İL: KARAMAN
TARİH: 01.08.2014
َ ‫ش ْي‬
ُ‫يم‬
ُِ ‫للاُِال َّر ْح َم‬
ُ ُ‫س ِم‬
ُِ ‫نُال َّر ِج‬
ُِ ‫طا‬
ُ ‫أَعُو ُُذُبِا‬
َّ ‫للُِ ِمنَُُال‬
ْ ِ‫يمُُُُُب‬
ِ ‫نُال َّر ِح‬
ِِْ‫لَِتُبَ ِّذر‬
ِ ‫َوآتِِ َذاِ ْالقُرْ بَىِ َحقَّ ِهُِ َو ْالمسْكينَِِ َوابْنَِِالسَّبيلِِ َو‬
َِِ‫واِإ ْخ َوانَِِال َّشيَاطينِِ َو َكان‬
ِْ ُ‫نِ ْال ُمبَ ِّذرينَِِ َكان‬
َِّ ‫تَبْذيراِِِإ‬
ِ‫انِل َربِّهِِ َكفُورا‬
ُِ َ‫ال َّش ْيط‬
İSRAFTAN KAÇINALIM
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, biz insanlara sayısız nimetler
ihsan etmiş ve nimetlerinin saymakla tükenmeyecek
kadar çok olduğunu yüce kitabında beyan etmiştir.
İnsanoğlu sahip olduğu akıl ile teknolojik gelişmeler
sağlamış, hayatını kolaylaştırmış, maddi ihtiyaçlarını
çok daha çabuk karşılayabilmiştir. Fakat buna karşılık
insan, manevi yönünü ihmal etmiş, zaman zaman
aşırılıklar içerisinde bocalamıştır. Hâlbuki insan, sahip
olduğu bu kadar nimet karşısında devamlı şükran
duyguları içerisinde olmalı, şımarmamalıdır. Zira Yüce
Allah, verdiği nimetleri israf etmeden, aşırılığa
kaçmadan kullanmamızı istemektedir.
Değerli Müslümanlar!
İsraf, aşırı gitmek, sınırları aşmak demektir.
Gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla
harcama yapmaktır. Bu hususta Yüce Allah, Kitabı’nda
şöyle buyurmaktadır: “Çardaklı ve çardaksız (üzüm)
bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri,
birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve
narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman
meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de
hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf
etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.’’1 İslam
servetin mutedil ölçüler içerisinde, cömertlik, hoşgörü,
güzel muamele, iyiliklerde yarış doğrultusunda
harcanmasını öğütler. Akıp giden sudan abdest alırken
dahi israf etmeden2 belli bir ölçüyle ihtiyacın
karşılanmasını ister. Yine Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz,
akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa vermeyi emrederken
saçıp savurmak suretiyle israf etmeyi de şu ifadeleriyle
kınamaktadır: “Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya
hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira
böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar.
Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.’’3
Hiç şüphesiz servet, Allah’ın kullarına ihsanıdır.
Serveti helal kılmak için meşru yoldan elde etmeye
çalışmalı ve malın hakkını ihtiyaç sahiplerine vermelidir.
Harcarken ve infak ederken de israfa kaçmamalı,
cimrilik de etmemelidir. Zira Cenab-ı Hak: “Eli sıkı
olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır,
(kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.’’4“(O
kullar ki), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik
ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.”5
buyurmaktadır.
Değerli Müslümanlar!
Allah tarafından bize bahşedilen hayat, sağlık,
eş, evlat, makam-mevki, mal, mülk gibi nimetler, hep
emanet olarak verilmiştir. Onun için biz, bu nimetleri
kullanma tarzımızdan, israf edip etmediğimizden ve
bunları nerelerde harcadığımızdan ahirette sorguya
çekileceğiz. Zira Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de:
“O gün, verilen nimetlerin hepsinden sorguya
çekileceksiniz’’.6 buyurmaktadır. Allah Rasûlü (a.s.) da
hadis-i şeriflerinde, Kıyamet gününde insanın ömrünü
nerede ve ne şekilde harcadığından, yaptığı işleri ne
maksatla yaptığından, malını nereden kazandığından ve
nereye harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede ve
ne suretle yıprattığından sorguya çekilmeden huzur-u
ilahiden ayrılamayacağını7 haber vermektedir. Şüphesiz
ki, Allah ( c.c.), verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek
ister. Ancak bu, israf etmek şeklinde olmamalıdır.
Harcama ihtiyaca göre ve gelir seviyesi dikkate alınarak
yapılmalıdır.
İsraf, sadece kendimiz için değil, ülkemiz ve
dünyamız için de büyük bir tehlikedir. Günümüzde tüm
ülkeler, ekonomik kalkınma ve her yönden güçlü olma
yarışı içerisinde iken bizlere de bu yarışta büyük
görevler düşmektedir. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli
yerlerinde yoksulluk ve kıtlık sebebiyle sıkıntı çeken
insanlara karşı, varlık sahibi olup da israf eden insanların
sorumluluğu olduğu bilinmelidir. Bu nedenle günlük
yaşamımızın her alanında; yediğimiz ekmekten tutun da
içtiğimiz
suya
kadar
titizlikle
davranalım.
Ayrıca yaptığımız düğün, sünnet, cenaze merasimi ve
açılış törenlerinde de israftan kaçınalım.
Hutbemizi bir ayet meali ile bitirelim: “Ey
Âdemoğulları!
Her
secde
edişinizde
güzel
elbiselerinizi giyiniz; yiyiniz, içiniz, fakat israf
etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.’’8
1
En’am, 141.
İbn Mace, Taharet, 48.
3
İsrâ, 26-27.
4
İsrâ, 29.
5
Furkan 25/67
6
Tekasür-8.
7
Tirmizi, Kıyamet, 1.
8
Arâf, 31.
2
Hazırlayan: Murat GÖK- Cezaevi Vaizi
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

israftan kaçınalım