İL
TARİH
: AYDIN
: 20/03/2015
ٰ ‫بِس ِْم ه‬
‫َّح ِيم‬
ِ ‫ّللاِ الرَّحْ مه ِن الر‬
‫هُ َو الَّ ِذي أَنزَ َل ِمنَ ال َّس َماء َماء لَّ ُكم ِّم ْنهُ َش َرابٌ َو ِم ْنهُ َش َج ٌر‬
ُ ِ‫فِي ِه تُ ِسي ُمونَ يُنب‬
‫يل‬
َ ‫ت لَ ُكم بِ ِه ال َّزرْ َع َوال َّز ْيتُونَ َوالنَّ ِخ‬
…‫ت‬
َ ‫َواألَ ْعن‬
ِ ‫َاب َو ِمن ُكلِّ الثَّ َم َرا‬
َّ ‫قال رسول‬
‫ « ما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم‬: ‫صلٰى ّللاُ َعلَ ْي ِه و َسلَّم‬
َ ‫ّللا‬
»…………ً‫يَ ْغ ِرسُ غَرْ سا ً إالَّ كانَ ما أُ ِك َل ِم ْنهُ لهُ صدقة‬
HAYAT KAYNAĞIMIZ ORMANLAR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum âyet-i kerimeler’de Cenab-ı
Allah şöyle buyuruyor: “ Gökten suyu indiren
O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de
hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. (Allah) su
sayesinde sizin için ekinler, zeytinler,
hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin
hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir
toplum için büyük bir ibret vardır.”1
Okuduğum Hadis-i Şerifte ise Peygamber
Efendimiz (a.s.) şöyle buyuruyor: “Herhangi bir
Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun
için sadakadır. Çalınan şey de sadakadır;
eksiltilen de onun için sadakadır.”2
Aziz Kardeşlerim!
Refah ve mutluluk içinde yaşamamızı sağlayan
dinimiz İslâm; bizleri sanata, ticarete, ziraata ve
ziraatın önemli bir kolu olan ağaç - orman, bağ bahçe yetiştirmeye teşvik eder. Hayatın ve
muradın remzi (işareti) yeşildir. Yeşilliğingüzelliğin sembolü, tabi- atın süsü-ziyneti,
Allah'ın büyük rahmeti ağaçlar ve ormanlardır.
Kitabımız Kur'an-ı Kerim, baştanbaşa dağlara taç
olan zümrüt gibi ormanlardan, billur gibi
sulardan, cennet gibi bahçelerden, mis kokulu
çiçeklerden, altın başaklı tarlalardan, geçmiş
millet ve medeniyetlerin ibret verici hallerinden
övgüyle bahseder ve bizim de ağaç - orman, bağbahçe yetiştirmemizi, refah ve huzur içinde
yaşamamızı ister. Üç tarafı denizlerle çevrilen,
bağrından billur gibi sular fışkıran, yeraltı, yerüstü
servetleriyle bezenmiş bulunan güzel yurdumuz
her türlü ekim ve dikime elverişli bulunmakta ve
adeta bir dünya cenneti manzarası arz etmektedir.
Ne yazık ki, ormanlarımız gün geçtikçe
azalmakta, yurdun çok önemli bir kısmı ağaçsız,
ormansız kuru bir çöl halini almaktadır.
Muhterem Müslümanlar!
Bir
memleketin
güzelliği,
verimliliği,
sevimliliği orayı ağaçlandırmakla mümkündür.
Yurdun su dengesini düzenleyen, kuraklığı ve
toprak kaybını önleyen, bataklığı kurutan, suların
sert akmasına, felaket yapmasına mani olan, bin
bir çeşit ihtiyaçlarımızı karşılayan, iklimi mutedil
hale getiren, sağlık ve iktisadi hayat bakımından
ilerlememize vesile olan ağaçlar ve ormanlardır.
Efendimiz
(s.a.s.)
bir
hadis-i
şeriflerinde: “Kim bir ağaç dikerse, Allah Teâlâ
o ağaçtan çıkacak meyve miktarınca o kimseye
sevap yazar”3 Bir başka hadis-i şeriflerinde ise:
“Müslüman, bir ağaç diktiğinde, o ağaçtan
yenildiği sürece, o yenilen şey kendisi için
sadakadır”4 buyurmaktadır.
Ağaç ve orman bulunduğu yeri güzelleştirir.
Yaş ağaç kesmek toplumumuz tarafından hoş
karşılanmayan bir davranıştır. Atalarımız; “yaş
kesen baş keser” derken, Fatih Sultan Mehmet
Han da; “ormanlarımdan bir dal kesenin başını
keserim” diyerek, konunun önemini vurgulamış
ve bu yasağı ünlü kanunnamesine yazdırmıştır.
Aziz Müslümanlar!
Ağaç ve ormanlarımızı korumada da hassas
davranmamız gerekir. Zira ormanlarımız, kimi
zaman elimizdeki bir kalem, kimi zaman
okuduğumuz bir kitap, kimi zaman da evimizin
çatısı olur. Meyvesinden ve gölgesinden istifade
ettiğimiz ağaç ve ormanlarımız; yavrularımızın
beşiği, kapımızın eşiği ve aşımızın kaşığıdır.
Sevgili Peygamberimizin konuyla ilgili olarak
bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet kopmaya başladığında birinizin
elinde bir ağaç fidanı bulunursa, kıyamet
kopmadan önce onu dikmeye gücü yetiyorsa,
hemen onu diksin.”5
Değerli müminler!
Başkaları çölleri ağaçlandırıp, orman haline
getirirken, bizim mevcut ormanlarımızı yakarak,
keserek bu cennet vatanı çöle çevirmemiz acı
değil midir? Dinimiz, ağaç ve orman yetiştirmeyi
emretmekte, memleketimiz de buna elverişli
bulunmaktadır. Ağacı ve ormanı canımız gibi
sevmemiz, çocuklarımıza da bu sevgiyi
aşılamamız başlıca vazifelerimizden olmalıdır.
Hazırlayan: İsmail GÜVEN / Nazilli Vaizi
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1
Nahl,10-11
(Müslim, Müsâkât 7)
3
(Ahmed İbn Hanbel, 5/414).
4
(Riyazüs- Salihin, 1/168)
5
(Ahmed İbn Hanbel, 3/191)
2
Download

Hayat Kaynağımız Ormanlar