltmek; öldürmek değil,
her
gün
namazlarımızda
verdiklerinin
okuduğumuz,
yoluna;
uğramışların ve sapmışların yolunu değil!”4
yaşatmak vardır. Sırât-ı müstakimde ötekileştirmek
değil, biz olmak; parçalanıp yok olmak değil, bir ve
beraber olmak vardır. Farklı renkleri, farklı dilleri
Yüce Yaratanın bir ayeti olarak telakki etmek
1 En’âm, 6/153.
vardır.
Sırât-ı müstakimde yalan, hile ve türlü
2 Dârimî, Mukaddime, 23.
desiseler değil; dürüstlük, erdem ve istikamet üzere
3 Nesâî, Salâtu'l-îdeyn, 22.
olmak vardır. Sırât-ı müstakimde şiddet, zulüm, terör
4 Fâtiha, 1/5-7.
gazaba
Download

2016.1.15|rabbimiz! bizi dosdoğru yola ilet!