 Erkek ve kadın haklarına riayet edilmesi
istenmiştir.
 Bütün Müminler kardeş ilan edilmiştir.
İLİ
: SAMSUN
TARİH : 05.12.2014
ٰ َ‫ات‬
َۗۗ‫الل َِهَف ُهوََخي رََل َهَُ ِعندََربِّه‬
َِ ‫ٰذلِكََۗومنََيُعظِّمََ ُح ُرم‬
‫ولَاللَّهَصلىَاهللَُعلي ِهَوسلَّم‬
ُ ‫قالَرس‬
ُ
ِ ‫إِ َّن‬
َ‫َدماء ُكمَوأموال ُكمَعلي ُكمَحرامَك ُحرم ِةَي وِم ُكم‬
‫هذاَفِيَشه ِرُكمَهذاَفِيَب ل ِد ُكمَهذا‬
VEDA HUTBESİ BAĞLAMINDA İNSAN HAKLARI
Değerli kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Kim Allah'ın hükümlerine saygı
gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir
hayırdır. ”1
Okuduğum hadis-i şerifte de Efendimiz (s.a.v)
şöyle buyuruyor: “Bugünleriniz nasıl mukaddes bir
gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu
şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise,
canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle
mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur"2
Aziz Cemaat!
Hz. Peygamber’in bu hutbesi, yalnız Müslümanlara
okunmuş sıradan bir hutbe olmayıp, bütün insanları
kapsayan tarihî bir hutbe ve bir insan hakları evrensel
beyannamesidir.
Hutbede 7-8 yerde geçen ve paragraf başlarını
oluşturan “Ey insanlar!” kelimesi bu hutbenin
evrensellik yönünü, yani bütün insanlara şâmil olma
özelliğini ortaya koymaktadır. Çünkü “Ey insanlar!”
ifadesi ile Hz. Peygamber, sadece huzurundaki
müslümanları değil, orada bulunmayan gayr-i müslim,
hatta inançsız, Allah’ı tanımayan bütün insanlara da
seslenmeyi hedeflemiştir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Bugün dünyada adalet, huzur, barış, hak ve
hukuk isteniyorsa insan hakları savunucuları bu tarihi
belgeye Veda Hutbesi’ne bir kez daha bakmaları
gerekir.
İnsan haklarına saygılı olma, toplumun huzur ve
mutluluğunun temini vb. konular veda hutbesinde
yerini almıştır.
Değerli Kardeşlerim!
Muhterem Müminler!
Yüce Allah insanı en güzel biçimde yaratmış ve
diğer varlıklar arasında insana ayrı bir değer vermiştir.
İnsana
hayatını
onurlu
bir
şekilde
sürdürebilmesi için vazgeçilmez haklar vermiştir. Din,
can, akıl, namus ve mal güvenliği bu hakların başında
gelmektedir. Bu haklara ilahi dinlerde vazgeçilmez
temel haklar denmektedir.
Toplumun
gelişmesinin,
huzurun
yaygınlaşmasının insan haklarına saygılı olmaktan
geçtiğini asla unutmayalım.
Aziz Cemaat!
Veda Hutbesi, Hicret’in 10. yılında Hz.
Peygamber’in Mekke’de irâd etmiş olduğu hutbelere
verilen isimdir. Hz. Peygamber (s.a.v) vefatının üç ay
öncesinde yüz binlerce insana veda hutbesinde temel
bir kanun olarak insanın hak ve vazifelerini ifade
etmiştir.
Veda hutbesi, İslâm’ın temel konularına temas
etmesi, cahiliyyet âdetlerinin ortadan kaldırılması,
açısından oldukça önem taşımaktadır.
Vedâ Hutbesi’nde, özellikle fert ve toplum
hayatında son derece önemli olan şu hususlara dikkat
çekilmiştir:
 Bütün insanlar Allah katında eşittir. Üstünlük
ancak takva iledir.
 İslam’dan önceki cahiliye adetleri kaldırılmıştır.
 Emanetlere riayet edilmesi istenmiştir.
 Faizin, tefeciliğin her türlüsü kaldırılmıştır.
 Kan davalarına son verilmiştir.
Hazırlayan : Ahmet KARATAŞ Teberük mhl. C.İ.H
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
__________________________________________________
1.
2.
Hac 22/30.
Ebu Davud, 2-183
Download

veda hutbesi bağlamında insan hakları