İL
: AKSARAY
TARİH : 24/10/2014
Mekkeli müşriklerin, kendilerine şahit, müjdeleyici,
uyarıcı olarak gönderilen Merhamet Peygamberine ve
Müslümanlara akla hayale gelmedik zulüm, baskı ve
işkenceleri reva görmeleri neticesinde, Mekkeli
Müslümanlar, hicret etmek zorunda kalmışlardır.
Hicret, islamî hayatın tıkandığı ve engellendiği
durumlarda, İslam’ın daha geniş kitlelere ulaşması için
gerçekleştirilen bir iman göçüdür. Müslümanların fethe
hazırlık yapmak için uyguladıkları bir taktiktir. Hicret
asla kaçış değildir!
Muhterem Müminler!
HİCRET BİZE NEYİ ÖĞRETİR?
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “İman edip hicret eden ve Allah
yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden
kimselerin mertebeleri, Allah katında daha
üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta
kendileridir.”1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Sevgili
Peygamberimiz (sav): “Müslüman, elinden ve
dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.
Muhacir ise, (zannedildiği gibi yalnızca bir yerden
başka bir yere hicret eden kimse değil, asıl) Allah’ın
yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.”2
buyurmaktadır.
Değerli Müminler!
Bir Hicri yılbaşına daha giriyoruz. Yarın 1
Muharrem 1436 Sözlükte “terketmek, ayrılmak,
ilgisini kesmek” anlamına gelen hicret: “kişinin
herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben
ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha
çok “bir yerin terkedilerek başka bir yere göç
edilmesi” anlamında kullanılır. Terim olarak genelde
gayri müslim ülkeden İslâm ülkesine göç etmeyi,
özelde ise Hz. Peygamber’in ve Mekkeli
müslümanların Medine’ye göçünü ifade eder.
Medine’ye göç eden müslümanlara muhâcir, Resûl-i
Ekrem’e ve muhâcirlere yardım eden Medineli
müslümanlara da ensâr unvanı verilmiştir.3
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’den önceki
dönemlerde de peygamberlerin ve onlara inanan
insanların kâfirlerce hicret etmeye zorlandıklarından
ve bunların inançları uğrunda yurtlarını bırakıp başka
yerlere gittiklerinden bahseder.4
Aziz Kardeşlerim!
Miladi 622 yılında gerçekleşen hicret, daha sonra
hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Hicret, kıyamete kadar geçerli olan, pek çok ders ve
ibret alınacak olaylar içermektedir.
Hicret esnasında da Hz. Peygamber (sav)’in aldığı
tedbirler, uyguladığı taktikler ve çektiği sıkıntılar bize
şunu göstermiştir: Kul, Allah için bütün gücünü
kullanacak, ondan sonra Allah’tan yardım isteyecektir.
Yani hicret bize; “Allah’ın yardımı, kulun gücünün
bittiği yerde başlar” bilincini kazandırır.
Hicret; Allah için, mal-mülk, makam-mevki, hatta
gerekirse ev-barkın da terk edilebileceğini öğretir.
Dünya nimetlerine karşı âhireti tercih etmeyi öğretir
bize hicret.
Medineli Müslümanların, Mekkeli göç eden
Müslümanlara kapılarını açmaları, onlara yardım
etmeleri, onları kardeş edinmeleri günümüzde
unutulmaya yüz tutan İslam kardeşliğinin ve ümmet
olmanın ne demek olduğunu bize öğretir.
Hicret; aynı zamanda bize, küfür, şirk, nifak, zulüm,
aldatma, yalan, içki, faiz gibi Allah’ın yasakladığı her
türlü günahlardan, ahlaksızlıktan, Allah’ın razı olduğu
iman ve bu imanın gerektirdiği bir ahlaka yükselmeyi
öğretir.
Kardeşlerim!
İslâm’ın ilk yıllarında, Medine İslâm Devletinin
güçlenmesi için imkân bulan bütün müminlerin
Medine’ye hicret etmeleri emredilmişti. Fakat İslâm
bütün Arabistan’a yayıldıktan ve küfrün kalesi olan
Mekke Müslümanların eline geçtikten sonra, artık yeniden hicret şartları ortaya çıkıncaya dek- hicrete
gerek kalmamıştır. Bunun yerine, müminlerin
bulundukları yerde İslâm’ı egemen kılmak için çaba
göstermeleri, zulüm ve haksızlığa karşı mallarıyla,
canlarıyla mücadele etmeleri ve Allah yolunda savaş,
hicret, infak gibi fedakârlıklara her an hazır olmaları
gerekmektedir. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber
Efendimiz (sav): “Mekke fethinden sonra artık hicret
yok; fakat cihad ve niyet vardır. Allah yolunda
savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın.”5
buyurmuştur.
Hazırlayan: Mehmet ESER, Uzman Vaiz, Aksaray
1
Tevbe, 9/20
Buhârî, İman 4–5, Rikâk 26; Müslim, İman 64–65
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ans. “Hicret” Maddesi
4
Ankebût 29/26; Hûd 11/80-81; Hicr 15/65; A‘râf 7/88
2
3
5
Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 45, Cihâd 1, 27, 184; Müslim, Hac 445, İmâret 85.
Download

HİCRET BİZE NEYİ ÖĞRETİR? Okuduğum ayet