İLİ
AY-YIL
TARİH
Allah yolunda, Allah rızası için mücâdele
eden, büyük yararlıklar gösteren, vazifesini
hakkıyla yaparak sağ ve salim geriye dönen
Müslüman askerdir.
: YOZGAT
: Eylül 2014
: 19/09/ 2014
ٌ‫اّللِ أَ ْم َوات‬
‫سبي ِل ه‬
َ ‫َوالَ تَقُولُواْ ِل َم ْن يُ ْقتَ ُل ِفي‬
َ‫بَ ْل أَحْ يَاء َولَ ِكن الَّ تَ ْشعُ ُرون‬
‫قَا َل َرسُو ُل ه‬
‫ ص‬- ِ‫اَّلل‬
ْ ُّ‫ما أَحدٌ ي ْد ُخ ُل الجنَّة ي ُِحب‬
‫ير ِج َع إلى الدُّ ْنيَا ولَه‬
ْ ‫أن‬
ْ ‫ يت َمنَّى‬، ُ‫شهيد‬
َّ ‫من شَيءٍ إالَّ ال‬
ْ ‫ض‬
‫أن‬
ْ ‫ما على‬
ِ ‫األر‬
ٍ ‫ فَيُ ْقت َ َل ع ْش َر َم َّرا‬، ‫يَ ْر ِجع إلى الدُّ ْنيَا‬
َ‫ ِلما يرى ِمن‬، ‫ت‬
‫الكرام ِة‬
ŞEHİTLİK VE GAZİLİK
Muhterem Müminler!
İnsan canlı bir varlıktır. Doğar, büyür,
zamanı gelince de ölür. Ölümün en güzeli ve
en şereflisi ise; Allah rızası için, dinini,
vatanını, milletini, namusunu, istiklal ve
hürriyetini korumak için düşmanla savaşırken
ölmektir. Bu görevi yaparken ölene dinimize
göre “Şehit” denir.
Vatanı, milleti, uğruna düşman
karşısında savaşıp canını feda etmiş olanlar
Allah’ın vaat ettiği ebedi mutluluk hayatına
kavuşacaklardır. Bu hususta cenabı Hak şöyle
buyurmaktadır:
.
"Allah
yolunda
öldürülenleri
(şehitleri) sakın ölü sanmayın. Bilâkis onlar
diridirler; Allah'ın lütuf ve kereminden
kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde
Rableri
yanında
rızıklara
mazhar
olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve
henüz kendilerine katılmamış olan şehit
kardeşlerine de hiçbir keder ve korku
bulunmadığı
müjdesinin
sevincini
duyurmaktadır." 1
Peygamberimiz (s.a.v.) ise şöyle
buyurur:
"Hiç kimse cennete girdikten sonra
- bütün dünya'ya sahip olsa bile tekrar
dünya'ya dönmek istemez. Yalnız şehitler,
keramet (ve erdikleri nimetler) sebebiyle
dünya'ya dönüp on defa şehit olmayı arzu
ederler."2
Değerli Kardeşlerim!
Şehitlik mertebesinden sonra en
yüksek paye “Gazilik” tir. Gazi, İlây-ı
Kelimetullah için cihada giden, savaşan,
Bu hususta sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Allah yolunda
yaralanan herhangi bir kimse, kıyamet
gününde yarasından kanlar aktığı halde
gelir, rengi kan rengidir, fakat kokusu
misk kokusu gibidir.”3
Aziz Cemaat!
Yurdumuzun, milletimizin, imanımızın, milli
haysiyet ve şerefimizin, ırz ve namusumuzun
korunması gereken hallerde her şeyimizi feda
edebilmeliyiz. Şehitlik ve gazilik bir
Müslüman için erişilebilecek rütbelerin en
büyüğüdür.
Muhterem Mü’ minler!
Şehitlik ve Gazilik olmadan vatan
olmaz. Vatan; uğrunda şehitlerimizin ve
gazilerimizin kanlarını akıttıkları toprak
parçasıdır. Şairimiz’in“ Toprak, eğer
uğrunda ölen varsa vatandır.” sözü bunu ne
güzel dile getirir. Bugün sahip olduğumuz bu
cennet vatan kahraman ecdadımızın her
karışını kanları ile sulayarak bizlere emanet
ettiği topraklardır. Bize düşen görev de;
şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anmak,
bu güzel vatanı aynı inançla korumak, imar
etmek, bizden sonraki nesillere devretmek ve
bu uğurda canımızı seve seve vermeye hazır
olmak en kutsal görevimizdir.
Şu husus iyi bilinmelidir ki;
milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu
kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller
yetiştirmekle mümkündür.
Bu Cennet Vatanımız için canını feda
etmiş bütün şehitlerimizi ve kahraman
gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.
HUTBEYİ HAZIRLAYAN
ALİ BABAYİĞİT
VHKİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ/YOZGAT
______________
1- Ali İmran s. Ayet 169,170
2- Riyazüs Salihin , C: 2, shf 542
3- Aynı eser
C: 2, shf 536
Download

şehitlik ve gazilik - Yozgat İl Müftülüğü