İL
Bunda, düşünen bir
vardır.”6
Değerli Mü’minler!
: İSTANBUL
TARİH: 09.05.2014
‫بسم ا هلل الر حمن الرحيم‬
ِ
ِ َّ
‫َّاس‬
ُ ُ‫س ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَاراً َوق‬
َ ‫ين‬
َ ‫يَا أَيُّ َها الذ‬
ُ ‫ود َها الن‬
َ ‫آمنُوا قُوا أَن ُف‬
ِ ‫وال‬
‫ْح َج َارة‬
َ
ِ َ‫الشب‬
َّ ‫ش َر‬
‫اع‬
َ ‫قَا َل َرسُو ُل هَّللاِ صلّى َّّللا عليه وسلّم يَا َم ْع‬
َ َ‫استَط‬
ْ ‫اب َم ِن‬
ِ
ِ ‫ض لِلْبص ِر وأَح‬
‫َم‬
َ ْ َ َ َ ُّ َ‫اءةَ فَ لْيَتَ َزَّو ْج فَِإنَّهُ أَغ‬
ْ ‫ص ُن ل ْل َف ْر ِج َوَم ْن ل‬
َ َ‫م ْن ُك ُم الْب‬
‫ص ْوِم فَِإنَّهُ لَهُ ِو َجاء‬
َّ ‫يَ ْستَ ِط ْع فَ َعلَْي ِه بِال‬
HUZUR LİMANI: AİLE
Değerli Kardeşlerim!
Nasıl ki bina tuğlalardan, okyanus damlalardan,
insan hücrelerden meydana geliyorsa toplumda
ailelerden meydana gelir. Hücrenin sağlığı bedenin
sağlığını etkilediği gibi ailenin sağlığı da toplumun
sağlığını etkiler. Kelime olarak aile, “karşılıklı
birbirine muhtaç olan, birbirine dayanan ve
güvenen bireyler” demektir.1 Kelimenin kök
anlamı, aile kurumunun, insan dayanışması, güven,
ilgi, yardım ve fedakârlık üzerine kurulduğunun en
bariz göstergesidir. Burada bireyler yüreklerini
paylaşırlar. Onlar için ev bir barınak olmaktan öte
bir sığınaktır. Dolayısıyla aile meydana getirmek,
dünyanın en değerli kurumunu meydana
getirmektir. Nitekim Efendimiz (s.a.s) şöyle
buyuruyor: “Ey genç topluluğu! Aranızdan
evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü
evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti
muhafaza etmek için en iyi yoldur.”2
Kardeşlerim!
Rabbimiz, erkek ve kadına, evlenerek bir yuvayı
paylaşmalarını tavsiye eder.3 Peygamberimiz
(s.a.v.)’de, “…Ben namaz da kılarım, uyurum da;
oruç da tutarım, tutmadığım da olur; kadınlarla da
evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz
çevirirse, benden değildir”4 buyurarak, evliliğin
kendi sünneti olduğuna dikkat çekerken, hem bu
tavsiyeyi pekiştirir hem de bu hayat tarzını,
reddedenlere ikazda bulunur.
Değerli Kardeşlerim!
toplum
için
Kur’an-ı Kerim, ailenin sadece madden değil,
manen ve ahlaken de korunmasını her inanan
insana şöyle emreder:” Ey iman edenler!
Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar
olan ateşten koruyunuz.”7 Bu ayette yakıtı
insanlar ve taşlar olan ateşle sadece öte dünya
murad edilmemektedir. Belki evin, öncelikle bu
dünyada cenneti hatırlatan bir mutluluk yuvası
olması gerekirken fakat korunamadığından
içerisindeki bireylerin hatta duvarların insanı
sıktığı, ıstırap ve azap verdiği bir cehenneme
dönüşmesi kastedilmektedir.
Kıymetli Müslümanlar!
Duygularında istikrar olan bireylerin
oluşturduğu ailelerde mutluluk olur.
Mutlu ailelerde, bireyler birbirlerini
gözetirler. Mutlu ailelerde, “paylaşmak” esastır.
Acılar ve elemler paylaşılarak küçültülür,
mutluluk ve sevinçler de paylaşılarak büyütülür.
Mutlu ailelerde eşler uzlaşmayı bilirler.
İstişare mekanizmasını işletirler. Kararları
ortaklaşa alırlar. Fertler, birbirlerine “bağımlı”
değil fakat “bağlı” dırlar. Bu bağlılık, fiziki
olmaktan daha çok manevi ve duygusaldır.
Mutlu
ailede
eşler,
yeteneklerini
köreltmezler.
“Onlarla (eşlerinizle) hoşça ve
güzelce geçinin, şayet onlardan hoşlanmayacak
olursanız,
bilesiniz
ki
Allah
sizin
hoşlanmadığınız
şeyde
birçok
hayırlar
yaratmış olabilir.”8 Evet, bu ayetten de anlıyoruz
ki eşlerin yetenekleri köreltilmeyip ortaya
çıkarıldığında ailede ki mutluluklar daha da
çoğalarak artacaktır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Anne ve babalar olarak biz müminlerin daimi
niyazımız şu olmalı: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi
Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder
eyle.”9
Mutçalı Serdar, Arapça- Türkçe Sözlük.(‫ )عول‬maddesi
Buhari, ‘Nikah’ 3; Müslim, ‘Nikah’ 1
3
Nur, 24/32
4
Müslim, ‘Nikah’ 1
5
Araf, 7/189
6
Rum, 30/ 21.
7
Tahrim, 66/6
8
Nisa 4/19
9
Furkan, 25/74
1
5
Evlilik, insana sükûnet aşılayan bir nimettir.
Kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir gönlü ancak
bir eş şad edebilir. Sevginin en özelini, sıcak,
müşfik dost elini, hayatı yaşanılır kılan paylaşımı
ancak bir eş sunabilir.
Bu durumu yüce
kitabımızda Rabbimiz şöyle ifade etmektedir:
“İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız
eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var
etmesi, O'nun varlığının delillerindendir.
dersler
2
Hazırlayan: Abdusssamet AYDIN
Redaksiyon: İst. Müftülüğü Hutbe Komisyonu
Download

09.05.2014_huzur_limani_aile