İli
: Gaziantep
Tarih : 14.03.2014
‫بِ ْس ِم اللّٰ ِه ال َّر ْح ٰمنِ ال َّر ٖحي ِم‬
‫ات َب ْل‬
ٌ ‫َولا َ َتقُولُوا لِ َم ْن ُي ْق َت ُل فِي َسبي ِل اللّ ِه أَ ْم َو‬
‫أَ ْح َياء َولَ ِكن لا َّ َتشْ ُع ُرو َن‬
‫َقا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم‬
‫ُي ْغف َُر لِلشَّ ِهي ِد كُ ُّل َذنْ ٍب إِلا َّ ال َّد ْي َن‬
ŞEHİTLİK VE GAZİLİK BİLİNCİ
Muhterem Müslümanlar!
Dünyaya kulluk etmek için gelen insanoğlu bu
gaye doğrultusunda ibadet eder ve fedakârlıklar yapar;
Allah için emeğini, malını ve hatta canını verir. Sonuçta
bu yolda her şeyini feda edebileceğini göstererek
imanında sadık ve samimi olduğunu ortaya koyar. İlgili
Ayet-i Kerimede Rabbimiz şöyle buyurur: “Müminler,
ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra
şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah
yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte
imanlarında sadık olanlar onlardır.” 1
Değerli Müslümanlar!
“Şehitlik” Allah katında çok yüksek bir
derecedir. Şehidlerin Rableri katında diri olduklarını
açıklayan ayette Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah
yolunda öldürülenler için: "ölüler" demeyin. Bilakis
onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.”2
Diridirler, çünkü şehitlerin rızıkları kesilmiyor ve onlar
akıbetleri ile ilgili bir hüzün ve endişe yaşamıyorlar. Bir
ayet-i Kerimede Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah
yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar
diridirler, Rableri katında rızıklandırılmakta,
Allah'ın, fazlından kendilerine vermiş olduğu
şeylerle sevinmektedirler ve henüz arkalarından
kendilerine yetişmemiş olanlara hiç bir korku
olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek
isterler.”3
Aziz Kardeşlerim!
Üzerinde yaşadığımız şu topraklar için nice
canlar verildi, şehit kanları aktı. O mücahitler birileri
ölsün biz yaşayalım, birileri yapsın biz oturalım
demediler. Hz. Peygamberin sancağını devralıp
savaştan savaşa, zaferden zafere koştular ve bunun
karşılığında dünya ve ahirette hayırlarla karşılaştılar.
Ayet-i Kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:
“Peygamber ve onunla beraber iman
edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte
bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler
de ancak onlardır.” 4
Değerli Müslümanlar!
Şehitlik, dünya hayatını Allah için verip
karşılığında cenneti satın almaktır. Bir ayet-i kerimede
bunun açıklaması şöyle gelmiştir: “Şüphesiz ki Allah,
mü’minlerin canlarını ve mallarını kendilerine
cennet karşılığında satın almıştır.”5 Elbette
bağışlanmadan cennete giremeyiz. Şehidin tüm
günahlarının bağışlanacağı müjdesini ise Peygamber
Efendimiz (sav) açıklıyor: “Allah Teâlâ kul borcu
hariç şehidin tüm günahlarını bağışlar.” 6
Aziz kardeşlerim,
Allah yolunda çarpışan gazilerimiz de büyük
mükâfat elde etmişlerdir. Zira Allah yolunda savaşmak
için yol almanın bile tüm dünyadan hayırlı olduğunu
Peygamber Efendimiz (sav) şöyle açıklar: "Allah
yolunda yapılan bir sabah ve akşam yürüyüşü bile,
hiç şüphesiz dünyadan ve dünyadaki varlıklardan
daha hayırlıdır." 7
Muhterem Müslümanlar!
Kahraman ecdadımız bu güzel vatanı hayatları
pahasına savunarak bizlere emanet etmiştir. Bize düşen
vazife ise emanete ihanet etmeden onu gelecek
nesillerimize
ulaştırabilmektir.
Bu
vesileyle
mukaddesatı uğruna hayatını feda etmiş tüm
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Vatanımıza, milletimize, İslam alemine, birlikberaberliğimize gelebilecek her türlü bela ve musibet
karşısında Rabbimize sığınıyoruz.
Hutbemi
şehitlere
verilen
mükâfatın
büyüklüğüne işaret eden bir Hadis-i Şerif ile bitirmek
istiyorum. Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor:
“"Allah katında hayırlı bir mertebede iken ölmüş
kullar içinde, dünya içindekilerle birlikte kendisine
verilecek olsa bile, şehitten başka hiçbir kimse yeniden
dünyaya gelmek istemez. Çünkü şehitler, şehitliğin ne
denli üstün bir mertebe olduğunu görmüş oldukları
için, dünyaya dönüp bir kere daha şehit olmak için
can atarlar."8
4
Tevbe, 9/88
Tevbe, 9/111
Müslim, İmaret, 119
7
Buhari, Cihad, 5
8
Buhari, Cihad, 6
5
6
Hazırlayan Adı-Soyadı: Dr. İsmail YILDIZ
Unvanı Görev Yeri: İmam-Hatip /Şehitkâmil
1
2
3
Hucurat, 49/15
Bakara, 2/154
Al-i İmran, 3/169-170
Düzenleyen: İl İrşat Kurulu
Download

Şehitlik Ve Gazilik Bilinci