İL
TARİH
: ERZURUM
: 08.05.2015
ِ‫اللِال َّْر ْح َم ِنِال َّْرِح ِيم‬
ِِ ِ‫بِ ْس ِِم‬
ِ
ِ
‫اسِلَ ُه َِّن‬
ٌ َ‫ِوأَنْ تُ ْمِلب‬
ٌ َ‫ُه َّنِلب‬
َ ‫اسِلَ ُك ْم‬
‫قالِرسولِاللِصلىِاللِعليمِوسلم‬
ِ َ ‫ماِأَب َدلَنِيِاللَّهِع َّزِوج َّل‬
ِِْ ْ ِِ‫ِْبِي‬
ْ َ‫ِممن‬
ْ َ
َ ‫ِخ ْي ًراِم ْن َِها ِقَ ْد‬
ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ َ ‫ِو‬
ِ‫اسِْتنِي‬
َ ‫ِوَو‬
َ ‫َّاس‬
َ ‫َّاس‬
ُ ‫ص َِّدقَ ْتنيِ ْ ِْ َك َّذِبَنيِالن‬
ُ ‫َك َف َرِبيِالن‬
ِ ْ ْ ِِ‫بِمالِ َها‬
ِ‫ِولَ َِد َها‬
َ ُ‫ِوَرَزقَنِيِالِلَّه‬
َ
َ ‫ِو َج َّل‬
َ ‫ِع َّز‬
َ ‫َّاس‬
َ
ُ ‫ِح َرَمنيِالن‬
ِ ْ ْ ِ
ِِ ‫ِّس‬
‫اء‬
َ
َ ‫ِح َرَمنيِأ َْوََل َدِالن‬
ÖRNEK ŞAHSİYET HZ. HATİCE
“Eşleriniz sizin için bir örtüdür, siz de
onlar için bir örtüsünüz.”1
Muhterem Müminler!
Bizim ümmetimiz sayısız örnek
şahsiyetlerle dolu bir topluluktur. Bu
şahsiyetler hem bulundukları çağa hemde
günümüze ışık tutmuş kişilerdir. Hz.
Hatice’de bu örnek şahsiyetlerden biridir.
“Mü’minlerin Annesi” Hz. Hatice
hayatının sonuna kadar Rasûl-ü Kibriyâ’nın
hem hayat arkadaşı, hem yol arkadaşı, hem de
en sadık yardımcısı ve danışmanı olmuştur.
Asaleti ve zenginliğinin yanında güçlü kişiliği
sebebiyle de toplum içinde söz sahibi olan
Hz. Hatice bütün imkânlarını hayat
arkadaşının emrine vermekle ilâhî mesajın
daha çok insana ulaşmasını sağlamıştır.
Hz. Hatice, Rasûlüllah’ın gönlünde
öyle müstesna bir yer edinmiştir ki, vefat
ettiği yıl “Hüzün Yılı” diye isimlendirilmiş,
ve onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Allah
bana Hatice’den daha hayırlısını vermemiştir.
İnsanlar inkâr ederken bana o inandı, insanlar
yalanlarken beni o tasdik etti, insanlar
(yardımlarını) esirgediklerinde bana malıyla o
destek oldu ve Allah bana başkasından değil
ondan evlatlar ihsan etti.”2
Hz.
Hatice,
hayatının
bütün
yönleriyle günümüz kadınları için örnektir.
Kızlarımızı hayata hazırlarken,
Hz.
Hatice’yi, “Mü’minlerin Annesi” yapan üstün
ahlâkî meziyetleri hatırda tutmamız ve
kızlarımızı bu meziyetlerle bezememiz
gerekir. Hz. Hatice;
İlk iman eden kadındır. Peygamberimize “Yâ
Rasûlallah!” diye hitap eden ilk kişidir. İslâm’a
hizmetinden
dolayı
“Haticetü’l-Kübrâ”
diye
isimlendirilmiştir. İbâdeti, itâati ve takvâsı ile
örnektir. Abdesti ve namazı öğrenerek Rasûlüllah’la
beraber namaz kılma şerefine eren ilk müslümandır.
Hz. Hatice temizliği, iffeti ve hayası ile
örnektir. İslam dinini kabulünden önce dahi “Tâhire”
diye anılmıştır. Zengin ve şeref sahibi pek çok kişinin
evlenme teklifini reddetmiş, evleneceği kişide mal ve
makam değil erdem ve güzel ahlâk aramıştır.
Hz. Hatice eşine karşı itâatkârdır. Düşmanları
karşısında eşini savunmuş, İslâm’ı tebliğ ederken
eziyetlere ve zulme uğrayan Allah Rasûlü’nü hiçbir
zaman yalnız bırakmamış, O’na güven vermiş ve
destek olmuştur. Allah Rasûlü, bir sıkıntısı olduğunda
evvelâ Hz. Hatice’yle paylaşmış, ondan huzur ve
sükunet meltemleri almıştır. Mü’minlerin Annesi Hz.
Hatice hayatı boyunca Rahman-ı Rahim’in,
Rasûl’üne bahşettiği bir örtü olmuştur.
Hz. Hatice sevgisini, Allah Rasûlü’nün
yakınlarına ikram ve iyilik yaparak göstermiş, süt
annesi Halime’yi özellikle düğününe davet etmiş, her
gelişinde hediyeler vererek gönlünü razı etmiştir.
Rasûlüllah’ın amca oğlu Hz. Ali’yi küçük yaşta
Hâne-i Saadete almış, evlendirinceye kadar evinde
büyütmüştür.
Hz. Hatice yetiştirdiği evlatlarıyla, anneliğiyle
de bizler için örnektir. Zenginliğine ve gerekli
imkânlara sahip olmasına rağmen evlatlarını o
zamanki âdetlere göre cariyelere, bakıcılara teslim
etmeyi reddetmiş, çocuklarının bakımıyla bizzat
kendisi ilgilenmiştir. Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam ve
azatlı köle Zeyd bin Harise gibi evinde yetişen
gençlere de annelik şefkatiyle davranmış, hiçbirisini
çocuklarından ayırt etmemiştir.
Selam, Hz. Hatice’ye.. Selâm, Hz. Hatice’yi
örnek alan müslüman kadınlara.. Selâm, Hz.
Hatice’nin sevgisini ve onu rehber edinme ülküsünü
kızlarının gönlüne nakşeden anne-babalara..
Rabbim, kızlarımızı Hz. Hatice’nin güzel
ahlâkından nasipler alarak büyütmeyi nasip eylesin.
Hazırlayan: Hatice KILIÇ (Vaiz)
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
1
2
Bakara 2/187
İbn Hanbel, VI, 118.
Download

Örnek Şahsiyet Hz. Hatice