İLİ
: AMASYA
TARİH : 09/01/2015 (2. HAFTA)
İSRAF
:‫ب ِۡس ِم ٱ ِهلل ٱ َّلر ۡ َۡح ٰـ ِن ٱ َّلر ِح ِمي‬
‫وُ ْي ََوعْْْ تْ و َْ َطجَت ْ الْوً ُْكو َتَ َتْ َد ْْ ْوت َْووْوَ َتل َُُ َت‬
َ ْ َْ ‫ْت‬
‫َْوَلإوًةَوْ َلغَو ْكْ َد َتيْْ و َْجَت الََو‬
‫ل‬
İsra‫و‬- 29۞ً‫إَ َر َتل الح‬
ِ ُ ‫ال رس‬
:‫صلَّي اللّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول للّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
:‫ْأل ع َْن أرْ بَ ٍع‬
َ ‫۞ َل يَ ُزو ُل قَ َد َما ِع ْب ٍد يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َحتّى يُس‬
‫ َوع َْن َمالِ ِه‬،‫ َوع َْن ِع ْل ِم ِه َما َع ِم َل بِ ِه‬،ُ‫ع َْن ُع ُم ِر ِه فِي َما أ ْفنَاه‬
ُ‫ َوع َْن ِج ْس ِم ِه في َما أ ْب َله‬،ُ‫ِم ْن أ ْينَ ا ْكتَ َسبَهُ َوفي َما أ ْنفَقَه‬
(3-Tirmizî, Kıyamet 1,)
Muhterem Müslümanlar!
İsraf, herhangi bir konuda aşırı gitmek,
doğru ve gerçek olandan sapma, meşru sınırların
ötesine geçme, imkanları ve sahip olunan
değerleri, gerekli görülen yerler dışında veya
gereğinden fazla harcama, anlamına gelmektedir.
Kısacası israf, insanın sahip olduğu
nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi, lüzumsuz ve
gereksiz harcama yapması anlamına gelir.
Tüketim ve harcamanın, aşağı derecesi
cimrilik, ortası tutumluluk, aşırısı ise israftır.
Rabbimiz (c.c) israfı da cimriliği de haram
kılmıştır. Şu ayeti celileyi hep beraber kulak
verelim: “Elini boynuna bağlı tutma (cimrilik
yapma). Onu, büsbütün de açıp saçma ( israf
da yapma ) sonra kınanır, kaybettiklerinin
hasretini çeker durursun” ( İsra S;29)
Dünyanın büyük bir kısmı açlık,
yoksulluk ve açıklığın enva-i çeşidini yaşarken,
diğer bir kısım insanlar, bazen bilerek, bazen de
farkına varmadan öyle büyük bir israf ortamında
yaşamaktadırlar ki, bu ikinci kesimin, çöplere
bırakmış oldukları ekmekler, dökmüş oldukları
yemekler, boşa akıttıkları sular ve israf ettikleri
diğer enerji kaynakları, topyekün insanlığın mutlu
olmasına yetecek büyüklüktedir.
Değerli Mü’minler!
Millet olarak da israftan özenle
kaçınmalıyız. Özellikle çöpe atılan ekmeklerden
tutun da kamu malları, tabi kaynaklar, elektrik, su
ve zaman… gibi sayısız nimetleri israf etmekten
kaçınmalıyız.
Unutulmamalıdır ki, yeryüzünde kaynak
ve imkanlar sonsuz değildir. Bir gün gelir insan
içecek su, yiyecek ekmek bulamayabilir.
Bu itibarla Allah’ın bahşettiği maddi
imkanların israf edilmesi büyük bir vebal olduğu
gibi, sonuçta pek çok yuvanın dağılmasına ve
ülkenin ekonomik açıdan zayıflamasına da sebep
olmaktadır. Bunun için şahsi harcamalarımızda
ölçülü olmak, ülke kaynaklarını dikkatli
kullanmak dini bir görevdir.
Bizim, çocuklarımızın ve de ülkemizin
geleceği için fert ve toplum olarak iktisatlı
davranmak ve israfa sapmamak zorundayız.
Çünkü israf, Allah’ın verdiği nimetlere nankörlük
etmek, tutumlu olmak ise, o nimetlere gösterilen
fiili bir şükürdür. Bize verilen her nimetten dolayı
da hesaba çekileceğimizi de asla ama asla
unutmamalıyız.
Dünyanın muhtelif bölgelerinde açlıktan
ölen, bir dilim kuru ekmeğe, bir sıcak çorbaya
hasret kalan insanlar varken, bu gerçeğe sırt
çevirip ihtiraslarımıza yenilip israfa kaçmak bizi
ahirette hüsrana uğrayanlardan yapabilir.
Rasülullah (s.a.v)’in hayatında dikkat
çekici bulduğumuz şu olay, İslam’ın israf
konusunda ne denli titiz olduğunu ortaya
koymaktadır. “Bir Defasında Hz. Peygamber
(s.a.v) Ashabı kiramdan Sa’d-a uğradı Sa’d
(r.a) bu esnada abdest alıyordu. Rasülullah
(s.a.v), (onun suyu aşırı kullandığını görünce)”
Bu israf nedir?” diye sordu. Sa’d da, abdestte de
israf olur mu? dediğinde, Hz. Peygamber ( s.a..v)
de.” Evet akmakta olan bir nehirde abdest alsan
bile”, şeklinde cevap verdi.
Yüce Mevla bizi, nimetinin hakkını bilip
gereğini yerine getirenlerden eylesin.
__________________________________
HAZIRLAYAN : Nuri KARAKUŞ
ÜNVANI
: Göçeri Köyü Camii İmam-Hatibi
Hamamözü/AMASYA
REDAKSİYON : İl İrşat Kurulu
Download

İsraf Haramdır - Amasya İl Müftülüğü