BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Nazlı Akay
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in Clinical Psychology
Entry Year to the
Program
2010
Graduation Year
2013
Master’s Thesis or
Project
Thesis
Title of the
Thesis/Project
Mothering a Child That is not “Mine”: The Perceptions About
Mothering and Babysitting of Immigrant Babysitters Who Had Left
Their Children Behind
Advisors’ Names
Asst. Prof. Dr. Zeynep Çatay, Prof. Dr. Diane Sunar, Prof. Dr. Gülden Güvenç
Total Number of
Pages
213
Total Number
of References
111
Abstract
Little is known about the psychological effects of leaving one’s own children
and having to mother another child. In the present research we aimed to
explore internal experiences and perceptions of the Turkmen and Uzbek
migrant babysitters in Turkey, who had to leave their children in the
homeland. Through this aim, one-to-one interviews were conducted with, and
the Beck Depression Inventory and the Beck Anxiety Inventory were
administered to seven babysitters. The results indicated that migrant
babysitters went through an adjustment period, but even after that they
continued to feel stress, sorrow and longing. In addition, they were
experiencing dilemmas, worries, and sudden drifts of mind. We also found
that the participants often transferred their intense emotions to the children
they cared for, and experienced boundary problems. They coped through
various strategies like material compensation and defenses like suppression
and somatization. The findings are elaborated with a psychodynamic point of
view.
Tezin/Projenin
Başlığı
“Benim” Olmayan Bir Çocuğa Annelik Yapmak: Geride Çocuğunu
Bırakmış Göçmen Çocuk Bakıcılarının Annelik ve Bakıcılığa Dair
Algıları
Türkçe Özet
Bir kişinin kendi çocuğunu geride bırakmak ve bir başka çocuğa annelik
yapmak zorunda olmasının psikolojik etkileri hakkında oldukça az şey
bilinmektedir. Bu çalışma Türkiye’deki, çocuğunu memleketinde bırakmak
durumunda kalmış olan Türkmen ve Özbek göçmen çocuk bakıcılarının içsel
deneyim ve algılarını araştırmayı hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda yedi
göçmen bakıcıyla birebir görüşmeler yapılmış ve bu bakıcılara Beck
Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular, göçmen
bakıcıların bir alışma döneminden geçtiklerini, ama bu dönemden sonra bile
stres, acı ve özlem hissettiklerini göstermiştir. Katılımcılar ek olarak ikilemler,
endişeler ve ani düşünsel kopuşlar da deneyimlemektedirler. Ayrıca
bakıcıların yaşadıkları güçlü duyguları baktıkları çocuklara kanalize ettikleri ve
çeşitli sınır problemleri yaşadıkları bulunmuştur. Bakıcılar, bu durumla
materyal telafi gibi stratejiler ve bastırma, somatizasyon gibi çeşitli
savunmalar geliştirerek başa çıkmaktadırlar. Bulgular, psikodinamik bir bakış
açısı ile derinleştirilmiştir.
Download

Akay, N. - İstanbul Bilgi Üniversitesi