İL
: KASTAMONU
TARİH : 23.01.2015
‫من ال َّر ِح ِيم‬
ِ ‫بِس ِْم‬
ِ ْ‫هللا الرَّح‬
‫ْللاُ ِمنْفَضلِ ِْه‬
ّْ ‫اسْ َعلَىْ َماْآتَاهُ ُم‬
ُ ‫أَمْ يَح‬
َ َّ‫سدُونَ ْالن‬
َّ ‫قال رسول‬
‫صلّى هللاُ َعلَ ْي ِه وسلم‬
َ ‫هللا‬
ْ‫تْ َكما‬
ِ ‫ْفإنَّ ْالحس َْدْْيأ ُك ُلْالحسنا‬،َْ‫إيَّا ُكمْوالحسد‬
َْ ‫ْأوْقالْالعُش‬،ْ‫الحطب‬
‫ب‬
ْ‫تَأ ُك ُلْالنًا ُْر‬
َ
HASED
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayet-i Kerimede Yüce Allah şöyle
buyuruyor:“Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan
verdiği şeyler için insanlara hased mi
ediyorlar?”i
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle
buyuruyor: “:Haset etmekten sakının. Zira, ateşin
odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de
iyilikleri yer bitirir. ”ii
Aziz ve Muhterem Kardeşlerim;
Müminin hayatında bulunması gereken güzel
hasletler olduğu gibi uzak durması gereken çirkin
hasletler de vardır. Hased de o çirkinliklerden
birisidir. Allah’ın, bazı kullarına verdiği maddi ve
manevi nimetlerini kıskanmak ve o nimetlerin o
kimseden gitmesini istemek anlamına gelen hased,
müminin istikametten sapmasına sebep olan en kötü
özelliklerden birisidir.
Yüce Allah (c.c.); “Allah’ın, kiminizi
kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri
(haset ederek) arzu edip durmayın.” iiiBuyurarak
hasetçilikten uzaklaşmamızı isterken
“Ve
kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden
sabahın Rabbine sığınırım! ”ifadesiyle kıskanan
kişinin şerrinde Rahmet, Rahman’a sığınmamızı
işaret eder ve
"Allah kullarına rızkı bol bol
verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat o, (rızkı)
dilediği ölçüde indirir”iv ayeti celilesi ile de niçin
herkese aynı ölçüde rızık vermediğinin hikmetini
bizlere bildirmektedir..
Kıymetli Mü’minler;
Mü’minler arasındaki kardeşlik duygularını
törpülemeye sebep olan hased, bizim sadece
dünyamız için değil ahiretimiz için de çok büyük
zararlara sebep olmaktadır.
Zira Peygamber Efendimi(SAV); :"Hased
etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları)
yiyip bitirdiği gibi hased de iyilikleri yer bitirir ”
v
buyurarak hasedin mü’min için ne büyük bir
tehlike olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte
iyi olan şeylerin istenilebileceği iyi şeylere hased
yani gıpta edilmesi gerektiğini şu sözleriyle ortaya
koymaktadır::"Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:
Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda
harcayıp tüketen kimse; Allah'ın kendisine
verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu
başkalarına da öğreten kimse. " vi
Muhterem Kardeşlerim;
Dikkat buyurun, Hased: “Şeytan Mesleğidir.”
Çünkü insanın halîfe yapılmasını kıskanan şeytân,
kıskançlık ve kibrinden ötürü Âdem'e itaat etmeyi,
secde etmeyi kabul etmeyip Allah'ın buyruğuna
karşı gelmiş, bu yüzden cennetten kovulup ebedî
lanete uğramıştır. Yani hased, şeytani bir tavırdır.
Dinimiz, aile ve toplum hayatının güvenli ve
huzurlu olmasına, fertlerin güzel ahlaklı olmasına
büyük önem vermiştir. Haset ve kinin topluma ne
kadar zarar verdiği aşikardır. Hased insanları
birbirlerine düşürür kişilerin aralarında her türlü
kin, nefret ve fitne doğmasına sebep olur. Öyleyse
bizler
Allah’ın
kitabı
Kur’an’da
ve
Peygamberimizin hadislerinde yapılması yasaklanan
bu kötü huyları terk edelim. Cennet vatanımızda
huzur, barış, sevgi ve kardeşlik içerisinde hep
birlikte yaşayalım.
Hutbemi Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in çok
güzel bir uyarısıyla bitiriyorum. ”Birbirinize haset
etmeyin, kin tutmayın. Başkalarının ayıplarını
araştırmayın, konuştuklarını dinlemeyin, müşteri
kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun.”
vii
i
Nisa 4/54.
Ebû Dâvûd, Edeb 44.- İbni Mâce, Zühd 22
iii
Nisa 4/32
iv
Şura42/27.
v
Ebû Dâvûd, Edeb 44. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 22
vi
Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ'tisâm 13, Tevhîd 45;
Müslim, Müsâfirîn 268. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce,
Zühd 2.
vii
Müslim Birr, 30.
ii
Hazırlayan: Yasemin YILMAZ (İl Vaizi)
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

Haset 2015-01