Bölüm 10
Riskli
Davranışlar ve
Duygusal
Rahatsızlık
MADDE KULLANIMI VE
KÖTÜYE KULLANMA
• Giriş
• TÖLERANS: Madde kullanımı veya istismarı ile
ilgili olarak istenilen etkiyi yaratmak için alınan
madde miktarının artmasını ve aynı miktar
maddenin etkisinin belirgin bir şekilde azalmasını
tanımlar.
• GERİ ÇEKİLME: Madde kullanımı veya
istismarıyla ilişkili olarak maddenin sürekli
kullanılmamasını takiben zihinsel ve fi ziksel
olarak tekrar adaptasyonu tanımlar. Geri
çekilmeden yakınan kişi geri çekilmenin
semptomlarını yaşamamak için madde kullanabilir.
• Ergenlerin Uyuşturucu Tercihleri
•
•
•
•
•
ALKOL
NİKOTİN
ESRAR
UÇUCU MADDELER
DİĞER UYUŞTURUCULAR
• Madde Kötüye Kullanımının Tedavisi
• MADDE KULLANIMINA EŞLİK EDEN
HASTALIKLARIN TEDAVİSİ
• Madde Kötüye Kullanımının Önlenmesi
RİSKLİ CİNSEL
DAVRANIŞLAR
• Karşılaştırmalı Bir Çalışma: İki Öykü
• Giriş
• Korunmasız Cinsel İlişki: HIV/AIDS Riski
• HIV-POZİTİF ÖĞRENCİLERE YARDIM
• Ergen Hamileliği ve Anneliği
• ERGEN HAMİLELİĞİNİN TİPOLOJİSİ
 Bilinçli Hamilelik
 Kazara Hamilelik
 Bilgisizlikten (Yanlış bilgi) Kaynaklanan Hamilelik
• ERGEN HAMİLELİĞİ VE ANNELİĞİYLE İLİŞKİLİ
RİSK FAKTÖRLERİ
• ERKEN YAŞTA ÇOCUK DOĞURMANIN
SONUÇLARI
 Sosyoekonomik Sonuçlar
 Eğitimsel Sonuçlar
 Sağlıkla İlgili Sonuçlar
 Aile Gelişimi
• ANNE ADAYI ERGENLERLE ÇALIŞMA
• GENÇ BABALARLA ÇALIŞMA
• Cinsel Eğitim Yaklaşımları
• CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇINMA PROGRAMLARI
• DOĞUM KONTROLÜ BİLGİSİ VE KULLANIMI
• YAŞAM BECERİLERİ/YAŞAM SEÇENEKLERİ
YAKLAŞIMI
• OKUL İÇİ ŞİDDET
• Giriş
(Devam ediyor)
• ERKEN UYARI İŞARETLERİ
• ACİL UYARI İŞARETLERİ
(Devam ediyor)
• Şiddet Tehdidinin Değerlendirilmesi ve
Tepki Verme
• Okullardaki Tehdit Yönetimi
• Okul Şiddetine Yönelik Etkili ve Etkisiz
Yaklaşımlar
• SIFIR-TOLERANS POLİTİKALARI VE ENGELLİ
ÖĞRENCİLER
• OKULDAKİ ŞİDDETE ETKİLİ YAKLAŞIMLAR
 İşlevsel Davranış Değerlendirmesinin Etkili
Kullanımı
 Risk Etkenlerini Tarama
 Farklılığı Kabullenmeyi Öğretme
 Öz Saygı Geliştirme ve Sosyal Beceri Eğitimi
 Akran Arabuluculuğuyla Çatışma Çözme
 Aile ve Toplumun Katılımının Önemi
 Topluluk Olarak Sınıf
• Zorbalık
• KİM ZORBALIK YAPAR VE NEDEN?
• KİM ZORBALIĞA UĞRAR VE NEDEN?
 Demografik Özellikler
 Davranışsal Özellikler
 Akran Grubu Dinamikleri
 Okul Yapısının Etkileri
• SALDIRGANA DÖNÜŞEN KURBAN
 Biyolojik Risk
 Psikolojik/ Bilişsel Risk
 Çevresel Risk
• ZORBALIK VE ENGELLİ ÖĞRENCİLER
• OKULLARDAKİ ZORBALIĞI AZALTMAK
İÇİN ÖZEL MÜDAHALELER
• Olweus Zorbalık Önleme Programı
• Okul Çağı Zorbalığına Genel Bir Anlamsal
Yaklaşım
• Zorbalığı Önlemede İnsan Hakları Yaklaşımı
• Zırbalık İçin Okulda Bir Değişiklik Yaklaşımı
ÇETE ÜYELİĞİ VE BENZER
FAALİYETLER
• Amerika’daki Gençlik Çeteleri: Güncel
Veriler
• ÇETELER: Genel bir amaç için sadakatle sürekli
birlikte olan ve yasadışı veya suç teşkil eden
aktivitelerde yer alan ergen veya yetişkin bireyler
gurubu.
•
•
•
•
Okullardaki Çete Etkisi
Okullardaki Çetelerin Özellikleri
Çete Üyeliğinin Hizmet Ettiği Amaç
Bir Ergen Çete Üyesinin Profili
• Okullardaki Çete Eylemleriyle Mücadele
Etmek
• Herhangi bir etkili önleme/müdahale yaklaşımının
aşağıdaki üç faktörün her birini belirtmesi
gerektiğini savunmaktadırlar.
1. Zemin Hazırlayan Faktörler
2. Etkinleştiren Faktörler
3. Güçlendiren veya Destekleyen Faktörler
• Başarılı Bir Önleme Programı Örneği
• Sonuç
• Bu bölümün başında profili çizilen genç adamın
durumu maalesef tek değil. Matteo’nun hikayesi
bitecek gibi değil fakat “çete yaşamı”ndan
bağımsız olmak için gözaltından serbest
bırakıldığında yoğun yardım ve desteğe ihtiyacı
olacak.
Özet
• Bu bölümdeki bilginin, duygusal ve
davranışsal bozukluğu olan, bu
bozuklukların doğası nedeniyle madde
kötüye kullanımında, gelişigüzel cinsel
davranışlarda, okul şiddetinde, zorbalıkta
ve çete üyeliğinde risk altında olan
öğrencilerle çalışan öğretmenlere hem
aydınlatıcı hem de yararlı olmasını
umuyoruz.
Download

Bölüm_10